Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypełniacze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zaczyny lekkie najczęściej stosowane są podczas uszczelniania kolumn rur okładzinowych w warunkach obniżonego ciśnienia złożowego czy w strefach słabozwięzłych. Odpowiednie zmniejszenie gęstości zaczynu umożliwia obniżenie wartości ciśnienia hydrostatycznego, co zapobiega ucieczce zaczynu cementowego w strefy słabo zwięzłe. Dodatkowo, zaczyny o obniżonej gęstości mogą być stosowane w przypadku konieczności podniesienia cementu w przestrzeni pozarurowej na dużą wysokość (głębokie otwory). Podczas opracowywania receptury lekkiego zaczynu cementowego najczęściej stosuje się lekkiego rodzaju dodatki i domieszki, które określane są mianem wypełniaczy. Środki te pozwalają na obniżenie gęstości zaczynu i tym samym zastosowanie go w określonych warunkach geologicznych. Jednakże stosowanie tego rodzaju dodatków i domieszek wywiera znaczny wpływ na parametry technologiczne zarówno świeżego, jak i stwardniałego zaczynu cementowego. W przypadku płynnego zaczynu – obecność lekkich frakcji powoduje zmianę parametrów reologicznych zaczynu, wzrost filtracji czy zmianę wartości odstoju wody. Natomiast płaszcz cementowy powstały z zaczynu lekkiego może posiadać niższe wartości wytrzymałości na ściskanie czy wyższą porowatość. Należy zauważyć, że receptury zaczynów lekkich są najczęściej stosowane do uszczelniania kolumn rur okładzinowych posadowionych na niewielkich głębokościach. Dlatego też istotne jest również uzyskanie odpowiedniego czasu przejścia od punktu początku wiązania do punktu końca wiązania. Przyczynia się to do wyeliminowania możliwości tworzenia się dróg migracji gazu w wiążącym zaczynie cementowym. W związku z powyższym w niniejszej publikacji omówiony został wpływ wybranych domieszek obniżających gęstość na parametry technologiczne zaczynu cementowego. W artykule badaniom poddano 4 rodzaje wypełniaczy (mikrosferę glinokrzemianową dotychczas stosowaną, mikrosferę glinokrzemianową nowej generacji CSF K, mikrosferę szklaną oraz perlit filtracyjny E100F). Wstępne badania przeprowadzone zostały dla zaczynów bazowych składających się tylko z wody i cementu. Wypełniacze lekkie stosowano jako 5% domieszki do zaczynu. Na tym etapie badaniom poddano czas wiązania płynnego zaczynu oraz wpływ tych domieszek na uzyskane wartości parametrów mechanicznych. W kolejnym etapie przeprowadzono badania dla konkretnego zaczynu cementowego, który zawierał w swoim składzie inne środki, niezbędne do kontrolowania parametrów decydujących o efektywności uszczelniania otworu wiertniczego. W tych recepturach zastosowano 15% dodatku wytypowanych wypełniaczy lekkich i określono wpływ tych materiałów wypełniających na parametry świeżych i stwardniałych zaczynów cementowych.
EN
Lightweight slurries are most commonly used for sealing columns of casing pipes in conditions of reduced reservoir pressure or in low-density zones. Through appropriate reduction of the cement slurry density, the hydrostatic pressure can be lowered, which prevents the cement slurry from escaping into the weakly compacted zones. In addition, cement slurries with reduced density can be used when it is necessary to raise cement in annulus to a large height (deep boreholes). When developing a lightweight cement slurry formula, light additives and admixtures are commonly used as fillers. These measures make it possible to reduce the slurry density and thus to apply it in specific geological conditions. However, the use of such additives and admixtures has a significant impact on the technological parameters of both fresh and hardened cement stone. In the case of fresh cement slurry, the presence of light fractions changes the rheological parameters of the leaven, increases filtration, and changes the water loss value. On the other hand, the cement bond resulting from lightweight slurry may have lower compressive strength values or higher porosity. It should be noted that lightweight slurry formulas are most often used to seal columns of casing pipes installed at small depths. Therefore, it is also important to obtain a proper transition time from the initial setting time to the final setting time. The above contributes to eliminating the possibility of gas migration pathways in the set cement slurry. In connection with the above, the publication discusses the impact of selected density-reducing admixtures on selected technological parameters of cement slurry. In the article, 4 types of fillers were tested (aluminosilicate microsphere used so far, new generation aluminosilicate microsphere CSF K, glass microsphere and filter perlite E100F). Initial tests were carried out for base cement slurries consisting only of water and cement. Lightweight fillers were used as a 5% grout admixture. At this stage, the setting time of fresh cement slurry and the effect of these admixtures on the obtained values of mechanical parameters were tested. In the next stage, tests were carried out for specific cement slurry, which contained other means necessary to control the parameters determining the effectiveness of sealing the borehole. In these recipes, 15% of the addition of selected lightweight fillers was used and the effect of these filling materials on the parameters of fresh and hardened cement slurries was determined.
