Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hybridization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the concept of an innovative hybrid system that integrates the compressed air energy storage system with a conventional power plant. Using simple mathematical models, the proposed hybrid system was compared with the classic adiabatic system. The article also presents the results of more detailed thermodynamic analyzes for the compressed air energy storage system, which has been thermally integrated with the 600 MW coal-fired power plant. The first stage of integration enables the storage system to utilize the heat of compressed air (air cooling) for condensate heating, which results in partial replacement of the low-pressure regeneration of power unit and subsequently power increase. The second stage of integration allows to heat the air during discharging of the energy storage system before air expanderusing the heat of superheated steam which is directed from the steam turbine bleeding to the high pressure regeneration exchanger. Such organized integration, although contributing to the decrease in the efficiency of the power unit, allows to eliminate the need for gaseous fuel in the energy storage system, as in the case of diabatic systems, or heat storage, as in the case of adiabatic systems.Three variants of the hybrid system were analyzed. The evaluation of hybrid system variants was made using the energy storage efficiency defined in the article.
EN
This paper portrays the benefits of introducing an ultracapacitor into a battery pack of an urban electric vehicle drive train. Simulations are done taking two basic scenarios into consideration: fresh cells and half-used battery cells. The simulations show that the lower the temperature is, the higher the hybrid system efficiency becomes. Data from real world is is covered by this study. Simulations are done considering a modified Bangladeshi drive cycle for low weight vehicles. Several issues like volumetric, gravimetric and cost issues of hybridization are present in this paper. Owing to this system, the power loss of the system can be reduced by up to 5% to 10%. Finally, hybridization not only increases the efficiency of the energy storage system but it also increases the power train efficiency and the battery lifespan. This paper would help researchers in further development of this topic.
EN
The variable renewable wind and solar resources have experienced a significant growth on its rate of deployment as a clean and competitive alternative for conventional power sources in Jordan. However, the variability of these sources have brought many technical challenges to grids. This paper presents a hybrid system that provides a firma capacity and improves dispatchability with an interesting financial perspective. This hybrid system includes a wind farm and a concentrated solar power plant with thermal energy storage. The performance analysis was conducted in terms of final yield and capacity factor, while the economic analysis investigated the levelized cost of electricity LCOE. The hybrid plant was simulated and optimized using TRNSYS 17 energy simulation software, minimizing the LCOE and considering a capacity factor higher than 65% as a constraint. Solar multiple and storage size were considered as decision variables. A strong complementarity between wind and direct normal solar radiation was observed in the selected location in Jordan, which emphasizes the attractiveness of the selected hybrid system. The optimal configuration of the CSP-wind hybrid system was obtained with a solar field of a 2.6 solar multiple and a 5 hours energy storage. The achieved capacity factor was 94%, and the LCOE is lower than those resulted for standalone CSP plants.
EN
Multi-agent system denotes a group of agents (solutions) that cooperate and exchange information in order to meet the common target of finding a minimum of a given function and, thus, to realize the optimization method. These methods are typically modified for enhancing their effectiveness – the process called hybridization. This presentation includes the effects of hybridization applied to the method of Particle Swarm Optimization used to solve the problem of reservoir model calibration. In mathematical terms the calibration problem is an example of an optimization problem that cannot be solved with traditional methods because: (i) the problem is ill-posed, (ii) the problem is of the global optimization type (iii) the space of solutions is multidimensional with a big number of dimensions, (iv) the target function evaluation is very time consuming. The hybridization applied to the method is shown to be more convergent and effective than the original one.
PL
Pod pojęciem optymalizacyjnych systemów wieloagentowych należy rozumieć grupę agentów (rozwiązań), które współpracują wymieniając informacje w celu osiągnięcia wspólnego celu, którym jest znalezienie globalnego minimum funkcji. Metody te są nierzadko modyfikowane – proces ten nazywa się hybrydyzacją. W pracy przedstawiono efekty hybrydyzacji wybranej wieloagentowej metody optymalizacyjnej przy kalibracji symulacyjnego modelu złożowego. Z matematycznego punktu widzenia problem kalibracyjny jest przykładem problemu optymalizacyjnego, który nie może być rozwiązany metodami tradycyjnymi, ponieważ: (i) jest źle uwarunkowany, (ii) jest problemem optymalizacji globalnej, (iii) przestrzeń rozwiązań jest wielowymiarowa z dużą liczba wymiarów, (iv) wyznaczenie funkcji celu jest czasochłonne. Zastosowana hybrydyzacja wskazuje na istotną poprawę zbieżności i efektywności w porównaniu z oryginalną metodą optymalizacji.
