Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  estimation methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the results of studies of freight transportation by unit trains. The article is aimed at developing the methods of the efficiency evaluation of unit train dispatch on the basis of full-scale experiments. Duration of the car turnover is a random variable when dispatching the single cars and group cars, as well as when dispatching them as a part of a unit train. The existing methodologies for evaluating the efficiency of unit trains’ make-up are based on the use of calculation methodologies and their results can give significant errors. The work presents a methodology that makes it possible to evaluate the efficiency of unit train shipments based on the processing of results of experimental travels using the methods of mathematical statistics. This approach provides probabilistic estimates of the rolling stock use efficiency for different approaches to the organization of car traffic volumes, as well as establishes the effect for each of the participants in the transportation process.
UK
В статье представлены результаты исследований перевозок грузов по железной дороге отправительскими маршрутами. Целью статьи является разработка методов оценки эффективности маршрутизации перевозок на основании натурных экспериментов. Продолжительность оборота вагонов как при отправлении одиночных вагонов и групп вагонов, так и при отправлении их в составе отправительских маршрутов представляет собой случайную величину. Действующие методики оценки эффективности формирования отправительских маршрутов основываются на использовании расчетных методов и их результаты могут давать существенные погрешности. В работе представлена методика, позволяющая оценить эффективность маршрутизации перевозок на основании обработки результатов опытных поездок с помощью методов математической статистики. Такой подход позволяет получить вероятностные оценки эффективности использования подвижного состава при разных методах организации вагонопотоков, а также установить эффект для каждого из участников перевозочного процесса.
PL
W pracy przedstawiono metodę estymacji poziomu zakłócenia opartą o filtrację medianową i założenie, że w procesie wygładzania tłumiony jest tylko szum. Znajomość współczynnika redukcji szumu dla filtracji medianowej, pozwala wyznaczyć wartość estymowanej wielkości.
EN
This paper presents a method of estimating the level of disturbance, based on median filtration and the assumption that the smoothing process applies to noise, exclusively. The knowledge of a noise reduction coefficient enables the determining of an estimated quantity.
3
Content available remote Mathematical models and analysis of stochastic oscillations
EN
Description of the properties of stochastic oscillation in terms of probabilistic characteristics of the periodically correlated stochastic processes and their generalizations is presented. General approach to the problems of estimation of these characteristics on the basis of natural data is considered, possible estimation methods are analyzed and the results of investigation of hidden periodicities are given.
PL
W pracy przedstawiono właściwości oscylacji stochastycznych przy wykorzystaniu charakterystyk probabilistycznych okresowo skorelowanych procesów stochastycznych i ich uogólnień. Zaprezentowano ogólne podejście do problemów estymacji powyższych charakterystyk na bazie tzw. danych naturalnych. Przeanalizowano również możliwe do zastosowań metody estymacji oraz wyniki badań dotyczących znajdywania ukrytych okresowości.
PL
Prawdziwe wartości parametrów cieplnych w procesie estymacji z zastosowaniem metody filtracji dynamicznej otrzymuje się, dążąc do zmniejszenia macierzy kowariancji błędów ocen, czyli im mniejsza jest ta macierz, a szczególnie jej elementy diagonalne, tym oceny są dokładniejsze. Należy podkreślić, że w procesie estymacji norma tej macierzy dąży do normy macierzy kowariancji błędów pomiarowych. Stąd wynika, że błędy ocen będą określone błędami pomiarowymi. Dlatego w pracy w celu zmniejszenia błędów pomiarowych i poprawienia dokładności estymacji parametrów termofizycznych badanego materiału wyniki pomiarów wygładzano przed estymacją. Przedstawiono wybrane wyniki analizy.
EN
The actual values of the thermal parameters by means of dynamic filtration method are obtained approaching to decreasing of the covariance matrix of estimated errors. That is this matrix in particular her diagonal elements are lesser the estimates are more precise. It should be underline, that in the estimation process the norm of this matrix approaches the norm of the covariance matrix of the measurement errors. Hence it results, that the estimation errors are determined by measurement errors. In order to decreasing the measurement errors and to improve a precise of estimated parameters of thermophysical investigated material, the measurement results has been smoothed before estimation. Selected results of this analysis have been presented.
EN
Extremes of stream flow and precipitation are commonly modeled by heavy-tailed distributions. While scrutinizing annual flow maxima or the peaks over threshold, the largest sample elements are quite often suspected to be low quality data, outliers or values corresponding to much longer return periods than the obser-vation period. Since the interest is primarily in the estimation of the right tail (in the case of floods or heavy rainfalls), sensitivity of upper quantiles to largest elements of a series constitutes a problem of special concern. This study investigated the sen-sitivity problem using the log-Gumbel distribution by generating samples of different sizes (n) and different values of the coefficient of variation by Monte Carlo ex-periments. Parameters of the log-Gumbel distribution were estimated by the prob-ability weighted moments (PWMs) method, method of moments (MOMs) and maximum likelihood method (MLM), both for complete samples and the samples deprived of their largest elements. In the latter case, the distribution censored by the non-exceedance probability threshold, FT , was considered. Using FT instead of the censored threshold T creates possibility of controlling estimator property. The effect of the FT value on the performance of the quantile estimates was then examined. It is shown that right censoring of data need not reduce an accuracy of large quantile estimates if the method of PWMs or MOMs is employed. Moreover allowing bias of estimates one can get the gain in variance and in mean square error of large quantiles even if ML method is used.