EN
The paper presents the results of research on the influence of fillers introduced into plastic greases on the rheological properties of the boundary layer of the resultant lubricant compositions. The fillers were PTFE and MoS2 powders. They are added to lubricants to improve their tribological properties; however, these fillers also affect the rheological properties of the composition. This affects the change of the shear stress value in the lubricant during its flow in the lubrication system. Knowledge of this value, especially during the flow of the lubricant composition in the boundary layer, has a significant impact on the operation of automated central lubrication systems in which these compositions can be used. Measurements were carried out by means of a rotary rheometer (Rheotest 2.1). Tests were performed on lithium and bentonite greases (without additives) as well as compositions of these greases containing various percentage of the fillers mentioned above. Test results showed that both the type of grease and the type of filler introduced into this grease affect the rheological properties in the boundary layer of the produced lubricating compositions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wypełniaczy, wprowadzanych do smarów plastycznych, na właściwości reologiczne warstwy przyściennej powstałych kompozycji smarowych. Wypełniaczami tymi były proszki PTFE i MoS2. Dodawane są one do smarów w celu poprawy ich właściwości tribologicznych, ale wypełniacze te wpływają też na właściwości reologiczne kompozycji. Wpływa to na zmianę wartości naprężenia stycznego w smarze podczas jego przepływu w układzie smarowniczym. Znajomość tej wartości, a szczególnie podczas przepływu kompozycji smarowej w warstwie przyściennej ma istotny wpływ na działanie zautomatyzowanych układów centralnego smarowania, w których mogą być wykorzystane te kompozycje. Pomiary przeprowadzono na reometrze rotacyjnym Rheotest 2.1. Badaniom poddano smary litowy i bentonitowy (bez dodatków) oraz kompozycje tych smarów z udziałami wymienionych powyżej wypełniaczy. Wyniki badań wykazały, że zarówno rodzaj smaru, jak też rodzaj wypełniacza wprowadzonego do tego smaru mają wpływ na własności reologiczne w warstwie przyściennej wytworzonych kompozycji smarowych.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia ekologicznej funkcji opakowań transportowych oraz prezentacja alternatywnych w stosunku do nie biodegradowalnych tworzyw sztucznych materiałów, które mogą być zastosowane jako wypełnienia ochraniające produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu. W poniższych rozdziałach przytoczono definicję opakowania, jego funkcję, opisano obecne trendy związane z ekologią wyrobów oraz zaprezentowano przykładowe proekologiczne wypełnienia opakowań transportowych.
EN
The purpose of the article is to present the importance of the ecological function of transport packaging and alternative to non-biodegradable plastic materials that can be used as fillers to protect the product against mechanical damage during transport. The following chapters cite the definition of packaging, its function, describe current trends related to the ecology of products and present examples of proecological filling of transport packaging.
