Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  billet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the results of investigations performed on segregation of elements in the billets. The research were performed under standard industrial conditions, during high carbon steel production cycle. Probes (templates with the thickness of 20 mm) were taken from billets with square cross-section of 160 mm. Segregation of elements was determined based on the quantitative analysis of results performed by using spark spectrometry pursuant to PN-H-04045. Changes in concentrations of elements were analysed along two cross-sections. Element contents were performed at points distanced from each other by approx. 10 mm. The segregation of carbon, sulphur and phosphorus was determined for different billets.
PL
Artykuł obejmuje przegląd i ocenę dostępnych metod wstępnego nagrzewania narzędzi kuźniczych. Następnie zawiera kompleksową analizę zmian temperatury, jakie zachodzą na powierzchni i bezpośrednio pod powierzchnią matryc kuźniczych podczas wstępnego ich nagrzewania. Dla wybranej metody grzania wstępnego materiałem wsadowym opracowano szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu i czasu nagrzewania wkładek matrycowych. Przygotowano również szczegółowe wytyczne grzania narzędzi na dwóch wybranych prasach.
EN
This article contains an overview of available preheating methods which are commonly used in hot forging processes. Then a comprehensive analysis of the temperature changes that occur on the surface and directly below the surface of the forging die was carried out during the preheating process. The temperature measurement was performed with fast thermal camera and a thermocouple inserted inside the tool. The temperature was measured in traditional preheating process, and its value after preheating was about 200ºC, which can be acceptable, however this process was improper, because of possibility of tempering surface layer of forging tool. That’s why new method of preheating tools in contact with heated billets was developed and detailed instructions for time and layout of billets were prepared. The tool temperature was measured also after application of new method presented in this manuscript, and it reached over 200ºC after two preheating cycles. After three cycles of preheating also good results obtained because temperature in surface layer was about 260ºC. In conclusion, method proposed by authors obtained good result, is quite efficient and prevents from tempering of forging tools. Finally, two pre-heating instructions were prepared, for the Massey 2500T press and the Massey 1300T press, which are attached at the end of the manuscript.
EN
The paper is dedicated to the verification of solidification of continuously cast round steel billets using numerical modelling based on the finite element method. The aim of numerical modelling is to optimize the production of continuously cast steel billets of round format. The paper describes the pre-processing, processing and post-processing phases of numerical modelling. Also, the problems with determination of the thermodynamic properties of materials and the heat transfer between the individual parts of the casting system, including the definition of the heat losses along the casting strand in the primary and secondary cooling, were discussed. The first results of numerical simulation show the so-called thermal steady state of continuous casting. The temperature field, the metallurgical length and the thickness of the shell at the end of the mould were predicted. The further research will be concentrated on the prediction the risk of the cracks and the porosity based on the different boundary conditions.
EN
This article presents research results concerning designation of the scope of segregation of elements by analysing the ingot, designated for hot rolling of long products. The research tests were performed under industrial conditions, during continuous casting production cycle of high carbon steels. From cc ingots with square cross-section of 160 mm samples having the length of 400 mm were collected, out of which two samples were cut up, the so-called templates with the thickness of 20 mm. Segregation of elements was determined based on the quantitative analysis of results performed by using spark spectrometry pursuant to PN-H-04045. Changes in concentrations of elements were analysed along the line, which join the opposite sides of the sample in their half length and pass through the geometric centre of the square cross-section. In the further course of the research study, there was also determined the segregation along perpendicular line up to the surface connecting the core of the cross-section with lateral plane. Designations of element contents were performed at points distanced from each other by approx. 10 mm and situated on the lines. There was found segregation of carbon, sulphur and phosphorus.
EN
The paper shows the ability to use of alloys of system Al-Mg-Sc to the metal forming processes. The problem of processing of that alloys without breaking is established. Experimental study of rolling and upsetting showed that the alloy of system Al-Mg-Sc is able to perceive a high deformation degree without fracture. It also revealed that the presence of nonhomogeneity structure of the billet leads to defects and often the complete destruction of the sample.
