Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 305

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
EN
The article attempts to define issues related to sustainable development (SD) in the context of the mining industry. The purpose of this publication is to analyze the implementation of sustainable development goals by mining companies in Poland, including Lubelski Węgiel Bogdanka SA, KGHM Polska Miedź SA and the Górażdże HeidelbergCement Group. The work is based on a review of previous research, formulating the activities of the mining industry in accordance with each of the seventeen goals presented in the Agenda 2030. Non-financial reports were used to analyze the scope of implementation of SD goals in Poland, an expert assessment was used, which allowed the strengths and weaknesses of the industry in this particular area of interest to be formulated. A change in awareness towards SD in environmental, social and economic domains has undeniably taken place. Reports published by the companies inform about activities consistent with the particular SD objectives. The scope of their implementation varies across the analyzed entities. Increasing the exposure of the discussed topic improves the image of companies, but also allows to notice their efforts whilst indicating real actions that are deemed as good practices. Mining entrepreneurs struggle with limitations and difficulties in implementing changes. The main challenge is the environmental aspect. Undoubtedly, the means of persuasion (also in this regard) are legal regulations that require finalization, especially when it comes to the mining industry and the state’s raw materials policy.
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem (ang. sustainable development, SD) w kontekście górnictwa. Celem niniejszej publikacji jest analiza realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez wybrane spółki górnicze prowadzące swoją działalność w Polsce, w tym Lubelski Węgiel Bogdanka SA, KGHM Polska Miedź SA oraz Górażdże HeidelbergCement Group. Praca opiera się na przeglądzie dotychczasowych badań, formułując działania górnictwa zgodne z każdym z siedemnastu celów przedstawionych w Agendzie 2030. Do analizy zakresu realizacji celów SD w Polsce wykorzystano raporty niefinansowe, co pozwoliło na zaprezentowanie mocnych i słabych stron przemysłu w tym konkretnym obszarze zainteresowań. Niezaprzeczalnie nastąpiła zmiana świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju w obszarach środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Raporty upubliczniane przez spółki informują o działaniach zgodnych z poszczególnymi celami SD. Zakres ich realizacji jest zróżnicowany w analizowanych podmiotach. Zwiększenie eksponowania omawianego tematu poprawia wizerunek firm, ale też pozwala zauważyć ich starania, wskazując realne działania będące dobrymi praktykami. Przedsiębiorcy górniczy borykają się z ograniczeniami i trudnościami we wdrażaniu zmian. Wyzwaniem jest głównie aspekt środowiskowy. Niewątpliwie środkiem perswazji (również w tym zakresie) są regulacje prawne, które wymagają finalizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o górnictwo i politykę surowcową państwa.
EN
The article deals with the global experience related to the reclamation of land disturbed due to mining. The experience of Ukraine in carrying out the biological reclamation of disturbed lands as a result of mining operations was analyzed. The directions of land reclamation in the world were defined. The plant species best used for biological reclamation of disturbed lands were determined.
EN
The mining industry in Serbia has an important place in the country's economic development. Bearing in mind that the number of injuries that occur in the mining industry is unacceptably high, occupational safety and health is a challenge that existing and future mines will have to deal with. Studying injuries in mining, it was noticed that injuries requiring an absence from work for more than three days (especially fatal ones) are diametrically different in relation to the cause and manner of events related to injuries for which an absence from work is not necessary. In this research, authors focused on injuries that were characterized as ones requiring an absence from work. The statistical analysis of work-related injuries in mining is presented, as well as analysis of the direct causes of injuries, which are described as unsafe conduct of employees, unsafe conduct of company's management and/or unsafe working environment. In relation to classification of causes of injuries, a recommendation on what needs to be changed in order to remedy this situation in Serbia is given.
PL
Nie jest tajemnicą – chociaż nie wszyscy decydenci mają tego świadomość – że górnictwo odkrywkowe jest podstawą funkcjonowania wielu gałęzi przemysłu, zwłaszcza budownictwa. W interesie publicznym jest więc, aby zasady podejmowania i wykonywania działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania pozyskiwanych w ten sposób kopalin (zwłaszcza skalnych) były transparentne, zapewniały pewność realizacji oraz funkcjonowania wspomnianych przedsięwzięć, a nadto ograniczały związane z nim ryzyka. Niestety tak nie jest.
