Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  granular materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Concept of an adaptive-tuned particles impact damper
EN
The most popular devices for attenuation of mechanical vibrations are dampers or shock absorbers. Two main energy dissipation strategies can be generally distinguished: passive and active (semi-active). Passive vibration isolation methods are the most commonly used, mainly because of their simplicity and low maintenance costs. Among passive vibration attenuation techniques, also Particle Impact Dampers (PID) are involved. Classical PID solutions have some certain limitations. This paper aims at presenting the new concept of an adaptive tuned PID damper that can pretend to be placed among semi-active energy dissipation methods.
EN
The paper reports results of an analysis concerning the infuence of a computational domain discretization method on the numerical stability of a model as well as the calculation error. The topology of a packed bed of a granular material consisting of granules contacting tangentially in one point makes the modeling of heat and mass transfer due to the fluid flow in such a domain a chalenging task. Therefore, the contribution of this paper constitutes a summary of discretization methods with discussion and guidelines allowing one to effectively select the most favourable method dedicated to discretization of the domain. The validation using Particle Image Velocimetry and evaluation of the impact of inflow velocity on the experimental and numerical research results are also presented in the paper.
PL
W badaniach przepływu urobku w ciągłych systemach transportowych niezwykle trudno uwzględnić cząsteczkową budowę przenoszonego materiału. Różnice w rozmiarze i kształcie poszczególnych fragmentów urobku powinny być brane pod uwagę dla pełnego zrozumienia zjawisk zachodzących w czasie transportu. Metoda elementów dyskretnych DEM pozwala na zbadanie wybranych elementów ciągu transportowego, z uwzględnieniem specyficznej budowy transportowanego materiału oraz reakcji między jego fragmentami, traktując każdy element urobku osobno. Przedstawiono proces przygotowania symulacji DEM oraz wyniki badania zachowania się urobku o złożonej granulacji w czasie napełniania i opróżniania zbiornika przyszybowego kopalni podziemnej, a także wyznaczono czas przepływu pojedynczej cząstki urobku w postaci czytnika RFID (e-pelletu) przez zbiornik w zależności od stopnia jego wypełnienia.
EN
In research on the continuous transport system it is hard to take into account discrete construction of conveyed materiał. Differences in shape and size of each pieces of ore should be taken in to consideration for fuli understanding of phenomenon during transport. The Discreet element method (DEM) allows us to study what is happening with chosen elements of transport system including specific construction of the conveyed ore and also study the reactions between transported parts through treating all the elements separately. This paper presents the process of preparing the DEM simulation and results of research on various size ore flow during filling and emptying of underground mining large-capacity shaft station bunker. We also shows the analysis of flow time of pellets for various bunker fili levels.
EN
Internal friction in granular plant materials is a very complex phenomenon. This is due to a vast number of factors that determine the behaviour of these materials. This article looks at exploring the impact of porosity, the repose angle, and moisture on the value of the internal friction angle and cohesion. Statistical analysis showed that the influence of the examined factors on the parameters of friction is statistically significant. Nonlinear estimation was performed, which allowed developing functions describing the mentioned relationship, for which the goodness-of-fit (depending on the material type) ranged from 0.813 to 0.915 for the internal friction angle and from 0.748 to 0.963 in the case of cohesion. It has been found that internal friction and cohesion need further research that will take into account additional factors defining the examined material in a more accurate manner.
PL
Tarcie wewnętrzne roślinnych materiałów ziarnistych jest zjawiskiem bardzo złożonym. Wynika to z dużej ilości czynników determinujących zachowanie się tych materiałów. W artykule podjęto próbę określenia wpływu porowatości, kąta usypu oraz wilgotności na wartość kąta tarcia wewnętrznego i kohezję. Analiza statystyczna wykazała istotność wpływu badanych czynników na parametry tarcia. Przeprowadzono estymację nieliniową, która pozwoliła na zaproponowanie funkcji opisujących wspomnianą zależność, dla których uzyskano współczynnik dopasowania (w zależności od rodzaju materiału) od 0.813 do 0.915 dla kąta tarcia wewnętrznego oraz od 0.748 do 0.963 dla kohezji. Stwierdzono, że zarówno w przypadku kąta tarcia wewnętrznego, jak i kohezji należy prowadzić dalsze badania, uwzględniając dodatkowe czynniki, w sposób dokładniejszy charakteryzujące badany materiał.
