Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  granulacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metody przygotowania niskojakościowych węgli w celu ich wykorzystania w energetyce przemysłowej i zawodowej. Podstawowym problemem zagospodarowania odpadowych frakcji węglowych jest ich niestabilność pod kątem parametrów fizykochemicznych, znaczna zawartość zanieczyszczeń i balastu (wilgoć, popiół) oraz niejednorodne uziarnienie. Niska jakość stosowanych paliw może przyczynić się do występowania zaburzeń w procesach termicznego przekształcania w różnych typach kotłów spalania bądź reaktorów zgazowania. Aby temu zapobiec konieczna jest waloryzacja niskojakościowych frakcji węglowych w paliwa o stabilnej, jednorodnej formie, gwarantującej powtarzalną jakość. Metody przygotowania paliw stałych, takie jak granulacja, brykietowanie bądź preparacja paliw zawiesinowych, pozwalają na poprawę ich parametrów użytkowych oraz stabilność paliw, co pozytywnie wpływa na sprawność procesu spalania oraz ograniczenie emisji do środowiska. Ponadto technologie przygotowania niskojakościowych węgli pozwalają na zwiększenie gęstości energetycznej wytwarzanego paliwa, zmniejszając koszty transportu i ułatwiając jego magazynowanie. Odpowiednie przygotowanie niskojakościowych frakcji węglowych wraz z doborem niezbędnych sorbentów i wypełniaczy jest istotne m.in. z punktu widzenia maksymalnego zagospodarowania zalegających depozytów węglowych oraz rewaloryzację terenów pogórniczych.
EN
The article presents methods of preparing low-quality coals for use in industrial and professional power plants. The main problem in the management of waste coal fractions is instability of their physicochemical parameters, significant amount of impurities and ballast (ash, moisture) and heterogeneous grain size distribution. Low quality of fuels may contribute to disturbances in thermal processes in various types of combustion boilers or gasification reactors. To prevent this, it is necessary to valorise low-quality carbon feedstocks into fuels of a stable, homogeneous form that guarantees repeatability of their quality. Methods of preparing solid fuels, such as granulation, briquetting or preparation of coal suspension (slurry) fuels, improve their performance parameters and stability, which positively affect the efficiency of combustion and reduces emissions to the environment. In addition, the technologies for the preparation of low-quality coals allow to increase the energy density of the produced fuel, reducing transport costs and facilitating its storage. Appropriate preparation of low-quality carbon fractions along with the selection of necessary sorbents and fillers is important, among others, from the point of view of maximizing the use of carbon deposits and revalorization of post-mining areas.
2
EN
The work presents a comparison of methods of granulating waste – tannery shavings – from the leather industry. This waste is often used for the production of leather composites, but it creates a number of problems in transport and storage. It seems that granulation of this waste together with mineral additives needed in their further processing is a solution. However, the traditional method of granulation involving the gradual moistening of a loose deposit on a moving surface of the granulator does not give the desired results for the granulation of material with such unusual physical properties. Therefore, new methods have been proposed to eliminate the disadvantages and limitations of traditional granulation. The methods proposed differ in the way the binder liquid and mineral material are applied. They consist in soaking the shavings with binding liquid beforehand, removing excess liquid, and then granulating the wet pulp with the addition of selected fine-grained mineral material. Analysis of the results was based on a comparison of the granulometric compositions and compressive strength of the agglomerates obtained.
PL
W pracy przedstawiono porównanie metod granulacji odpadów z przemysłu skórzanego, jakim są strużyny garbarskie. Odpad ten jest często wykorzystywany do produkcji kompozytów skórzanych, jednak stwarza szereg problemów w transporcie oraz w przechowywaniu. Rozwiązaniem wydaje się być granulacja tych odpadów wraz z dodatkami mineralnymi potrzebnymi w ich dalszym przetwarzaniu. Jednak tradycyjna metoda granulacji polegająca na stopniowym nawilżaniu luźnego złoża na ruchomej powierzchni granulatora nie daje pożądanych rezultatów w przypadku granulacji materiału o tak nietypowych właściwościach fizycznych. Zaproponowano, zatem nowe metody eliminujące wady i ograniczenia tradycyjnej granulacji. Proponowane metody różnią się między sobą sposobem aplikacji cieczy wiążącej oraz materiału mineralnego. Polegają one na uprzednim nasączeniu strużyn cieczą wiążącą, usunięciu nadmiaru cieczy, a następnie na granulacji wilgotnej pulpy z dodatkiem wybranego, mineralnego materiału drobnoziarnistego. Analiza wyników polegała na porównaniu składów granulometrycznych oraz wytrzymałości na ściskanie uzyskanych aglomeratów.
