Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 157

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roofing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono bardzo ogólnie przykłady współczesnych możliwości analizy konstrukcji stalowych w odniesieniu do komercyjnego oprogramowania inżynierskiego w aspekcie praktycznym. Prezentowane przykłady pochodzą z rzeczywistych analiz wykonanych na potrzeby prac badawczych, ekspertyz lub projektów zrealizowanych przez autora i jego współpracowników. Są więc one przykładem praktycznego wykorzystania procedur i teorii potocznie uważanych za akademickie.
EN
The paper presents generally examples of recent possibilities for analyzing steel structures in environment of commercial engineering software in a practical aspect. The examples presented come from real analyses carried out for research work, expertise or projects carried out by the author and his team. They are therefore an example of the practical use of procedures and theories colloquially known as academic.
2
Content available remote Zasady krycia dachu dachówkami ceramicznymi i betonowymi
PL
Artykuł stanowi fragment „Wytycznych Dekarskich", opracowanych i wydanych przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy. Skupiono się w nim na najważniejszych zasadach dotyczących krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi. Standardy zaprezentowane w artykule są ważnym źródłem informacji dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Przedstawiają poprawne rozwiązania dla konkretnych uwarunkowań występujących na dachach, które mogą być przydatne nie tylko dekarzom, ale również projektantom, architektom i pracownikom nadzoru budowlanego.
EN
The article is a fragment of the "Roofing Guidelines" (Wytyczne Dekarskie), developed and published by the Polish Roofers' Association (Polskie Stowarzyszenie Dekarzy). It focuses on the most important principles of roofing with ceramic and conerete tiles. The standards presented in the Article are an important source of information for all participants of the construction process. They present right solutions for specific conditions on roofs, which can be useful not only for roofers, but also for designers, architects and building inspection staff.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwych przyczyn zawalenia się fragmentu sufitu podwieszanego na drugiej kondygnacji galerii handlowej „Avenida” w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 2. Analiza zebranych informacji wykazała, że oberwanie się części sufitu podwieszanego spowodowane zostało dużą ilością wody, która znalazła się na jego powierzchni głównie na skutek nieszczelnej wierzchniej warstwy pokrycia dachowego. Istotną przyczyną awarii był też nieodpowiedni sposób eksploatacji gotowej już konstrukcji sufitu podwieszanego.
EN
The article presents the analysis of possible causes of the collapse of a part of suspended ceiling on the second floor in „Avenida” shopping center at 2 Stanisława Matyi Street in Poznań. The analysis of the collected information has shown that the collapse of a part of the suspended ceiling was caused by a large amount of water which found its way onto the surface of the ceiling due to leaking top roofing. An important cause of the collapse was also wrong utilisation of the completed construction of the suspended ceiling.
4
Content available remote Zasady wykonywania przekryć o odwróconym układzie warstw
6
Content available remote Pułapki blach trapezowych
7
Content available remote Kryterium kontrłaty
PL
Pomimo, że lodowiska odkryte funkcjonują w sezonie zimowym, w polskim klimacie konieczne jest użycie urządzeń dodatkowo schładzających taflę lodu. Ze względu na bezpośredni kontakt lodu z powietrzem nie można całkowicie odizolować go od dopływu ciepła z otoczenia. Jednak zastosowanie zadaszenia pozwala częściowo ograniczyć strumień dopływającej energii, zwłaszcza od promieniowania słonecznego. W niniejszym artykule przeprowadzono symulację numeryczną działania lodowiska odkrytego z zadaszeniem i bez dla trzech miesięcy sezonu zimowego. Dla obu przypadków zebrano dane na temat chwilowych zysków ciepła od otoczenia dla całego rozpatrywanego okresu. Pozwoliło to oszacować o ile zmniejszyła się ilość energii przenikającej do lodu po zastosowaniu zadaszenia.
