Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
This paper presents the way in which temperature is measured in tests concerning structural transformations in various types of steel under welding conditions. In the test methodology, a small-sized steel specimen was subjected to simulated welding thermal cycles, during which the temperature of the specimen, changes in magnetic permeability and thermal expansion were measured simultaneously. The measurements of those parameters required the non-contact heating of the specimen, which involved the use of heating lamps. The temperature measurement was of key importance because the subsequent analysis of the remaining parameters was performed in the function of temperature. The tests of structural transformations resulted in the development of Continuous Cooling Transformation under welding conditions (CCT) diagrams, enabling the determination of steel weldability and constituting the source of information needed to determine the effect of welding thermal cycles on the structure and properties of the material subjected to the tests. Related numerical models to be used as the basis for the analysis of temperature distribution in the test specimen have been developed. These tests involved the analysis of the values and the distribution of temperature in relation to various model parameters, i.e. thermocouple types, geometrical features of a thermocouple junction and the diameter of thermocouple wires. The results of FEM calculations have been compared to the experiments.
PL
Jednym z elementów szeroko rozumianego otoczenia ekonomicznego, jest otoczenia fiskalne. Prawo podatkowe, służąc głównie celom fiskalnym państwa, realizuje jedną z podstawowych funkcji systemu podatkowego, do których należy funkcja fiskalna. Pozostawia jednak jednostkom gospodarczym możliwości wyboru, na przykład co do formy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, realizującymi różne strategie gospodarcze. Powiązania przedsiębiorstw wpływają na możliwości kooperacji przedsiębiorstw, stanowiąc zarazem źródło ryzyka podatkowego. Istotnym problemem wydaje się być jego identyfikacja i opis w zakresie niezbędnym dla rzetelności dokumentacji cen transferowych. Celem opracowania jest identyfikacja wybranych strategii biznesowych w aspekcie regulacji prawa podatkowego w obszarze cen transferowych. W artykule zawarto monograficzną metodologię badania, wykorzystując informacje w formie jakościowo - opisowej. Poddano metodzie analizy i konstrukcji logicznej piśmiennictwo istniejące w zakresie badanego zagadnienia, uwzględniając istniejący zakres prawa podatkowego.
EN
Company’s fiscal environment is one of the elements of widely understood business environment. Tax law, serving mainly for state’s fiscal goals, realizes one of the basic tax system functions which is fiscal function. It leaves though the possibilities of choice to business entities, for example with regard to the form of cooperation between companies which realizes different economic strategies. The links between companies influence the possibilities of cooperation, at the same time constituting the source of tax risks. Its identification and description in terms of transfer pricing documentation reliability seems to be an important problem. The purpose of this article is identification of selected business strategies in the aspect of tax law regulations in the area of transfer pricing. This article includes monographic research methodology, using qualitatively-descriptive information. The existing literature concerning the issue in question is subject to analysis and logical construction method, considering the existing extent of tax law.
PL
Artykuł porusza kwestię wykorzystania toru jako materiału rodnego, zdolnego do powielania paliwa jądrowego. Opracowanie zawiera charakterystykę tego pierwiastka, opis cyklu torowego oraz rozlokowanie toru na świecie. Prze-analizowano możliwości zastosowania toru do produkowania energii oraz technologie jądrowych reaktorów prędkich powielających zawierających tor.
EN
The article focuses on the use of thorium as a fertile material, which is able to breed of nuclear fuel. It contains a description of this chemical element, thorium fuel cycle and its deployment on the Earth. It examines the possibilities of thorium’s application to power generation and fast breed reactor technologies.
EN
Pollution can be a serious problem in industry, that is why various cleaning methods were developed. The dry-ice blasting is one of them, which can be easily implemented in a different applications, i.e. electric industry. In this method dry, compressed air with the solid CO2 particles hits the cleaned surface. The pollution is removed by supercooling and crushing due to the particles strikes and local volume growth, caused by the dry ice sublimation. To provide the proper air-particles mixture parameters, converging-divergent nozzles are used. The geometry of the nozzle can have the crucial influence on the mixture parameters and the cleaning efficiency. Among the most important nozzles parameters the opening angle, critical cross section and the shape of the outlet were determined. These specification can be used during the further work as the guidelines to the CFD modeling.
