Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mrozoodporność betonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule opisano kwestie związane z mrozoodpornością i wodoszczelnością betonu. Przedstawiono Ogólne Specyfikacje Techniczne oraz wymagania, jakie powinien spełniać trwały beton drogowy.
EN
The article describes the issues related to the frost resistance and water resistance of concrete. The General Technical Specifications as well as requirements that should be met by durable road concrete are presented.
PL
Nawierzchnie z komponentów brukowych już na trwałe wpisały się w krajobraz współczesnych obszarów zurbanizowanych. Dominują oczywiście wyroby z wibroprasowanych betonów o matrycy cementowej. Jednak elementy betonowe to nie jedyna oferta szlachetnej sztuki brukarskiej. Wachlarz możliwości jest bowiem bardzo szeroki – poczynając od różnorakich elementów kamiennych, poprzez wyroby ceramiczne i nieco już zapomniane bruki drewniane, aż po „egzotyczne” wytwory z leizny kamiennej lub żużlowej.
EN
Pavements made of paving components have become a permanent element of the landscape of modern urbanized areas. Of course, products made of vibro-pressed concrete with a cement matrix dominate. However, concrete elements are not the only offer of noble paving art. The range of possibilities is very wide – ranging from various stone elements to ceramic products and somewhat forgotten wooden pavements to „exotic” products made of stone or slag bedding.
EN
Incorporation of air-entraining agent has improved recycled concrete freeze-proof durability. However, it is very lacking to study the role of the entraining agent. In this paper, the influence of an air-entraining agent on freeze-proof durability for the ordinary C30 recycled coarse aggregate (RCA) concrete and air-entrained C30 RCA concrete was investigated with the laboratory comparative tests. The mass loss, the dynamic modulus of elasticity, ultrasonic wave velocity and cubic compressive strength were measured during freeze-thaw cycles. The test result showed the concrete’s performance was similar to the ordinary concrete and was better than that of other recycled concretes when the content of RCA was 50% and 0.03% of air-entraining agent was added for C30 RCA concrete. Meanwhile, the addition of air-entraining agent has an improved effect on the performance of recycled concrete, but the effect was limited.
PL
W artykule przedstawiono wpływ dodatku mikrowłókien polimerowych na mrozoodporność oraz inne wybrane właściwości betonu. Do badań zaprojektowano beton referencyjny klasy ekspozycji XC1, który z założenia miał mieć niską odporność na cykliczne zamrażanie-odmrażanie. Wybrane mikrowłókna polimerowe dodawano w różnych ilościach do betonu referencyjnego, wszystkie badania wykonano porównawczo. Rezultaty badań wykazały, że mikrowłókna polipropylenowe pojedyncze i fibrylowane wpływają na wzrost mrozoodporności betonów nienapowietrzonych. Największą poprawę mrozoodporności uzyskał beton z dodatkiem mikrowłókien polipropylenowych pojedynczych.
EN
The article presents the impact of the addition of polymer microfibers on concrete frost resistance and other selected properties of concrete. For testing XC1 exposure class reference concrete was designed, which was supposed to have low resistance to cyclic freezing-thawing. Selected polymer microfibers were added in various amounts to reference concrete, all tests were performed comparatively. Research results have shown that single and fibrillated polypropylene microfibers improve the frost resistance of non-aerated concrete. Concrete with the addition of single polypropylene microfibers obtained the greatest improvement in frost resistance.
EN
In the latest period hundreds of concrete viaducts were built in Poland within a short time range. The cases of destruction of concrete road viaducts described by the author in the article concern in the construction of such structures in various parts of our country, such as central regions of Poland, Warmia-Masuria, south – east - a total of about 30 objects. The occurring phenomenon is related to the micro cracks of the cement matrix which are not visible on the surface of the elements and become visible only after the cyclic freezing process as a result of the standard F150 frost resistance test, the so-called the standard method according to Annex N to the PN-B-06265:2018 standard. The destruction took an unprecedented course and aroused much discussion in the scientific community. This article summarizes this discussion and indicates the root cause of the destruction.