EN
Although outdoor ice rinks function in the winter season, in Polish climate it is necessary to use additional devices to cool down the ice surface. Due to the direct contact of ice with air, it cannot be completely isolated from the heat flow from the environment. But the use of roofing allows to partially reduce the flow of incoming energy. This article describes numerical simulations of the operation of an ice rink with and without a roof for three months of the winter season. For both cases, data on heat gains from the environment were collected for the entire period considered. It allowed to estimate how much the amount of energy flowing into the ice decreased after applying the roof.
EN
Metal-glass curtain wall s are now an inherent element of urban landscape. Due to the variety of forms, unlimited color range, high thermal and acoustic insulation, functionality dedicated not only to separating the external and internal environment they inspire admiration and delight. Their appearance can give the impression that they are uncomplicated structures. The reality is reversed. Metal-glass curtain walls are assembled from a number of functionally diverse elements. Designing the façade to meet the requirements is a complicated process where designers, architects, constructors and systems manufacturers must be involved. Very important is the stage of installation a metal-glass curtain wall. Without experienced assemblers and appropriate equipment, it is not possible to perform it correctly. For this in practice there are numerous defects arising at the design stage and at the montage stage.
10
Content available remote Obciążenia dachu wiatrem w praktyce
PL
W artykule przedstawiono wpływ działania wiatru na dach. Opisuje, jak siły ssące i napierające wpływają na różne rodzaje pokryć dachowych oraz kontrukcję dachu. Autor na przykładach przedstawia sposoby zapobiegania destrukcyjnemu działaniu wiatru oraz prezentuje błędy wykonawcze.
EN
The article presents the effects of wind load on roofs. It gives a description of suction and impact forces affecting the different types of roofing and roof structure. The author gives examples to illustrate the methods of preventing destructive impact of wind, as well as execution errors.
11
Content available remote Naprawa dachów i stropodachów
PL
W artykule przedstawiono błędy wykonawcze i projektowe pokryć dachowych. Przedstawiono propozycję metod naprawczych i zaleceń wykonawczych w renowacji i naprawie pokryć dachowych.
EN
The article presents certain fabrication and design errors applicable to roofing. A proposal for repair methods and fabrication recommendations is presented for renovation and repairs of roofing.
PL
Charakterystycznymi dla miast i wsi (także zamków warownych i pałaców) osadzonych w krajobrazach, były różne dominanty wertykalne w postaci wież, wież kościelnych, dzwonnic itp. Na podstawie ich charakterystycznych kształtów przypisywano poszczególnym budowlom ich rodowody stylowe np.: romański, gotycki, renesansowy, barokowy itd. Zakończenia wież i sygnaturek stanowiły, i do dzisiaj stanowią, wyróżniki krajobrazowe, swego rodzaju „logo” danego regionu kulturowego. To właśnie na podstawie ich kształtów wyrabiamy sobie w percepcyjnym kojarzeniu wyobrażenie o danym miejscu. W zamierzeniach swych twórców wspomniane dominanty (wyróżniki) miały posiadać formy najczęściej niepowtarzalne, dlatego zazwyczaj były i są nadal dobrze rozpoznawalne w krajobrazach wsi i miast. W trakcie swoich prac naukowych i projektowo-architektonicznych autorzy mieli okazję współpracować przy odtwarzaniu oraz wznoszeniu nowych wież kościelnych i sygnaturek – począwszy od ekspertyz budowlanych, inwentaryzacji, projektów konserwatorskich aż po prace naprawcze i budowlane. Tymi zagadnieniami pragniemy się więc w tym artykule podzielić.