PL
Zanieczyszczenia przemysłowe mogą stanowić poważny problem eksploatacyjny, dlatego opracowano i powszechnie stosuje się różne metody czyszczenia. Jedną z nich jest czyszczenie mieszaniną suchego lodu i powietrza. Metoda ta może być łatwo wdrożona w różnych zastosowaniach, np. przemyśle elektro-energetycznym. W opisywanym rozwiązaniu suche, sprężone powietrze z cząsteczkami stałego CO2 trafia na czyszczoną powierzchnię. Zanieczyszczenie usuwane jest przez przechłodzenie i pękanie warstwy brudu w wyniku uderzenia cząstek o dużej prędkości i lokalnego wzrostu objętości, spowodowanego sublimacją suchego lodu. Aby zapewnić prawidłowe parametry mieszaniny suchy lód-powietrze, stosuje się dysze zbieżno-rozbieżne. Geometria dyszy może mieć decydujący wpływ na parametry mieszanki i skuteczność czyszczenia. Wśród najważniejszych parametrów dysz wymienić można kąt rozwarcia, przekrój krytyczny oraz kształt przekroju wylotowego. Opracowane wytyczne mogą zostać wykorzystane podczas dalszej pracy do stworzenia modelu CFD, umożliwiającego ostateczną weryfikację kształtu kanału przepływowego dyszy.
PL
W artykule dokonano krytycznego przeglądu stosowanych technologii dezintegracji substratów biologicznych przed procesem ich fermentacji. Dotychczasowe doświadczenie pozwala stwierdzić, że efektem procesu dezintegracji może być znaczny przyrost generowanego biogazu podczas fermentacji. Pozwala to na poprawę stabilizacji fermentowanego substratu oraz zwiększenie wydajności produkcji biogazu. W artykule scharakteryzowano procesy zachodzące w poszczególnych metodach dezintegracji ze szczególnym uwzględnieniem jednostkowych nakładów energii.
EN
In the article, there is presented a critical review of the applied technologies of disintegration of biological substrates before the process of their fermentation. Present experience allows us to conclude that the effect of the disintegration process can be a significant increase in generated biogas during fermentation. It allows to improve stabilization of the fermented substrate and increase the efficiency of biogas production. In the article, there are characterized the processes occurring in individual disintegration methods with particular emphasis on specific energy expenditure.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów prądów krytycznych w taśmach nadprzewodnikowych HTS znajdujących się w polu magnetycznym pochodzącym od magnesów trwałych. W celu zwiększenia wartości pola magnetycznego magnesy zostały ułożone w liniową macierz Halbacha. W ramach badań został przeanalizowany wpływ pola magnetycznego na wartość prądów krytycznych w taśmach pierwszej (1G) oraz drugiej (2G) generacji nadprzewodników. Przedstawiona analiza stanowi podstawę do opracowania nadprzewodnikowego silnika liniowego i ma na celu przebadanie taśm HTS znajdujących się w warunkach odpowiadających warunkom panującym w silnikach liniowych PM HTS.
EN
The results of measurements of critical currents in HTS superconducting tapes located in a magnetic field originating from permanent magnets are presented in the paper. In order to strengthen the magnetic flux, the magnets were arranged in a linear Halbach array. As a part of the study, the effect of magnetic flux density on the value of critical currents in first (1G) and second (2G) generation of superconducting tapes has been analyzed. The presented analysis is the basis for the development of a superconducting linear motor and is aimed at testing of HTS strips exposed for a conditions corresponding to the conditions prevailing in PM HTS linear motors.
PL
Otrzymanie odpisu pozwu z sądu wiąże się z wieloma pytaniami – czy powód może skierować sprawę do sądu, czy muszę spełnić roszczenie opisane w pozwie, jaki sąd ma rozpoznać sprawę, kiedy i jakie wnioski dowodowe zgłosić, kto i co musi w procesie udowodnić i najważniejsze – czy wygram czy przegram proces?