3
Content available remote Granulacja odpadowego pyłu perlitowego
PL
Przedstawiono wyniki badań okresowej granulacji bębnowej i talerzowej odpadowego pyłu perlitowego dla różnych parametrów procesowo- aparaturowych. Do nawilżania granulowanego surowca użyto wodnego roztworu szkła wodnego o stężeniu 50-90%. Jako zmienne parametry procesowe stosowano stężenie roztworu cieczy nawilżającej i iloraz objętości dodanej cieczy do masy surowca. Określano wpływ badanych parametrów na właściwości otrzymanego produktu: skład granulometryczny, gęstość nasypową, kąt naturalnego usypu oraz wytrzymałość granul na zrzut.
EN
Perlite dust was granulated with water glass binder (concn. 50-90%) in drum and disk granulators. The granulate (grain size 1-10 mm) was classified by sieve anal. and tested for grain size distribution, repose slop, apparent d. and discharge strength. The granulate showed the highest quality when the concn. of water glass binder was higher than 75%.
4
Content available Granulation Process of Waste Tanning Shavings
EN
The tests presented describe a method of pressureless agglomeration of waste shavings derived from chrome tanning processes with the addition of gypsum obtained from the Bełchatów Power Plant, from the filtering of sulphur compounds from exhaust gas and widely available dolomite. The aim of the granulation process is to minimise the environmental impact of the storage and transport of tanning shavings. The method proposed of rendering this waste harmless through its granulation on a disk apparatus using a soluble glass solutionto moisten the deposit is simple and its cost remains economically reasonable. As a result of the completed tests, a loose, agglomerated particulate deposit was produced containing both mineral and organic components, and which can also be easily stored, transported and dosed in other process operations. Agglomerates produced using the method devised in theinvention may be used in place of the loose, wet, dusty shavings for manufacturing composite materials based on fragmented collagen fibres.
PL
W prezentowanych badaniach określono sposób bezciśnieniowej aglomeracji strużyn odpadowych z chromowych procesów garbarskich z dodatkiem gipsu pochodzącego z Elektrowni Bełchatów, z oczyszczania spalin ze związków siarki lub łatwo dostępnego dolomitu. Celem prowadzonej granulacji była minimalizacja obciążeń środowiskowych związanych ze składowaniem oraz transportem strużyn garbarskich i sulfogipsu. Proponowana metoda unieszkodliwiania tych odpadów poprzez ich granulację w aparacie talerzowym, z użyciem wodnego roztworu szkła wodnego do nawilżania złoża jest prosta, a jej koszty stosowania pozostają ekonomicznie uzasadnione. W wyniku przeprowadzonych prób otrzymano sypkie, aglomerowane złoże ziarniste zawierające zarówno składniki mineralne jak i organiczne, które łatwo magazynować, transportować i dozować w kolejnych operacjach technologicznych. Aglomeraty otrzymane sposobem zaprezentowanym w pracy mogą być używane, zamiast dotychczas stosowanych luźnych, wilgotnych, pylących strużyn, do wytwarzania kompozytów na bazie rozdrobnionych włókien kolagenowych.
EN
We studied the development of convective flows in the solar photosphere on the basis of semi-empirical models of granulation constructed from observable profiles in the neutral iron line λ ≈ 639,3 nm (taken on VTT with high spatial resolution) by solving the inverse radiative transfer problem. We analysed the temporal changes in the reproduced variations of kinematic and thermodynamic parameters of the solar convection at different heights of the photosphere (h = 0–550 km). Peculiarities of the formation of convective flows (ascending and descending ones) associated with differences in vertical velocities, temperature and pressure variations were established.
