Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona prawna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
EN
Purpose: discussion on threats to the right to privacy and measures of its legal protection in a smart city. Design/methodology/approach: analysis of legal provisions and socio-economic context. Findings: there are significant threats to the right to privacy in a smart city, posed by both private and public entities. There are, however, relevant national and EU regulations that protect the individuals. Those are usually sufficient, but can limit further development of smart cities. Originality/value: brief analysis of the existing threats to the right to privacy in a smart city, as well as indication of legal protection measures that apply and which, in some cases, may limit the development of a smart city in a long-term. The starting point for an in-depth analysis of future legal changes in national and EU law.
PL
W postępowaniu egzekucyjnym funkcjonują w sposób niezależny od siebie różne środki ochrony prawnej, z których można swobodnie korzystać. Ważne jest tylko umiejętne korzystanie z tych środków, adekwatne do zaistniałej sytuacji.
EN
Four thousand years of mining activity shaped a singular cultural landscape in the Linares-La Carolina district. The geological richness of the area attracted the main civilizations from different eras. Argarians, Romans, Carthaginians, as well as mining companies from Great Britain, Germany, France and Belgium during the industrial period, established their installations working the rich veins of copper and galena. In 2002 the Cultural authorities of the Andalusia Board entrusted the Colectivo Proyecto Arrayanes with a research to identify the most significant remains. The result of our work was the documentation for the inscription of 65 mining and metallurgy sites in the Andalusia Historic Heritage List. Later, we extended the work to a second record including 60 more sites, belonging to all municipalities of the mining district. Currently, our association is developing a project to obtain the certification of the ancien mining district as Heritage Area, a new legal body of the Historical Heritage Law published in Andalucía in 2007. This could provide better protection for the main part of the mining sites and remains in the district, including the archaeological sites. The declaration will allow the management of the territory to became a Cultural Park. Our research establish 16 sectors, extended over eight municipalities. Each sector is related to one or several veins, and includes mining sites, archaeological sites and remains related to metallurgy, ore dressing or railway installations. And each site is described in a registry card. We have catalogued more than 580 sites. Around 150 of them have evidences of the presence of Cornish technology. The Cultural Landscape as axle of future developments and the veins are the real order of the mining territory. Industrial and mining remains, roads, railway lines, etc, are placed in relation with the orientation of the veins. These are the main guidelines of the Working Methodology we are developing to complete this ambitious project.
PL
Cztery tysiące lat działalności górniczej ukształtowało na obszarze Linares-La Carolina swoisty krajobraz kulturowy. Geologiczne bogactwo tego obszaru interesowało główne cywilizacje wszystkich epok. Argarianie, Rzymianie, Kartagińczycy, podobnie jak później wielkie kompanie górnicze z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Belgii w okresie przemysłowym, wszyscy wznosili swoje zakłady pracujące funkcjonujące na bogatych żyłach miedzi i ołowiu. W 2002 r. władze ds. kultury Zarządu Andaluzji powierzyły stowarzyszeniu Colectivo Proyecto Arrayanes wykonanie inwentaryzacji najważniejszych pozostałości górniczych. Rezultatem wykonanej pracy była dokumentacja obejmująca 65 stanowisk górniczych i hutniczych z Listy Andaluzyjskiego Dziedzictwa Historycznego. Później badania poszerzono o drugi zapis kolejnych 60 stanowisk, należących do wszystkich gmin tego górniczego obszaru. Obecnie Stowarzyszenie opracowuje projekt mający na celu deklarację tego dawnego rejonu górniczego jako Obszar Dziedzictwa, nową postać prawną Dziedzictwa Historycznego stworzoną w Andaluzji w 2007 r. Mogłoby to zapewnić lepszy poziom ochrony głównej części terenów górniczych, ale też pozostałego obszaru, w tym stanowisk archeologicznych. Deklaracja taka umożliwiłaby zarządzanie tym terytorium jako Parkiem Kultury. Przedstawiona propozycja ustanawia 16 obszarów, poszerzonych o osiem gmin. Każdy obszar związany jest z jedną lub kilkoma żyłami rudnymi i obejmuje stanowiska górnicze, archeologiczne oraz pozostałości związane z metalurgią, przeróbką rudy i obiekty kolejowe. Każde stanowisko opisane jest w formie oddzielnej karty kartoteki rejestru. Stworzony katalog obejmuje ponad 560 stanowisk, z których około 150 posiada dowody wykorzystywania technologii kornwalijskiej. Krajobraz kulturowy oraz rudne żyły stanowią oś przyszłego rozwoju terytorium górniczego. Pozostałości przemysłowe i górnicze, drogi, linie kolejowe itp., są umieszczone w stosunku do orientacji żyły. Właśnie one są głównymi wytycznymi do stworzenia roboczej metodologii, opracowywanej w celu ukończenia tego ambitnego projektu.