EN
The paper presents the results of studies of the influence of fillers introduced into lubricating greases on changes in values of shear stresses in resulting lubricant compositions. These fillers were powders of graphite, molybdenum disulphide, and PTFE. They are added to grease to improve their tribological properties. They also impact the rheological properties of lubricating compositions, especially on the course of the shear stress, whose value decreases with the duration of the flow of these compositions. Knowledge of changes in the value of this stress is essential in designing central lubrication systems in which these compositions may be used. Tests were performed on lithium grease without fillers as well as on a composition of this grease with the fillers mentioned above. Measurements were carried out using a Rheotest 2.1 rheometer by changing the shearing time at selected gradients of shear rate. Test results have shown that both the kind of filler and the shearing time have an impact on the value of shear stress in the tested lubricant composition.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wypełniaczy wprowadzanych do smarów plastycznych na zmianę wartości naprężenia stycznego powstałych kompozycji smarowych. Wypełniaczami tymi były proszki grafitu, dwusiarczku molibdenu oraz PTFE. Dodawane są one do smarów dla poprawy ich właściwości tribologicznych. Wpływają też na właściwości reologiczne kompozycji smarowych, a szczególnie na przebieg naprężenia stycznego, którego wartość maleje w miarę upływu czasu przepływu tych kompozycji. Znajomość zmian wartości tego naprężenia jest istotna podczas projektowania układów centralnego smarowania, w których te kompozycje mogą być stosowane. Badaniom poddano smar litowy bez wypełniaczy oraz kompozycje tego smaru z wymienionymi wypełniaczami. Pomiary prowadzono na reometrze rotacyjnym Rheotest 2.1, zmieniając czas ścinania przy wybranych wartościach gradientu tego ścinania. Wyniki badań wykazały, że rodzaj wypełniacza jak też czas ścinania mają wpływ na wartość naprężenia stycznego w badanej kompozycji.
5
Content available remote Modyfikacja właściwości elektrycznych polimerów i tworzyw sztucznych
PL
Tworzywa sztuczne i polimery są materiałami często wykorzystywanymi w przemyśle elektrycznym i elektrotechnicznym. Materiały te cechuje duża uniwersalność i szeroki zakres możliwości aplikacyjnych. Popularność zyskały m.in. dzięki niskiej gęstości, co znacząco wpływa na obniżenie masy wyrobów oraz niskiej energochłonności procesów wytwarzania, przetwórstwa i formowania oraz możliwości recyklingu. Zazwyczaj jednak wymagana jest poprawa lub zmiana wybranej właściwości tworzywa, by spełniało wymogi stawiane materiałom w konkretnym zastosowaniu. Modyfikację taką prowadzić na dwa główne sposoby fizycznie lub chemicznie. Modyfikacja poprzez działanie chemiczne może być związana z wprowadzeniem dodatkowego składnika, powiązanym z reakcją chemiczną, kopolimeryzacją lub funkcjonalizacją. Modyfikacja jest pozbawiona cech reakcji chemicznej i może być przeprowadzona jako zmiana struktury na drodze ściskania, rozciągania, obróbki termicznej lub tworzenie blend i kompozytów z niereaktywnymi dodatkami. W niniejszej pracy opisano wybrane polimery i tworzywa sztuczne do zastosowań elektrotechnicznych metody ich modyfikacji. Autorzy szczególną uwagę zwrócili na wpływ wprowadzanych dodatków na właściwości elektryczne i mechaniczne otrzymywanych kompozytów.
EN
Plastics and polymers are widely used in the electrical and electrotechnical industries. These materials are characterized by high versatility and a wide range of possible application. They gained popularity thanks to the low density, which significantly reduces the weight of products and low energy consumption of manufacturing, processing and forming processes as well as the possibility of recycling. However, it is usually required to improve or change the selected properties of the material to reach the requirements for materials in a specified application. The modification may be carried out in two main ways - physically or chemically. Modification through chemical action may be associated with the introduction of an additional component, related to chemical reaction, copolymerization or functionalization. Physical modification is devoid of chemical reaction, and can be carried out as a change in the structure of polymer by compression, stretching, thermal treatment or blend and composites compounding with non-reactive additives. This paper describes selected polymers and plastics for electrotechnical applications and methods of their modification. The authors paid particular attention to the influence of the additives on the electrical and mechanical properties of the obtained composites.
