Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtr analogowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Pomiary różnych wielkości fizycznych dokonywane są najczęściej w ten sposób, że najpierw wartości chwilowe mierzonych wielkości są przetwarzane na wartości chwilowe napięcia elektrycznego, po czym sygnał napięciowy jest przesyłany torem pomiarowym do przetwornika analogowo-cyfrowego. W praktyce pomiarowej zdarza się jednak, że nie przykłada się należytej uwagi do zagadnień filtracji sygnałów w torach pomiarowych, albo filtracja ta jest przeprowadzona w niewłaściwy sposób. W referacie dokonana została analiza wpływu analogowej filtracji dolnoprzepustowej na parametry sygnałów użytecznych i zakłócających w torach pomiarowych. W pierwszej kolejności określono wpływ takiej filtracji z wykorzystaniem biernego filtru RC I rzędu w warunkach pracy bez obciążenia i z obciążeniem na wyjściu filtru. Następnie porównana została praca biernych filtrów RC I, II i III rzędu. Ponieważ skuteczność działania filtrów biernych jest często niewystarczająca, dlatego przedstawiono przykładowe działanie filtrów aktywnych wyższych rzędów.
EN
Measurements of various physical quantities are usually performed so at first instantaneous values of the measured quantity are converted into instantaneous values of the electrical voltage, and then this voltage signal is transmitted to the analog-to-digital converter through the measurement channel. However – in the measurement practice – it happens, that inadequate attention is paid to the issues of the signal filtering in measuring channels, or this filtering is performed in an improper manner. In this paper has been presented an analysis of the analog low-pass filtering impact on the useful signal parameters and noise signal parameters in the measurement channels. First, there has been analyzed an influence of this low-pass filtering using a 1st order RC filter with no load and with load at the filter output. Then there has been compared an operation of passive RC filters of the 1st, 2nd and 3rd order. Since the operational efficiency of the passive filters is often insufficient, there has been provided an example of the higher order active filters operation.
PL
Jednym z podstawowych zadań układów kondycjonowania jest filtracja sygnałów pomiarowych pochodzących z czujników. W artykule przedstawiono układy pasywnych filtrów RC przeznaczonych do filtracji składowych częstotliwościowych prądu. Przeprowadzono symulację każdego z badanych układów a następie zweryfikowano jego działanie doświadczalnie.
EN
One of basic task of conditioning circuit is filtering measurement signals incoming from sensors. In the article passive RC filters for filtering current frequency components was presented. Each of examined filters was simulated and then experimentally verified.
3
EN
In this study, a three-inputs single-output current-mode analog biquadratic filter, based on second generation current controlled current conveyor (CCCII) is presented. The proposed filter uses four CCCIIs and two grounded capacitors without any external resistors, which is well suited for integrated circuit implementation. The circuit gives five standard transfer functions, namely, lowpass, highpass, bandpass, notch and allpass filters with independent control of quality factor and pole frequency by electronic method. Each function response can be selected by suitably selecting input signals with digital method. The filter does not require double input current signal. Moreover, the circuit possess high output impedance which would be an ideal choice for current-mode cascading. The PSPICE simulation results, using CMOS CCCII in 0.25μm TSMC CMOS technology, are included to verify the workability of the proposed filter. The given results agree well with the theoretical anticipation.
PL
Opisano trójwejściowy prądowy bikwadratowy filtr analogowy bazujący na drugiej generacji układzie CCCII (current controlled current conveyor).Opisany układ składa się z czterech CCCII i dwóch uziemionych kondensatorów bez potrzeby używania zewnętrznych rezystorów. Układ pozwala na realizację wszystkich rodzajów filtrów z niezależnym ustawieniem dobroci Q i częstotliwości odcięcia.
PL
W artykule przedstawiono efekt aliasingu, który może występować na etapie próbkowania analogowych sygnałów pomiarowych w cyfrowych terminalach zabezpieczeniowo - sterujących automatyki elektroenergetycznej. Sygnały te pobierane są z systemu elektroenergetycznego przez przetworniki pomiarowe (prądowe i napięciowe). Omówione zostały środki zapobiegające aliasingowi i wymagania dotyczące doboru właściwości i cech filtrów antyaliasingowych, stosowanych w strukturach elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej. Przedstawiono i porównano właściwości wybranych typów filtrów analogowych, wykorzystywanych jako filtry antyaliasingowe. Zamieszczono także przykład doboru parametrów filtru antyaliasingowego dla funkcji zabezpieczenia nadprądowego.
