Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  upadek z wysokości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania technologii rzeczywistości wirtualnej w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości, a ponadto opisano opracowane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym autorskie stanowisko szkoleniowe, zintegrowane z aplikacją przeznaczoną do prowadzenia tego typu szkoleń. Umożliwia ono symulację pracy na wysokości na wybranych stanowiskach pracy, w różnych warunkach atmosferycznych oraz z uwzględnieniem elementów doboru sprzętu ochronnego i roboczego. Aplikacja została przygotowana w środowisku Unity 3D na podstawie scenariuszy opracowanych przez autorów artykułu.
EN
The article presents presents the possibilities of using virtual reality technology for safety training, utilized when working at heights, and also describes an original training station developed at Central Institute for Labour Protection - National Research Institute, integrated with an application intended for conducting this type of training, which enables simulations of working at heights at selected work stations, in various weather conditions and taking into account the elements of the selection of protective and work equipment.The application was prepared in the Unity 3D environment based on scenarios developed by the authors of article.
PL
Jednym z głównych składników indywidualnych zestawów chroniących przed upadkiem z wysokości są uprzęże, które zakłada na siebie człowiek. W zależności od ich przeznaczenia mogą to być szelki bezpieczeństwa, uprzęże biodrowe, pasy do ustalania pozycji podczas pracy na wysokości, uprzęże alpinistyczne, szelki ratownicze i inne. Uprzęże pełnią ważną i odpowiedzialną rolę, decydując niejednokrotnie o życiu ich użytkownika. W związku z tym przed dopuszczeniem na rynek, a następnie do stosowania, konieczna jest kontrola ich parametrów. W artykule przedstawiono najważniejsze parametry uprzęży, takie jak: odporność na obciążenie statyczne i dynamiczne, zachowanie w warunkach dynamicznych, działanie na ciało użytkownika w stanie jego zawieszenia oraz naciski wywierane na powierzchnię manekina antropomorficznego. Scharakteryzowano stosowane obecnie metody badań tych parametrów oraz aparaturę badawczą. Wśród zaprezentowanych metod znalazły się zarówno metody znormalizowane, jak i własne - opracowane w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym. Przedstawiono znaczenie poszczególnych parametrów z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników uprzęży.
EN
The presence of harnesses that a person puts on is a characteristic feature of individual fall protection systems. Depending on the purpose of the system, these may be, for example, full body safety harnesses, sit harnesses, work positioning belts, mountaineering harnesses, rescue harnesses and others. The role of such harnesses is an important and responsible one, because their performance often decides about their user's life. Therefore, before they are launched on the market and approved for use, it is necessary to control their parameters. The paper presents the most important protective parameters, such as: resistance to static and dynamic loads, behavior in dynamic conditions, the effect of the harness on the user's body in the suspended state and the pressure of the harness on the surface of the anthropomorphic dummy. The currently used methods of testing these parameters and the research equipment have been characterized. The presented methods include both standardized and own methods developed at Central Institute for Labour Protection - National Research Institute. The importance of the individual parameters from the point of view of the harness user safety is discussed.
3
Content available remote Fall from height accidents in the construction industry in Saudi Arabia
EN
Falls from height (FFH) are considered the most dangerous accident in the global construction industry, especially in emerging economies like Saudi Arabia. This study investigates the causative factors responsible for FFH accidents in the construction industry in Saudi Arabia. The approach used by the study entailed a review of the extant literature to identify the main causes of FFH accidents. The identified causes were used to develop a questionnaire survey, which was administered to construction professionals in Saudi Arabia. Useable feedback from ninety-one responses was obtained and consequently analysed using the Relative Agreement Index (RAI). The results revealed that the top three causes include “lack of training”, “no safety inspection”, and “no safety meeting and seminar between stakeholders”. The causes were also categorized into three groups including “unsafe acts”, “unsafe conditions”, “communication barriers”, and “management commitment”, where “unsafe acts” was the most influential category. The significance of this study is its potential to help control the occurrence of FFH in the construction industry through the adoption of relevant controls, safety training, and risk-based decision-making in the planning and execution of construction works.