EN
The paper presents the results of studies on the influence of fillers, introduced into lubricating greases, on the rheological properties of resultant grease compositions. These fillers were graphite and PTFE powders. They are added to greases in order to improve their tribological properties. They also affect their rheological properties, and they mainly change the value of the shear stress in grease during its flow in a lubrication system. Knowledge of this value is important in designing automated central lubrication systems in chich these compositions may be used. Measurements during experimental tests were performed by means of a rotary rheometer Rheotest 2.1. Tests were performed on pure lithium and bentonite greases, with the addition of oxidation and corrosion inhibitors as well as compositions of these greases with different shares of the above mentioned fillers. These tests were performed by changing the gradient of shearing rate. Test results have shown that both the kind of grease and the kind of filler introduced into this grease affect the rheological properties of produced grease compositions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wypełniaczy wprowadzanych do smarów plastycznych na właściwości reologiczne powstałych kompozycji smarowych. Wypełniaczami tymi były proszki grafitu i PTFE. Dodawane są one do smarów w celu poprawy ich właściwości tribologicznych. Wpływają też na ich właściwości reologiczne, a głównie na zmianę wartości naprężenia stycznego w smarze podczas jego przepływu w układzie smarowniczym. Znajomość tej wartości jest ważna podczas budowy zautomatyzowanych układów centralnego smarowania, w których mogą być wykorzystane te kompozycje. Pomiary podczas badań doświadczalnych przeprowadzono na reometrze rotacyjnym Rheotest 2.1. Badaniom poddano smary litowy i bentonitowy czyste, z dodatkami inhibitorów utleniania i korozji oraz kompozycji tych smarów z udziałami wymienionych powyżej wypełniaczy. Badania te prowadzono, zmieniając gradient prędkości ścinania. Wyniki badań wykazały, że zarówno rodzaj smaru, jak też rodzaj wypełniacza wprowadzonego do tego smaru mają wpływ na własności reologiczne wytworzonych kompozycji smarowych.
PL
Kompozyty cementowe z wypełniaczami funkcyjnymi, jakimi są nanomateriały węglowe (m.in. nanorurki węglowe, nanowłókna węglowe), mają duży potencjał do monitorowania ruchu, ważenia pojazdów w ruchu i detekcji prędkości pojazdów. Piezorezystancyjny charakter wielościennych nanorurek węglowych w kompozytach cementowych wpływa na dobre relacje między naprężeniami ściskającymi a oporem elektrycznym. Dlatego ww. materiały mają również zastosowanie jako integralne czujniki uszkodzenia konstrukcji, np. mostowych. Obok inteligentnych konstrukcji, mających charakter sensora, są prowadzone badania nad inteligentnymi nawierzchniami drogowymi. To nawierzchnie, które poprzez nagrzewanie potrafią zapobiegać tworzeniu się lodu w warunkach zimowych. Czy istnieje taka możliwość? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w artykule, w którym również przedstawiono szereg informacji dotyczących rodzaju używanych nanomateriałów funkcyjnych, budowy układów pomiarowych, sposobów pomiaru oraz przykłady aplikacji w warunkach laboratoryjnych i terenowych.
EN
Cement composites with functional materials such as carbon nanomaterials (e.g. carbon nanotubes, carbon nanofibres) have a great potential for traffic monitoring, vehicle traffic weighing and vehicle speed detection. The piezoresistive nature of multi-wall carbon nanotubes in cement composites influences a good ratio between compressive stress and electrical resistance. Therefore, these materials can be also used as integral sensors of the damage of structures such as bridges. Apart from studies on intelligent structures, having the nature of a sensor, research on intelligent road surfaces is being carried out. These are pavements which, by heating, can prevent the formation of ice in winter conditions. Is it possible? The answer to this question can be found in the article, which also presents a series of information on the type of functional nanomaterials being used, the construction of measuring systems, measurement methods and examples of applications in laboratory and field conditions.
EN
Polymers have tremendous applications from household to high technology applications. The polymers are easy to produce, light, and flexible. However, mechanical properties of polymers, in some industries, is a point of its weakness. Therefore, a mineral, as a bulk filler, was used to overcome this limitation and to reduce the cost of polymer composites and their manfacturing. In this study, the silica flour was introduced into the polypropylene (PP) matrix to enhance its mechanical properties. In addition, the styrene-ethylene/butylene-styrene (SEBS) triblock copolymer and its grafted maleic anhydride (SEBS-g-MA) were used as silica/ PP compatibilizers. The results showed an improvement in mechanical properties after the addition of silica to the PP matrix. However, silica addition led to drop in strain measures. On the other hand, the addition of the compatibilizer enhances the interfacial bonding and smoothen the transfer of the stresses between filler particles and the polymeric matrix.