EN
The issues concerning porosity of granular materials, especially plant materials, are considered very important matters in respect of their transport, storage, precise dosing, and tribological properties. The classic method of measuring porosity requires specialized equipment and takes time, thus often being of little use in dynamic production processes. Therefore, there is a growing need for developing new methods for fast porosity measurement. In the article, the authors present an attempt to define a correlation between the selected parameters of the surface texture of plant granular materials and their porosities. To digitize the surface, an optical 3D scanner and specialized software for analysis of the surface topography were used. The results should provide a basis for the development of innovative methods for measuring porosity based on digital image processing (DIA).
PL
Zagadnienia porowatości materiałów sypkich, w tym w szczególności materiałów roślinnych, są bardzo istotnym elementem związanym z ich transportem, przechowywaniem, precyzyjnym dozowaniem. Klasyczne metody pomiaru tej porowatości wymagają specjalistycznej aparatury i są czasochłonne, a zatem często są mało przydatne w dynamicznych procesach produkcyjnych. Istotne staje się więc opracowanie nowych metod szybkiego pomiaru porowatości. W artykule autorzy przedstawiają próbę określenia korelacji wybranych parametrów warstwy wierzchniej złoża sypkich materiałów roślinnych z jego porowatością. Do akwizycji złoża wykorzystano skaner optyczny 3D oraz specjalistyczne oprogramowanie do analizy topografii powierzchni. Uzyskane wyniki powinny dać podstawę do opracowania innowacyjnej metody pomiaru porowatości opartej o Digital Image Analysis (DIA).
EN
Mixing of granular materials is unquestionably important. Mixing solids is common in industrial applications and frequently represents a critical stage of the processes. The effect of mixing determines the quality of the products. Achieving a gas or liquid mixture ideally homogeneous in terms of composition in the case of dissolving components is not that difficult, while in case of granular materials that usually differ in sizes and densities, obtaining a homogenous mixture is practically impossible. The aim of the paper is to present the kinetics of mixing of a multicomponent, nonhomogeneous granular mixture. For the first time in mixing of granular materials, a reference has been made to the terminology used in kinematics of fluid mixtures to determine the state of the mixture: turbulent or laminar. By means of statistical analysis the mixing process was divided into two stages. The initial phase of the process was called the stage of turbulent changes, due to large differences in the quality of the observed mixtures; the final step of the process was called the stage of laminar, stable changes, where further mixing did not result in a significant improvement in quality. The research was conducted in industrial conditions in a two-tonne mixer.
PL
Transport, mieszanie oraz składowanie materiałów sypkich tudzież urobku skalnego jest zagadnieniem często spotykanym w wielu dziedzinach przemysłu – przemyśle spożywczym, górnictwie czy rolnictwie. W dobie wykorzystywania analiz numerycznych do rozwiązywania szeregu zagadnień konstrukcyjnych, ostatnio także w przypadku wyżej wymienionych problemów sięga się po metody komputerowe. W niniejszej pracy przedstawiono próbę analiz ymetodą elementów dyskretnych zsypu materiału skalnego o nieregularnych kształtach, jakim jest koks odlewniczy. Wkorzystano oprogramowanie Ls-Dyna. Szczególny nacisk położono na odpowiednio celną kalibrację modelu numerycznego w stosunku do badań eksperymentalnych.
EN
Transporting, mixing and storage of granular materials or rocks always was an issue in many industry branches such as food, mining or agriculture. Nowadays, when numerical analyses became a common tool in any mechanical design process, they are starting to be widely used also in those issues mentioned above. In this paper discrete element method is used to optimize the geometry of coke chute. LS-Dyna explicit solver was used. A lot of effort was put in for proper calibration of the numerical model with experimental data.
8
Content available A method for determining sieve holes blocking degree
EN
The aim of this paper is to describe the process of sieve holes blocking. A series of tests and their results revealed a dependence describing the value of an average screen blocking coefficient as a function of two main factors affecting the process. These parameters are the toss indicator and the content of difficult-to-screen particles in the feed. The experiments presented in the paper showed that description in mathematical terms of the sieve holes blocking process is complex and difficult. A third degree polynomial function with two variables enables determination of the value of an average screen blocking coefficient in the processes of screening for specific arrangements: screen–particle–toss indicator–content of difficult-to-screen particles.
