Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikrokontroler
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The article presents the possibility of using microcontroller systems as one of elements of a teaching position. The Arduino Mega system based on the ATMega 2560 microcontroller from the AVR family was used to build the station. At the beginning, a virtual hygrometer model was designed in the AUTOCAD program and then the air channels were made using 3D printing. After assembling the station, it was compared to a laboratory aspiration hygrometer. The analysis was presented in the final part of the article.
PL
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania systemów mikrokontrolerów jako jednego z elementów stanowiska dydaktycznego. Do jego budowy wykorzystano system Arduino Mega oparty na mikrokontrolerze ATMega 2560 z rodziny AVR. W początkowej fazie za pomocą programu AUTOCAD opracowano model higrometru, a następnie wykonano go przy użyciu druku 3D. Po zmontowaniu higrometru przeprowadzono badania z wykorzystaniem opracowanego higrometru oraz higrometru będącego na stanie laboratorium eksploatacji siłowni okrętowych. Badania miały na celu ocenę dokładności opracowanego higrometru. Wyniki badań przedstawiono w końcowej części artykułu.
EN
The paper presents the implementation of the basic fractional order element sγ, γ ∈ R on the STM32 microcontroller platform. The implementation employs the typical CFE and FOBD approximations, the accuracy of approximation as well as duration of calculations are experimentally tested. Microcontroller implementation of fractional order elements is known; however, real-time tests of such implementations have been not presented yet. Results of experiments show that both methods can be implemented at the considered platform. The FOBD approximation is more accurate, but the CFE one is faster. The presented experimental results prove that the STM32F7 family processor could be used to develop the embedded fractional-order control systems for a broad class of linear and nonlinear dynamic systems. This is crucial during the implementation of the fractional-order control in the hard real-time or embedded systems.
PL
W pracy przedstawiono implementację podstawowego układu ułamkowego rzędu sγ, γ ∈ R na platformie mikrokontrolera STM32. Implementacja wykorzystuje typowe aproksymacje CFE oraz FOBD. Dokładność aproksymacji oraz czas trwania obliczeń testowane są eksperymentalnie. Implementacja układów ułamkowych na mikrokontroler jest znana, jednak ich testy w czasie rzeczywistym nie były jak dotąd omawiane w literaturze. Wyniki wskazują, że obie metody można wdrożyć na rozważanej platformie. Aproksymacja FOBD jest dokładniejsza, z kolei CFE jest szybsza. Przedstawione rezultaty eksperymentów dowodzą, że procesor z rodziny STM32F7 może zostać wykorzystany do opracowania wbudowanych ułamkowych układów sterowania dla szerokiej klasy liniowych i nieliniowych układów dynamicznych. Zaprezentowane wyniki są istotne z punktu widzenia implementacji algorytmów ułamkowych w twardych systemach czasu rzeczywistego lub w systemach wbudowanych.
3
Content available Time interval switching device
EN
The proposed electronic switching device, which is a replacement (analogue) of the electromechanical switch KEP-12. The status and time settings are set for each channel separately through the device menu. It is characterized by less time and ease of reconfiguration.
PL
Proponowane jest elektroniczne urządzenie przełączające, które jest zamiennikiem (analogowym) przełącznika elektromechanicznego KEP-12. Status oraz ustawienia czasu zostają wyznaczone dla każdego kanału osobno poprzez menu urządzenia. Charakteryzuje się onozmniejszonączasochłonnością i łatwością rekonfiguracji.
4
Content available Software development for smart home process control
EN
Here we make an overview of the main stages of software development for server management system of "smart" building with a central controller via a mobile device. We have developed our own version of the concept.
PL
Rozpatrzono etap podstawowy opracowania oprogramowania dla systemu sterowania inteligentnym budynkiem z centralnym kontrolerem, przez urządzenie mobilne. Zaproponowano własną wersję rozwiązania.
5
Content available remote Projekt systemu monitorowania obturacyjnego bezdechu sennnego
PL
W artykule przedstawiono prototyp urządzenia, opartego o mikrokontroler AVR, służącego do monitorowania obturacyjnego bezdechu sennego.
EN
Article presents prototype of device based on microcontroller AVR , which serves as an obstructive sleep apnea monitor.