PL
Celem artykułu jest przybliżenie problemu interpretacji utworu architektonicznego jako przedmiotu prawa autorskiego. Aby stwierdzić, czy dzieło kwalifikuje się do ochrony prawem autorskim, należy uprzednio ocenić, czy zawiera element twórczości rozumiany jako wytwór intelektu o cechach indywidualnych i nowatorskich. Co więcej, istotne jest, aby utwór był ustalony w formie umożliwiającej jego prawidłowy odbiór. Artykuł porusza kwestię rozróżnienia autorskich praw osobistych od majątkowych, a także przytacza konsekwencje ich prawnego naruszenia.
EN
The aim of the article is to present the problem of interpretation of an architectural work as an object of copyright. In order to determine whether a work qualifies for copyright protection, it must first be assessed whether it contains an element of creativity understood as a product of the intellect with individual and innovative features. What's more, it is important that the work is set in a form that allows its correct reception. The article discusses the issue of the distinction between personal and property rights, and cites the consequences of their legal violation.
6
Content available remote Wzrosły koszty środków ochrony prawnej po nowelizacji Pzp
PL
Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wzrosły koszty środków ochrony prawnej. Dotyczą one szczególnie mikro-, małego i średniego wykonawcy.
PL
Kopiowanie produktu może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Niniejszy artykuł określa środki ochrony prawnej o charakterze karnoprawnym jakie przysługują pokrzywdzonemu przedsiębiorcy. W artykule opisano zarówno podstawy materialnoprawne dochodzenia roszczeń, jak również prawnoprocesowe, w tym aspekty praktyczne na jakie musi zwrócić uwagę pokrzywdzony przedsiębiorca decydując się na zainicjowanie postępowania karnego.
EN
Copying a product may constitute an act of unfair competition. This article describes the measures of legal protection of criminal law nature attributable to the injured entrepreneur. This paper describes the legal and material basis for claiming compensation, as well as procedural ones, including practical aspects which must be taken into consideration by the injured entrepreneur deciding to initiate criminal proceedings.
8
Content available remote Former and contemporary threats to historic gardens
EN
In this paper, the comparison of former and contemporary threats to the value of historic gardens has been carried out. The analysis was based upon the publication of Majdecki, dating back to the 80s and 90s of the 20th c., being treated as a reference to the currently observed negative practices. In this article, verification of the earlier classification of phenomena, constituting a threat to the historic gardens, was suggested. Observations by the authors and scientific publications from the recent ten years have been adopted as the basis for conclusions and syntheses.
PL
W artykule przedstawiono porównanie dawnych i współczesnych zagrożeń dla wartości zabytkowych założeń ogrodowych. Analizę oparto na publikacji Majdeckiego z lat 80. i 90. XX w., traktowanej jako opracowanie stanowiące odniesienie do współcześnie obserwowanych negatywnych praktyk. W artykule zaproponowano weryfikację wcześniejszej klasyfikacji zjawisk zagrażających zabytkowej zieleni. Za podstawę wniosków i syntez służyły własne obserwacje autorki oraz publikacje naukowe z ostatnich dziesięciu lat.
PL
Kopiowanie produktu może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Niniejszy artykuł określa środki ochrony prawnej o charakterze cywilnoprawnym jakie przysługują poszkodowanemu przedsiębiorcy. W artykule opisano zarówno podstawy materialno-prawne dochodzenia roszczeń, jak również prawnoprocesowe, w tym aspekty praktyczne na jakie musi zwrócić uwagę poszkodowany przedsiębiorca decydując się na zainicjowanie postępowania cywilnego.
EN
Copying a product may constitute an act of unfair competition. This article describes the measures of legal protection of civil law nature attributable to the injured entrepreneur. This paper describes the legal and material basis for claiming compensation, as well as procedural ones, including practical aspects which must be taken into consideration by the injured entrepreneur deciding to initiate civil proceedings.