PL
Zbadano rozwój potoków konwekcyjnych w fotosferze słonecznej na podstawie półempirycznych modeli granulacji, zbudowanych z obserwowalnych profili neutralnej linii żelaza λ ≈ 639,3 nm (wykonanych na VTT o wysokiej rozdzielczości przestrzennej), rozwiązując problem odwrotnego transferu promieniowania. Analizowano zmiany czasowe odtwarzanych wariacji parametrów kinematycznych i termodynamicznych konwekcji słonecznej na różnych wysokościach fotosfery słonecznej (h = 0–550 km). Wyznaczono osobliwości tworzenia potoków konwekcyjnych (rosnących i malejących), związane z różnicami prędkości pionowych, wariacjami temperatury i ciśnienia.
PL
W trakcie procesów wzbogacania węgla w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego powstają znaczne ilości mułów węglowych (grupa odpadów 01). Są to najdrobniejsze frakcje ziarnowe poniżej 1 mm, w których ziarna poniżej 0,035 mm stanowią do 60% ich składu, a ciepło spalania kształtuje się na poziomie 10 MJ/kg. Charakterystyczną cechą mułów jest ich duża wilgotność, która po procesie odwodnienia na prasach filtracyjnych osiąga wartość od 16–28% (Wtotr ) (materiały archiwalne PG SILESIA). Drobnoziarnistość i wysoka wilgotność materiału powodują duże trudności na etapie transportu, załadunku i wyładunku materiału. W pracy przedstawiono wyniki badań grudkowania (granulowania) mułów węglowych samodzielnie oraz grudkowania mułów węglowych z materiałem dodatkowym, który ma za zadanie poprawić właściwości energetyczne mułów. Sam proces grudkowania ma przede wszystkim poprawić możliwości transportowe. Podjęto wstępne badania pozwalające na wykazanie zmian parametrów poprzez sporządzanie mieszanek mułów węglowych (PG SILESIA) z pyłami węglowymi z węgla brunatnego (LEAG). Przeprowadzono proces grudkowania mułów oraz ich mieszanek na laboratoryjnym grudkowniku wibracyjnym konstrukcji AGH. W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wszystkie mieszanki są podatne na proces grudkowania (granulowania). Proces ten poszerza niewątpliwie możliwości transportowe materiału. Skład ziarnowy uzyskanego materiału po grudkowaniu jest zadawalający. Grudki o wymiarze 2–20 mm stanowią 90–95% masy produktu. Wytrzymałość (odporność) na zrzuty grudek świeżych jest zadawalająca i porównywalna dla wszystkich mieszanek. Świeże grudki poddane próbie na zrzuty z wysokości 700 mm wytrzymują od 7 do 14 zrzutów. Odporność na zrzuty grudek materiału po dłuższym sezonowaniu, z wysokości 500 mm wykazuje wartości odmienne dla analizowanych próbek. Wartości uzyskane dla mułów węglowych oraz ich mieszanek z pyłami węglowymi z węgla brunatnego kształtują się na poziomie 4–5 zrzutów. Uzyskana wytrzymałość jest wystarczająca dla stwierdzenia możliwości ich transportu. Na tym etapie pracy można stwierdzić, że dodatek pyłów węglowych z węgla brunatnego nie powoduje pogorszenia wytrzymałości materiału w odniesieniu do czystych mułów węglowych. Nie ma zatem negatywnego wpływu na możliwości transportu materiału zgranulowanego. W wyniku mieszania z pyłami węglowymi można natomiast podnieść ich wartość energetyczną (Klojzy-Karczmarczyk i in. 2018). Nie prowadzono analizy kosztowej analizowanego przedsięwzięcia.