PL
W ostatnich latach w krótkim przedziale czasu wybudowano w Polsce setki betonowych wiaduktów drogowych. Ich charakterystyczną cechą było zastosowanie wysokiej klasy betonu zawierającego cement CEM I 42,5 (podpory i przyczółki) oraz CEM I 52,5 (przęsła). Budowano często w zimie, w okresie obniżonych temperatur powietrza. Pomimo pozytywnych wcześniejszych testów laboratoryjnych beton przygotowany w warunkach budowy często nie osiągał zakładanej cechy mrozoodporności po 150 cyklach zamrażania-rozmrażania w zakresie temperatur od - 18°C do + 18°C. Procesowi towarzyszyły nietypowe zjawiska. Większy niż normatywny spadek wytrzymałości betonu następował przy jednoczesnej dużej szczelności. Brak było odprysków powierzchniowych typowych dla betonu o niskiej mrozoodporności, krzywizny krawędzi itp. Natomiast na powierzchni próbki wokół dużych ziaren kruszywa pojawia się charakterystyczna siatka mikrorys wypełnionych białymi wyciekami nieznanych związków chemicznych. Związki te zostały dokładnie przebadane za pomocą analizy SEM. Wcześniej podobny przypadek wystąpił w Polsce tylko raz, w 2002 roku . Światowa literatura przedstawia wiele przypadków związanych z zarysowaniami matrycy cementowej w wyniku na przykład opóźnionego ettringitu, także w mostach, ale analizowany w artykule przypadek jest inny, spowodowany „wrodzonymi” mikrozarysowaniami powstałymi już na etapie betonowania konstrukcji i późniejszej destrukcji podczas cyklicznego zamrażania w wyniku zjawiska opisanego w literaturze jako efekt erlina/mathera.
PL
Artykuł przedstawia zależność pomiędzy badaniem stopnia mrozoodporności F150 a strukturą porów powietrznych badanych na świeżej mieszance betonowej metodą AVA. Uzyskane graniczne wartości parametrów struktury są znacznie mniej rygorystyczne od ogólnie przyjętych jako zapewniające mrozoodporność betonu. Przeanalizowano możliwe przyczyny tego faktu i wskazano najbardziej prawdopodobne. W artykule udowodniono, że ocena mrozoodporności na podstawie badania struktury świeżej mieszanki betonowej jest możliwa, ale wymaga dokładnej analizy.
PL
W artykule analizowane są wyniki badania właściwości mechanicznych, mrozoodporności wewnętrznej i powierzchniowej, współczynnika trwałości oraz charakterystyki struktury porowatości betonu wykonanego z udziałem innowacyjnego cementu napowietrzającego CEM II/B-V. Skład betonu przyjęto wg wytycznych PN-EN 480-1, a wartości w/c wg zaleceń PN-EN 206-1 dla klasy ekspozycji mrozowej XF. Cementy napowietrzające CEM II/B-V wykonano z udziałem dwóch rodzajów domieszki napowietrzającej − naturalnej i syntetycznej. Wyniki badań dowodzą, że beton charakteryzuje się mrozoodpornością wewnętrzną F150, mrozoodpornością powierzchniową FT2, niemal 100-proc. współczynnikiem trwałości oraz strukturą porowatości spełniającą wymagania europejskich norm.
EN
The article analyzes the results of the testing of mechanical properties, internal and surface frost resistance, durability coefficient and porosity characteristics of a concrete with the admixture of the innovative, aeration cement CEM II/B-V. The composition of the concrete was defined according to the PN-EN 480-1 guidelines, and the values of w/c – according to the recommendations of PN-EN 206-1 for the XF freeze exposure class. The CEM II/B-V aeration cements were manufactured with the use of two types of an aeration admixture − natural and synthetic. The test results prove that the concrete is characterized by internal frost resistance of F150, surface hardiness of FT2, almost 100% durability coefficient and a porous structure meeting the requirements of European standards.
PL
W ramach pracy podjęto badania nad możliwością wykorzystania alternatywnej technologii poprawy mrozoodporności betonu drogowego poprzez zastąpienie domieszki napowietrzającej mikrosferami polimerowymi. Mikrosfery polimerowe stanowią nowość technologiczną, która może znaleźć wykorzystanie w betonach do nawierzchni dróg kategorii ruchu KR5-KR7. Przyjęty zakres badań obejmował szereg oznaczeń cech zarówno mieszanki betonowej, w tym konsystencji i zawartości powietrza, jak i stwardniałego betonu nawierzchniowego: wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu i przy zginaniu, mrozoodporności wewnętrznej betonu F150, mrozoodporności powierzchniowej betonu w obecności soli, nasiąkliwości i głębokości penetracji wody pod ciśnieniem oraz skurczu. Wnioski z badań dotyczą zarówno celowości, jak i zakresu stosowania napowietrzenia mikrosferami polimerowymi w betonach drogowych, jak i metod badawczych kontroli jakości takich betonów. W pracy zaproponowano innowacyjną metodę poprawy odporności betonu na oddziaływanie mrozu i środków odladzających poprzez zastosowanie mikrosfer. W programie badań autorzy udowodnili, że beton z mikrosferami może być rozwiązaniem technologicznym pozwalającym na budowę trwałych nawierzchni betonowych, których w najbliższej perspektywie 2015-2020 ma powstać ponad 800 km. Artykuł w formie referatu ukazał się na Dniach Betonu w 2016 r.
