Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtry EMI
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono badania oraz wyniki pomiarów filtrów pasywnych i aktywnych do tłumienia zaburzeń przewodzonych EMI. W pierwszej części artykułu przedstawiono wybrane struktury filtrów pasywnych, które przebadano pod względem uzyskiwanej tłumienności wtrąceniowej IL. Następnie przebadano struktury z filtrami aktywnymi, których celem było poprawienie skuteczności tłumienia w stosunku do filtrów pasywnych, w tych samych warunkach pomiarowych. W końcowej części artykułu zostały porównane wyniki oraz przedstawione wnioski z pomiarów dla obydwu typów filtrów dla redukcji zaburzeń wspólnych CM.
EN
The article presents the results of experimental studies of passive and active EMI filters to reduction conducted noise. Firstly, the article presents selected structures of passive filters, that have been tested in terms of insertion loss (IL) parameter describing their efficiency. Then, active filters were used to improve the efficiency of insertion loss of passive filters under the same measuring conditions. Finally, the results and conclusions are drawn from the measurements of both types of filters for the reduction of conducted noise.
PL
W artykule przeprowadzono badanie oraz ocenę aktywnego filtru do tłumienia zaburzeń przewodzonych, gdzie źródłem tych zaburzeń jest przekształtnik podwyższający napięcie (boost converter). W pierwszej części artykułu przedstawiono zarys filtrów aktywnych oraz podano ich podstawową właściwość, którą jest tłumienność wtrąceniowa IL. W drugiej części artykułu został przedstawiony układ pomiarowy oraz wyniki pomiarów przy redukcji zaburzeń różnicowych DM (differential mode) generowanych przez przekształtnik boost. W podsumowaniu zostały podane wnioski z przeprowadzonych badań.
EN
The article presents the results of experimental studies of active EMI filter where the noise source is a boost converter. Firstly, the idea of active EMI filters is presented, with the insertion loss (IL) parameter describing their efficiency. Then, feedback–type filter structures are introduced, with one of them selected for further experiments. Measurement system and schematic diagram of inspected structure is presented, along with the characteristics of noise spectrum in the function of frequency. The article concludes with the summary of positive and negative properties of the subject filter.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań eksperymentalnych aktywnych filtrów do tłumienia zaburzeń przewodzonych EMI (Electromagnetic Iterference). Na wstępie omówiono ideę działania filtrów oraz parametr określający skuteczność ich działania czyli tłumienność wtrąceniową IL (insertion losses). Następnie przedstawiono struktury filtrów ze sprzężeniem zwrotnym (feedback-type), z których zostały wybrane dwie do eksperymentu. W dalszej części zostały pokazane układy pomiarowe oraz schematy ideowe badanych struktur wraz z charakterystykami częstotliwościowymi uzyskanych tłumienności. Na koniec wskazano wady i zalety badanych filtrów.
EN
The article presents the results of experimental studies of active EMI filters. Firstly, the idea of active EMI filters is presented, with the insertion loss (IL) parameter describing their efficiency. Then, feedback-type filter structures are introduced, with two of them selected for further experiments. Measurement systems and schematic diagrams of inspected structures are presented, along with the characteristics of insertion loss in the function of frequency. The article concludes with the summary of positive and negative properties of the subject filters.
PL
W artykule przeprowadzono analizę teoretyczną oraz badania symulacyjne różnych struktur filtrów aktywnych, służących do tłumienia zaburzeń przewodzonych. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe struktury filtrów aktywnych, dzieląc je ze względu na sposób detekcji i kompensacji zaburzeń oraz rodzaj zastosowanego w nich sprzężenia. Dla każdej ze struktur zostały wyprowadzone podstawowe właściwości, takie jak: tłumienność wtrąceniowa IL oraz współczynnik zmiany impedancji ΔZn. W drugiej części artykułu przedstawione zostaną wyniki analizy teoretycznej oraz badania symulacyjne opisanych struktur, mające na celu porównanie ich właściwości oraz wskazanie warunków poprawnej pracy.
EN
The main goals of this paper are an analysis and a simulation of selected basic structures of active EMI filters. The first part contains a presentation of selected structures of active filters, along with categorization by their properties in the field of detection and compensation of EMI noise and by the kind of feedback. Each structure's description is accompanied by an analytical discussion of their properties such as insertion loss (IL) and the impedance increase (ΔZn). The second part contains results of simulations of the presented structures, with the aim being a comparison of their characteristics and determining proper operation conditions.
PL
W artykule przeprowadzono analizę teoretyczną oraz badania symulacyjne różnych struktur filtrów aktywnych, służących do tłumienia zaburzeń przewodzonych. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe struktury filtrów aktywnych, dzieląc je ze względu na sposób detekcji i kompensacji zaburzeń oraz rodzaj zastosowanego w nich sprzężenia. Dla każdej ze struktur zostały wyprowadzone podstawowe właściwości mianowicie tłumienność wtrąceniowa IL oraz współczynnik zmiany impedancji ΔZn. W drugiej części artykułu zostały pokazane wyniki badań symulacyjnych dla opisanych struktur w części pierwszej artykułu. Badania symulacyjne mają na celu porównanie ich właściwości oraz wskazanie warunków poprawnej pracy.