EN
Significant quantities of coal sludge are created during the coal enrichment processes in the mechanical processing plants of hard coal mines (waste group 01). These are the smallest grain classes with a grain size below 1 mm, in which the classes below 0.035 mm constitute up to 60% of their composition and the heat of combustion is at the level of 10 MJ/kg. The high moisture of coal sludge is characteristic, which after dewatering on filter presses reaches the value of 16–28% (Wtotr ) (archival paper PG SILESIA). The fine-grained nature and high moisture of the material cause great difficulties at the stage of transport, loading and unloading of the material. The paper presents the results of pelletizing (granulating) grinding of coal sludge by itself and the piling of coal sludge with additional material, which is to improve the sludge energy properties. The piling process itself is primarily intended to improve transport possibilities. Initial tests have been undertaken to show changes in parameters by preparing coal sludge mixtures (PG SILESIA) with lignite coal dusts (LEAG). The process of piling sludge and their mixtures on an AGH laboratory vibratory grinder construction was carried out. As a result of the tests, it can be concluded that all mixtures are susceptible to granulation. This process undoubtedly broadens the transport possibilities of the material. The grain composition of the obtained material after granulation is satisfactory. Up to 2 to 20 mm granules make up 90–95% of the product weight. The strength of the fresh pellets is satisfactory and comparable for all mixtures. Fresh lumps subjected to a test for discharges from a height of 700 mm can withstand from 7 to 14 discharges. The strength of the pellets after longer seasoning, from the height of 500 mm, shows different values for the analyzed samples. The values obtained for hard coal sludge and their blends with brown coal dust are at the level from 4 to 5 discharges. The strength obtained is sufficient to determine the possibility of their transport. At this stage of the work it can be stated that the addition of coal dust from lignite does not cause the deterioration of the material’s strength with respect to clean coal sludge. Therefore, there is no negative impact on the transportability of the granulated material. As a result of mixing with coal dusts, it is possible to increase their energy value (Klojzy-Karczmarczyk at al. 2018). The cost analysis of the analyzed project was not carried out.
PL
Przedstawione wyniki badań procesu brykietowania i granulacji wskazują, że możliwe jest uzyskanie złożonego sorbentu do jednoczesnego usuwania SO2 i NOx. Wodorotlenek wapnia scalano z samym lepiszczem (20% wody) i dodatkiem mocznika (10%), następnie sezonowano przez 48 h i kruszono. Otrzymany granulat poddano badaniom tekstury, analizie termicznej i porozymetrii rtęciowej. Wyniki badań wskazały, że w zależności od sposobu scalania uzyskany sorbent posiadał rozwiniętą i zróżnicowaną strukturę mezoporów ze średnicą zawierającą się w przedziale 20-50 nm, odpowiadającą za sorpcję SO2. Ponadto zawarty w nim mocznik, po uwolnieniu będzie wiązał w tej samej instalacji wydzielające się tlenki azotu.
EN
Mixts. of Ca(OH)2, urea (10-15% by mass) and water (20% by mass) were compacted (30-80 MPa) and studied for texture and mech. strength. A developed texture with pores of diam. 20-50 nm was obsd.
8
Content available remote Analiza zjawiska powstawania kropel w dyszach stosowanych w procesach granulacji
PL
Przedstawiono wyniki badań wielkości kropel wypływających z dysz o zakończeniu płaskim i stożkowym. Stwierdzono, że dla wartości liczby Reynoldsa Re = 500 wypływ strugowy zmienia się w kroplowy. Krople powstające podczas wypływu kroplowego mają większe rozmiary niż krople powstające w wyniku rozerwania niestabilnej strugi i mają większą energię kinetyczną. Podczas wypływu kroplowego z dyszy o płaskim zakończeniu obserwuje się powstawanie dwóch kropli o różnych rozmiarach. Uzyskano dość dobrą zgodność zmierzonych i obliczonych prędkości opadania kropel.
EN
Nozzles with holes 1-3.5 mm and flat or conical tips were used for dosing water to a bulk material. The outflow of water from the nozzles was recorded by using a camera and then used to est. drop sizes. For the Reynolds no. 500, the water stream flow changed into drip outflow. The use of nozzles with larger diams. of holes as well as redn. of water flow velocity resulted in an increase of the drop diam. up to 2-6 mm and 3.5-6.5 mm for nozzles with a conical and flat tips, resp. For nozzles with flat tips, drops with diams. 3.5-6 mm and 1-2 mm were alternately formed. The size of smaller drops was independent on the water flow velocity and slightly changed with the change in the diam. of the nozzle hole.