EN
An integral element of all personal fall protection systems, used both in industrial conditions and during sports and recreation, is the harness that the user of the equipment puts on. The most important tasks of the harness, depending on its type, include: supporting the human body during and after a fall arrest, enabling a supported position, supporting the user's body suspended during work with the rope access technique and preventing entry into the zone at risk of falling. The purpose of the harness is closely related to its construction. The article presents the basic structures and the materials used in them. The most important requirements for harnesses were presented and the rules for their se lection depending on the conditions at the workplace, including the hazards and activities performed, were defined. The article also presents the basic principles of use, inspections and evaluation of the technical condition of the harness (with particular emphasis on the factors causing its degradation) and the conditions for its withdrawal from use. Based on the research conducted at CIOP-PIB, the problem of threats to humans in a suspended state in harness was presented.
PL
Integralnym elementem wszystkich indywidualnych systemów chroniących przed upadkiem z wysokości, stosowanych zarówno w warunkach przemysłowych, jak i podczas uprawiania sportu oraz rekreacji, jest uprząż, którą zakłada na siebie użytkownik sprzętu. Do najważniejszych zadań uprzęży, w zależności od jej rodzaju, należą: podtrzymanie ciała człowieka podczas i po powstrzymaniu spadania z wysokości, umożliwienie zajęcia pozycji podpartej, podtrzymanie ciała użytkownika w zawieszeniu podczas wykonywania pracy techniką dostępu linowego (rope access) oraz uniemożliwienie wejścia w strefę zagrożoną rozpoczęciem spadania. Przeznaczenie uprzęży jest ściśle związane z jej konstrukcją. W artykule zaprezentowano podstawowe konstrukcje oraz stosowane w nich materiały. Przedstawiono najważniejsze wymagania stawiane uprzężom oraz określono zasady ich doboru w zależności od warunków panujących na stanowisku pracy, w tym występujących zagrożeń i wykonywanych czynności. W artykule podano też podstawowe zasady użytkowania, przeglądów i oceny stanu technicznego uprzęży (ze szczególnym uwzględnieniem czynników powodujących ich degradację) oraz warunki ich wycofania z użytkowania. Bazując na badaniach prowadzonych w CIOP-PIB, zaprezentowano problematykę zagrożeń ze strony uprzęży dla człowieka w stanie zawieszenia.
PL
Prace na wysokości zaliczają się do szczególnie niebezpiecznych. Wynika to głównie z faktu, że upadek z wysokości jest jedną z najczęstszych przyczyn ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy. Według danych GUS upadek z wysokości to nawet do 30% wszystkich wypadków przy pracy w Polsce.
6
Content available remote Sprawny sprzęt to podstawa ochrony przed upadkiem
PL
W artykule omówione zostały podstawowe środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz sprzęt i systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.
EN
The article discusses basic means of protection against electric shock as well as equipment and systems to prevent falls from height.
PL
W artykule omówiono dwa rodzaje opracowanych w CIOP-PIB systemów umożliwiających identyfikację upadku człowieka z wysokości. Działanie pierwszego z nich jest oparte na akcelerometrycznym układzie pomiarowym, zaimplementowanym w pasie biodrowym, który stanowi element sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Działanie drugiego systemu polega na analizie zarejestrowanego obrazu wideo. Przedstawiono metody oraz wyniki badań kalibracyjnych i sprawdzających obu zaprojektowanych systemów, które wykorzystano do przeprowadzenia badań wstępnych. Podczas tych badań uczestnik wykonywał określone ćwiczenia: siadanie i symulowany upadek. Porównanie wyników badań wykazało dużą zbieżność pomiędzy wartościami zmierzonymi za pomocą czujników przyspieszeń oraz wartościami uzyskanymi na podstawie przeprowadzonej analizy obrazu. Opisane systemy mogą więc posłużyć do identyfikacji upadku oraz jako elementy inicjujące urządzenia do dynamicznego skracania drogi spadania, które zmniejszą siły działające na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania z wysokości.
EN
The article discusses two types of systems developed at CIOP-PIB, which enable the identification of human falls from a height. The operation of the first system is based on an accelerometric measuring system implemented in the hip belt, which is an element of the equipment protecting against falls from a height. The operation of the second system is based on the analysis of the recorded video. The methods and results of calibration and verification tests of both designed systems, which were used for the preliminary tests, were presented. During these tests, the participant performed specific exercises: sitting down and simulating falling. The comparison of the test results showed a high convergence between the values measured with the acceleration sensors and the values obtained on the basis of the image analysis. The described systems can therefore be used for fall identification and as initiators of devices for dynamic shortening of the fall path, which will reduce the forces acting on a person during restraining his fall from a height.