PL
W artykule przedstawiono stan prawny w Polsce, w zakresie stosowanych systemów czasu pracy w zakładach górniczych. Przedstawiono możliwości redukcji znacznej liczby nadgodzin, przy zastosowaniu klauzuli opt-out, na której wprowadzenie zezwalają przepisy prawa unijnego. Zaproponowano wprowadzenie do kodeksu pracy zapisu o dobrowolności korzystania z tej formy dodatkowego zatrudnienia, co w znacznym stopniu spowodowałoby spadek naruszania przepisów prawa w zakresie czasu pracy we wszystkich branżach działalności, a więc także w górnictwie, ponadto w znacznym stopniu spowodowałoby ograniczenie wykonywania pracy przez tzw. firmy zewnętrzne w zakładach górniczych.
EN
This paper presents the legal status of applying the labor law in Poland in working systems in mining industry. There has been proposed a legal modification of the large number of working overtimes applying opt-out clause which is situated in European Union law. There is the proposal to change the labor code including a voluntary work consent, which will cause a considerable decrease in breaking legal work system regulation of statutory working time in each activities, specially in mining industry.
PL
Zakłady górnicze węgla kamiennego posiadają na wyposażeniu wiele odmian maszyn transportowych, tj. lokomotywy spągowe, ciągniki podwieszone czy przenośniki. Ze względu na źródło zasilania energią dzieli się je na spalinowe oraz elektryczne. Te drugie, z uwagi na sposób dostarczania energii elektrycznej, dzielą się na: akumulatorowe, przewodowe oraz zasilane z trakcji elektrycznej. Koszty eksploatowania różnych niezależnych maszyn górniczych zasilanych energią elektryczną są wysokie. Dlatego uzasadnione jest wdrożenie rozwiązań umożliwiających zasilanie maszyny zarówno z trakcji elektrycznej, jak i z baterii akumulatorów. Zastosowanie takiego uniwersalnego napędu pozwoli na efektywne wykorzystanie maszyn transportowych w miejscach, gdzie nie ma trakcji elektrycznej. W artykule przedstawiono wyniki pracy realizowanej w ITG KOMAG nad trakcyjno-akumulatorowym układem napędu elektrycznego lokomotywy spągowej, przewidzianej do pracy w podziemnych zakładach górniczych, w wyrobiskach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Scharakteryzowano infrastrukturę kopalnianej sieci trakcyjnej oraz dokonano przeglądu stosowanych rozwiązań układów napędowych trakcyjno-akumulatorowych. Przedstawiono model układu napędowego oraz omówiono wyniki obliczeń modelu składu pociągu uzyskanych podczas badań symulacyjnych w środowisku Matlab-Simulink. W modelu zastosowano silnik elektryczny z magnesami trwałymi, baterię akumulatorów oraz falownik.
EN
Hard coal mining plants have different transportation machines such as floor-mounted locomotives, suspended drive trains or conveyors. Depending on power supply system they are divided into diesel ones and electric ones. The last ones are divided into battery ones, cable ones and those supplied from electric traction. Operational costs of mining machines power supplied from different sources of electric energy are high. That is why implementation of the solutions enabling power supply of the machines both from electric traction and from the batteries is justified. Use of such versatile drives enables effective operation of transporting machines in those places where there is no electric traction. Results of KOMAG project on traction-battery electric drives of floor-mounted locomotive intended for operation in underground mine workings in a potentially explosive atmosphere (methane and/or coal dust explosion hazard) are presented. Infrastructure of mine electric traction network is characterized and solutions of traction-battery electric dives are reviewed. Model of driving system is presented and the results of calculations of train model during simulation tests in Matlab-Simulink software environment are discussed. Electric motor with permanent magnets, pack of batteries and converter were used in the model.
PL
W artykule omówione zostały badania laboratoryjne innowacyjnego układu zasilająco-sterującego spągoładowarki górniczej, opracowanego w ramach realizacji projektu o akronimie HYDKOM 75, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania miały na celu zweryfikowanie przyjętych założeń technicznych oraz funkcjonalności opracowanego rozwiązania z uwzględnieniem możliwości zastosowania przedmiotowego układu zasilająco-sterującego w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Innowacyjny układ zasilająco-sterujący spągoładowarki górniczej został opracowany i zbudowany w oparciu o baterię ogniw litowych, zwiększającą mobilność przedmiotowego rozwiązania. Ponadto po rozładowaniu baterii układ zasilająco-sterujący umożliwia pracę spągoładowarki przy zasilaniu przewodowym z sieci kopalnianej, kiedy to następuje proces ładowania baterii ogniw. Dzięki takiemu rozwiązaniu górnicza spągoładowarka może być eksploatowana praktycznie bez przerwy.