EN
In this article a tyre is investigated which moves in lateral direction, i.e. perpendicular to its regular rolling direction, through sand, which is one representative of a deformable soil. This kind of motion could be a result of skidding of a car where the vehicle slides laterally over the side verge. In order to investigate this motion in the first step the influence of the compliance of the tyre is studied; the result is that a flexible tyre behaves similar to a stiff one. Therefore, in the second step, the simulations and the experimental investigations of the tyre are restricted to a stiff, nearly rigid tyre. The deformable soil is simulated using the Discrete Element Method (DEM). In order to estimate and identify the parameters of the DEM model, a method incorporating simple experiments is described. In the 6th section DEM simulations and experimental results for a full tyre-soil-interaction are presented.
PL
W pracy zaprezentowano możliwość zastosowania zjawiska fluidyzacji do precyzyjnego dozowania w różnych technologiach przemysłowych materiałów ziarnistych. Przedstawiono analizę wpływu wybranych parametrów na efektywność przesypu tych materiałów przez fluidalną śluzę powietrzną. Badania przeprowadzono, wykorzystując piasek kwarcowy. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że wykorzystanie zjawiska fluidyzacji, zwłaszcza w przypadku określonych materiałów, jest bardzo obiecujące.
EN
The possibility of using fluidization phenomena for precise dosing of granular materials in a variety of industrial technology is presented in the paper. The analysis of the influence of selected parameters on the pouring efficiency of these materials by fluidized pneumatic sluice is presented. The researchs were performed using silica sand. The obtained results permit the conclusion that the use of fluidization phenomena, especially in the case of certain materials, is very promising.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wyznaczania rozkładu temperatury i wilgotności w złożu jednorodnej mieszaniny ziarnistej, w różnych udziałach procentowych. Dokonano oceny analizy wyróżników jakościowych ziarna. Badania wykonano na ziarnie pszenicy. Do uzyskania jednorodnej mieszaniny ziarnistej wykorzystano metodę mieszania materiałów w przesypie przy użyciu laboratoryjnego mieszalnika przesypowego.
EN
The article presents a research of temperature and humidity distribution in the layer homogeneous mixture granular, in various percentage proportions and analysis of grain quality parameters. Research were made on wheat grain. To obtain a homogeneous mixture of granular materials used the method of mixing using laboratory flow agitator.
EN
Thermal conductivity of heterogeneous materials is a complex function not only of properties and amounts of constituents but also of many structural factors. Therefore it is difficult to predict. An attempt to predict thermal conductivity of granular media using the Artificial Neural Network (ANN) model is undertaken in the paper. It was assumed that it is a function of a ratio of thermal conductivities of the constituents, medium porosity as well as the coordination number describing the mean number of the nearest neighbours to each grain. Several configurations of the ANNs were tested while developing the optimal model. As a measure of prediction accuracy the coefficient of linear regression and the mean squared error were used. The optimal model of ANN was found to consist of three hidden layers with eight neurons in each layer for both types of media. Some problems associated with application of ANN were pointed out. The predicted values of thermal conductivity obtained with ANN were compared with values calculated from an analytical formula. It was found that the ANN predictions show identical trends and similar values as the analytical formula for all factors affecting thermal conductivities of the granular media.