EN
The subject of the study was to investigate the possibility of using alternative technology to improve the freeze- -thaw resistance of concrete for roads, by replacing the air-entraining admixtures by polymer microspheres. Polymer microspheres are new technology, and its use in the pavement concrete for top layer of pavement with KR5-KR7 traffic load category is innovative. The scope of researches is based on General Technical Specification [1] and included compressive strength, bending strength, tensile splitting strength, free-throw resistance on F150 level, scaling resistance with deicing salts, water absorption, depth of penetration of water under pressure and shrinkage. The conclusions of the research concern both the desirability and the scope of application of aeration of pavement concrete by polymer microspheres as well as research methods for quality assurance of such concrete. The paper proposes an innovative method to improve frost resistance of pavement through the use of polymer microspheres. The authors demonstrated program research that the microspheres can be a technological solution that allows to produce durable concrete for pavements, which in the nearest future 2015-2020 is expected to create more than 800 km.
PL
W ramach pracy podjęto badania nad możliwością wykorzystania alternatywnej technologii poprawy mrozoodporności betonu drogowego, poprzez zastąpienie domieszki napowietrzającej mikrosferami polimerowymi. Mikrosfery polimerowe stanowią nowość technologiczną, która może znaleźć wykorzystanie w betonach do nawierzchni dróg kategorii ruchu KR5-KR7. Przyjęty zakres badań obejmował szereg oznaczeń cech zarówno mieszanki betonowej, w tym konsystencji i zawartości powietrza, jak i stwardniałego betonu nawierzchniowego: wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu i przy zginaniu, mrozoodporności wewnętrznej betonu F150, mrozoodporności powierzchniowej betonu w obecności soli, nasiąkliwości i głębokości penetracji wody pod ciśnieniem oraz skurczu. Wnioski z badań dotyczą zarówno celowości, jak i zakresu stosowania napowietrzenia mikrosferami polimerowymi w betonach drogowych, jak i metod badawczych kontroli jakości takich betonów. W pracy zaproponowano innowacyjną metodę poprawy odporności betonu na oddziaływanie mrozu i środków odladzających poprzez zastosowanie mikrosfer. W programie badań autorzy udowodnili, że beton z mikrosferami może być rozwiązaniem technologicznym pozwalającym na budowę trwałych nawierzchni betonowych, których w najbliższej perspektywie 2015-2020 ma powstać ponad 800 km. Artykuł w formie referatu ukazał się na Dniach Betonu w 2016 r.
EN
The subject of the study was to investigate the possibility of using alternative technology to improve the freeze- -thaw resistance of concrete for roads, by replacing the air-entraining admixtures by polymer microspheres. Polymer microspheres are a new technology, and its use in the pavement concrete for top layer of pavement with KR5-KR7 traffic load category is innovative. The scope of research is based on General Technical Specification [1] and included compressive strength, bending strength, tensile splitting strength, free-throw resistance on F150 level, scaling resistance with deicing salts, water absorption, depth of penetration of water under pressure and shrinkage. The conclusions of the research concern both the desirability and the scope of application of aeration of pavement concrete by polymer microspheres as well as research methods for quality assurance of such concrete. The paper proposes an innovative method to improve frost resistance of pavement through the use of polymer microspheres. The authors demonstrated program research that the microspheres can be a technological solution that allows to produce durable concrete for pavements, more than 800 km of which in the nearest future (2015-2020) are expected to be constructed.