5
Content available remote Hybrydyzacja wpółczesnych przestrzeni publicznych
PL
Tematyka niniejszego artykułu dotyczy badań nad specyfiką przeobrażeń współczesnej przestrzeni publicznej miast cywilizacji zachodniej oraz zagadnieniem jej wielopostaciowości. W opisie złożonych przemian przestrzeni miejskich Autorka sięga do zapożyczonych z pola nauk przyrodniczych pojęć „hybrydy” i „hybrydyzacji” szeroko wyjaśniając przy tym zasadność ich wykorzystania we wspomnianym obszarze badawczym.
EN
The subject of this paper is the study of the specificity of the transformation of the urban public spaces of the Western world and the problem of the multiform nature of this phenomenon. The Author uses such concepts as that of the "hybrid" and of "hybridization" borrowed from the field of natural sciences and explains the reasons for their introduction within this specific scope of research in a broad manner.
PL
W artykule przedstawiono hybrydowy algorytm kalibracji złożowych modeli symulacyjnych oparty na metodzie optymalizacji rojowej. W celu zapobiegnięcia zjawisku przedwczesnej zbieżności metodę podstawową – optymalizację rojem cząstek (PSO, ang. particle swarm optimization) połączono z metodą lotów Lévy’ego, otrzymując efektywną technikę optymalizacyjną. Tradycyjna metoda kalibracji polegająca na wielokrotnym powtarzaniu procedury: symulacja – analiza wyników – modyfikacja modelu jest czasochłonna i wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia. Algorytm podstawowy metody (optymalizacja rojem cząstek) opiera się na tzw. próbkowaniu stochastycznym i jest jedną z najbardziej efektywnych metod optymalizacji. W porównaniu z klasyczną optymalizacją rojem cząstek prezentowany algorytm charakteryzuje się odpornością na zjawisko przedwczesnej zbieżności oraz dużą efektywnością w przeszukiwaniu przestrzeni rozwiązań.
EN
The article presents the hybrid algorithm for history matching of reservoir simulation models based on swarm intelligence. To avoid the appearance of “premature” convergence, PSO algorithm was hybridized with Levy’s “flight” which gave an effective optimization method. The traditional method is based on multiple repetition of the same procedure of simulation – result analysis – model modification is time consuming and requires considerable knowledge and experience. The method presented is based on Particle Swarm Optimization which is one of the most effective optimization algorithm. The presented algorithm combines the strengths of classical PSO with the durability of “premature” convergence and efficiency in the exploring of “solutions space”.
EN
In the current study, the low-velocity impact behaviour of composite materials obtained from carbon and carbon-aramid hybrid woven fabrics of different constructions, produced from the same yarn and under the same production conditions, was determined, and the effects of the weaving structure and hybridisation on the low velocity impact properties were investigated. Depending on the weaving structure, the best results were obtained for twill woven composites. The energy absorption capacity was increased by around 9 - 10% with hybridisation. It was observed that peak load values varied with a coefficient between 0.84-0.97 for hybrid composites, whereas the range was 0.49 - 0.87 for 100% carbon composites, depending on the bending stiffness.
PL
Badano materiały kompozytowe uzyskane z hybrydowych tkanin węglowych i węglowo-aramidowych o różnej konstrukcji. Tkaniny wyprodukowane zostały przy zastosowaniu jednakowych przędz i tych samych warunków produkcji. Badano wpływ zastosowanych tkanin na zachowanie się kompozytów podczas obciążeń realizowanych z małą prędkością. Biorąc pod uwagę strukturę tkanin, najlepsze rezultaty uzyskano przy tkaninach o splocie skośnym. Absorpcja energii była zwiększona o ok. 10% w przypadku hybrydyzacji. Zaobserwowano, że wartości pików obciążenia zmieniały się przy współczynniku 0.84 - 0.97 dla kompozytów hybrydowych, podczas gdy współczynnik ten wynosił od 0.49 - 0.87 dla 100% kompozytów węglowych w zależności od sztywności zginania.