PL
W postępowaniu egzekucyjnym funkcjonują w sposób niezależny od siebie różne środki ochrony prawnej, z których można swobodnie korzystać. Ważne jest tylko umiejętne korzystanie z tych środków, adekwatne do zaistniałej sytuacji.
PL
Często dzieje się tak, że strona przegrywa sprawę w sądzie pomimo tego, że ma rację. Powód jest prosty - swoich racji nie udowodniła przed sądem. W konstrukcji procesu cywilnego obowiązuje zasada, zgodnie z którą ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z niego wywodzi skutki prawne.
EN
When a new EU directive on municipal waste management was implemented in Poland over 5 years ago, there were practically no IT systems on the market allowing for comprehensive support of this process. Significant changes revealed a number of problems that the municipalities had to face and are facing today, trying to create an integrated system of waste management. IT systems used by municipal units before the amendment of the act have been proved insufficient to be able to efficiently manage the collection of waste from residents. The new regulations significantly influenced, among others, the process of information flow between entities in the waste management system. New participants in the municipal waste management process have been introduced, which from that moment has had to be dealt with by municipal units - the entire organization of the waste collection process and information activities in this area fell on the municipalities. This article presents the results of research on IT systems used in municipalities and its needs in this area. These surveys were carried out using a questionnaire sent to municipalities in the Silesian Voivodeship. Its aim was to identify the features and functions that should be met by the IT system, allowing for comprehensive management of the new municipal waste management system.
EN
During research work in the Non-Ferrous Metals Department on AGH University of Science and Technology concerning new corrosion inhibitors for iron alloys in magnetic fields, Ho3+ ions were proposed as one of the new inhibitors. One of the methods for determining the rate of the corrosion process is determining the concentration of Fe ions in a solution. Due to the required high precision of determining the concentration of Fe ions in a solution contains Ho3+ ions with a wide range of concentrations, the influence of the matrix effect and interferences of Ho3+ ions must be known. The present work investigates the impact of Ho ions within a range of 0 to 100 mg/L for the quantitation of Fe ions in a 0.1 M HCl solution using the MP-AES method. The obtained results were analyzed using the single-factor ANOVA method. In a range of up to 40 mg/L, Ho3+ ions are not a significant factor to determining the Fe concentration by MP-AES.
PL
W trakcie prac badawczych prowadzonych na Katedrze Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dotyczących nowych inhibitorów korozji stopów żelaza w polu magnetycznym, jako jeden z nowych inhibitorów zaproponowano jony Ho. Jedną z metod określenia postępów procesu korozji było oznaczenie stężenia jonów Fe w roztworze metodą atomowej spektroskopii emisyjnej w plazmie mikrofalowej (MP-AES). Z uwagi na wymaganą wysoką precyzję określenia niewielkiej zawartości jonów Fe w roztworach o różnej zawartości jonów Ho konieczne stało się zbadanie, czy obecność jonów Ho wpływa istotnie na ocenę ilościową jonów Fe metodą MP-AES. W niniejszej pracy zbadano wpływ stężenia jonów Ho w zakresie stężeń od 0 do 100 mg/l na oznaczenie zawartości Fe w 0,1 M kwasie solnym. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem metody ANOVA. W zakresie stężeń jonów Ho w analicie do 40 mg/L nie wykazano istotnego wpływu na oznaczenie żelaza na poziomie ufności 95%.
EN
The paper presents the core design, model development and results of the neutron transport simulations of the large Pressurized Water Reactor based on the AP1000 design.The SERPENT 2.1.29 Monte Carlo reactor physics computer code with ENDF/BVII and JEFF3.1.1 nuclear data libraries was applied. The full-core 3D models were developed according to the available Design Control Documentation and the literature. Criticality simulations were performed for the core at the Beginning of Life state for Cold Shutdown, Hot Zero Power and Full Power conditions. Selected core parameters were investigated and compared with the design data: effective multiplication factors, boron concentrations, control rod worth, reactivity coefficients and radial power distributions. Acceptable agreement between design data and simulations was obtained, confirming the validity of the model and applied methodology.