PL
W procesie mokrej granulacji realizowanej w obrotowych bębnach zasadniczy wpływ na przebieg procesu i właściwości wytworzonego produktu mają zjawiska i przemiany zachodzące na granicy faz mediów uczestniczących w ruchu przesypowym nawilżonego złoża materiału. Oddziaływania między poszczególnymi ziarnami materiału lub pewnymi ich zbiorami są zależne od właściwości poszczególnych mediów, a w szczególności od składu ziarnowego granulowanego surowca. W niniejszej pracy, w oparciu o wyniki badań własnych oraz przedmiotową literaturę, przedstawiono ocenę wpływu warunków prowadzenia procesu granulacji na właściwości cząstek produktu wytworzonego z materiałów drobnoziarnistych o różnych składach ziarnowych. W pierwszej części pracy scharakteryzowano podstawowe właściwości materiałów ziarnistych, a także sposoby ich określania. W kolejnym rozdziale przedstawiono stan wiedzy w zakresie mechanizmów powstawania i wzrostu aglomeratów. Omówiono kinetykę formowania zarodków, zagadnienia dotyczące wzajemnych relacji ciecz wiążąca-materiał drobnoziarnisty, a także przedstawiono modele wzrostu dotyczące zarówno etapu nukleacji, jak i dalszego wzrostu granul na drodze koalescencji, ścierania i nawarstwiania. Rozdział 4 zawiera opis modelowych materiałów drobnoziarnistych stosowanych podczas badań doświadczalnych, sposób ich przygotowania, a także podstawowe właściwości fizyczne. Przedstawiono tu również opis użytej aparatury badawczej oraz dobór warunków nawilżania złoża w procesie granulacji. W rozdziale 5 przedstawiono wyniki badań kinetyki wzrostu aglomeratów w procesie granulacji bębnowej dla różnych materiałów drobnoziarnistych i różnych warunków procesowych. Omówiono wpływ warunków nawilżania złoża (wilgotności wsadu, intensywności nawilżania, wielkości kropel cieczy wiążącej) na przebieg procesu i skład granulometryczny przetwarzanego wsadu. Zaproponowano mapę zakresów granulacji wyróżniającą trzy różne obszary przebiegu procesu w zależności od wilgotności wsadu i rozmiarów kropel cieczy wiążącej. Rozdział 6 jest poświęcony ocenie porowatości aglomeratów wytworzonych w procesie mokrej granulacji materiałów o różnym uziarnieniu, przy zmiennych warunkach nawilżania wsadu. Przedstawiono zależności opisujące szybkość zagęszczania ziaren w granulach w trakcie procesu w funkcji wilgotności wsadu i średniego rozmiaru ziaren surowca. Określono nakłady energii koniecznej na jednostkowy przyrost zagęszczenia ziaren w granulach wytworzonych z materiałów o różnym uziarnieniu, w zależności od wilgotności wsadu. W rozdziale 7 przedstawiono wyniki badań gęstości nasypowej granulatu wytworzonego z różnych surowców, przy zmiennych warunkach nawilżania. Przedstawiono analizę zmian gęstości nasypowej granulowanego złoża w trakcie procesu uwzględniającą zmiany składu ziarnowego wsadu oraz zagęszczanie ziaren w granulach. Rozdział 8 prezentuje badania wytrzymałości mechanicznej granul. Przedstawiono metody badań wytrzymałościowych, a także formy niszczenia granul o różnych właściwościach fizycznych. W części doświadczalnej przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie pojedynczych granul w stanie wysuszonym, wytworzonych w procesie mokrej granulacji bębnowej, przy różnych parametrach procesowych. Dokonano analizy wpływu składu ziarnowego granulowanego surowca oraz warunków jego nawilżania na wartości sił i naprężeń ściskających, powodujących niszczenie granul o określonych wymiarach. Przedstawiono również wyniki oceny wytrzymałości granulatu przy wykorzystaniu testu na ścieranie. W rozdziale 9 przedstawiono zagadnienia związane z dynamiką wsadu przesypującego się w obrotowym bębnie. Na podstawie chwilowych wartości momentu obrotowego rejestrowanego na wale granulatora określano zapotrzebowanie mocy w poszczególnych fazach procesu granulacji, a następnie jednostkowe zużycie energii na przetworzenie nawilżonego złoża w granulat. Określono wpływ średniego wymiaru ziaren surowca i wilgotności wsadu na nakłady energetyczne odniesione do jednostkowego przyrostu średniego wymiaru granul.