PL
Polimery znajdują szerokie zastosowanie od przedmiotów użytku domowego do aplikacji technologicznych. Polimery są łatwe w produkcji, lekkie i elastyczne. Jednakże, mechaniczne właściwości polimerów są niewystarczające w pewnych przemysłowych zastosowaniach. Dla tego, sproszkowane materiały są wprowadzane jako wypełnienie. Pozwala to na pokonanie wspomnianych ograniczeń i zredukowania kosztów wytwarzania rzeczy z plastiku. W przedstawionych badaniach, mączka kwarcowa była dodawana do propylenu dla podwyższenia jego mechanicznej wytrzymałości. Dodatkowo, trój-blokowy polimer (styren-etylen/butylen-styren i anhydryt maleinowy (SEBS-g-MA) były użyte jako odczynniki łączące krzemionkę z PP. Otrzymane wyniki wskazują na poprawę właściwości mechanicznych po dodaniu krzemionki do matrycy polimerowej (PP). Jednakże, nadmierne dodanie krzemionki prowadzi do zmniejszenia naprężenia. Odwrotne działanie mają odczynniki łączące. Powodują one intensyfikację wiązań ich zwiększenie oraz niweluje naprężenia między cząstkami wypełniacza a matrycą polimerową.
9
Content available remote The Influence of Micronized Functional Fillers on Coatings Performance
EN
Functional fillers, especially Micaceous Iron Oxides (MIO´s) are important components of industrial coatings. They act as a passive barrier and as a UV-absorbing pigment, having an important effect on the coatings performance. Due to its natural origin and only mechanical treatment, MIO products are green products without any limitation in handling, transportation and storage. A way to improve the filler performance is micronization, but it is crucial to keep up their characteristics during this process. KMI developed a new method to produce micronized MIO by keeping up their high content of lamellar particles. With these micronized grades, it is possible to increase the anti corrosive performance of coatings, to reduce the film thickness or the necessary amount of MIO and to replace a certain amount of Zinc.
PL
Funkcjonalne wypełniacze, w szczególności mikowe tlenki żelaza (Micaceous Iron Oxides –MIO) stanowią jeden z najważniejszych składników farb przemysłowych. Spełniają rolę pasywnej bariery oraz pigmentów absorbujących promieniowanie UV, mając znaczny wpływ na właściwości użytkowe powłok. MIO jako substancje pochodzenia naturalnego wymagają jedynie obróbki mechanicznej, stanowią produkty ekologiczne, których nie dotyczą ograniczenia związane z transportem czy też składowaniem. Drogę do poprawy ich wydajności stanowi mikronizacja, ale niezbędnym jest, aby zachować ich właściwości podczas tego procesu. Stosując w różnym stopniu mikronizowane tlenki możliwe jest zwiększenie odporności korozyjnej powłok, zmniejszenie grubości powłoki bądź niezbędnej ilości MIO oraz zastąpienie określonej ilości pyłu cynkowego w gruntach bez utraty właściwości antykorozyjnych powłok.
EN
In this article, the main goal of conducted experiments was focused on determination of physical and mechanical features of examined sand-lime building blocks and how they interact with each other. The experiment was conducted using solid sand-lime bricks of 250 x 180 x 220 mm size of the class 15 as well as modified products of the same size but different structure. The investigation covered different kinds of fillers. From the preliminary technical and economical analysis we may state that the best ones are barite, basalt, hematite and magnetite.
EN
The works deals with a study of fillers influence on choosing mechanic properties of high density polyethylene (HDPE) by using of atomic force microscopy (AFM), where the using method and equipment are describe. Atomic-force microscope in a complex with control and image processing software is intended for measurement and analysis of surface micro- and submicro relief, objects of the micro- and nanometer range with high resolution. Using AFM it is possible to scan curves that show dependence of composite action force of the probe and surface of the sample on distance between them - they are curves of approach /moving off. These curves are very important for measurements of vertical force attached to the surface from the side of the tip in the process of scanning. Besides the force it is also possible to evaluate viscosity of dirty surface, thickness of the covering layer and also local variations of elastic features of the surface from the curve. The curve of approach /moving off is a graphic dependence of measuring cantilever deviation on scanning device extension. Van der Waals forces are only one factor of cantilever deviation affecting. The measurement will be also influenced by thin layers of moisture that are usually present at working with AFM in the presence of air and also streaks and impurities. In presented measurements by using of spectroscopic curve were evaluated the homogeneity and ratio of Young modulus on HDPE samples. The HDPE samples were prepared in standard version and by adding of silver and gold pigment. For each sample was creation the curve by using of five different places - points. We employed the general approximation and Snedonn's formula for analysis dates and calculation of Young's modulus off complete rake curve. From spectroscopy curves and following calculations were occurred that the Young modulus of the silver sample is the 1.197 times more than the standard HDPE together the gold HDPE which is 0.822 times lesser than standard. We can allege that the silver pigmented HDPE has the reinforcing effect. From these surface topography and spectroscopic curve inclination is possibly to say that all used samples are homogeneous.