EN
The paper focuses on the effect of aliasing which may occur during the stage of sampling the analog measurement signals in digital protection-control terminals. Such signals (currents and voltages) are obtained from the power system by means of measuring converters (e.g. current and voltage transformers). The paper also discusses the methods of preventing the aliasing effect as well as the requirements determining the selection of the properties and features of the antialiasing filters used in the power system protection structures. The properties of selected types of analog filters are presented and compared. Additionally, a sample selection of the parameters of an antialiasing filter for the overcurrent function of protection is taken into consideration.
PL
W artykule opisano model i program symulacyjny "Filtry", przeznaczony do badania filtrów antyaliasingowych stosowanych w strukturach cyfrowej automatyki zabezpieczeniowej. Program "Filtry" umożliwia analizę i syntezę cyfrowych modeli analogowych filtrów antyaliasingowych oraz symulację procesu filtracji i próbkowania sygnału wejściowego, pobieranego przez zabezpieczenie z systemu elektroenergetycznego za pomocą przetworników pomiarowych. Przedstawiono także wyniki badań filtrów, jakie zostały przeprowadzone z użyciem programu "Filtry". Badania te obejmują porównanie cech filtrów dolnoprzepustowych różnych rzędów i typów, badanie wpływu zmian wartości częstotliwości odcięcia filtru na szybkość ustalania się jego odpowiedzi skokowej oraz syntezę filtrów spełniających założone wymagania w dziedzinie częstotliwości.
EN
The paper presents a simulation model and application "Filtry" designed for testing antialiasing filters used in structures of the power system protection. The application "Filtry" enables analysis and synthesis of the analog antialiasing filter digital models as well as simulation of the filtering and sampling process of the analog input signal which is taken by the protection from the power system by means of measuring converters (current and voltage transformers). Additionally, the results of tests conducted with use of the application "Filtry" are given. These tests comprise a comparative analysis of the features of lowpass filters of different types and orders, a study of the influence of changes in the filter cutoff frequency value on the speed of steadying its step response, as well as a synthesis of filters meeting the stated requirements in the frequency domain.
EN
The paper describes the method of circuit synthesis using the admittance network modification programmed in MATLAB. The principle of the described algorithm is based on the substitution of all the possible combinations of limit admittances values (zero, infinitive) to the characteristic equation of the input circuit structure. The method is in detail described, and an example of the synthesized circuit is presented.
PL
Artykuł opisuje metodę syntezy obwodów poprzez modyfikacje sieci admitancyjnych w środowisku Matlab. Zaproponowany algorytm jest oparty na analizie i podstawianiu wszystkich możliwych kombinacji wartości granicznych admitancji (zero, nieskończoność) w równaniu charakterystycznym struktury wyjściowej. Metoda ta została szczegółowo przedstawiona na praktycznym przykładzie syntezy obwodu.
PL
Zaprezentowano ewolucyjną metodę projektowania filtrów analogowych. Synteza filtru opiera się na systemie programowania genetycznego, który minimalizuje średniokwadratowy błąd charakterystyki amplitudowej fenotypu. Podczas ewolucji optymalizowane są: konfiguracja połączeń obwodu i wartości stałych układowych (tj. pojemności kondensatorów, indukcyjności cewek i rezystancji rezystorów). Transmitancja filtru oraz jego struktura kodowane są przy wykorzystaniu elementarnych bloków czwórnikowych RC, RL i impedancyjnych, admitancyjnych oraz łańcuchowych równań charakterystycznych.
EN
The evolutionary method of analog filter design is proposed in this paper. Filter synthesis is based on genetic programming system with the minimization of mean square error amplitude response for phe-notypes. During evolution, both the analog filter circuit configuration and circuit contant values (i.e. capacitances, inductances and resistances) are optimized. The filter transmit function and its structure are coded with the use of tree-terminal elementary RC, RL blocks described by their impedance, conductance and chain matrices.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.