PL
W pracy omówione zostały wybrane metody molekularne stosowane rutynowo w diagnostyce chorób genetycznie uwarunkowanych, w tym metody podstawowe, takie jak reakcja łańcuchowej polimerazy (PCR), sekwencjonowanie metodą Sangera czy hybrydyzacja kwasów nukleinowych. Uwzględniono także nowoczesne metody molekularne, takie jak multipleksowa amplifikacja sond zależna od ligacji (MLPA), porównawcza hybrydyzacja genomowa do mikromacierzy (aCGH) czy sekwencjonowanie następnej generacji.
EN
The paper discusses selected molecular methods routinely used in the diagnosis of inherited diseases, including basic methods such as polymerase chain reaction (PCR), Sanger sequencing or nucleic acid hybridization. Also modern molecular methods such as Multiplex ligation-dependent probe amplifi cation (MLPA), array-comparative genomic hybridization (aCGH) and nextgeneration sequencing (NGS).
PL
Problemy, jakie pojawiły się wraz z globalnym ociepleniem i świadomością ograniczoności zasobów paliw kopalnych, wymagają przemyśleń w obszarze efektywności wykorzystywania energii elektrycznej w konwencjonalnych sieciach przemiennoprądowych i nowego podejścia do istniejących struktur przesyłu i dystrybucji. Aczkolwiek nie jest łatwe wprowadzenie nowych rozwiązań do zdominowanych przez koncepcję przemiennoprądową systemów dystrybucyjnych, to przyszłością wysokoefektywnych systemów dostaw energii są hybrydowe sieci AC/DC oraz DC/AC. Te obydwa systemy mogą współpracować harmonijnie dzięki zaawansowanym technikom energoelektroniki, umożliwiającym dostarczanie bardziej zielonej i wysokiej jakości energii przy najwyższej efektywności procesów. W ostatnim półwieczu w sektorze elektroenergetyki zaszły istotne zmiany, takie jak zastosowanie zaawansowanych technologii sterowania zapotrzebowaniem mocy, wprowadzenie wysokonapięciowych przesyłów stałoprądowych, wykorzystujących układy energoelektroniki oraz pojawienie się rozproszonych źródeł odnawialnych w niskonapięciowych sieciach dystrybucyjnych. Skłania to do rewizji poglądów na możliwości współpracy systemów AC i DC.
EN
Problems that appeared together with global warming and awareness of limited amount of fossil fuels need a serious thought in the area of electric energy utilization efficiency in conventional alternating current networks as well as a new approach to the existing structures of tranmission and distribution. Although it is not easy to introduce new solutions to the distribution systems dominated by an alternating current conception, the future of highly effective energy supply systems lies in AC/DC and DC/AC hybrid networks. These two systems can cooperate harmonically thanks to advanced power electronic technologies enabling supply of greener and high quality energy alongside with the most effective processses. During the last half-century many fundamental changes took place, like application of advanced technologies for power demand control, implementation of high- voltage direct current transmissions with the use of power electronic systems as well as emerging of distributed renewable sources in low-voltage distribution networks. All this inspires to revise opinions on possibility of AC and DC systems cooperation.
PL
Konieczność upiększania publicznych przestrzeni miejskich, jak też wykorzystania ich funkcjonalnego i przestrzennego potencjału, w procesie adaptacji miast do współczesnych realiów społecznych i cywilizacyjnych stymuluje pojawianie się nowych rozwiązań i metod ich kształtowania. Nośność idei „miasta zwartego” (compact city), jako przeciwwagi dla zjawiska „rozlewania się miast” (urban sprawl) sprawia, że przestrzeń publiczna pod wieloma względami rozwija się w kierunku idei wertykalności.
EN
The need to beautify urban public space, and also to exploit its functional and spacial potential, as part of the process of adapting cities to modern social and civilizational realities, stimulates the appearance of new solutions and methods for its creation. The popularity of the idea of the „compact city” as a counterbalance to the phenomenon of „urban sprawl” results in public space developing in many regards in the direction of verticalness.
EN
In this paper we investigate the hybridization of two swarm intelligence algorithms; namely, the Artificial Bee Colony Algorithm (ABC) and Particle Swarm Optimization (PSO). The hybridization technique is a component-based one, where the PSO algorithm is augmented with an ABC component to improve the personal bests of the particles. Three different versions of the hybrid algorithm are tested in this work by experimenting with different selection mechanisms for the ABC component. All the algorithms are applied to the well-known CEC05 benchmark functions and compared based on three different metrics, namely, the solution reached, the success rate, and the performance rate.