EN
The main goals of this paper are an analysis and a simulation of selected basic structures of active EMI filters. The first part contains a presentation of selected structures of active filters, along with categorization by their properties in the field of detection and compensation of EMI noise and by the kind of feedback. Each structure's description is accompanied by an analytical discussion of their properties such as insertion loss (IL) and the impedance increase (ΔZn). The second part contains results of simulations of the presented structures, with the aim being a comparison of their characteristics and determining proper operation conditions.
PL
W artykule przeprowadzono analizę i ocenę podstawowych metod aktywnego tłumienia zaburzeń przewodzonych. W pierwszej części artykułu omówiono filtry pasywne oraz sposoby rozchodzenia się zaburzeń przewodzonych wspólnych CM i różnicowych DM. Następnie, przedstawione zostały układy aktywne, wraz z analitycznym omówieniem ich właściwości, takich jak: tłumienność wtrąceniowa IL i współczynnik zwiększenia impedancji ΔZn. Omówiono różne typy struktur filtrów, dzieląc je ze względu na sposób detekcji i kompensacji zaburzeń oraz rodzaju zastosowanego w nich sprzężenia. Dla każdej ze struktur przeprowadzono teoretyczną analizę właściwości, wraz ze wskazaniem warunków poprawnej pracy.
EN
The main goal of this paper is an analysis and evaluation of the basic structures of active EMI filters. In the introduction, limitations of passive filters are described and reasons for using active solutions are presented. The first chapter discusses the passive filters and methods of propagation of common-mode (CM) and differential-mode (DM) noise. Then, active systems are presented, together with an analytical discussion of their properties such as insertion loss (IL) and the impedance increase (ΔZn). This section also discusses the various types of filters, according to differences in the way they detect and compensate EMI noise. Each of the described structure was analyzed and it’s functionality has been presented.
7
Content available remote Models of Elements for EMI filters
EN
This paper deals with the modeling of the EMC filter in wide frequency range. The filter model is created from the models of the EMI filter components. At higher frequencies spurious elements of the components have large influence, which is necessary to describe in the models. EMI filter is composed of the LC low pass structures. Spurious elements of the individual components have a significant effect on the attenuation characteristics.
PL
Przedstawiono metody projektowania filtru EMI dla szerokiego zakresu częstotliwości. Punktem wyjścia są modele komponentów filtru. Przy wysokich częstotliwościach ważną rolę odgrywa uwzględnienie wpływów zjawisk pasożytniczych.
EN
This paper analyses the performance of two magnetic materials used in the active filters for Common Mode (CM) electromagnetic interference (EMI) reduction in induction motor drives. In particular, active filters based on CM voltage compensation, very useful in bearing current suppression, are considered. The magnetic material is exploited for the core of the common mode transformer (CMT) that it is a crucial part of such devices because it performs the injection of the compensation voltage into the power connections between the inverter and the motor. The issues regarding the choice of the CMT core magnetic material and the windings design are discussed. The problem of the magnetic saturation, related to the desired high power/weight ratio is investigated. Furthermore, the power losses in the magnetic material under non-sinusoidal supply condition are evaluated through a suitable measurement system. A comparison of two CMTs, realized with ferrite and with nanocrystalline material cores, respectively, which are designed to perform the same filtering effect, is presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę właściwości dwóch materiałów magnetycznych stosowanych w aktywnych filtrach EMI. Przedstawiono zalecenia dotyczące doboru materiału (głównie indukcji nasycenia) jak i konstrukcji dławików i transformatorów. Zmierzono także straty mocy w warunkach zasilania niesinusoidalnego. Porównano dwa materiały – ferryty i materiały nanokrystaliczne.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia pomiaru i filtracji zaburzeń przewodzonych, wprowadzanych do linii zasilających przez silniki prądu stałego o mocy do 1 kW. Analizie poddano wybrane silniki z komutatorami klasycznymi, wzbudzane magnesami trwałymi i elektromagnesami oraz silnik z komutatorem elektronicznym, wzbudzany magnesami trwałymi. Badania wykonano na specjalnie opracowanym laboratoryjnym stanowisku pomiarowym, sterowanym programem stworzonym w środowisku LabVIEW.
EN
Selected problems of measurement and filtration of conducted disturbances in DC low power supply lines are presented in the paper. Disturbances generated by DC low power electric motors (about 1 kW) were measured and analyzed. The exemplary electric motors with classic and electronic commutators were tested. The usefulness of research the conducted disturbances is explained in chapter 1. For the tests a special laboratory stand was worked out (chapter 2). The block diagram of the measuring path and a photo of laboratory stand are shown in Fig. 1. The measurements of conducted emission levels were performed in the frequency range from 150 kHz to 30 MHz. The software was created in LabVIEW environment. Most important results of research are presented in chapter 3. In the Fig. 4 the filter structure for limiting disturbances is shown. Such filter was used in power lines of EUT. Effectiveness of filter operation in tests of electric motors is presented in Fig. 5, 6. The future directions of the work and a main conclusions are pointed out in chapter 4. The influence of exemplary selected line impedance stabilization network (LISN) on the measuring results is also analyzed in the paper. Measurement error of disturbances ?Um is determined (3). The curve of this error is drawn in Fig. 9.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.