EN
The article discusses laboratory tests of an innovative power supply and control system for a roadheading mining machine, developed as part of the project on the acronym HYDKOM 75 co-financed by the National Center for Research and Development. The research was aimed at verifying the adopted technical assumptions and functionality of the developed solution, taking into account the possibility of using the power and control system in potentially explosive atmospheres. The innovative power supply and control system of the roadheading mining machine was developed and built based on the battery of lithium cells, increasing the mobility of the solution in question. In addition, after the battery has been discharged, the power supply and control system allows the charger to operate on the line power from the mine network, when the battery cells are being charged. Thanks to such a solution, the mining machine can be operated practically without interruption.
PL
W artykule przedstawiono opracowany w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach akumulatorowy zespół zasilający samojezdnego wozu strzelniczego. Zespół ten składa się z modułu baterii i aparatury, zabudowanych na wozie strzelniczym oraz wolno stojącego modułu ładowania. Wprowadzenie akumulatorowego zasilania układu roboczego zabudowanego na wozie (tj. modułowego urządzenia pompowego oraz układu manewrowania „koszem”) wraz z obwodami pomocniczymi i sterowania, w miejsce stosowanego w dotychczasowych rozwiązaniach zasilania przewodowego jest istotną innowacją wozu strzelniczego. Należy zwrócić uwagę na pierwsze zastosowanie baterii ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych (LiFePO4) w maszynie przeznaczonej do eksploatacji w podziemnym wyrobisku rud miedzi i innych kopalniach niewęglowych. Ogniwa litowe charakteryzują się wysoką gęstością energii oraz wysoką gęstością mocy, w stosunku do powszechnie stosowanych baterii ogniw kwasowo-ołowiowych, i nie wydzielają gazów elektrolitycznych (np. wodoru) podczas eksploatacji. Akumulatorowy zespół zasilający samojezdnego wozu strzelniczego może być stosowany w podziemnych niemetanowych zakładach górniczych wydobywających rudy metali i w zakładach górniczych wydobywających inne kopaliny.
EN
Battery power supply unit for self-propelled blasting utility vehicle designed in the KOMAG Institute for Mining Industry is presented. This unit consists of the battery module and fittings installed on the blasting utility vehicle as well as free-standing loading module. Introduction of battery unit to supply the working system installed on the vehicle (i.e. modular pumping unit and “bucket” manoeuvring system) together with auxiliary and control circuits, replacing the currently used cable power supply is an important innovation in the blasting utility vehicle design. Attention should be drawn to the fact of using the lithium-iron-phosphate (LiFePO4) battery for the first time in a machine operating in underground copper ore mine or in other non-coal mines. Lithium batteries have higher energy density and higher power density than commonly used lead-acid batteries and they do not emit electrolytic gases (e.g. hydrogen). Battery power supply unit for self-propelled blasting utility vehicle can be used in underground, methane-free metal ores mining plants or in the mining plants extracting other minerals.
EN
The process and results of stand tests on the powered support manufactured in 1996 are discussed. The tests were conducted at the KOMAG’s accredited testing laboratory, implementing an author’s testing program. After completion of the static strength, load bearing capacity and fatigue strength tests, the roof support was inspected and no mechanical damage to the basic components of the tested roof support was found. The recorded permanent deformations of the basic components of the roof support tested in 2020 were compared with the results of tests of the same roof support, conducted in 1996 (prototype tests) and 2009 (tests after modernisation), also at the KOMAG laboratory. Based on the results of tests conducted in 2020, it was shown that the current properties of the roof support meet the normative requirements. Therefore, the customer may decide to continue using them in other longwall panels.
PL
Omówiono przebieg i wyniki badań stanowiskowych sekcji obudowy zmechanizowanej wyprodukowanej 1996r. Badania wykonano w akredytowanym laboratorium badawczym ITG KOMAG, realizując autorski program badawczy. Po zakończeniu badań wytrzymałości statycznej, podporności i wytrzymałości zmęczeniowej, przeprowadzono oględziny sekcji i nie stwierdzono uszkodzeń mechanicznych elementów podstawowych badanej sekcji. Zarejestrowane odkształcenia trwałe elementów podstawowych sekcji badanej w 2020 r. porównano z wynikami badań tej samej sekcji, wykonanych w 1996 r. (badania prototypu) oraz 2009 r. (badanie po modernizacji), również w laboratorium ITG KOMAG. Na podstawie wyników badań wykonanych w 2020 r. wykazano, że aktualne właściwości funkcjonalne sekcji spełniają wymagania normatywne. Zleceniodawca może więc podjąć decyzję o dalszym użytkowaniu w kolejnych ścianach.