EN
In the wet granulation process performed in the rotary drum, phenomena and the changes occurring at the interface of media involved in the tumbling of the wetted bed material have major impact on the process course and the properties of formed product. The interactions between individual grains of the material or some their sets depend on the characteristics of the media, in particular, on the grain composition of granulated material. This paper provides the assessment of the impact of granulation process conditions on the properties of grain particles of product obtained from finegrained materials with different grain compositions, prepared on the basis of the results of own research and data from subject literature. In the first part of this work the basic properties of granulated materials and the methods for their determination are characterized. The next chapter presents the state of knowledge concerning the mechanisms of formation and agglomerates growth. The kinetics of nuclei formation and issues concerning the relationship between binding liquid and fine material are discussed here. Moreover, growth models applying to the nucleation stage and to the further growth of granules via their coalescence, abrasion and layering are presented in this part. Chapter 4 contains the description of model fine-grained materials used in experimental studies, methods of their preparation and also their basic physical properties. It also describes the equipment used in the study and presents the choice of bed wetting conditions during the granulation process. Chapter 5 presents the results of the study of agglomerates growth kinetics in the process of drum granulation of various fine-grained materials in different process conditions. The influence of bed wetting conditions (batch moisture content, wetting intensity, binding liquid droplet size) on both the process course and the granulometric composition of the processed batch is described. The map of granulation regions which distinguishes three different areas of the process course depending on the batch moisture and binding liquid droplets size has been suggested. Chapter 6 is devoted to the assessment of the porosity of the agglomerates formed in the process of wet granulation of materials with different grain sizes and during which different conditions of batch wetting are used. It presents the relations describing the rate of grains concentrations during granulation as a function of both batch moisture content and the mean material grains size. The energy input required for the unit increase in the grains density of granules formed from the material with different grain sizes, depending on batch moisture is specified here. Chapter 7 presents the results of the study of bulk density of granulate obtained from different raw materials with the use of different wetting conditions. The analysis of changes in bulk density of granulated deposits during the process, which takes into consideration the changes in the grain composition of the batch as well as grains concentration in granules, is presented here. Chapter 8 presents the study of granules mechanical strength. The methods of strength tests, as well as the means of destruction of granules with different physical properties are described. The experimental part presents the results of compressive strength test for individual granules, in a dried state, which were formed in the process of wet drum granulation with different process parameters. The analysis of the impact of grain composition of granulated material and the conditions of its wetting on the forces and compressive stress which lead to the destruction of the granules with definite dimensions were conducted. The paper also presents the results of granule strength analysis performed with the use of the abrasion test. Chapter 9 presents the issues related to the dynamics of batch tumbling in the rotary drum. On the basis of the instantaneous torque values registered on the granulator shaft, the power demand in the particular phases of the granulation process, and the unit energy consumption required for the processing of wetted batch into granules have been determined. The influence of mean grain size of raw material and batch moisture content on the energy input relating to a unit increase in mean size of granules have been assessed.
14
Content available remote Failure evolution in granular material retained by rigid wall in active mode
EN
This paper presents a detailed study of a selected small scale model test, performed on a sample of surrogate granular material, retained by a rigid wall (typical geotechnical problem of earth thrust on a retaining wall). The experimental data presented in this paper show that the deformation of granular sample behind retaining wall can undergo some cyclic changes. The nature of these cycles is not clear – it is probably related to some micromechanical features of granular materials, which are recently extensively studied in many research centers in the world. Employing very precise DIC (PIV) method can help to relate micro and macro-scale behavior of granular materials.
15
Content available remote Magnetotransport in nanostructured Ni films electrodeposited on Si substrate
PL
W pracy przedstawiono badania rezystywności . i magnetorezystancji MR w cienkich nanoziarnistych warstwach Ni, które wykonano w temperaturach z przedziału 2 - 300 K oraz indukcji pola magnetycznego B większej od 8 T. Warstwy Ni posiadały grubość około 500 nm i zostały wykonane za pomocą galwanizacji na wafle krzemu n-Si. Według dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego, w nowo wytworzonych cienkich warstwach uformowała się regularna struktura powierzchniowo centrowana o średniej wielkości ziaren 10 - 70 nm. Doświadczenia wykazały, że w cienkich warstwach Ni w zależności od MR i temperatury występują dwie główne cechy szczególne: (1) zależność od wzajemnej orientacji wektorów: indukcji pola magnetycznego B, kierunku prądu i płaszczyzny cienkiej warstwy, (2) dwie składowe MR - ujemna anizotropowa i dodatnia typu Lorenza.
EN
The study of electrical resistivity �â and magnetoresistance MR in nanogranular Ni films was performed over the temperature range 2 - 300 K and at the magnetic field induction B up to 8 T. The Ni layers having a thickness of about 500 nm were prepared by electrodeposition on n- Si wafers. According to an X-ray diffraction study, a strongly textured face-centered cubic structure was formed in the as-deposited films with an average grain sizes of about 10 - 70 nm. Experiments have demonstrated that the magnetic field and temperature dependences of the MR effect in Ni films shown two main peculiarities: (1) dependencies on the mutual orientations of vectors B, current and the film plane; (2) two contributions to the MR - negative anisotropic magnetoresistance and positive Lorentz-like MR.