PL
Artykuł poświęcony jest kierunkom badań materiałów nadprzewodnikowych wysokotemperaturowych (HTS) w kontekście zastosowań w urządzeniach elektrycznych. Omówiono podstawowe właściwości nadprzewodników warunkujące ich zastosowanie w takich urządzeniach, to jest zależność prądu krytycznego od temperatury i pola magnetycznego oraz zjawisko pułapkowania wirów w kontekście zastosowań w układach lewitacji magnetycznej i jako magnesy trwałe. Przedstawiono stan bieżący rozwoju maszyn i urządzeń elektrycznych z nadprzewodnikami.
EN
The paper is focused on current trends of research of superconducting HTS materials in the context of application in electrical devices. Basic properties of superconducting materials like dependence of critical current on temperature and magnetic field and phenomenon of flux trapping used in levitation systems and as a permanent magnets, determining possibility of its application in such devices have been discussed. Current status of development of machines and devices containing superconductors has been presented.
EN
Presented paper attempts to develop a methodology for supporting risk management in projects in production engineering. The methodology applies to manufacturing companies of the automotive industry, because it is one of the industries where the projects are comparable to each other. On this basis, it is possible to identify the risks that occurred in the past during the various stages of the projects, which can contribute to more effective risk management during the current and future projects. The developed methodology describes how to collect data on ongoing projects, as well as how to make their analysis to allow their subsequent use.
PL
Prezentowany artykuł podejmuje próbę opracowania metodyki wspomagającej zarządzanie ryzykiem w realizacji projektów w inżynierii produkcji. Metodyka dotyczy przedsiębiorstwa produkcyjnego branży motoryzacyjnej, ponieważ jest to jedna z branż gdzie realizowane projekty są ze sobą porównywalne. Na tej podstawie możliwe jest zidentyfikowanie ryzyk, które wystąpiły w przeszłości podczas realizacji poszczególnych etapów projektów, co może przyczynić się do efektywniejszego zarządzania ryzykiem podczas wykonywania obecnych oraz przyszłych przedsięwzięć. Opracowana metodyka opisuje w jaki sposób należy gromadzić dane dotyczące realizowanych przedsięwzięć, a także jak dokonywać ich analizy aby możliwe było ich późniejsze wykorzystanie.
PL
Celem niniejszego artykułu jest inwentaryzacja innowacyjnych technologii odzysku odpadów energetycznych – odpadów pochodzących z procesów spalania paliw i technologii stosowanych do odsiarczania spalin w elektrowniach i/lub elektrociepłowniach. Duża ilość tych odpadów w dalszym ciągu deponowana jest na składowiskach lub magazynowana (rocznie nawet ok. 40%), co naraża je na straty swoich właściwości i co za tym idzie – ogranicza możliwości ich późniejszego zagospodarowania w przemyśle. Branże takie jak górnictwo, budownictwo czy drogownictwo, od lat wykorzystują potencjał surowcowy odpadów energetycznych. Jednak wraz ze wzrostem postępu technologicznego pojawiają się bardziej innowacyjne formy i możliwości wykorzystania odpadów energetycznych, a poszukiwanie coraz to nowszych kierunków ich zagospodarowania staje się wręcz konieczne. Dzięki nowym technologiom wykorzystywanym w procesie spalania paliw (wymuszonym również przez regulacje prawne i zaostrzenia środowiskowe), wytworzone odpady zyskają nowe właściwości. Pozwoli to na ich lepsze zagospodarowanie w takich branżach jak choćby rolnictwo, nanomateriały czy ochrona środowiska, w których udział całości wytworzonych odpadów energetycznych do tej pory wynosił zaledwie ok. 10%, a także na ich wykorzystanie w innych gałęziach przemysłu.