11
Content available remote Analiza wpływu separowanych popiołów dennych na mrozoodporność betonu
PL
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania węgla (UPS) w postaci popio- łów pochodzących z elektrowni i elektrociepłowni stanowi dziś duże wyzwanie. W przypadku UPS z kotłów pyłowych zagadnienia wpływu ich dodatku do mieszanek betonowych są powszechnie znane w odniesieniu do właściwości reologicznych, wytrzymałości, trwałości, mrozoodporności i odporności na korozję betonu. Jednak w przypadku popiołów z kotłów fluidalnych ich wpływ na powyższe właściwości nie został w chwili obecnej jednoznacznie zdefiniowany. W artykule przedstawiono wyniki badań mrozoodporności betonów zawierających różne frakcje popiołów dennych z kotłów pyłowych i fluidalnych. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zastąpienia części kruszywa bądź cementu popiołem przy zachowaniu wymagań stawianych betonom w odniesieniu do ich odporności na działanie mrozu.
EN
Management of coal combustion by-products in the form of ash from the power plant is currently big challenge. In the case of coal combustion by-products from pulverized-fuel boiler the effects of their addition to the concrete mixtures are well known in regard to the strength, durability, frost resistance and corrosion resistance of concrete. However, in the case of ashes from fluidized bed boilers, the impact of this ashes on these parameters is not deeply defined. The article presents the results of frost resistance of concrete containing various fractions of bottom ash from pulverized-fuel boilers and fluidized bed boilers. The results indicate that it is possible to replace part of the coarse aggregate or cement by ash from power plant, while requirements with regard to frost resistance of concrete are satisfied.
PL
W artykule omówiono metodykę badań najczęściej stosowanych metod badania odporności betonu na działanie ujemnych temperatur zewnętrznych. Przedstawiono również szczegóły konkretnych badań.
EN
The article discusses the testing methodology of the most commonly used methods of testing the resistance of concrete to freezing outdoor temperatures. It also presents details of specific studies.
PL
Wśród metod materiałowo-strukturalnej ochrony betonu przed szkodliwym działaniem mrozu można wyodrębnić dwa zasadnicze trendy zmierzające do uzyskania maksymalnie szczelnej, nieprzesiąkliwej struktury, tj. poprzez obniżenie wskaźnika w/c, stosowanie dodatków mineralnych i domieszek uplastyczniających oraz osiągnięcie odpowiedniej mrozoodporności betonu przez właściwe napowietrzenie. Końcowa jakość napowietrzania betonu jest wypadkową oddziaływania wielu czynników materiałowych, technologicznych [3]. Ważniejszym czynnikiem materiałowym wpływającym na mrozoodporność betonu jest rodzaj cementu [6]. Problem ten jasno formułuje opinia Komitetu 225 (Guide to the Selection and Use of Hydraulic Cements) oraz Komitetu 201 (Guide to Durable Concrete) Amerykańskiego Instytutu Betonu (ACI). Stwierdzono, że „różne odmiany cementów portlandzkich oraz cementów wieloskładnikowych umożliwiają osiągnięcie takiego samego poziomu mrozoodporności betonu, pod warunkiem prawidłowych proporcji składników oraz poprawnego napowietrzenia mieszanki” [7], [22].
EN
The article defines basic trends concerning concrete protection aimed at obtaining a possibly tight and non-soaking structure. This is achieved by lowering the w/c (water/cement) ratio, using mineral additives and plasticizing admixtures as well as appropriate air entraining.
PL
W ocenie mrozoodporności betonu poszukiwano metod umożliwiających pewne i szybkie zapewnienie odporności na cykliczne zamrażanie-rozmrażanie. Wśród metod materiałowo-strukturalnej ochrony betonu przed szkodliwym działaniem mrozu można wyodrębnić dwa zasadnicze działania zmierzające do uzyskania maksymalnie szczelnej, nieprzesiąkliwej struktury, tj. przez obniżenie wskaźnika w/c, stosowanie dodatków mineralnych i domieszek uplastyczniających oraz przez właściwe napowietrzenie. Termin „napowietrzanie” odnosi się do powietrza celowo wytworzonego w mieszance betonowej, w wyniku działania domieszki napowietrzającej.
EN
Among the material-and structure-based methods for protecting concrete against deteriorating freeze-thaw effects, the author highlights two basic operations. First aimed at obtaining maximally tight and impermeable structure, i.e. by decreasing the water/ cement (w/c) factor, using mineral additives and plasticising admixtures, and second, by providing proper air-entrainment.
16
Content available remote Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu
PL
W artykule dokonano oceny efektywności silikonowych środków hydrofobowych zastosowanych do impregnacji powierzchniowej betonu. Na podstawie badań określono ich wpływ oraz mechanizm oddziaływania na właściwości użytkowe betonu.