PL
Urządzenia samozaciskowe ze sztywnymi prowadnicami, w postaci szyn lub napiętych lin stalowych, to indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, przeznaczony dla stanowisk pracy, na których pracownicy muszą przemieszczać się na długich odcinkach pionowych, np. wież telekomunikacyjnych, elektrowni wiatrowych, słupów energetycznych. W artykule zaprezentowano podstawowe konstrukcje urządzeń oraz zasadę ich działania. Ze względu na złożoną konstrukcję urządzeń samozaciskowych oraz ich odpowiedzialną rolę w zabezpieczeniu użytkowników muszą spełniać szereg wymagań, które wraz z metodami badań są zawarte w normach PN-EN i dokumentach Recommendation for Use (RfU). Zestawienia aktualnych wymagań i metod zaprezentowano w podziale na grupy dotyczące: materiałów i konstrukcji, odporności na obciążenie statyczne oraz zachowania i funkcjonowania w warunkach dynamicznych. Wskazano również na badania prawidłowości działania urządzeń podczas wchodzenia i schodzenia oraz badania niebezpiecznych zjawisk mogących wystąpić podczas powstrzymywania spadania, prowadzone z zastosowaniem manekinów antropomorficznych.
EN
Guided type fall arresters including a rigid anchor line in the from of rails or wire ropes are elements of personal protective equipment designed to protect against falls from a height intended for worksites where employees have to move in the vertical direction over long distances, e.g., telecommunications towers wind power plants, transmission towers. This paper presents basic constructions of such devices and the principles of their action. Due to the complex structure of guided type tall arresters and their crucial role in ensuring the users' safety. They must meet a number of requirements. These requirements and the related test methods are contained both in PN-EN standards and in the Recommendation for Use (RfU] documents prepared by the European Coordination of Notified Bodies Vertical Group 11 - PPE against falls from a height. To provide the manufacturers and distributors of equipment protecting against falls from a height with a compilation of current requirements and testing methods. This paper presents them divided into groups according to materials and construction, resistance to static loads, and performance and function under dynamic conditions. The importance of tests of the reliability of the function of the devices when climbing or descending with the participation of appropriately selected and trained subjects and tests of the dangerous phenomena that may occur during the fall arrest carried out using anthropomorphic dummies has also been indicated.
PL
Upadek z wysokości jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń, z jakim stykają się ludzie w środowisku pracy w Polsce. Dotyczy to głównie stanowisk pracy w takich dziedzinach przemysłu, jak budownictwo, energetyka, górnictwo, gospodarka magazynowa itp. Jedną z podstawowych metod zabezpieczania pracowników w takich warunkach jest stosowanie indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Wybór ten niesie ze sobą specyficzne zagrożenia związane zdziałaniem sprzętu podczas powstrzymywania spadania. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest uderzenie o elementy stanowiska pracy podczas powstrzymywania spadania połączonego z ruchem wahadłowym. W artykule zaprezentowano warunki powstawania ruchu wahadłowego podczas powstrzymywania spadania z wysokości oraz pozycje jakie może przyjmować wówczas człowiek wyposażony w szelki bezpieczeństwa. Na podstawie wyników badań, w których zastosowano manekin antropomorficzny, oceniono potencjalne skutki uderzenia głową o przeszkodę podczas ruchu wahadłowego. Określono metody zabezpieczenia przed powstawaniem ruchu wahadłowego oraz sposoby łagodzenia skutków zderzenia z przeszkodami w obrębie stanowiska pracy W artykule przedstawiono podstawowe wymagania dla hełmów ochronnych przeznaczonych do równoczesnego stosowania z indywidualnym sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości
EN
A fall from a height is one of the most serious hazards faced by employees in the work environment. It is present mostly at workstations m such industries as construction. power engineering, mining, storage, etc. Using individual protective equipment against falls from a height is a basic method of protecting workers under such conditions. The choice of this method carries specific risks associated with the functioning of equipment during fall arrest. Hitting elements of the workstation during fall arrest associated with pendulum movement is a very serious threat. This paper presents conditions which trigger pendulum movement during fall arrest and the positions which a human equipped with a full body harness can assume then Potential effects of the impact of the head against an obstacle during pendulum movement are discussed on the basis of the results of research with an anthropomorphic dummy. The article discusses methods of preventing swing movement and ways of mitigating the effects of collisions with obstacles within the workstation It. also presents the basic requirements for protective helmets intended for use with individual protection equipment against falls from a height.