10
EN
Assumptions for testing the selected lithium cells in the climatic chamber are presented. Two different active balancing methods and one passive will be used. Three batteries consisting of eight cells each will be build for this purpose. The tests were aimed at determining the impact of cells temperature on their balancing process. They have many advantages over the traditional lead-acid batteries. The most important advantages include fast charging, high energy density and power as well as a wider range of operating temperatures. However, they require the use of battery surveillance and management systems (BMS) to increase work safety. One of the most important functions of such a system is the method of balancing, i.e. charge equalization of each cell.
PL
W artykule przedstawiono założenia do badań wybranych metod balansowania ogniw litowych w komorze klimatycznej. Zostały zastosowane dwie różne aktywne metody balansowania oraz jedna pasywna. W tym celu zbudowane zostały trzy akumulatory składające się z ośmiu ogniw każdy. Badania mają na celu sprawdzenie, jaki wpływ na balansowanie ogniw ma temperatura pracy ogniw litowych. Ogniwa litowe posiadają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi. Do najważniejszych zalet można zaliczyć możliwość szybkiego ładowania, wysoką gęstość energetyczną i moc oraz szerszy zakres temperatur pracy. Jednak wymagają one zastosowania systemów nadzorujących i zarządzających baterią akumulatorów (BMS Battery Management System) w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Jedną z ważniejszych funkcji BMS jest zastosowana metoda balansowania, czyli wyrównywania poziomu naładowania poszczególnych ogniw.
EN
A review of selected papers, presented during the 21stInternational Scientific-and-Technical Conference KOMTECH-IMTech “Innovative techniques and technologies for the mining industry in the aspect of safety, efficiency and reliability” are described in the article. During twelve conference sessions forty-four papers, concerning work safety in the mining industry, minerals’ extraction systems, state-of-the-art control, monitoring and diagnostic systems of machines and equipment, cyber-security, new solutions of hydraulic systems, new generation, highly efficient haulage assemblies for longwall systems, hoisting machines, a recovery of minerals, preparation systems, an improvement of mining personnel’s qualifications and an internationalization of the Polish circum-mining sector, were presented. Special attention should be paid to the special session oriented onto a presentation of information about a roadway driving technology with use of a Bolter Miner, and also onto debates concerning the mining industry in future as well as a demand for innovations from the future mining industry.
PL
W artykule przedstawiono przegląd wybranych referatów wygłoszonych podczas 21. Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej KOMTECH-IMTech „Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa w aspekcie bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności”. Podczas dwunastu sesji konferencyjnych zaprezentowano czterdzieści cztery referaty dotyczące bezpieczeństwa pracy w górnictwie, systemów wydobywczych, nowoczesnych systemów sterowania, monitoringu oraz diagnostyki maszyn i urządzeń, cyberbezpieczeństwa, nowych rozwiązań układów hydraulicznych, nowej generacji systemów posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych, maszyn wyciągowych, odzysku minerałów, systemów przeróbczych, poprawy kwalifikacji pracowników górnictwa oraz internacjonalizacji polskiego sektora około górniczego. Na szczególną uwagę zasługuje tematyka sesji specjalnej, ukierunkowanej na prezentację technologii drążenia z zastosowaniem kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner, a także debaty na temat górnictwa przyszłości oraz potrzeby innowacyjności w aspekcie przyszłości górnictwa.
EN
The concept of a device for withdrawal of a powered roof support during the liquidation of a longwall panel is presented. This device is a part of the system developed by KOMAG for the withdrawal of a roof support from a row and its transportation in the liquidated longwall. The suggested solution significantly improves efficiency and safety of this process. The basic parameters of the device, a description of the design and principle of operation are presented. Strength properties of its basic components were estimated, taking into account the way the device operated during the withdrawal of the roof support. The paper describes the problems faced by engineers when designing the non-standard mining device, which is the UWZ-1device. The advantages of the discussed device are also presented.