EN
The article includes an efficiency assessment of silicone water repellents used to perform the surface impregnation of concrete. Based on research, the article determines the influence of those agents, as well as the mechanism of their impact on the performance of concrete.
PL
W artykule omówiono ogólnie zależność pomiędzy porowatością betonu a jego mrozoodpornością oraz sposoby oceny jego napowietrzenia metodą mikroskopową. Przedstawiono także wyniki badań własnych mrozoodporności betonów wykonanych na kruszywie węglanowym, ocenianej metodami bezpośrednimi, oraz skonfrontowano je z wynikami pomiarów charakterystyki porowatości metodą mikroskopową według PN-EN 480-11. Badania te wskazują, że nawet jeżeli beton nie spełnia przyjmowanych powszechnie wymagań odnośnie do struktury jego porowatości, może być mrozoodporny.
EN
The article presents a general relationship between the porosity of concrete and its freeze-thaw resistance, and ways of evaluation of the concrete air entrainment using the microscopic method. The article also presents the results of freeze-thaw resistance of concrete containing carbonate aggregates, evaluated using direct methods, which then were confronted with the results of measurements of porosity obtained by microscopic method, according to PN-EN 480-11. These studies indicate that even if the concrete does not meet generally accepted requirements for the structure of its porosity, it may be freeze-thaw resistant.
PL
Niektóre rodzaje superplastyfikatorów (SP) powodują powstanie nadmiernej zawartości powietrza w samozagęszczalnej mieszance, pomimo tego, że zawierają już w swoim składzie domieszkę przeciwpieniącą (ang. anti-foaming admixtures).
EN
Some types of SP will result in excessive air content in self compacting mixes, despite the fact that in their composition they already include anti-foaming admixtures.
PL
Model obliczeniowy dynamiki zamrażarki komorowej do badań wyrobów z betonu, ze sprężarkowym urządzeniem chłodniczym i nagrzewnicą elektryczną, służy do poszukiwania optymalnego sterowania.
PL
Wielu problemów związanych z brakiem powtarzalności w uzyskiwaniu analogicznej struktury porow powietrznych można uniknąć dodając do betonu stałe cząstki o określonych średnicach, puste w środku, tzw. mikrosfery. Rozwiązanie to pozwala na wprowadzenie do betonu porów powietrznych w formie mikrosfer o odpowiednich, stałych wymiarach. Badania przedstawione w niniejszym artykule miały na celu określenie zależności pomiędzy strukturą porowatości a mrozoodpornością betonów napowietrzonych za pomocą mikrosfer polimerowych. Ponadto rozważano możliwości obniżnia ogólnej zawartości powietrza poprzez zmniejszenie zawartości dużych pęcherzykow powietrznych w wyniku zastosowania domieszki przeciwspieniającej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że możliwe jest zapewnienie dobrej odporności na mróz betonów z cementu hutniczego napowietrzonych poprzez dodatek mikrosfer polimerowych o średnicach 40 i 80 mikrometra. Zastosowanie mikrosfer polimerowych pozwoliło uzyskać znacznie korzystniejszą strukturę porowatości niż podany w wymaganiach technicznych wskaźnik rozstawu porów L < 0,20 mm i zawartość porów A300 > 1,5%. Możliwe jest uzyskanie dobrej mrozoodporności betonów przy całkowitej zawartości powietrza mniejszej niż 4%.
EN
Many of the problems connected with non-reproducibility of air void system can be avoided by adding hollow solid particles with given diameters, the so called microspheres. This solution helps introduce into the concrete the "air voids" in a form of microspheres of adequate, fixed size. The studies presented in this article aimed at determining the relationship between porosity structure and the resistance to frost demonstrated by concretes air entrained by means of polymer microspheres. Another issue considered here was reducing the total air content through reducing the content of large air bubbles as a result of adding the anti-foaming admixture. On the basis of the conducted investigations it has been proved that it is possible to ensure good frost resistance for concretes made with metallurgical cement and air entrained by adding polymer microspheres which are 40 and 80 micrometer in diameter. The application of polymer microspheres helped obtain much better porosity structure parameters than those specified in the technical requirements, where spacing factor L < 0,20 mm and air void content A300 > 1,5%. It is possible to achieve good concrete frost resistance with the total air content less than 4%.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.