12
Content available remote Analiza przyczyn upadków z rusztowań budowlanych
PL
Upadki pracowników z wysokości w budownictwie bardzo często mają związek z pracą na rusztowaniach budowlanych. Kontrole prowadzone na polskich budowach wskazały wiele nieprawidłowości dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pracy na tych konstrukcjach. Celem przeprowadzonych badań było zidentyfikowanie najczęstszych, bezpośrednich przyczyn upadków. Na podstawie analizy protokołów kontroli powypadkowej, z ogólnej liczby wypadków przy pracy w budownictwie, które zdarzyły się w latach 2008 – 2015 w pięciu województwach Polski, wyselekcjonowano wypadki spowodowane upadkiem z rusztowań. Następnie dokonano identyfikacji ich przyczyn oraz sklasyfikowano je zgodnie z metodyką TOL. W celu wyłonienia najbardziej istotnych przyczyn zastosowano analizę Pareto-Lorenza.
EN
Falls from a height in the construction industry are very often associated with construction work on scaffolding. Controls carried out on Polish construction sites indicate irregularities in the area of ensuring safety while working on scaffolding. The aim of the research was to identify the most common direct causes of falls from a height, based on the analysis of post-accident protocols of selected accidents caused by falling from scaffoldings. The study involved accidents that occurred in 5 Polish provinces between the years 2008–2015. The causes of the selected accidents were identified and classified according to the TOH method. In order to identify the most significant causes, the Pareto-Lorenz analysis was applied.
EN
The basic materials used for the construction of anchor lines for personal equipment protection against falls from a height are ropes and textile webbing. During fall arrest, horizontal anchor lines significantly affect the forces acting on the worker and the work site elements, as well as the fall arrest distance. Manufacturers of the equipment are required to estimate those parameters for various conditions of use by numerical simulations with a validated model. The model discussed in this paper reflects the mechanical structure of the line (whether singles-span or multi-span) taking into account Maxwell’s and Kelvin-Voigt’s non-linear rheological models for viscoelastic materials. The model consists of a system of seven non-linear differential equations with the parameters describing static load-elongation characteristics and time-courses of dynamic loading forces for selected ropes and textile webbing. The numerical model developed was used to simulate the performance of horizontal anchor lines of different constructions. The model was validated by comparing the numerical calculations with laboratory test results and was shown to be sufficiently accurate to be used for designing fall protection equipment.
PL
Podstawowymi materiałami stosowanymi do produkcji poziomych lin kotwiczących dla indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości są liny i tkane taśmy włókiennicze. Poziome liny kotwiczące wpływają w istotny sposób na przebieg sił działających na człowieka podczas powstrzymywania jego spadania, drogę na jakiej to zachodzi oraz przebieg sił działających na konstrukcję stanowiska pracy. Z tego względu producent sprzętu ochronnego musi szacować te wielkości dla różnych warunków użytkowania np. stosując symulację numeryczną wykorzystującą zweryfikowany model. Model przedstawiony w artykule opiera się na zależnościach mechanicznych opisujących konstrukcję poziomej liny oraz nieliniowych modelach reologicznych obiektów lepko sprężystych Maxwella i Kelvina-Voigta. Strukturę modelu opisano układem nieliniowych równań różniczkowych z parametrami wynikającymi z charakterystyk statycznych siła obciążająca – wydłużenie oraz czasowych przebiegów siły obciążającej wybrane liny i tkane taśmy włókiennicze. Model został użyty do symulacji zachowania różnych wariantów konstrukcyjnych poziomych lin kotwiczących. Porównanie zasymulowanych numerycznie odpowiedzi modelu z wynikami badań laboratoryjnych wykazało zadowalającą jego dokładność, a co za tym idzie możliwość wykorzystania do projektowania sprzętu ochronnego.