PL
W pracy przedstawiono zdolność wykorzystania stopów Al-Mg-Sc do procesów przeróbki plastycznej. Wyznaczono problemy przerobu powyższych stopów bez wystąpienia pęknięć. Przeprowadzone badania doświadczalne walcowania i spęczania stopów Al-Mg-Sc wykazały, że jest możliwe zadawanie dużego odkształcenia bez pojawienia się pęknięć. Przeprowadzone badania wykazały również, że niehomogeniczna struktura wsadu powoduje defekty i często prowadzi do zniszczenia próbki.
EN
This paper presents the first investigations on energy recovering in an induction coil by increasing the temperature of the cooling water. We have developed a numerical model to predict the mean coil and water temperature. The experiments show that the electrical efficiency of the system is independent of the coil temperature. The comparison with the numerical model shows a good agreement.
PL
W pracy omówiono wstępne wyniki badań nad odzyskiem energii z cewki indukcyjnej poprzez zwiększenie temperatury wody chłodzącej. Opracowano model numeryczny pozwalający przewidywać średnie temperatury cewki i wody. Wyniki doświadczeń wykazują, że sprawność elektryczna układu nie zależy od temperatury cewki. Stwierdzono dobrą zgodność z wynikami modelowania numerycznego.
7
Content available remote Mould monitoring techniques in continuous casting
EN
Abnormal performance of critical operational elements of the continuous casting machine can produce surface defects on continuous casting (CC) products or even break-outs. Moreover, surface and sub-surface defects in the CC semis are not usually along all the semis length, but only in some places, highlighting the existence of transitory phenomena. Those facts have shown the importance of reaching stable CC operation conditions and the need of knowing when transient conditions are happening during casting. To achieve that, it is necessary to: identify relevant CC parameters, monitor them, identify abnormal transient values and relate transient values to semis quality. Both, off-line and on-line, mould monitoring techniques have been employed by SIDENOR I+D including mounted sensors (accelerometers, linear voltage displacement transducers (LVDT), strain gauges) and instrumented moulds. The paper pays special attention to the assessment of the friction between billet and mould and its application for breakout forecasting using advanced on-line monitoring techniques.
PL
Nieprawidłowe działanie kluczowych elementów eksploatacyjnych w maszynie odlewania ciągłego może spowodować uszkodzenia powierzchni w pro-duktach odlewania ciągłego lub nawet przerwanie formy. Ponadto, uszkodzenia powierzchni i podpowierzchni w półwyrobach odlewania ciągłego nie występu-ją zazwyczaj wzdłuż całej długości półwyrobów, ale jedynie w niektórych miejscach, uwydatniając obecność zjawisk przejściowych. Dlatego ważne jest uzyskanie stabilnych warunków w procesie odlewania, jak również należy wiedzieć, kiedy w odlewaniu występują warunki o charakterze przejściowym. Aby to osiągnąć, należy spełnić kilka warunków: określić właściwe parametry odlewania ciągłego, monitorować je, identyfikować nieprawidłowe wartości przejściowe i odnieść te wartości do jakości półwyrobów. Techniki monitorowania form zarówno techniki on-line, jak i off-line zostały zastosowane przez SIDENOR I+D łącznie z czujnikami pomiarowymi (przyspieszeniomierze, przetworniki ciśnienia i przemieszczeń liniowych (LVDT), czujniki tensometryczne) i formami oprzyrządowanymi. Autorzy kładą szczególny nacisk na ocenę tarcia pomiędzy kęsem a formą oraz wykorzystanie jej w celu przewidywania przerwania formy przy zastosowaniu zaawansowanych technik monitorowania on-line.
PL
Celem, pracy było sprawdzenie możliwości rozdrobnienia struktury krystalizacji wlewków ciągłych za pomocą mikrododatków tytanu i boru oraz dodatkowego chłodzenia powierzchni zakrzepniętego wlewka. Wyniki badań makro i mikrostruktury płaskich wlewków ciągłych ze stali BW11 oraz wlewków kwadratowych ze stali St3S wykazały, że zastosowana modyfikacja składu chemicznego stali nie wpływa w istotny sposób na strukturę krzepnięcia wlewków. Rozdrobnienie struktury uzyskano w warstwie powierzchniowej wlewków poddanych dodatkowemu chłodzeniu po wyjściu ze strefy chłodzenia wtórnego.