PL
Roboty strzałowe prowadzone w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych to odpalanie dużych mas materiału wybuchowego (MW) w celu uzyskania urobku o żądanej granulacji. Zadanie samo z siebie, chociaż praktykowane od lat, jest sporym zagrożeniem dla osób je realizujących. Zagrożenie to można jednak zmniejszy c poprawiając bezpieczeństwo ludzi i obiektów, pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie MW.
10
Content available Innovative solution of coal slurry mixer
EN
During the coal-enrichment process in mechanical processing plants, fine-grained highmoisture coal slurries are produced. These waste products may be used in energetic blends after a special moisture-reducing treatment. Therefore, coal slurry pelletizers are produced (among other things). In the Department of Mining, Dressing, and Transport Machines, a project of a prototypical installation for coal slurry pelletization with a capacity of 50 Mg/h was constructed. The main part of the installation is the mixer. At its bottom part, an opening is placed that is closed by a metal plate. During the pelletization work, a plate is halfopening and rotates around its own axis. The rotation of the drum and agitators installed inside the mixer causes sludge grinding and its homogenization. A properly working drum closure system is important for the proper exploitation of the mixer. The designed mechanism allows us to lower the plate linearly in the first phase and then turn it with a predetermined angle after the complete removal of material from the drum. The project required an examination of the kinematics of the system and determination of the drive system load, which allowed us to designate the working parameters. This paper presents the course of the taken actions and results of the fundamental research, along with their analysis. A selection of optimum design and exploitation parameters was performed on the basis of the graphical synthesis method, created simulation model, and tests of the prototype device.
PL
W trakcie wzbogacania węgla w zakładach przeróbki mechanicznej powstają drobnoziarniste muły węglowe o dużej wilgotności. Odpady te mogą być wykorzystane w mieszankach energetycznych po obróbce mającej na celu obniżenie wilgoci. Dlatego też między innymi wykonuje się grudkowniki mułów węglowych. W Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych powstał projekt prototypowej instalacji do grudkowania mułów węglowych o wydajności 50 Mg/h. Zasadniczą częścią instalacji jest mieszalnik. W dolnej części mieszalnika znajduje się otwór, który zamykany jest talerzem. W czasie pracy grudkownika talerz jest uchylony i wykonuje ruch obrotowy wokół własnej osi. Rotacja bębna i mieszadeł zainstalowanych wewnątrz mieszalnika powodują rozdrabnianie mułu oraz jego homogenizację. Istotny dla prawidłowej eksploatacji mieszalnika jest prawidłowo działający układ zamykania bębna. Zaprojektowano układ, który pozwolił na opuszczanie talerza w pierwszym etapie wewnątrz otworu bębna ruchem prostoliniowym, a po wyprowadzeniu z otworu wysypu odchylenie o założony kąt. Projekt wymagał zbadania kinematyki układu i określenia obciążeń układu napędowego, co pozwoliło na wyznaczenie parametrów eksploatacyjnych. W pracy przedstawiono tok postępowania, wyniki badań podstawowych wraz z ich analizą. Wykonano dobór optymalnych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na podstawie metody syntezy graficznej, stworzony model symulacyjny oraz badania prototypowego urządzenia.
EN
Granulation is a process of agglomeration of small particles of shredded materials into larger units and is carried out in the presence of liquid. As far as the energy used in agglomeration is concerned, the process can be divided into pressure pelletizing: pressing, tableting, briquetting, and extrusion, and low pressure granulation, commonly known as non-pressure granulation, which primarily consists of the following processes: sintering, accompanied by high temperatures - below the melting point of the ingredients; granulation in a fluidized bed, i.e. powder grains aggregating as a result of collisions in a humidified fluidized bed; and agglomeration granulation, which consists in turning and moving of layers of granular deposits. Improvement of the quality of granules can be achieved by improving granulators, a careful selection of process parameters, and using various additives to the granulated mixture of raw materials. In comparison with pressure granulation devices, granulators for non-pressure granulation have many advantages, including simplicity of equipment, a significantly lower purchase cost, and a longer life. Another advantage consists in the energy efficiency of the method, which translates into economic benefits. The resulting non-pressure granulation products should frequently be subject to drying or partial drying, which is regarded as a disadvantage. Moreover, granules obtained in this manner are characterized by a diversity of grain classes. The paper presents the equipment and process parameters that have an impact on the process of non-pressure disk granulation with the use of a raking blade.