PL
Druga część artykułu poruszającego kwestię pracy na wysokości. Autor prezentuje rodzaje obrażeń kręgosłupa i narządów wewnętrznych oraz zasady pierwszej pomocy.
EN
Members of a ship’s crew often suffer a traumatism resulting from falls from a height. Traumatism is a common type of damage affecting those on vessels of the water basins of the north. Falling on board of sea transport vessels occurs 3.7 times more often than on river ones, and 5.6 times more often than on fishing vessels. For the purposes of this work, 217 accidents of fall from a height were analyzed, which constituted 9.8% of all cases of traumatism (15.3 per 1000 employees). The average age of the injured was 32.3 years. The highest frequency of falls from a height occurred among workers 18-20 years old. The highest number of falls from a height among ships’ crews was found among the members with working experience of about one year. The other groups of marine specialists frequently falling from a height were sailors and minders. Highly dangerous work generating falls from a height on vessels happens on transition paths on decks and gangways and is connected with handling and maintenance of deck machinery, mooring, and hatch covers. Alcohol intoxication was found to influence 17.3% of falls from a height on vessels of this group of workers. The major pathologies resulting from falls from a height of members of ships’ crew were various bone fractures, traumatic brain injury, severe bruises, and wounds. The period of disability of the patients with traumatic pathology resulting from falls from a height was on average 80.2 working days, including 29.4 days of spent receiving medical care in a hospital. Recovery occurred in 88.6% cases, and 2.0% of patients obtained legal disability status.
PL
Członkowie załóg statków często cierpią z powodu urazów odniesionych w następstwie upadku z wysokości. Urazy to najczęstsza forma uszkodzenia ciała u osób przebywających na pokładach statków na akwenach północnych. Upadek na pokładzie statków i łodzi transportu morskiego zdarzają się 3,7 razy częściej niż w przypadku transportu rzecznego i 5,6 razy częściej niż w przypadku łodzi i kutrów rybackich. Dla celów niniejszego opracowania poddano analizie 217 przypadków upadku z wysokości, które złożyły się na 9,8% wszystkich urazów na pokładach statków (średnio 15,3 zdarzenia na 1000 pracowników). Średnia wieku poszkodowanych to 32,3 roku. Najczęściej dochodziło do wypadków pracowników między 18 a 20 rokiem życia. Upadki zdarzały się najczęściej pracownikom o doświadczeniu zawodowym ok. 1 roku. Inne grupy, którym upadki przydarzały się bardzo często to marynarze i pracownicy serwisowi. Wysoce niebezpieczne prace często kończące się upadkiem z wysokości wiązały się z przechodzeniem po pokładach i trapach, obsługą i utrzymaniem urządzeń pokładowych, cumowaniem i otwieraniem lub zamykaniem pokryw ładowni. Odkryto, że 17,3 % wszystkich upadków z wysokości wśród pracowników łodzi i statków nastąpiło pod wpływem alkoholu. Upadający najczęściej odnosili różnego rodzaju złamania kości, urazy mózgu, dotkliwe stłuczenia i rany.
EN
Connectors are commonly found in personal equipment protecting against falls from a height. They are typically used outdoors and exposed to atmospheric factors, which can result in corrosion. This article presents the results of a study involving exposure of connectors to experimental corrosive media – neutral salt spray (NSS), acid salt spray (ASS), and seawater mist (for elements made of carbon steel and non-ferrous metals) – and to experimental conditions simulating the processes of pitting, stress, and intercrystalline corrosion (for equipment made of s`tainless steel). The results indicate that the main effects of corrosion on connectors include impaired operation and reduced strength of their mobile elements. The article presents methods of testing connector operation developed for this purpose. Corrosive damage to connectors has been presented in relation to potential hazards for their users.
PL
Z uwagi na dużą liczbę wypadków przy pracy, w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB), podjęto działania nad wykorzystaniem symulacji numerycznej do ich rekonstrukcji. Pierwsze prace z zakresu tej tematyki wykazały, że wykorzystywany przez CIOP-PIB numeryczny model ciała człowieka należy dostosować do specyfiki konkretnych wypadków, m.in. upadków z wysokości. Dostosowanie polegało na wprowadzeniu do modelu funkcji, które umożliwiałyby uwzględnienie ruchów, jakie wykonuje człowiek w momencie utraty równowagi. W tym celu przeprowadzono badania określające te ruchy. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano dane wejściowe do modelu w formie zestawów funkcji opisujących zmianę kątów w po-szczególnych stawach człowieka. Funkcje zaimplementowano do numerycznego modelu ciała człowieka.