EN
The deployment of appropriate technologies to enhance modern agricultural practices and improve crop yields is imperative for sustainability. This paper presents the development of a standalone automated irrigation system. The system design features good automation and control, which was achieved using an array of electronic timing system, soil feedback sensor and wireless communication system. Autonomous irrigation events are based on the states of the timing system, the soil feedback system and the wireless communication system. The control and automation of these systems was done using an AVR microcontroller, which was programmed to trigger intelligent and independent farm irrigation operation through a water pump attached to the system. The system also operates remotely via SMS command from mobile device and sends operational status feedback via SMS to preprogrammed mobile user(s). It also sends soil moisture condition to a remote user upon query. The system package was produced using additive manufacturing technique. The power supply system was implemented using solar power system in order to achieve a standalone, autonomous and reliable power supply necessary for an independent operation. The performance evaluation of the developed system show impressive response time, good reliability and excellent stability. Furthermore, the numerical experiment conducted using the Response Surface Methodology (RSM) produced a mathematical model for the optimization of the irrigation process for optimum performance and cost effectiveness.
7
EN
Using microcontroller systems becomes a routine in various measurement and control tasks. Their wide availability together with a huge potential of extending their functionality by additional modules allows developing advanced measuring and monitoring systems by non-specialists. However, using popular example codes often leads the user to pass over or not to be aware of the limitations of the system and drawing too farreaching conclusions on the basis of incorrectly performed measurements This paper deals with the problem of choosing the right method for performing measurements using an acquisition system based on the budget Arduino UNO solution. The main assumption was to use the standard, widely available Arduino libraries. The work focuses on the scenario when data should be subject to time and frequency analysis in the later processing. The operating limits of the device were also determined depending on the data transmission method used.
PL
Pomiary wielkości fizycznych z wykorzystaniem układów opartych na mikrokontrolerach stają się standardem. Ich szeroka dostępność wraz z modułami rozszerzającymi ich funkcjonalność daje możliwość budowy zaawansowanych układów pomiarowych i monitorujących przez osoby nie będące specjalistami. Szereg dostępnych przykładów umożliwia szybką budowę systemu pomiarowego. Niejednokrotnie jednak powoduje, iż użytkownik jak i konstruktor nie zdają sobie sprawy z ograniczeń układu i na podstawie pomiarów wyciągają zbyt daleko idące wnioski. Niniejsza praca dotyka problematyki właściwej metody pozyskiwania danych pomiarowych. Na przykładach popularnie wykorzystywanych podejść do akwizycji danych, zobrazowano nie widoczne w pierwszym momencie skutki. W pracy skoncentrowano się na sytuacji, gdy w późniejszej obróbce dane mają podlegać analizom czasowym lub częstotliwościowym. Całość poparto przykładami bazując na układzie Arduino UNO. Założeniem autorów było wykorzystanie standardowo dostępnych bibliotek.
PL
Od kiedy w 1767 r. Szwajcar Horace-Bénédict de Saussure zbudował pierwszy kolektor słoneczny, nazwany „gorącą skrzynią”, rozpoczęła się era pozyskiwania energii promieniowania słonecznego na potrzeby ludzkości. Po wielu latach po raz pierwszy zjawisko fotoelektryczne zaobserwował francuski fizyk Aleksander Edmond Becquerel w 1839 r., przeprowadzając badanie baterii elektrochemicznej. Burzliwy rozwój technologii półprzewodników na przełomie XX i XXI w. i w efekcie spadek cen ogniw solarnych skutkuje intensywnym rozwojem energetyki solarnej, w tym również realizacją prac mających na celu optymalizację procesu konwersji energii solarnej na energię elektryczną. Artykuł poświęcony został opracowaniu systemu nadążnego umożliwiającego optymalne, ze względu na zysk energetyczny, ustawienie ogniwa solarnego w odniesieniu do kierunku padających promieni słonecznych. Przedstawiony został w nim system, algorytm jego pracy oraz wyniki wykonanych badań porównujących trzy tryby pracy modelu systemu śledzącego dzienny ruch Słońca.