PL
Granulacja jest procesem aglomeracji małych cząstek materiałów rozdrobnionych w większe zespoły i prowadzona jest w obecności cieczy. Biorąc pod uwagę energię wydatkowaną w procesie aglomeracji, proces ten można podzielić na: granulację ciśnieniową: prasowanie, tabletkowanie, brykietowanie oraz wytłaczanie. Granulacja niskociśnieniowa, potocznie zwana bezciśnieniową, to przede wszystkim procesy: spiekania, któremu towarzyszy działanie wysokiej temperatury, niższej od temperatury topnienia składników; granulacja w złożu fluidalnym, czyli łączenie się ziaren proszku w wyniku zderzeń w złożu fluidalnym nawilżanym cieczą; granulacja aglomeracyjna, polegająca na przesypywaniu się i przemieszczaniu warstw złoża ziarnistego. Poprawę jakości granulatów można uzyskać doskonaląc urządzenia do granulacji, dobierając starannie parametry procesowe, a także stosując różne dodatki do granulowanej mieszaniny surowców. W porównaniu z urządzeniami granulacji ciśnieniowej granulatory metody bezciśnieniowej mają wiele zalet m.in.: prostota stosowanych urządzeń, zdecydowanie niższy koszt ich zakupu oraz dłuższy czas eksploatacji. Dodatkowym atutem jest energooszczędność metody, co przekłada się na korzyści ekonomiczne. Powstałe produkty podczas granulacji bezciśnieniowej powinny być najczęściej poddawane suszeniu lub podsuszaniu. Cecha ta traktowana jest jako jedna z wad. Otrzymane w ten sposób granulki charakteryzują się różnorodnością klas ziarnowych. W pracy przedstawiono parametry aparaturo-procesowe, mające wpływ na przebieg procesu bezciśnieniowej granulacji talerzowej z wykorzystaniem łopatki zgarniającej.
12
Content available remote Badania granulacji komunalnych osadów ściekowych z pyłem bazaltowym
PL
Celem pracy było zbadanie procesu granulowania komunalnych osadów ściekowych z pyłem bazaltowym w granulatorze bębnowym. Badania przeprowadzono przy zmiennej zawartości dodatku pyłu bazaltowego równym: 35, 40, 45, 50 i 55% masy próbki oraz przy zmiennej prędkości obrotowej bębna granulatora równej: 33, 55, 76, 97, 119 i 141 obr/min. Oceny procesu granulacji dokonano na podstawie analizy granulometrycznej cząstek.
EN
The aim of this study was to investigate sewage sludge granulation process with basalt dust in a drum granulator. The investigation were carried out at a different additive of basalt dust content equal to 35, 40, 45, 50 and 55% of sample weigh and at different rotation frequency of drum granulator equal to 33, 55, 76, 119 and 141 rpm. The granulation process was evaluated on the basis of granulometric analysis of particles.
PL
Przedstawiono wyniki badań granulacji nawozu NPS(Mikro) dwiema metodami. W metodzie pierwszej stosowano strumień surowcowy w postaci stałej. Jako czynnik granulacyjny zastosowano parę wodną oraz wodę, wprowadzane do złoża materiału na talerzu granulacyjnym. W metodzie drugiej (granulacji mieszarkowej) główny strumień surowcowy miał postać pulpy procesowej, który wprowadzano do mieszalnika łopatkowego. Jako urządzenie poprawiające jakość produktu końcowego zastosowano talerz granulacyjny. Podano charakterystykę nowego wieloskładnikowego nawozu mineralnego NPS(Mikro) o nazwie roboczej UreaPhoS(Micro). Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu wgłębnego stosowania nowego nawozu na rozwój systemu korzeniowego kukurydzy. Stwierdzono, że umieszczenie mikrogranul badanego nawozu łącznie z nasionami przy jednoczesnym wprowadzeniu supergranul na głębokość 30 cm zapewnia najkorzystniejsze warunki dla rozwoju systemu korzeniowego kukurydzy.