12
Content available remote Hybrydyzacja wśród ryb -przyczyny i jej znaczenie
PL
Hybrydyzacja jest krzyżowaniem się osobników dwu populacji, które różnią się jedną lub więcej podstawowymi cechami dziedzicznymi. Proces ten związany jest z introgresją, która jest trwałym włączeniem genów z jednego zespołu różniących się populacji do drugiego zespołu [22]. Koniecznym, ale nie wystarczającym punktem wyjścia do powstania hybrydowego gatunku, jest rosnący zasięg zróżnicowanej genetycznie populacji, wchodzącej w kontakt pozbawiony barier rozrodczych lub, kiedy izolacja reprodukcyjna załamała się np. w wyniku zaburzeń w środowisku [12]. Hybrydowy takson jest niezależnie ewoluującą, historycznie stabilną populacją lub grupą populacji posiadającą unikatowe kombinację cech dziedzicznych, wywodzących się z krzyżowania przedstawicieli z dwu lub więcej oderwanych zespołów np. ras, podgatunków czy gatunków. Stabilność i ewolucyjna niezależność, jest podstawą dla wyróżnienia taksonu pochodzenia hybrydowego, z przypadkowej hybrydyzacji międzygatunkowej [22].
EN
Hybridization is the crossing of individuals of two populations that differ in one or more of the basic hereditariness features. In the nature there are reproduction isolation mechanisms that are blocking interspecies hybridization of animals. In fish, more often than in other vertebrates, interbreeding occurs. This is due to external fertilization and the specificity of the living environment. Under breeding conditions hybridization of fish, including salmonids, is easy to implement and under natural conditions in interspecific hybrids such as salmon and trout appear to relatively rare, due to the presence of insulating mechanisms, mostly related to the separation of spawning sites. One of the main factors causing hybridization is, as a result of anthropogenic activities, disruption of the normal water conditions causing fluctuation of water level in rivers and reduction area of spawning sites. Hybridization is a process that has a significant role in the process of evolution and the creation of new species. Hybridization is often used in biotechnology, in order to obtain specimens of advantageous, in terms of aquaculture, features. Thanks to hybrydization populations are obtained with higher tolerance to cold, salinity, ammonia and better growth rates and greater resistance to disease. Note however that, given the growth of known hybrid taxa, it is essential to conduct comprehensive research on the hybridization of fish, in order to preserve and develop natural resources, and full understanding of physical and ecological changes will allow to protect better clean species. It is therefore necessary to protect natural populations against breeding individuals from experiments, which is not always realized. To preserve the natural populations it is crucial to protect limited areas species occurence, which is important especially when conducting restock and catches of fish. It is very important to preserve or restore the correct state of the natural environment and to consider each decision relating to implementation of new species due to exposure of wild populations to introgression. Hybridization advantageous in terms of biotechnology is therefore a major threat to wild populations, which, through appropriate measures, should be especially protected.
EN
Hybridisation and introgression are expected to be common in plant populations composed of various species of the same genera. These processes, however, frequently have one direction or are asymmetric, when one of hybridising species is a donor and other recipient of pollen. The asymmetric hybridisation may be also an important manner of migration by pollen. According to the theory of asymmetric hybridisation in mixed oak populations of European white oaks (Quercus robur and Q. petraea) the number of hybrid saplings should be higher under a canopy of Q. robur than under Q. petraea trees. The aim of this study was to determine, which of the two species in the mixed populations has a greater degree of success in regeneration and colonization, measured by the proportion and density of saplings and young individuals higher than 0.3 m. The taxonomic composition of saplings under the crown ranges of trees was analyzed on the basis of morphological characters of leaves in two distantly located mixed oak stands in Poland, in Jamy and Legnica Forests, where young generation to about 17-18 years old was observed under canopy of 125-140 years old mother trees. The first population is located about 100 km of Q. petraea geographic range and covers area of 6 km, the second about 500 km of Q. petraea range and covers more than 10 hectares. The density of 60 and 134 adult trees per hectare, were found in analysed populations, respectively. A significantly higher proportions of Q. petraea than Q. robur saplings were found in both compared stands. A hybrid saplings proportion were higher than hybrid adult trees. The hybrid saplings were observed more frequently under canopy of Q. robur only in the stand closer to the range of Q. petrea. Gene flow from Q. petraea to Q. robur by cross-pollination was found to be likely. The number of hybrid saplings found under crown projections of Q. petraea trees in both populations suggested also reverse gene flow, at least in the stand located close to the north-eastern limit of the Q. petraea range. A higher regeneration success of Q. petraea was observed in both stands suggesting expansion of this species.