PL
W publikacji przedstawiono koncepcję urządzenia do wybudowy sekcji obudowy zmechanizowanej w procesie likwidacji ściany wydobywczej. Urządzenie to jest elementem opracowanego w ITG KOMAG systemu do wybudowy sekcji z szeregu i jej transportu w likwidowanej ścianie. Zaproponowane rozwiązanie poprawia w zdecydowany sposób efektywność i bezpieczeństwo tego procesu. Przedstawiono podstawowe założenia urządzenia, opis konstrukcji oraz zasadę działania. Oszacowano właściwości wytrzymałościowe jego podstawowych elementów uwzględniając sposób pracy urządzenia w czasie wybudowy sekcji. W publikacji opisano problemy z jakimi spotykają się inżynierowie przy projektowaniu konstrukcji nietypowego urządzenia górniczego jakim jest urządzenie UWZ-1. Przedstawiono także zalety jakie posiada przedmiotowe urządzenie.
EN
The aim of the article is to present the results of laboratory analyses determining the content of rare earth elements (REE) in hard coal type 31.1. Coal was extracted directly from the mining excavation located in the Upper Silesian Coal Basin. Mass spectrometry tests with ionization in inductively coupled plasma (ICP-MS), were aimed at the quantitative analysis of the share of REE in coal, taking into account the economic aspects of recovery of these elements. Fine ground hard coal samples and ashes obtained after coal burning were assessed for the rare earth elements concentration. Results of the rare earth elements concentration (lanthanum and cerium) in hard coal are similar in the values obtained in previous tests. The current analyses present higher concentration of europium or neodymium. The article also contains the concept of possible future research work, consisting in the recovery of rare earth elements using, among others, a classifying hydrocyclone.
EN
This paper is a continuation of the paper published in issue 2 of the 2019 journal. It includes a further analysis of the impact of selected factors shaping the OHS culture in Polish mining companies. The first half of 2020 sees the world combating the coronavirus. In the case of operations carried out by mining companies, the virus threat must necessarily be considered. What is more, this threat becomes even more significant when the energy security of Poland is taken into account. The paper presents the results of the strategic analysis carried out for a selected group of factors that shape the OHS culture in companies.
PL
Niniejszy artykuł jest kontynuacją pracy opublikowanej w numerze 2 czasopisma z roku 2019. Zawiera dalszą część prac prowadzonych nad analizą wpływu wybranych czynników kształtujących kulturę bhp w polskich przedsiębiorstwach branży wydobywczej. Pierwsza połowa 2020 roku to walka całego świata z koronawirusem. W przypadku prac realizowanych w przedsiębiorstwach wydobywczych zagrożenie wirusem siłą rzeczy musi być uwzględnione, a co więcej zyskuje ono na sile w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy strategicznej, przeprowadzonej dla wybranej grupy czynników kształtujących kulturę bhp w przedsiębiorstwach.
EN
The production process carried out in longwall faces of hard coal mines is characterized by a high production risk due to a number of factors determining it. Therefore, it is necessary to recognize this risk and then reduce its occurrence. This article presents the mining and geological as well as technical and organizational conditions of the process carried out in the longwall face. The possibilities of risk assessment and its quantification in the production process implemented in the longwall face of hard coal mines for the selected mining technology are also presented. It was found that the constantly evolving BI class tools are intended to support the decision-making process based on the knowledge derived from the events that take place every day in the enterprise, including longwall faces. The use of appropriate computational tools and methodologies to analyze collected data may contribute to reduce the negative effects of the risk that occurs in the mining process.
PL
Proces produkcyjny realizowany w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego charakteryzuje się występowaniem wysokiego ryzyka produkcyjnego, ze względu na szereg determinujących go czynników. Konieczne zatem jest rozpoznanie tego ryzyka a następnie ograniczanie jego występowania. W niniejszym artykule przedstawiono uwarunkowania geologiczno- górnicze oraz techniczno-organizacyjne procesu realizowanego w przodku ścianowym. Zaprezentowano także możliwości oceny ryzyka i jego kwantyfikacji w procesie produkcyjnym realizowanym w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennego dla wybranej technologii urabiania. Stwierdzono, że stale rozbudowujące się narzędzia klasy BI z założenia mają wspierać proces decyzyjny i to właśnie w oparciu o wiedzę pochodzącą ze zdarzeń, które codziennie mają miejsce w przedsiębiorstwie, w tym także w przodkach ścianowych. Odpowiednie wyposażenie gromadzonych danych w narzędzia i metodyki obliczeniowe może przyczyniać się do ograniczania negatywnych skutków ryzyka, jakie występuje w procesie wydobywczym.