EN
The purpose of this article is an inventory of innovative technologies for the recovery of energy waste – waste from the processes of combustion of fuels and technologies used for flue gas desulphurisation in power plants and/or electrical power and heating plants. A large amount of waste is still deposited in landfills or stored (annually even 40% approx.), which exposes them to loss their properties and thus – limits their possible future development in the industry. Industries such as mining, construction and road construction have used the raw material potential of energy waste for many years. However, with the advancement of technology, more innovative forms and possibilities of using energy waste arise, and finding new and newer directions of their development becomes necessary. Thanks to new technologies used in the fuel combustion process (enforced by legal regulations and environmental exacerbations), the generated waste will gain new properties. This will allow them to be better developed in such industries as agriculture, nanomaterials or environmental protection, where the share of all generated energy waste has so far been only about 10%, and used in other industries.
PL
Celem tego artykułu jest dobór metod i narzędzi do modelowania procesów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (GOK). Czynnikiem determinującym wybór kompleksowych i szczegółowych metod/notacji jest przede wszystkim złożoność procesów zidentyfikowanych w systemie GOK i duża liczba jego uczestników. Wiarygodna analiza procesów, zrozumienie celu modelowania i zbadania dostępnych na rynku metodologii umożliwia wybranie odpowiednich metod modelowania procesów. Wybór właściwego narzędzia informatycznego wydaje się być raczej podyktowany wygodą użytkownika i jego możliwościami finansowymi. Niniejszy artykuł zawiera syntetyczny opis pojawiających się w literaturze metod modelowania i odpowiednich narzędzi, ale także określa najlepsze podejście, w opinii autora, do modelowania procesów w wybranym obszarze.
EN
The aim of this article was the selection of methods and tools for modeling processes in the area of municipal waste management (MWM). Determining factor in the choice of comprehensive and detailed methods/notation is primarily the complexity of the processes identified in the system MWM and a large number of its participants. Reliable analysis of processes, understanding the purpose of modeling and study of available on the market methodologies allows to select appropriate methods for process modeling. Choosing the right IT tool seems to have rather a matter of convenience of the user and his financial capabilities. This article contains a synthetic description appearing in the literature modeling methods and corresponding tools, but also determines the best approach, in the author's opinion, to modeling the processes in the selected area.
PL
Obecnie na całym świecie stosowane sq 2 rodzaje opakowań kartonowych: nieaseptyczne, które sq wykonane z kartonu i polietylenu (zawiera¬jących odpowiednio 89 i 11% mas.) oraz aseptyczne, które sq wykonane z kartonu, polietylenu i folii aluminiowej (zawierają odpowiednio 75, 20 i 5% mas.). Chociaż w przemyśle celulozowo-papierniczym istnieją dobrze ugruntowane techniki recyklingu włókien celulozowych z kartonów po napojach, to recykling polietylenu i aluminium zawartego w zużytych aseptycznych opakowaniach kartonowych, stanowi nadal wyzwanie. Z tego powodu są podejmowane badania, w celu określenia skutecznych technik przerobu pozostałości zawierających aluminium z zakładów odzyski¬wania włókien celulozowych. W idealnym przypadku, aluminium odzyskane za pomocą tych technik, powinno służyć jako materiał wyjściowy do produkcji cienkiej folii, zamykając w ten sposób pętlą recyklingu. W artykule omówiono dotychczasowe techniki recyklingu opakowań kartonowych na podstawie danych literaturowych. Przedstawiono także wyniki własnych, laboratoryjnych prób separacji i przetopu aluminium z aseptycznych opakowań kartonowych.
EN
At present, two primary types cardboard packages are used: nonaseptic cartons, which are made of paperboard and polyethylene (containing typically, 89 and 11 wt. %, respectively), and aseptic ones, which are made of paperboard, polyethylene, and aluminum foil (typically 75, 20, and 5 wt. %, respectively). Although there are well-established techniques in the paper and pulp industry for recycling board fibers from post-consumer beverage cartons, the recycling of the polyethylene and aluminum contained in used aseptic beverage cartons is still a challenge. For this reason, a study was undertaken to identify effective techniques for handling aluminum residues from repulping facilities. Ideally, the aluminum recovered using these techniques should serve as a raw material for the production of thin gauge foil, thus closing the recycling loop. Decoating of polyethylene should be performed without excessive oxidation of the aluminium foil and with as lowest as possible amount of carbon remaining on it. In this paper the current techniques of recycling of cardboard packaging were discussed. The results of laboratory tests of separation and remelting of aluminum from aseptic cardboard packages were also presented.