EN
Since 1767 when the Swiss scientists Horace-Bénédict de Saussure built the first solar collector, called the “hot box”, mankind’s attempts to harness solar energy began. Many years later in 1839 for the first time the photoelectric phenomenon was observed by the French physicist Alexander Edmond Becquerel while conducting scientific research on electrochemical battery. Rapid development in semiconductor technology at the turn of the XXI century and the subsequent drop in solar cell prices resulted in intensive solar energy evolution and growth, including projects that strived at optimizing the conversion of solar energy into electric one. This work aims at developing a solar tracker system that enables the most energy-efficient solar cell positioning towards sunlight. It describes the system itself along with its work algorithm and presents the results under three operation modes of the solar tracker system.
EN
In the most developed countries, intensive studies are being carried out to utilize various types of electric machines such as synchronous motors with permanent magnets and traction motors with non-traditional magnetic systems on traction electric drives. Switched Reluctance Motors (SRM) are one of the most simple, reliable, and cost-efficient technology used in manufacture and operation. Its convenient traction performance, combined with the high overload capacity, makes its use promising for both freight and passenger rolling stock. Our research is directed to develop a control system for a four-phase SRM. The procedure of fuzzy-regulator synthesis is presented. A physical model of a switched reluctance drive is created, namely, it is a system of a wheel set and a motor. The efficiency of the control system with different types of speed regulators was checked and their main quality indicators were determined. According to the results of the analysis, it was found that the fuzzy regulator more precisely controls the regulated value.
10
Content available remote Tester tekstronicznych czujników częstości oddechu
PL
Artykuł opisuje konstrukcję urządzenia do symulacji ruchów klatki piersiowej w czasie oddechu. Jest ono wykorzystywane do testowania czujników częstości oddechu, zbudowanych w oparciu o różne materiały tekstroniczne. W artykule pokazano wyniki przykładowych testów.
EN
The article describes the construction of a device for simulating a chest movements during breathing. It is used to test breath rate sensors based on various textronic materials. The article presents the results of exemplary tests.
PL
Artykuł opisuje implementację systemu rozmytego w mikrokontrolerze, dedykowanego dla instalacji centralnego ogrzewania. System ten dedykowany jest do automatyzacji pracy urządzeń instalacji w zależności od ustawień użytkownika. W tym celu dedykowana architektura kontrolera (sterownika) logiki rozmytej została opracowana. System ten, posiada 3 niezależne wejścia i 2 wyjścia; oraz wbudowane 3 wewnętrzne bloki fuzyfikacji, wnioskowania i wyostrzania.
EN
This paper describes an implementation of a fuzzy system in the microcontroller, dedicated for the central heating installation. This system is dedicated to automate work of devices of heating installation depending on user settings. For this purpose, a dedicated architecture of a fuzzy logic controller system was elaborated. This system has 3 independent inputs and 2 outputs and is composed of 3 internal blocks: fuzzification, inference and defuzzification.
PL
Ze względu na coraz to większą liczbę aut, miasta borykają się z problemem dużego natężenia ruchu kołowego na ulicach. Sytuacja ta prowadzi do zwiększenia czasu potrzebnego do przemieszczenia się z jednego punktu miasta do drugiego, jak również rodzi frustrację wśród kierowców. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest wydłużony czas przejazdu jak również liczne postoje w zakorkowanych ulicach co bezpośrednio przekłada się na pogorszenie jakości powietrza w miastach. Jedną z prób rozwiązania tego problemu jest odpowiednia organizacja ruchu pojazdów, a zwłaszcza miejsc newralgicznych takich jak skrzyżowania. Coraz częściej do sterowania sygnalizacją świetlną wykorzystuje się inteligentne moduły, które dają możliwość reakcji sygnalizacji na danym skrzyżowaniu w zależności od aktualnego natężenia ruchu. W poniższym artykule przedstawiono możliwość sterowania inteligentną sygnalizacją świetlną za pomocą mikrokontrolera Atmega.