PL
W artykule dokonano analizy istoty ochrony infrastruktury krytycznej, rodzajów jej ochrony oraz możliwości ich realizacji przez operatorów tejże infrastruktury. Przedstawiono także refleksje i wnioski autora na temat miejsca i roli administracji publicznej w ochronie infrastruktury krytycznej, mające na celu poprawę jej ochrony.
EN
The paper analyzes the essence of critical infrastructure protection, types of protection and the possibility of their implementation by the operators of such infrastructure. Also presents the author's reflections and conclusions about the place and role of government in the protection of critical infrastructure, to improve its protection.
PL
W ostatnich kilku latach rynek zamówień publicznych podlega bardzo dynamicznemu rozwojowi. Jego wartość, która jeszcze w 2000 r. była szacowana na kwotę 23 mld zł, wzrosła w 2011 r. do kwoty przeszło 144 mld zł. Systematycznie wzrasta również liczba udzielonych zamówień publicznych. Jakkolwiek, uwagę opinii publicznej zwracają przede wszystkim infrastrukturalne zamówienia publiczne o dużej wartości, to należy wskazać, iż zamówienia publiczne to również świat mniejszych zakupów, które z powodzeniem mogą być realizowane przez małych i średnich przedsiębiorców. W konsekwencji niezmiernie istotne jest umiejętne korzystanie przez wykonawców z przysługujących im środków ochrony prawnej.
PL
We współczesnych konfliktach zbrojnych obowiązują normy prawa wojennego, które ograniczają dowolność w stosowaniu metod i środków na polu walki przez walczące strony. Ich istotą jest zapobieganie nadmiernym i nieuzasadnionym skutkom działań zbrojnych wobec żołnierzy, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w dalszej walce. Zasady te dotyczą zarówno żołnierzy uczestniczących w działaniach regularnych, jak i nieregularnych.
EN
In today's armed conflicts the laws of war that limit the freedom of using the methods and means on the battlefield by warring parties are applied. The essence of these laws is to prevent excessive and unreasonable consequences of military action on soldiers who, for various reasons, cannot participate in further combat. These rules apply to the soldiers participating both in regular activities and irregular ones.
PL
W świetle ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) środki ochrony prawnej przysługują przede wszystkim wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów tejże ustawy.
PL
Walory turystyczne zasługujące na ochronę prawną znajdują się także poza obszarami specjalnymi. Istotne znaczenie mają z jednej strony obszary i obiekty przyrodnicze chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, nie tylko pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ale także tereny nadwodne oraz tereny o szczególnych walorach krajobrazowych chronione przed wadliwym wykonywaniem robót zmieniających stosunki wodne, z drugiej zaś lasy oraz wody otwarte.
EN
Tourism values deserving legal protection can be found also outside the special areas. On one hand areas and natural objects -subject to protection under the Nature Conservation Act are of special concern including nature monuments, documentation stations, ecological sites and nature and landscape systems, areas adjacent to water reservoirs and rivers as well as areas of special landscape qualities protected against defective performance of works disturbing the water conditions, with forests and open waters on the other hand.
PL
Ostatni odcinek cyklu o ochronie walorów turystycznych jest poświęcony odpowiedzialności prawnej za zagrożenie i naruszenie walorów turystycznych. Nie ma w prawie polskim jednego aktu prawnego, który by taką odpowiedzialność przewidywał. Instrumentów odpowiedzialności należy szukać w różnych źródłach, przy czym szczególne znaczenie ma odpowiedzialność karna przewidziana w rozdziale XXII kodeksu karnego "Przestępstwa przeciwko środowisku", w różnych przepisach kodeksu wykroczeń, a także w ustawodawstwie dotyczącym ochrony przyrody i środowiska, ochrony zabytków, budowlanym, leśnym i wodnym.
EN
The final part of the series or articles about the protection of tourism values is devoted to the legal responsibility for exposing or violating the tourism values. There is no individual regulation in Polish law which would encompass such responsibility. The responsibility instruments can be found in a number of sources, with special importance of the criminal responsibility included in chapter XXII of the penalty code "Offences against the environment", in different regulations of the code of petty offences as well as in laws concerning the conservation of nature and environment, protection of monuments, construction, forestry and water.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.