PL
Obecnie ok. 70% światowej produkcji indu przeznaczone jest do wytwarzania ITO, będącego mieszanką tlenków ln203 i Sn02 o unikatowych właściwościach, wysokiej przezroczystości dla światła w zakresie widzialnym oraz niskiej oporności elektrycznej. Dzięki tym właściwościom, ITO znalazło szerokie zastosowanie w produkcji ekranów LCD, które są powszechnie wykorzystywane w telewizorach, monitorach komputerów stacjonarnych, laptopach, a także w wyświetlaczach telefonów komórkowych. Brak sensownej alternatywy dla ITO w obszarze zaawansowanej technologii oraz niewielkie i zmonopolizowane przez jeden kraj zasoby indu sprawiają, że konieczne staje się opracowanie technologii odzysku indu z tego typu ekranów. W artykule omówiono konstrukcję ekranu LCD pod kątem odzysku indu oraz dane literaturowe dotyczące dotychczasowych prób recyklingu indu poprzez kwaśne ługowanie. Przedstawiono również wyniki badań własnych, dotyczących ługowania indu wspomaganego ultradźwiękami ze zmielonego ekranu LCD.
EN
Now a days, about 70% of world production of indium is used for the manufacture of ITO. ITO is a mixture of oxides ln203 and 5n02 with unique properties, high optical transparency for visible light and low electrical resistance. Due to this feature ITO were widely used in the production of LCD screens used in TVs, PC monitors, laptops and mobile phones. A lack of good alternative to ITO in the area of high technology, small and concen¬trated in one hand indium resources make it necessary to develop the technology of indium recovery from LCD screens. In this paper the design of the LCD screen for the recovery of indium and acid indium leaching were discussed. The results of laboratory on the leaching of indium ultrasound assisted with ground LCD screen were presented.
PL
Poprawa efektywności energetycznej jest sprawą priorytetową w strategii energetycznej kraju. Jedną z możliwości jest kompensacja mocy biernej oraz optymalizacja mocy umownej. W artykule przeprowadzono analizę wpływu kompensacji mocy biernej na zmniejszenie opłat za energię elektryczną, którą przeprowadzono pod kątem możliwości zwiększenia efektywności energetycznej budynku. Przedmiotem rozważań jest problematyka kar nakładanych na odbiorców energii elektrycznych, którzy przekraczają dozwolony współczynnik mocy oraz metody optymalizacji kosztów zarządzania budynkiem. Przeprowadzone badania zostały zrealizowane oparciu o istniejący obiekt, w którym dokonano analizy. Dobrano także odpowiedni układ kompensacyjny w celu zmniejszenia kar finansowych nakładanych przez dystrybutora.
EN
A top priority in the energy strategy in Poland is to improve energy efficiency and quality. One of the possibilities is compensation of the reactive power and optimization of contractual capacity. The influence of reactive power compensation on reduction of costs of electricity, which influences the energy efficiency of the building is discussed in the paper. The aim of analysis is the issue of penalty charges imposed on electricity consumers, who exceed the permitted power factor and methods of optimization of the costs of building management. The analysis is carried out on the example of an existing building, for which proper analysis of power quality, selection a suitable compensation circuit to reduce the financial penalties imposed by the distributor is given.
PL
Każdy przedsiębiorca może spotkać się z opóźnieniem w płatnościach realizowanych przez swoich kontrahentów. Jak wówczas działać i jakie podjąć środki, ale przede wszystkim, czy można skutecznie zwalczyć opóźnienie w zapłacie za usługę? Ustawodawca daje nam instrument jakim jest ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - jak ona działa i czy jest skuteczna?
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.