EN
Due to the increasing number of cars, cities are struggling with the problem of heavy traffic on the streets. This situation leads to an increase in the time needed to move from one point of the city to another, as well as frustration among drivers. The consequence of this state of affairs is the extended travel time as well as numerous stops in congested streets, which directly translates into deterioration of air quality in cities. One of the attempts to solve this problem is proper organisation of vehicle traffic, especially in sensitive places such as intersections. More and more often, intelligent modules are used to control traffic lights, which allow the signalling system at a given intersection to react depending on the current traffic volume. The following article presents the possibility of controlling intelligent traffic lights using the Atmega microcontroller.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę mikrokontrolerów 8-bitowych z rodziny AVR. W szczególności położono nacisk na to, aby pokazać ogromne możliwości tych układów w aspekcie wykorzystania ich w codziennym funkcjonowaniu laboratorium badawczego. W pierwszej części dokonano ogólnej charakterystyki mikrokontrolerów oraz podzespołów współpracujących z tymi układami. Następnie przedstawiono sposób praktycznego wykorzystania mikrokontrolera na przykładzie hipotetycznego stanowiska badawczego.
EN
This article presents the characteristics of 8-bit microcontrollers from the AVR family. In particular, emphasis was placed on showing the great potential of these systems in terms of their use in the everyday functioning of a research laboratory. In the first part, the general characteristics of the microcontrollers and the subassemblies cooperating with these systems, were made. An example of the practical use of a microcontroller is shown on the example of a hypothetical test stand.
14
Content available remote Stanowisko dydaktyczne do nauki programowania mikrokontrolerów
PL
W wielu rozwiązaniach technicznych wykorzystuje się mikrokontrolery, które odpowiedzialne są przede wszystkim w procesie sterowania elektronicznego. Dużą zaletą tych elementów jest ich nieskomplikowana budowa przy jednoczesnym szerokim spektrum dostarczonych przez nie funkcjonalności. Aktualnie, żyjemy w czasach wysoko rozwiniętych technologii, gdzie rozwiązania informatyczne bazują na bardzo zaawansowanych układach elektronicznych co powoduje, że w procesie kształcenia informatyków coraz mniej czasu poświęca się na naukę programowania, a jednocześnie na poznanie i zrozumienie działania mikrokontrolerów, które są nieporównywalnie mniej skomplikowane niż współczesne procesory, ale wciąż mają szereg istotnych zastosowań. Stąd postawiono za cel przygotowanie stanowiska dydaktycznego, które pozwoliłoby na naukę programowania mikrokontrolerów polegającą na zrozumieniu ich działania i nakreśleniu ich możliwości, które wykorzystuje się w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. Jednocześnie postawiono sobie za cel przygotowanie stanowiska, które pozwoli na łatwą interpretację ich działania, co istotnie ułatwi proces dydaktyczny.
EN
Microcontrollers are widely used in many technical fields, they are responsible mostly for electronic control processes. One of key advantages of these elements is their simple design accompanied by wide spectrum of provided functionalities. Our epoch is characterized by highly developed technologies: computer solutions are based on highly advanced electronic circuits. In the education of IT specialists less and less time is devoted to learning programming procedures and mastering the know-how of microcontrollers, which are much less complex than contemporary processors, but still are very useful and may be applied in many designs. Our goal was to design a training stand for students. This stand should make it possible to learn how to program microcontrollers, to understand their performance and to comprehend the potential of microcontrollers in solving diverse engineering problems. At the same time this stand should help to interpret easily the performance of microcontrollers, which in turn should facilitate the educational process.
EN
The article considers the results of theoretical and experimental studies devoted to the creation of an electronic control system of fuel injection in diesel engines. The method of synthesis of the algorithm for all-speed electronic governor is described. The functional scheme used for the fuel delivery system control based on the microcontroller, the HEINZMANN electric servo actuator, and the BOSCH high pressure fuel pump has been developed and practically implemented. The experimentally obtained static characteristics of the automatic control system under various governor settings are given.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych oraz empirycznych elektronicznego regulatora prędkości układu sterowania wtryskiem paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym. Opisano metodę tworzenia algorytmu elektronicznego regulatora dla pełnego zakresu prędkości. Zaprezentowano układ zasilania paliwa zbudowany w oparciu o mikrokontroler, elektryczny siłownik HEINZMANN i wysokociśnieniową pompę paliwową BOSCH, który został wdrożony i przebadany. Otrzymano eksperymentalnie charakterystyki statyczne automatycznego systemu sterowania dla różnych ustawień regulatora prędkości.