EN
Different vertical dominants in the form of towers, church towers, bell towers and suchlike were typical for towns and villages embedded in landscapes (but sometimes also for castles and palaces). Origins related to styles, such as Romanesque, Gothic, Baroque or Renaissance, were attributed to particular buildings on the basis of their intrinsic shape. The coping of towers and flèches have been distinguishing features of a landscape, a kind of a “logo” of a cultural region. It is on the basis of their shapes that we develop an idea of a place in the process of perceptual association. According to with their creators’ intention, these dominants (distinguishing features) supposed to have the most unique forms, owing to which they used to be and still are well recognized in the landscapes of villages and towns. In the course of research, design and architectural work, authors had an opportunity to cooperate in the reconstruction and construction of new church towers and flèches — from engineering evaluation, surveys, through conservation design to repair and construction work. Thus, they wish to discuss these issues in the following article.
PL
Powstaje coraz więcej niewielkich obiektów sportowych przeznaczonych dla popularnego uprawiania tenisa, siatkówki, czy piłki nożnej. Chętnie są one rozgrywane na wolnym powietrzu, ale w naszym klimacie niezbędne jest też zapewnienie okresowej izolacji od warunków zewnętrznych zarówno w okresie zimy, jak i w upalne letnie dni. Takie sprzeczne wymagania spełnić mogą tylko obiekty z częściowo lub całkowicie składanymi konstrukcjami przekryć i ścian zewnętrznych. Szczególnie przydatne do realizacji takich urządzeń wydają się być lekkie systemy prętowo-cięgnowe. Autor przytacza przykłady historycznych i współczesnych realizacji i projektów tego typu, poszukując rozwiązań możliwych do zastosowania w konstrukcjach małych składanych przekryć.
EN
More and more small sports venues are being created, for the purpose of playing tennis, volleyball or football (soccer). The aforementioned sports are often connected with an outdoor setting, however in the Polish climatic conditions, it is required that a periodic isolation from the weather factors is available, both during the winter, as well as during the hot days of summer. This forms a set of contradictory requirements, which may only be met by facilities with partially and fully retractable roof/external wall solutions. Rod-and-Cable systems seem to be especially well suited for implementation of such designs. The author discusses the historical and contemporary structures and designs of this type, striving to find solutions that may be feasible in case of the structures of small size.
15
Content available remote Remonty i przebudowy dachów z zastosowaniem elementów lekkiej obudowy
PL
W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania remontów i przebudowy dachów. Omówiono rozwiązania zmiany materiału pokrycia zarówno bez dodawania warstwy izolacyjnej, jak i z ułożeniem dodatkowej warstwy ocieplenia na istniejącej połaci dachowej, a także sposób przebudowy dachu, polegający na ustawianiu nowej, lekkiej konstrukcji nośnej dachu, bezpośrednio na istniejącym pokryciu dachu płaskiego.
EN
The paper presents examples of roof repairs and remodelling projects. Solutions are discussed for replacement of roofing material, with or without an additional insulation layer on the existing roof slope, as well as a method of roof remodelling through setting up new lightweight load-carrying structure directly on the existing flat roof finish surface.
PL
Omówiono wyniki badań doświadczalnych i analiz obliczeniowych hali stalowej w dwóch etapach jej pracy: bez pokrycia dachowego i z pokryciem z blachy trapezowej. Zaproponowano sposób oszacowania wpływu pokrycia hali na obliczenia statyczne jej konstrukcji.
EN
The subjects of this paper are experimental and numerical investigations results of the steel hall at the two stages: structure without any covering and with the roof covered by the metal sheeting. The estimation method of real influence of the cladding on the main structure is proposed.