PL
Kryzys klimatyczny i jego następstwa stanowią dziś temat rozpalający szeroką dyskusję wśród wielu środowisk. Silną presję na władze państwowe, ale także pośrednio na świat biznesu, nałożył w 2015 roku ONZ, uchwalając Agendę 2030. Chęć przystąpienia do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju (ZR) wyraziły 193 państwa. Jak odnajduje się w tym biznes? Jak radzą sobie branże zwyczajowo uznawane za szkodliwe dla środowiska, np. górnictwo? Czy oznacza to ich koniec? Te i inne pytania rodzą się po zapoznaniu z Agendą 2030, znalezienie odpowiedzi na nie stanowi cel niniejszego artykułu. Okazuje się, że biznes, także sektory o wydawałoby się negatywnym wydźwięku, w kontekście ich wpływu na środowisko, z nowego ładu potrafią czynić przewagę konkurencyjną. Aspekty związane z ZR znajdują swoje odzwierciedlenie w znakomitej większości strategii największych spółek wydobywczych na świecie. Kierunki wyznaczane przez ZR przynoszą korzyści otoczeniu przedsiębiorstw, ale już dziś widać wyraźny trend, w którym spółki swoją odpowiedzialną i zrównoważoną postawę starają się przekuwać na własny sukces.
EN
The climatic crisis and its consequences are the issues provoking and an extensive discussion among various parties. A fierce pressure on authorities and, indirectly, on business representatives was posed by the UN in 2015 by adopting the “2030 Agenda” (Sustainable Development Goals). 193 countries have declared the willingness to join the initiatives aimed at sustainable development. How has the business answered to that call? Is any progress being made in the traditionally polluting industries, i.e. the mining sector? Does it mean that their time has come to an end? The above is one of many doubts rising upon getting familiar with the SDG. In the meantime, it turns out that the business, including the environment-harming industries, is learning how to benefit from the new order and make it their competitive advantage. The sustainable development initiatives are being reflected in the vast majority of mining companies’ strategies. Directions set by the principles of sustainable development are aimed at bringing benefits for the business environment. However, we can already see that there is a clear tendency of companies attempting to make use of their responsible and sustainable approach. They consider it as an important part of their future success.
EN
Most EU member states have taken measures to implement the principles of sustainable development. Mineral extraction in Europe has become more difficult, since most member states have taken measures to implement the principles of sustainable development. The industrial minerals sector provides important mineral commodities for the industries. The general situation of minerals supplying in Europe is provided by a strong position of aggregate sector. The paper evaluates the development of mineral extraction in the Visegrad group of EU countries with the aim to find the position of the mining industry in the V4 countries and its contribution to the European mining industry, regarding the sustainability of mining. A task of sustainability assessment is the evaluation of the V4 mining sector’s contribution to the European economy and finally to assess the risks and obstacles for mining industry development. Due to the mentioned present state of minerals supplying in Europe, this is evaluated with economic and environmental significance of materials, connected with development of mineral production and critical mineral Raw Materials in EU, compared with worldwide situation, followed by the prediction of mineral production. The third part is orientated towards the evaluation of raw materials used in the individual V4 countries. The situation of mineral production is evaluated especially in the V4 region. There results show that despite the fact that there is an obvious certain boom and annual growth of mining volumes in the V4 countries, the growth does not mean the mining industry follows sustainable development. There is a vast space for the industry to improve. The further evaluation of state minerals demands the consideration of risks and obstacles in mining business and the environment impact.
PL
Większość państw członkowskich UE podjęła działania mające na celu wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju, co spowodowało, że wydobycie surowców mineralnych stało się trudniejsze. Sektor materiałów budowlanych i ceramicznych zaopatruje przemysł w wiele ważnych surowców mineralnych. Wśród nich, w skali Europy, ważną rolę odgrywa sektor kruszyw. W artykule dokonano oceny rozwoju wydobycia kopalin w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) w celu ustalenia pozycji przemysłu wydobywczego tych krajów i ich wkładu w europejskie zrównoważone górnictwo. Oceniono znaczenie sektora wydobywczego Grupy Wyszehradzkiej dla gospodarki europejskiej oraz określono bariery i zagrożenia dla rozwoju górnictwa. Biorąc pod uwagę stan zaopatrzenia Europy w surowce mineralne, oceny dokonuje się pod kątem ich ekonomicznego i środowiskowego znaczenia, a zwłaszcza zapotrzebowania na surowce mineralne i surowce krytyczne dla przemysłu Unii Europejskiej na tle sytuacji światowej, z uwzględnieniem prognoz wydobycia. Kolejna część artykułu dotyczy oszacowania zapotrzebowania na surowce mineralne w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej. Roczny wzrost wolumenów wydobycia surowców mineralnych w krajach V4 nie oznacza, że górnictwo rozwija się w sposób zrównoważony. Branża ma ogromne możliwości poprawy w tym zakresie. Dalsza ocena możliwości rozwoju produkcji surowców mineralnych wymaga wzięcia pod uwagę występujących zagrożeń i barier w działalności górniczej oraz uwzględnienia wpływu na środowisko przyrodnicze.