EN
The aim of this paper was to check the possibility of refining the crystallisation structure of continuous cast billets by applying titanium and boron microadditives and additional cooling of solidified cast billet surface. The results of testing the macro- and micro-structure of BW11--steel continuous cast flat billets and St3S-steel square billets showed that the applied modification, in the chemical constitution of steel did not affect substantially the billet solidification structure. The structure refinement was obtained on surface layers of the billets that were subject to additional cooling after leaving the secondary cooling zone.
PL
Badano wpływ szybkości chłodzenia po homogenizacji wlewków ze stopów AlMgSi (6063) na osiągnięcie najkorzystniejszych warunków wyciskania wyrobów w stanie T5. Analizowano głównie warunki otrzymywania najkorzystniejszej mikrostruktury wlewków. Stwierdzono, że zbyt wolna szybkość chłodzenia wlewków po homogenizacji prowadzi do wydzielenia dużych cząstek Mg2Si. Takie cząstki nie zdążą się rozpuścić przed wypływem stopu z matrycy. Nie rozpuszczone w pełni fazy przyczyniają się do znacznego obniżenia podatności wlewków do wyciskania, co ujawnia się zmniejszeniem prędkości wyciskania. Obniżeniu ulegają także własności wytrzymałościowe gotowych wyrobów, gdyż przesycanie prosówki na wybiegu prasy nie jest w pełni skuteczne. Stwierdzono, że otrzymanie bardzo drobnych cząstek fazy Mg2Si, mniejszych od 0,5 mikrometrów, jest możliwe przy szybkościach chłodzenia wynoszących ok. 560 stopni C/h. Wlewki o takiej strukturze zapewniają najkorzystniejsze warunki wyciskania wyrobów w stanie T5.
EN
An effect of cooling rate on the conditions of extruding products from AIMgSi (6063) billets after homogenization, in T5 temper, was investigated. First of all, possibility of obtaining the most advantageous microstructure of billets was analyzed. It was found, that the too slow cooling rate of billets leads to the precipitation of coarse Mg2Si particles. Such particles will not it to be on time to dissolve before outflow of alloy from die. Phases not completely dissolved contribute to a marked decrease of extrudability, which appears a reduction in extrusion speed. The strength properties of finished products undergo reduction also, because the solution heat treatment on run-out is not fully effective. It was found, that at the cooling rate about 560 degrees C/h it is possible to obtain very fine particles of Mg2Si phase, below 0,5 micrometers in size. Billets with such structure ensure the most advantageous conditions of extruding products in T5 temper.
PL
Określono wpływ szybkości nagrzewania do temperatury homogenizacji i szybkości chłodzenia po homogenizacji na własności wlewków ze stopu AlMgSi (PA38). Badania modelowe porównano z warunkami homogenizacji w piecach przemysłowych Ebner-Zamet oraz HPI. Stwierdzono, że technologie homogenizacji w tych piecach są równoważne. Istotnym czynnikiem wpływającym na własności wlewków jest szybkość chłodzenia po homogenizacji.
EN
Influence of the heating rate to the homogenization temperature and cooling rate after homogenization on the properties of the billets of AIMgSi (PA 38) alloy was determined. The modelling investigations were compared with homogenization conditions in the industrial furnaces Ebner-Zamet and HPI. It was found the homogenization technologies in both furnaces were equivalent. The cooling rale after homogenization was an important factor influencing the properties of the billets.
11
Content available remote Structural features of Al-Mg-Si billets preserving high extrudability.
EN
The billets made of Al-Mg-Si alloys have been investigated. Two modes of the billets preparation for extrusion, depending on the cooling rate of the billets after homogenization, are shown. The microstructure after homogenization was observed. The tensile strength of extrusions from investigated billets, against the background of the theoretical curves of precipitation hardening has been shown.
EN
The model, which simulates heating of ingots, slabs or billets, accounting for a microstructure evolution and thermal stresses, is described. It is composed of three parts: thermal, mechanical and microstructural. The thermal part is based on the finite-element solution of diffusion equation. The microstructure evolution model uses equations describing grain growth with an influence of precipitates being accounted for. The mechanical part uses finite-element prediction of thermal stresses. All three solutions are performed simultaneously. The two remaining parts use temperatures calculated by the thermal one. In consequence, distributions of microstructural parameters and thermal stresses in the heated volume are predicted.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.