PL
Omówiono klasyfikację metod estymacji stanu sieci rozdzielczej ze względu na wybór wektora stanu i użyte techniki obliczeniowe. Przedstawiono krótką charakterystykę metod estymacji stanu w zakresie możliwości i ograniczeń w zastosowaniu.
EN
Classification of methods used for estimation of distribution network condition is discussed with regard to state vector chosen and computation methods applied. Short characteristics of estimation methods are presented with regard to possible limitations of application range.
PL
Podstawą modelowania jednostkowych wartości nieruchomości są informacje o cenach i cechach nieruchomości, będących przedmiotem obrotu rynkowego lub o rynkowych wartościach nieruchomości reprezentatywnych i ich atrybutach. Zbiór takich informacji stanowi reprezentatywną bazę nieruchomości dla analizowanego rynku, która spełnia wszystkie kryteria zmiennej losowej wielowymiarowej. Spośród różnych nieliniowych funkcji wielu zmiennych w modelowaniu wartości nieruchomości będzie rozpatrywana multiplikatywna funkcja wykładnicza względem poszczególnych atrybutów. Wykładnicza postać funkcji zapewnia dodatnią wartość rynkową nieruchomości oraz pozwala opisywać zmienność w formie funkcji monofonicznej. Rozpatrywany był model w formie następującej multiplikatywnej funkcji wykładniczej [wzór]. Estymacja parametrów modelu może być wykonana różnymi metodami. W niniejszym opracowaniu przedstawiony został schemat postępowania dla metody Markowa (w postaci ważonej metody najmniejszych kwadratów). Weryfikacja wyestymowanego modelu przebiega następująco: 1. badanie dopuszczalności modelu ze względu na wartości współczynników zmienności oraz zbieżności, 2. badanie istotności współczynników modelu, 3. badanie symetrii składnika losowego.
EN
The basis of modelling real estate unit values is information on prices and qualities of real estates as subject of market turnover or on market values of representative real estates and their attributes. Such a data set constitutes a representative basis of real estates for analysing the market, meeting all criteria of multidimensional random variable. Among different non-linear functions of many variables, in modelling of a real estate unit price or value, multiplicative exponential function is chosen to be examined in relation to the particular attributes. Exponential form of the function assures positive values of real estates and it permits to describe their variability as a monotone function. The model of real estates unit values in form of multiplicative exponential function was analysed as follow [formula]. Estimation of model parameters may be done in many ways. In the present paper, the run system for Markow method (in form of least squares weighing method) will be submitted. Verification of estimated model proceeds as follows: 1. investigation of model acceptability regarding the values of factors variability as well as the convergence, 2. analysis of model factors significance, 3. analysis of random components symmetry.
EN
Applying the methodology described in Strupczewski et al. (2005a; this issue), the performance of various parsimonious models combined with three estima-tion methods versus Flood Parent Distributions is comparatively assessed by simulation experiments. Moments (MOM), L-moments (LMM) and maximum likelihood (MLM) are used as alternative methods. Five four-parameter Specific Wakeby Distributions (SWaD) are employed to serve as Flood Parent Distributions and forty Distribution/Estimation (D/E) procedures are included in respect to the estimation of upper quantiles. The relative bias (RB), relative root mean square error (RRMSE) and reliability of procedures are used for the assessment of the relative performance of alternative procedures. Parsimonious two-parameter models generally perform better for hydrological sample sizes than their three-parameter counterparts with respect to RRMSE. How-ever, the best performing procedures differ for various SWaDs. As far as estimation methods are concerned, MOM usually produces the smallest values of both RB and RRMSE of upper quantiles for all competing methods. The second place in rank is occupied by LMM, whereas, MLM produces usually the highest values. Considerable influence of sampling bias on the value of the total bias has been ascertained. The improper choice of a model fitted to SWaD samples causes that the reliability of some three-parameter parsimonious D/E procedures does not always rise with the sample size. Also odd is that True model does not always give one hundred percent reliability for very large samples, as it should. This means that estimating algorithms still require improvements.
EN
Applying the methodology described in Strupczewski et al. (2005a; this is-sue), the performance of various parsimonious models combined with three estimation methods versus Flood Parent Distributions is comparatively assessed by simulation experiments. Moments (MOM), L-moments (LMM) and maximum likelihood (MLM) are used as alternative methods. Five four-parameter Specific Wakeby Distributions (SWaD) are employed to serve as Flood Parent Distributions and forty Distribution/Estimation (D/E) procedures are included in respect to the estimation of upper quantiles. The relative bias (RB), relative root mean square error (RRMSE) and reliability of procedures are used for the assessment of the relative performance of alternative procedures. Parsimonious two-parameter models generally perform better for hydrological sample sizes than their three-parameter counterparts with respect to RRMSE. How-ever, the best performing procedures differ for various SWaDs. As far as estimation methods are concerned, MOM usually produces the smallest values of both RB and RRMSE of upper quantiles for all competing methods. The second place in rank is occupied by LMM, whereas, MLM produces usually the highest values. Considerable influence of sampling bias on the value of the total bias has been ascertained. The improper choice of a model fitted to SWaD samples causes that the reli-ability of some three-parameter parsimonious D/E procedures does not always rise with the sample size. Also odd is that True model does not always give one hundred percent reliability for very large samples, as it should. This means that estimating algorithms still require improvements.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.