EN
The continuous improvement in the industries and organizations hinges upon the evaluation of their performance. In fact, the performance evaluation assists organizations to identify their strengths and weaknesses and, accordingly, enhance their efficiency. As soon as the concept of sustainability was propounded in the engineering based industries, the performance evaluation got more importance due to the environmental issues and social concerns along with the economical aspects. Therefore, this paper is an attempt to propose an approach based on fuzzy best-worst method (BWM) and fuzzy inference system (FIS) in order to evaluate the performance of an Iranian steel complex in terms of sustainability concept. In the proposed approach, the weights of some selected criteria were determined by fuzzy BWM method and, then, the score of the under study industry was calculated in terms of economic, environmental, and social aspects. At the end, an FIS was developed to calculate the final score of the intended industry. In order to check the efficiency of the proposed approach, its performance was measured using expert knowledge as well as real data of a steel complex in Iran. A moderate to high performance has been achieved for the understudy case through conducting the proposed approach. It was suggested that the industry should focus on the criteria with both high weights and low evaluated scores (for example the environmental management technologies and knowledge criterion) to increase its performance evaluation score. The obtained results were indicative of the efficiency of the proposed approach.
PL
Ciągłe doskonalenie branż i organizacji zależy od oceny ich wydajności. W rzeczywistości ocena wyników pomaga organizacjom zidentyfikować ich mocne i słabe strony, a co za tym idzie, zwiększyć ich efektywność. Jak tylko koncepcja zrównoważonego rozwoju została zaproponowana w branżach opartych na inżynierii, ocena wydajności nabrała większego znaczenia ze względu na kwestie środowiskowe i społeczne, a także aspekty ekonomiczne. Artykuł jest próbą zaproponowania podejścia opartego na rozmytej metodzie best-worst (BWM) i rozmytym systemie wnioskowania (FIS) w celu oceny wydajności irańskiego kompleksu stalowego pod kątem koncepcji zrównoważonego rozwoju. W proponowanym podejściu, wagi wybranych kryteriów wyznaczono metodą rozmytą BWM, a następnie obliczono punktację badanej branży pod względem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Na koniec opracowano rozmyty system wnioskowania FIS, aby obliczyć końcowy wynik dla planowanej branży. Aby sprawdzić efektywność proponowanego podejścia, mierzono jego wydajność, wykorzystując wiedzę ekspercką oraz rzeczywiste dane dotyczące kompleksu stalowego w Iranie. W analizowanym przypadku, poprzez zastosowanie proponowanego podejścia osiągnięto wyniki od umiarkowanych do wysokich. Zasugerowano, że w celu zwiększenia oceny wyników, branża powinna skupić się na kryteriach zarówno o dużej wadze, jak i nisko ocenianych punktach (na przykład technologie zarządzania środowiskowego i kryterium wiedzy). Uzyskane wyniki świadczyły o skuteczności zaproponowanego podejścia.
EN
The mines play an important role in the economic growth of countries since they are suppliers to many industries. In addition to the economic growth, the mines positively affect the social development factors such as the employment creation, the development of rural areas, building new roads, and etc. But sometimes it may lead to the negative environmental, and social impacts. Therefore, the mining activities should be carefully monitored for the concept of sustainable development. In this paper, a fuzzy Best-Worst Method based approach is developed for the evaluation of an iron mine. The case study, Sangan iron ore mine is one of the biggest mines, located in a rural area in the north eastern of Iran. Three factors including the economic, environmental, and social parameters were considered as main sustainable development criteria. The sub-criteria for each mentioned factor were then extracted from the literature as well as knowledge expert’s opinions. In the proposed approach, each sub-criterion was carefully weighted using the fuzzy Best-Worst method and scored by 12 experts. Afterwards, the sustainability score was defined as the summation of final fuzzy scores which was gone under a defuzzification process. The performance evaluation was calculated using this sustainability score resulted to a score of 0.626 out of 1, indicating its acceptable performance. The results showed that the mine performs well in terms of the economic benefits, rate of return, exploration capacity, and stockholders’ rights, but in the environmental management systems, water discharge, recreation and tourism aspects, it does not play well. The results of the implementation of the proposed approach showed the efficiency and effectiveness of the proposed approach that is confirmed by experts.