17
PL
Dachy charakteryzujące się dużą solarną reflektancją i termiczną emitancją, eksponowane na promieniowanie słoneczne, nie nagrzewają się stąd zaliczane są do ”zimnych dachów” (CR - Cool Roofs). CR jest technologią energetycznie wydajną, ekonomicznie opłacalną i stanowi ekologiczne rozwiązanie łagodzenia miejskich wysp ciepła (UHI) i w konsekwencji zmniejsza nakłady energetyczne na chłodzenie w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Szczególne znaczenie mają dla zapewnienia dobrostanu zwierząt hodowlanych, w przypadku wielkopowierzchniowych dachów stosowanych w budynkach inwentarskich. Wyroby lakierowe stosowane są do nadania estetycznego wyglądu i ochrony podłoża malowanych obiektów. Rozwój technologii farb, szczególnie opracowanie nowych spoiw i pigmentów, pozwala na rozszerzenie funkcyjności powłok lakierowych o regulowanie napromienienia słonecznego powodującego nadmierne nagrzewanie się obiektów. Wprowadzenie „zimnych powłok” odbijających promieniowanie w bliskiej podczerwieni, na które przypada ponad połowa energii promieniowania słonecznego, docierającego do powierzchni Ziemi, umożliwiło otrzymanie barwnych a nawet czarnych, mniej nagrzewających się powierzchni pokryć dachowych i elewacji budynków w porównaniu do konwencjonalnych o tej samej barwie. Efektem stosowania „zimnych powłok” jest wyraźnie zmniejszenie ilości energii zużywanej do chłodzenia klimatyzowanych budynków i zwiększenia komfortu życia w budynkach nieklimatyzowanych co ma szczególne znaczenie podczas tzw. fal gorąca zagrażających zdrowiu a nawet życiu ludzi.
EN
Roofs characterized by high solar reflectance and thermal emittance, exposed to solar radiation, do not heat up and are classified as "cool roofs". CR technology is energy efficient, economically viable and friendly to environment, mitigating the urban heat island (UHI) and consequently reducing the amount of energy for cooling in residential and commercial buildings. They are of particular importance for the welfare of farm animals, in the case of large roofs used in livestock buildings. Production of coatings are used to impart aesthetic appearance and protect the substrate and painted objects. The development of coating technology, particularly the development of new binders and pigments, allows extending the functionality of coatings to regulate solar radiation causing excessive heating of buildings. The introduction of "cool coatings" reflecting radiation in the near infrared, including more than half of the energy of solar radiation reaching the Earth's surface, allowed obtaining colored or even black less warm surfaces of roofs and facades of buildings compared to conventional substrates with the same color. The result of the use of "cool coating" is reduction of the amount of energy used to cool the air-conditioned buildings and increase the comfort of life in unconditioned buildings what is especially important during the so-called heat waves that threaten the health and even the lives of people.
PL
W artykule scharakteryzowano konstrukcję nośną zadaszenia Stadionu Śląskiego w Chorzowie, system statyczny i przyjęte rozwiązania konstrukcyjne. Przedstawiono poziom wytężenia kluczowych elementów oraz wytyczne dotyczące wzmocnienia. Analizy przeprowadzono w ramach audytu dokumentacji projektowej wykonanego na zlecenie inwestora.
EN
The paper describes the roof supporting structure of the Silesian Stadium in Chorzow, static system and adapted structural solutions. The paper presents critical stress-strain state of key elements of structure and guidelines concerning the strengthening of structure. Analyses were carried out as a part of the audit of project at the request of the investor.
PL
W artykule przedstawiono mechanizmy powstawania uszkodzeń korozyjnych obudowy dachowej i ich wpływu na nośność oraz trwałość stalowej konstrukcji nośnej hali. Destrukcja korozyjna doprowadziła nie tylko do zmniejszenia nośności dachowych blach fałdowych, lecz także spowodowała zagrodzenie awaryjne płatwi, stężeń oraz rygli dachowych hali. Wykonano analizę zakresu i sposobu modernizacji obudowy dachu hali, a także określono warunki dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.
EN
The mechanisms of corrosion damage formation in roof sheathing and their effects on load-carrying capacity and durability of the building’s steel load-bearing structure are presented. Corrosion damage not only led to deteriorated load-carrying capacity of corrugated roofing sheets but also caused failure hazard to purlins, bracings and roof beams. The range and methodology of roof sheating upgrade has been analyzed and the  criteria for continued safe use have been given.
20
Content available remote Stopnie szczelności dachów pokrytych blachodachówkami
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.