PL
Celem pracy było wyznaczenie rozmiaru próby pobranej w celu określenia jakości paszy. Hipotezę badawczą pracy sformułowano następująco: pobór jednej próby z worka paszy jest wystarczający, aby poprawnie określić jakość paszy. Zakres pracy obejmował przeprowadzenie dwóch eksperymentów badawczych dla mieszanek paszowych (8 i 12 składników), pobór prób podczas procesu workowania z 20 worków z trzech poziomów worka, określenie zawartości próbek oraz porównanie zawartości próbek pobranych z trzech poziomów. Analiza statystyczna polegała na wykorzystaniu testów statystycznych: jednoczynnikowej analizy wariancji lub testu Kruskala-Wallisa, do określenia czy występują istotne statystycznie różnice pomiędzy udziałem procentowym poszczególnych składników dla trzech poziomów poboru prób. Testy statystyczne wykazały w większości przypadków, że nie występują istotne statystycznie różnice pomiędzy udziałem procentowym poszczególnych składników dla trzech wysokości poboru prób pobranych z worków (ok. 3% objętości), tak więc wydaję się, że jedna próba (ok. 1% objętości) jest wystarczająca do oceny na tej podstawie stanu mieszaniny. Niemniej jednak należy powtórzyć eksperyment dla mieszaniny i wykonać obliczenia powtórnie. Otrzymane wyniki testów statystycznych świadczących o braku różnic pomiędzy składami procentowymi trzech poziomów prób skłaniają do wysunięcia wniosku o równomiernym rozkładzie komponentów w workach.
EN
The aim of this study was to determine the size of the collected sample to describe the quality of feed. Research hypothesis was formulated as follows: the collection of a sample from the bag of feed is sufficient to properly determine the quality of the feed. The scope of research included conducting two research experiments for feed mixture (8 and 12 ingredients), sampling during the bagging from 20 bags from three levels of the bag, determining the content of samples and compare the content of samples taken from three levels. Statistical analysis was based on the use of statistical tests: one-way analysis of variance or Kruskal-Wallis test to determine whether there are significant differences between the percentage share for three levels of sampling. Statistical tests showed that there are no statistically significant differences between the percentage of the individual components of three levels of samples taken from bags (about 3% of volume), so it seems that one sample (about 1% of volume) is sufficient to assess the mixture quality on this basis. However, the experiment should be repeated and the calculation should be repeated as well. The results of statistical tests proving no differences between the configurations of three levels of samples incline to make a conclusion about evenly distributed components in bags.
18
Content available remote Mathematical Model for Special Granular Structures
EN
The main objective of presented paper is to propose a mathematical (rheological) model capable to capture the real response of the special granular structures subjected to cyclic loading. ABS filled cylindrical form was subjected to triangular excitation rule with constant frequency and various underpressure values. Detailed analysis of the numerical model's response is provided and rheological model, capable to capture correctly the real behaviour of the special granular structures is proposed.
EN
The article presents an attempt based on experimental data to employ neural network for predicting intermixing ratios for loose materials in a drum mixer. Obtained predicted research results were compared to empirical data using the Pearson's test. Obtained correlation coefficient value is 96%, and proves good data matching.
PL
W artykule na podstawie danych eksperymentalnych dokonano próby zastosowania sieci neuronowej do predykcji stopni zmieszania materiałów sypkich w mieszalniku bębnowym. Uzyskane prognozowane wyniki badań porównano z empirycznymi przy użyciu testu Pearsona. Wartość uzyskanego współczynnika korelacji wynosi 96% i świadczy o dobrym dopasowaniu danych.
20
Content available remote Oblicznie powierzchni sit z wykorzystaniem liczby odsiewu
PL
Niniejsza praca opisuje podstawowe założenia, na jakich oparto metodę projektowania powierzchni sit przesiewaczy, którą opracowano w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej. Polega ona na wyznaczeniu na drodze prostych badań laboratoryjnych wartości liczby odsiewu, co pozwala następnie na określenie wymaganej powierzchni sitowej do prowadzenia procesu przesiewania w skali przemysłowej.
EN
The present work describes basic foundations of the method of projecting the screen's surface sieves, which was worked out in the Department of Process Equipment, Technical University of Lodz. This method consists in marking on the road of simple investigations in the laboratory scale the sifting number values, what allows to the qualification of the required sieve surface to the lead the process of sifting in the industrial scale.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.