PL
Kopalnie odgrywają ważną rolę we wzroście gospodarczym krajów, ponieważ są dostawcami dla wielu branż. Oprócz wzrostu gospodarczego kopalnie pozytywnie wpływają na czynniki rozwoju społecznego, takie jak tworzenie miejsc pracy, rozwój obszarów wiejskich, budowa nowych dróg itp. Ale czasami może to mieć negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i społeczeństwo. Dlatego działania górnicze powinny być uważnie monitorowane pod kątem koncepcji zrównoważonego rozwoju. W tym artykule zastosowano rozmyte podejście BWM (Best-Worst Method) do oceny kopalni żelaza. Studium przypadku, kopalnia rudy żelaza Sangan, jest jedną z największych kopalń zlokalizowanych na obszarach wiejskich w północno-wschodnim Iranie. Trzy główne czynniki, w tym parametry ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, zostały uznane za główne kryteria zrównoważonego rozwoju. Podkryteria dla każdego z wymienionych czynników zostały następnie opracowane na podstawie literatury, a także podane przez ekspertów. W proponowanym podejściu każde podkryterium zostało starannie wyważone przy użyciu metody rozmytej BWM i ocenione przez 12 ekspertów. Następnie wynik zrównoważonego rozwoju został zdefiniowany jako suma końcowych wyników rozmytych, które przeszły proces rozmywania (fuzyfikacji). Ocena efektywności została obliczona przy zastosowaniu wyniku zrównoważonego rozwoju, co dało wynik 0,626 na 1, wskazując jego akceptowalną przydatność. Wyniki pokazały, że kopalnia działa dobrze pod względem korzyści ekonomicznych, stopy zwrotu kapitału, zdolności poszukiwawczej i praw akcjonariuszy, natomiast nie w systemach zarządzania środowiskiem przyrodniczym, zrzutach wody, rekreacji i turystyce. Wyniki wdrożenia proponowanego podejścia wykazały efektywność i skuteczność proponowanego podejścia, co potwierdzają eksperci.
EN
Due to the longer distance of moving the crew to the workplace in hard coal mines, the possibility of increasing the maximum permissible speed of suspended monorails was considered. To ensure an adequate level of safety, decelerations affecting the crew in the case of emergency braking in various travelling conditions were analysed. The computational model was verified based on the results of the bench tests on a dedicated test track. The article presents a comparison of results of numerical calculations with measurements at the test stand, and results of numerical simulations in relation to the criterial states that could not be checked at the test stand as well as the analysis of overloads that affect the crew during the emergency braking. These overloads have a significant impact on safety of the operator and passengers, and their determination and analysis may be the basis for assessing the degree of safety as well as for the development of guidelines for designing the additional equipment for the operator's cabs and passenger cars, i.e. components increasing their safety.
PL
W związku z wydłużającym się czasem dojazdu załogi do miejsca pracy w kopalniach węgla kamiennego, rozważana jest możliwość zwiększenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości jazdy kolejek podwieszonych. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, przeprowadzono analizy opóźnień oddziałujących na załogę w sytuacji awaryjnego hamowania w odniesieniu do różnych stanów kryterialnych. Model obliczeniowy został zweryfikowany w oparciu o wyniki badań stanowiskowych, przeprowadzonych na dedykowanym torze testowym. W artykule przedstawiono porównanie wyników obliczeń numerycznych oraz zmierzonych na stanowisku badawczym oraz wyniki symulacji numerycznych w odniesieniu do stanów kryterialnych, których nie można było sprawdzić na stanowisku badawczym, oraz przedstawiono analizę przeciążeń, jakie oddziałują na załogę w sytuacji awaryjnego hamowania. Wartości te mają duży wpływ na bezpieczeństwo operatora i pasażerów, a ich wyznaczenie i analiza może stanowić podstawę do oceny stopnia bezpieczeństwa oraz wytyczne do zaprojektowania dodatkowego wyposażenia kabin operatora i wozów pasażerskich, w postaci elementów zwiększających bezpieczeństwo ich użytkowania.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.