PL
Stomatologiczne materiały kompozytowe stanowią ważną grupę materiałów do odbudowy ubytków w stomatologii. Ich formuła opiera się na fakcie, że dodanie wypełniaczy do żywicy znacząco poprawia pewne właściwości kompozytów. Te materiały składają się z ciągłej fazy polimerowej z rozproszonymi w niej wypełniaczami
EN
Dental composite materials are an important group of materials applied in restorative dentistry. Their formulation is based on the fact that the addition of inert fillers to resins can significantly improve certain properties. The materials consist of continuous resin matrix with dispersed fillers
PL
Wypełniacz w mieszaninie z lepiszczem asfaltowym tworzy mastyks, który otaczając ziarna kruszywa wpływa na trwałość nawierzchni. Najlepszy jest wypełniacz pochodzący ze skał wapiennych. Gorsze, ale możliwe do stosowania są wypełniacze pomocnicze innego pochodzenia, w tym pyły z odpylania kruszywa, ale nie zawierające cząstek szkodliwych, szczególnie ilastych. Badania wypełniaczy określa norma PN-EN 13043:2004.
EN
Filler in mix with bituminous binder creates mastic which coats grains of aggregate and influence pavement durability. The best filler is from lime rocks. Worse fillers, but possible to use, are auxiliary fillers of other origins including dust coming from aggregate cleaning if they are not containing harmful particles, such as clay in particular. Standard PN-EN 13043:2004 describes filler tests.
PL
W pracy omówiono podstawy doboru kompozycji litowych smarów plastycznych, zawierających wypełniacze w postaci proszku PTFE, grafitu oraz MoS2 do smarowania węzłów tribologicznych maszyn za pomocą układów centralnego smarowania. Przedstawiono wyniki badań nad wpływem tych wypełniaczy (w ilości od 1 do 15%) na wartości naprężeń stycznych, powstających podczas przepływu kompozycji smarowych w przewodach centralnego smarowania. Badania te przeprowadzono przy różnych wartościach gradientów prędkości ścinania, co pozwoliło na ocenę przebiegu analizowanych zjawisk zarówno w warstwie przyściennej jak też w warstwach bardziej od ścianki oddalonych.
EN
A current tendency in the lubrication of highly loaded friction pairs is the use of lubricant compositions made of the base grease and different types of grease fillers. These are mostly solid lubricants like graphite and disulphide molybdenum, as well as pulverized plastics like PTFE powders. These substances enhance in a considerable way the load transfer capabilities of ordinary grease lubricants. There are many information concerning the tribological properties of these compositions in available textbooks and literature on the subject. Missing however are information on the rheological properties of these lubricants, which is gross deficiency when reflecting the ever increasing number of automated central lubrication system in today's use. The paper discusses the fundamentals of the selection of lithium grease lubricants with different fillers, like PTFE powder, graphite, disulphide molybdenum used for the lubrication of automated lubrication systems. The results of experimental work upon the influence of these fillers on the value of shearing stresses generated in these compositions when transported in central lubrication piping system were presented. The research was done at different values of the shearing velocity gradient, which permitted an evaluation of the analysed phenomena, both at the wall layer and in layers more distant from the wall. Lithium soap was used as a thickening agent in greases subjected to testing (a thickener employed in more than 50% of commercially available grease brands). Grease composition with one to fifteen percents of the filler contents were tested. The results of this research might be used for the maintenance of machines provided with a central lubrication system.