14
Content available remote Hybrydy - nowe elementy w strukturze miast
PL
We współczesnych koncepcjach, odnoszących się do kształtowania środowiska miejskiego, coraz częściej spotkać się można z różnorodnością oraz zestawianiem funkcji, technologii, i materiałów w sposób daleki od utartych norm i przyzwyczajeń. Znakiem nowych czasów staje się hybrydyzacja. W niniejszym artykule omówionych będzie kilka typów hybryd o różnej skali i charakterze elementów składowych. Zaprezentowane też zostaną wybrane przykłady zrealizowanych obiektów, wyróżniających się nie tylko nową estetyką i zrywaniem z dotychczasowymi kanonami budowy tkanki miejskiej, ale też cechujących się wrażliwością ekologiczną i poszukiwaniem oszczędności w mieście.
EN
In contemporary architectural and urban concepts, we often encounter diversity, multiplication of elements and arrangements of functions, technologies and materials which stray off widespread norms, types and habits. Hybridization is becoming a sign of the new times. The following article defines individual types of hybrids differing in the scale and character of their constitutive elements and the manner of mixing them. It also discusses selected examples of implemented hybrid objects and complexes characterized by new aesthetics, breaking with previous conventions of shaping an urban environment and distinguished by ecological sensitivity and a search for economy in the city of every description.
15
Content available remote Hybrydowa metoda ewolucyjnej optymalizacji kombinacyjnych układów cyfrowych
PL
W artykule przedstawiono hybrydową metodę minimalizacji liczby tranzystorów w kombinacyjnych układach cyfrowych. W proponowanej metodzie połączono system SIS z algorytmem ewolucyjnym. Dzięki temu możliwe jest optymalizowanie układów o większej liczbie wejść niż w przypadku tradycyjnej ewolucyjnej optymalizacji. Proponowaną metodę zastosowano do optymalizacji liczby tranzystorów w wybranych z literatury układach testowych. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi przy użyciu tradycyjnych metod.
EN
In this paper hybrid method of minimization of transistor count in combinational digital circuits is presented. In proposed method, SIS system is combined with evolutionary algorithm. Due to this hybridization, circuits having higher number of inputs can be faster optimized than using standard evolutionary method. Proposed method is used to optimization of transistor count in test circuits chosen from literature. Results obtained using described method are compared with results obtained using standard optimization methods.
PL
W pracy przedstawiony jest algorytm typu podziału i ograniczeń dla problemu sekwencjonowania przez hybrydyzację z błędami negatywnymi oraz częściową informacją o powtórzeniach. Uwzględnienie tego rodzaju informacji możliwe jest ze względu na rozwój technologii stosowanej w eksperymencie hybrydyzacyjnym. Prowadzi ono do rozszerzenia standardowej wersji metody sekwencjonowania przez hybrydyzację oraz do polepszenia jakości uzyskiwanych rozwiązań.
EN
In this paper a branch and bound algorithm for sequencing by hybridization problem with negative errors and partial information about repetitions is presented. Taking into account information of this type is possible because of the development of the technology used in the hybridization experiment. It leads to an extension of the standard sequencing by hybridization method and to an improvement of the quality of the obtained results.
PL
Energetyka wiatrowa wkracza w fazę dojrzałości technicznej i atrakcyjności finansowej dla potencjalnych inwestorów. Uzyskuje również preferencje polityczne, stanowiąc rozwiązanie, spełniające atrybuty rozwoju zrównoważonego: zasadność ekonomiczną, małą szkodliwość dla środowiska i akceptowalność społeczną. Rosnąca rola OZE (w tym energetyki wiatrowej) stwarza istotne problemy współpracy z istniejącymi systemami zaopatrzenia w energię. Odpowiedzią na to wyzwanie jest hybrydyzacja źródeł i zasobników energii oraz tworzenie wirtualnych przedsiębiorstw energetycznych.
EN
Wind power engineering has recently achieved a high level of technical development and is also an attractive alternative from potential investor's point of view. As well, politicians are in favor of wind power engineering, because it is consistent with economic rules, environment friendlyand supported by a society. The growing importance of none exhaustible energy resources evokes many problems connected with cooperation between existing energy supply systems. Hybridization of energy sources and accumulators and formation of virtual enterprises seem to be the best solution.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.