EN
The authors proposed the concept of the synthesis of the algorithm for the electronic diesel controller (EDC), based on the analogy with the operation of a mechanical spring-lever governor of direct action. The system of automatic positioning using HEINZMANN StG 6-02V actuator is developed and practically implemented. A preliminary tuning of the electronic PID controller was performed, which ensured the operation of the actuator with a-periodic transients at a high speed. The present work is a part of the project on the creation of an electronically controlled fuel delivery system for the transport diesel.
PL
Autorzy zaproponowali koncepcję algorytmu do elektronicznego sterownika silnika o zapłonie samoczynnym, bazując na analogii do działania mechanicznego regulatora dźwigni sprężynowej. Zaprojektowano i wykonano system automatycznego pozycjonowania dźwigni pompy wtryskowej oparty na nastawniku HEINZMANN StG6-02V. Przeprowadzono wstępną regulację elektronicznego regulatora PID, który zapewnił powtarzalną pracę nastawnika z wysoką prędkością. Przedstawiona praca jest częścią projektu stworzenia elektronicznie sterowanego układu zasilania paliwem silnika o zapłonie samoczynnym do użytku drogowego.
EN
Nowadays, virtual tours are very popular and many people would like to see a virtual house before the acquisition of the real one. The paper demonstrates a creation of a virtual tour for smart house developed in Unity engine. This virtual tour is connected with microcontroller from Arduino family which has attached several sensors and actuators. These electronic devices react to the events in the virtual tour and vice versa.
18
Content available Zdalny pomiar temperatury
PL
W artykule opisano mikroprocesorowy system pomiarowy przeznaczony do zdalnego pomiaru temperatury. System składa się nadajnika mierzącego temperaturę oraz odbiornika wizualizującego wartość temperatury na wyświetlaczu LCD. Przesyłanie danych odbywa się za pośrednictwem transmisji radiowej na częstotliwości 433 MHz. Pierwsza część artykułu zawiera krótki wstęp poruszający kwestię komunikacji bezprzewodowej. Kolejne punkty zawierają opis zastosowanych elementów, sposób wykonania układu pomiarowego, oraz zasadę jego działania. Na zakończenie przedstawiona została weryfikacja działania wykonanego układu, zbadano zasięg w zależności od typu anteny oraz napięcia zasilającego układ pomiarowy.
EN
The aim of this article was the development and implementation of microprocessor measurement system designed to measure the temperature. The system includes a transmitter for measuring temperature and a receiver that displays the temperature value on the LCD display. Data transmission between the transmitter and the receiver uses radio waves at a frequency of 433 MHz. The first part of the article contains a brief introduction to wireless communication. Next chapter contains description created measuring system, used components, manufacturing method and the principle of action. In experimental part tested operation of the created system and range depending on the type of antenna and the supply voltage.
19
Content available Sterownik diod LED RGB mocy
PL
W artykule został przedstawiony układ automatycznego sterowania diodami elektroluminescencyjnymi, które emitują światło o podstawowych barwach, tj. czerwone, zielone i niebieskie. Uzyskana jasność i kolor oświetlenia odpowiadają wielkościom zadanym poprzez opracowaną specjalnie na potrzeby sterownika aplikację komputerową.
EN
Automation system that controls electro luminescent diodes which emit the light of basic colors, red, green and blue, was presented in this article. Brightness and color of the light corresponds to the parameters set in the computer application created to control the driver.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań oscylatora RC mikrokontrolera ATmega16A dla temperatur zmniejszanych do 77K. Zaproponowano wykorzystanie oscylatora RC jako wbudowanego częstotliwościowego czujnika temperatury. Wyznaczono temperaturowe charakterystyki względnych zmian częstotliwości oraz charakterystyki czułości omawianego sensora. Sformułowano wnioski dotyczące właściwości cieplnych i nieliniowych charakterystyk sensora przy pracy w systemach pomiarowych w zakresie niskich temperatur.
EN
The article presents the results of RC oscillator tests for ATmega16A microcontroller with the lowest thermal point at 77K. The integrated RC oscillator was proposed as a cryogenic thermometer. Then, the temperature characteristics of the relative frequency changes and sensitivity of low-temperature sensor are calculated. The author formulates conclusions concerning the thermal properties and non-linear characteristics of the sensor at low temperatures.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.