PL
Praca poświęcona jest badaniom nad wpływem temperatury na właściwości reologiczne smaru litowego, do którego wprowadzono w charakterze wypełniaczy proszki grafitu, M0S2 oraz PTFE. Badania doświadczalne przeprowadzono na reometrze rotacyjnym Rheotest 2.1, połączonym z urządzeniem termostatującym. Pomiary prowadzono w temperaturze od -10°C do 90°C i przy gradientach prędkości ścinania od D = 0,0167 s [do -1] do D = 145,8 s [do -1]. Prowadzono je przy stężeniach tych wypełniaczy równych 1%, 5% oraz 15%. Badania te wykazały, że zarówno proszek grafitu, jak też proszki M0S2 oraz PTFE wpływają na właściwości reologiczne kompozycji smaru litowego z tymi wypełniaczami. W miarę wzrostu udziału procentowego tych wypełniaczy w masie smaru następuje spadek wartości naprężeń stycznych. Spadek wartości naprężeń stycznych w odniesieniu do wszystkich wypełniaczy jest znaczny szczególnie w temperaturze ujemnej. Ma to istotne znaczenie w wypadku wykorzystania do smarowania tymi kompozycjami układów centralnego smarowania, często działających w temperaturach ujemnych.
EN
The paper deals with the research upon the influence of temperature on the rheological properties of a lithium grease that was filled with graphite powder, M0S2 and PTFE. The experimental work was carried out using a 2.1 Rheotest rotary rheometer combined with a thermostatic device. Measurements were carried out in a temperatre range from - 10°C to 90°C and at a shear rate from D = 0.0167 s-1 D = 145.8 s-1. A concentration of the fillers was equal to 1%, 5%, and 15%. The experimental work done showed that the above-mentioned fillers, when mixed with lithium grease, affect its rheological properties. With the increasing percentage of the fillers in the bulk of the grease there is a drop in the value of shearing stresses. The decrease in the value of shearing stresses with regard to all the fillers is especially significant at temperatures below zero. This is of importance when the tested materials are used in central lubrication systems which operate often in temperatures well below zero.
PL
Praca poświęcona jest badaniom nad właściwościami reologicznymi smarów plastycznych: litowego i bentonitowego, do których wprowadzono w charakterze wypełniaczy sproszkowany PTFE oraz MoS2. Do badań doświadczalnych nad powstałymi w ten sposób kompozycjami wykorzystano reometr rotacyjny. Przeprowadzone badania wykazały, że zarówno proszek PTFE, jak też MoS2 wpływają na właściwości reologiczne powstałych kompozycji smarowych. Dwusiarczek molibdenu wprowadzony do smaru litowego, w miarę wzrostu jego udziału procentowego w masie smaru, powoduje spadek naprężeń stycznych. Natomiast proszek PTFE praktycznie nie wpływa na wartość naprężenia stycznego powstałej kompozycji smarowej. Wypełniacze te inaczej wpływają na właściwości reologiczne smaru bentonitowego. Dodatek proszku PTFE i MoS2 spowodował wzrost naprężenia stycznego w kompozycji smarowej, przy czym wzrost tego naprężenia jest wprost proporcjonalny do przyrostu w tej kompozycji udziału procentowego tych wypełniaczy.
EN
The presented research deals with the rheological properties of lithium and bentonite based greases which were modified with pulverised PTFE and MoS2. The experimental work upon the compounds thus obtained was carried out using a rotational rheometer. It was established that the introduction of the two types of powders affected the tribological properties of the lubricant compounds tested. MoS2 as an additive of the lithium based grease contributed to the reduction of shearing stresses, the rate of which was proportional to the additive percentage content in the bulk of the grease. The PTFE powder did not affect the value of the shearing stresses in the compounds tested. The same fillers affected differently the rheological properties of bentonite based greases. The addition of PTFE and MoS2 powders brought about an increase of the shearing stress in the tested compounds, the rate of which was proportional to the percentage content of the filler in the compound.
PL
Siarczan wapnia stanowi jeden z wielkotonażowych odpadów przemysłu chemicznego i energetyki stwarzający problem składowania i uciążliwy dla środowiska. Omówiono rodzaje gipsów odpadowych różnego pochodzenia oraz ich zastosowanie w przemyśle prefabrykatów budowlanych, w cementowniach, a także jako wypełniaczy papierniczych.
EN
Calcium sulphate constitutes one of the waste materials of the chemical and power industries. Its storage poses a problem, and the material itself is not environmentfriendly. What has been discussed is waste gypsum of different kinds and origins, as well as its use in building prefabricates industry, in cement plants, and as paper filler.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.