Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  photobiological safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł zawiera wyniki badań dotyczące oceny zagrożenia światłem niebieskim siatkówki oka przez urządzenia świetlne ze źródłami światła LED wykorzystywane w motoryzacji. Badaniom podlegały światła do jazdy dziennej oraz lampy robocze obecnie dostępne na rynku, przeznaczone do samodzielnego montażu w pojazdach. Zaprezentowano metodę badań z wykorzystaniem matrycowego miernika luminancji i spektroradiometru. Wykonano niezbędne badania fotometryczne i radiometryczne w celu oceny zagrożenia według normy PN-EN 62471:2010. Uzyskane wyniki badań odniesiono do światłości maksymalnej, współrzędnych chromatyczności i temperatury barwowej najbliższej badanych urządzeń świetlnych.
EN
The article contains results of the research on the assessment of the blue light retinal hazard by lighting devices used in the automotive with LED light sources. The study was subject to daytime running lights and work lamps available on the market for self-assembly in vehicles. The study method was presented using a matrix luminance meter and spectroradiometer. The necessary photometric and radiometric tests were carried out. Assessment of blue light hazard according to the PN-EN 62471: 2010 was made. Obtained results were referred to maximum luminous intensity, chromaticity coordinates and correlated colour temperature of tested devices.
PL
W pracy opisane zostały dyrektywy Unii Europejskiej, z których wynikają wymagania odnośnie rodzajów stosowanych współcześnie, w gospodarstwach domowych, źródeł światła. Na tle historii rozwoju, stosowanych do celów oświetleniowych, lamp elektrycznych, przedstawiona została analiza technicznych aspektów bezpieczeństwa fotobiologicznego. Uwzględnione zostały także zagadnienia wpływu światła na zdrowie człowieka. Opisane zostały również dokumenty prawne dotyczące bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł światła i opraw oświetleniowych.
EN
The paper describes the European Union directive, which provided requirements for type and energy efficiency of light sources used in modern households. An analysis of the impact of different kind of light sources on human health are also presented. In the paper legal documents concerning photobiological safety of lamps and luminaries are taken under consideration.
EN
The article presents a method of evaluating irradiance, spectral irradiance, and spectral radiance, for purposes of determining risk groups of light sources. Measurement methods have been developed on the basis of general requirements and diagrams incorporated in the standard EN 62471: 2008. The paper classifies risk groups of light sources and luminaires in terms of photobiological hazard and exposure limits when the skin is at the hazard of visible and infrared radiation. The construction of the stand for measuring parameters of optical radiation used the system of the Bentham type IDR300-PSL based on double monochromator. That system has been specially designed to assess photobiological safety of light sources. Five LED light sources selected for the examination were characterized and the results of their measurements were presented. On these bases, a risk assessment of photobiological tested sources has been estimated and the appropriate risk group and time of safe exposure has been assigned for each of light source. The article has been finalized with the conclusions on the results of measurements.
PL
W artykule przedstawiono metodę badania natężenia napromienienia, widmowego natężenia napromienienia i widmowej luminancji energetycznej na potrzeby określania grup ryzyka źródeł światła. Metody pomiarowe zostały opracowane na podstawie ogólnych wymagań i schematów zawartych w normie EN 62471:2008. Opisano klasyfikację grup ryzyka źródeł światła ze względu na zagrożenia fotobiologiczne oraz granice ekspozycji przy zagrożeniu skóry promieniowaniem widzialnym i podczerwonym. Opisano budowę stanowiska pomiarowego do pomiarów parametrów promieniowania optycznego z wykorzystaniem systemu spektroradiometrycznego firmy Bentham typ IDR300-PSL wyposażonego w podwójny monochromator. System ten został specjalnie zaprojektowany do wykonywania oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł światła. Scharakteryzowano wytypowanych do badań pięć źródeł światła typu LED oraz zaprezentowano wyniki ich pomiarów. Na tej podstawie dokonano oceny ryzyka fotobiologicznego badanych źródeł poprzez przypisanie im odpowiedniej grupy ryzyka oraz czasu bezpiecznej ekspozycji. Artykuł zakończono wnioskami dotyczącymi wyników pomiarów.
4
PL
W artykule, na podstawie zapisów normy PN-EN 62471:2010, scharakteryzowano wytyczne dotyczące oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych. Zaprezentowano dozwolone czasy bezpiecznej ekspozycji oraz wartości graniczne emisji dla poszczególnych, określonych przez normę, czterech grup ryzyka. Przedstawiono kryteria pomiaru natężenia napromienienia lub luminancji energetycznej badanych lamp. Omówiono zagrożenia związane z promieniowaniem nadfioletowym, widzialnym i podczerwonym. W celu szczegółowego przedstawienia potencjalnych zagrożeń związanych ze światłem niebieskim, dokonano porównania widm wybranych źródeł światła. Na tej podstawie dokonano oceny zagrożenia światłem niebieskim wybranych źródeł światła.
EN
The article, based on the records of the PN-EN 62471:2010, presents guidelines for photobiological safety of lamps and lamp systems. There are allowed safe exposure times presented and emission limit values for each of four risk groups, defined by the standard. The paper presents criteria for lamps irradiance or radiance measurement. Discussed risks with association of ultraviolet, visible and infrared radiation. For a detailed presentation of the potential risks associated with the blue light, there is made a comparison of spectra of selected light sources. On these basis, the blue light hazard assessment was presented for selected light sources.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań bezpieczeństwa fotobiologicznego 53 źródeł światła (świetlówek, żarówek halogenowych i źródeł ledowych) stosowanych do celów oświetleniowych. Pomiary emitowanego przez źródła promieniowania optycznego wykonano zgodnie z kryteriami i metodą badań zawartą w PN-EN 62471:2010. Spośród badanych źródeł żadne nie zaklasyfikowane zostało do grupy wysokiego ryzyka, natomiast do grupy ryzyka umiarkowanego zaklasyfikowano 11 źródeł stanowiących zamienniki żarówek: 5 halogenów i 6 źródeł ledowych.
EN
The article presents results of a study on photobiological safety of 53 light sources (compact fluorescent tubes, halogens and LEDs) used for lighting. The measurements were carried out according to criteria and method described in EN 62471:2010. Among None of the studied sources were classified as high-risk, whereas 11, all incandescent lamps equivalents were classified as moderate risk sources: 5 halogens and 6 LEDs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.