EN
Due to a high number of accidents at work at the Central Institute for Labour Protection - National Research Institute (CIOP-PIB) actions have been undertaken to apply numerical simulation for their reconstruction. First works on this issue have shown that model of the numerical human body used by CIOP-PIB should be adapted to the specificities of accidents include falls from height. Adaptation involved supplementing to the model functions allowing taking into account movements of the human at the time of losing balance. In order to do this, a study to determine these movements has been carried out. The study resulted in obtaining inputs to the modeling the form of sets of functions describing the human movement. Functions has been implemented into the numerical model of the human body.
EN
The process of arresting a fall from a height by protective equipment is characterised by two most important values: the arrest force and the distance over which the fall arrest occurs. The time course of these values is determined primarily by the mechanical parameters of the connecting and shock-absorbing components of the fall arrest system, such as textile energy absorbers, retractable type fall arresters and guided type fall arresters. The paper presents the methods of testing used up till now to determine the properties of connecting and shock-absorbing components. Their disadvantages are demonstrated and a new method allowing to determine the load-elongation characteristics of connecting and shockabsorbing components containing textile elements is described. The method presented and test stand are based on simultaneous measurements of the force acting in the object investigated and its elongation. For measurements of elongation under dynamic conditions, an extensometer equipped with a high speed camera was used. The results of tests performed under static and dynamic conditions on objects made of fibre rope and webbing used in equipment protecting against falls from a height are presented. The results obtained demonstrate significant differences between these characteristics, which confirms the effect of the loading velocity on the mechanical parameters of textile elements used as parts of personal fall arrest systems. Therefore data allowing to develop numerical models of connecting and shock-absorbing components were obtained.
PL
W artykule przedstawiono metody badania stosowane dotychczas w celu określenia właściwości ochronnych elementów łączących i amortyzujących. Wykazano ich wady i zaprezentowano nową metodę pozwalającą na wyznaczanie charakterystyk siła - wydłużenie elementów zawierających struktury włókiennicze. Zaprezentowana metoda i stanowisko badawcze opiera się na równoczesnym pomiarze siły działającej w badanym obiekcie oraz jego wydłużenia. Dla potrzeb pomiaru wydłużeń w warunkach dynamicznych zastosowano ekstensometr z kamerą do szybkich zdjęć. Przedstawiono wyniki badań, prowadzonych w warunkach statycznych i dynamicznych, obiektów wykonanych z lin i taśm włókienniczych stosowanych do produkcji sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Uzyskane wyniki wykazały istotne różnice między tymi charakterystykami. Potwierdziło to wpływ prędkości obciążania na parametry mechaniczne włókienniczych elementów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Dzięki temu uzyskano dane pozwalające na opracowanie modeli numerycznych elementów łącząco-amortyzujących.
EN
Retractable type fall arresters are part of the equipment used for protecting people against falls from a height. They are an intermediate part between full body harness worn by a man and the structural anchor at the worksite. The most important task of retractable type fall arresters is to arrest people’s falls and to reduce their harmful consequences. Information received from users as well as laboratories testing protective equipment indicates that the performance of such equipment is incorrect under specific conditions. The paper is concerned with an analysis of the conditions in which retractable type fall arresters demonstrate intermittent performance and with an explanation of that phenomenon. The results of tests investigating anchor devices and the performance of retractable type fall arresters are presented. External and internal factors contributing to intermittent performance have been determined and guidelines for safer use of these devices have been developed.
EN
Retractable type fall arresters are very effective personal equipment protecting against falls from a height. These devices are used under different atmospheric conditions and in the presence of various types of industrial pollution. For this reason appropriate locking after conditioning simulating extreme conditions of a worksite is one of the essential characteristics of retractable type fall arresters. This article presents the requirements for locking of the devices. A previously used locking test method and its disadvantages are discussed. The article suggests an improved test method and test equipment. Measurement of the test mass acceleration is the most important improvement introduced into the test method. The article shows laboratory tests used to verify the method, which turned out to be a valuable source of information concerning the performance of retractable type fall arresters.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.