EN
A NPS fertilizer was produced and granulated either by plate method with water vapor, water and optionally NH3or by pulping method with H2SO4, water, urea and Ca3 (PO4)2 in a paddle mixer and in a plate granulator. The fertilizer prepd. under pilot plant condition was applied sub-soil to maize root system in 5 combinations. The placement of micro-granules of tested fertilizer together with seeds (with a simultaneous placement of super granules) at the depth of 30 cm resulted in good development of the maize root system.
PL
Proppanty, w postaci spieczonych granul o milimetrowych wielkościach, są wykorzystywane przy szczelinowaniu górotworu w trakcie wydobywania gazu łupkowego. Ich zadaniem jest między innymi utworzenie mechanicznej podpory i utrzymanie wyrobiska po wydobyciu gazu. Kryteriami przydatności proppantów są ich kształt, wielkość i wytrzymałość na ściskanie, z czego pierwsze dwa kryteria są ściśle związane z procesem granulacji. Niniejsza praca opisuje wyniki badań wpływu parametrów prowadzenia procesu granulowania w wysokoenergetycznym mieszadle na kształt i wielkość lekkich proppantów na bazie masy kamionkowej.
EN
Proppants in the form of millimeter-size sintered granules are used for the fracturing of a rock mass during extraction of shale gas. Creation of a mechanical support and maintenance of pits after the gas extraction are among other things the proppant tasks. The criteria for suitability of proppants comprise their shape, size, and compressive strength, of which the first two criteria are closely related to the granulation process. This paper describes influence of granulation parameters of a high-energy mixer on the shape and size of lightweight proppants based on stoneware.
EN
Rotary drums are used in many industrial branches, such as: mixing, grinding, granulating, sieving and drying of granular materials. The widespread use of rotary drums is due to their simple design and operating principle - a rotating drum moving bed. But for the processes described in the paper a proper movement of the bed is different. The first move appears at the lower velocity, so the bed only slips. The second appears when the angle-of-repose is achieved and particles start rolling. During the next move, which is cascading, the so-called "kidney" is created. Particles are stationary in the central kidney but on the outside they circulate. While velocity still increases, the bed loosens up and particles start an autonomous move, that is cataracting. The last move characteristic to the bed is centrifuging. The bed swirls around the drum perimeters, which is when gravitation and centrifugal forces are balanced.
16
Content available remote Technologia wytwarzania środka piorącego w procesie ciągłym
PL
Przedstawiono technologię wytwarzania środka piorącego w postaci granulatu w procesie ciągłym. Proces polega na dostarczaniu w sposób ciągły do urządzeń mieszających i granulujących poszczególnych komponentów proszku w ściśle dobranych proporcjach masowych i, poprzez dobór odpowiednich czasów przebywania mieszanych składników w poszczególnych urządzeniach, wytworzenie środka piorącego o wysokich parametrach jakościowych podczas jednego przejścia przez instalację.
EN
A review, with 9 ref., of authors’ own papers on a development of a process for prodn. of a surface active agent by mixing aq. soln. alkybenzenesulfonic acid with Na₂SO₄, Na₂CO₃, NaCl and soap powders in a nozzle and granulating in drum. The prodn. of washing agents in a single pass of raw materials through the plant was achieved.
17
Content available remote Granulatory wibracyjne
PL
Dokonano wprowadzenia w problematykę procesu granulacji oraz pracy granulatorów wibracyjnych. Podano rozwiązania konstrukcyjne 6 granulatorów oraz specyfikację ich możliwości technologicznych. Zaletą tych granulatorów jest łatwiejsze sterowanie procesem granulacji, budowa modułowa, możliwość jednoczesnej granulacji kilku materiałów w jednym granulatorze oraz niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.
EN
Fundamentals and review, with 17 refs.
PL
Przedstawiono wyniki badań granulacji siarczanu(VI) amonu przy użyciu dodatku saletry wapniowej jako czynnika granulacyjnego oraz pulpy saletry wapniowej wytworzonej przez neutralizację kwasu azotowego(V) kredą. Badania prowadzono stosując talerz granulacyjny oraz układ granulatora łopatkowego i talerzowego. W wyniku przeprowadzonych prób uzyskano granulaty nawozowe o zadowalającej wytrzymałości.
EN
The (NH4)2SO4 fertilizer was granulated in paddle and pan granulators after addn. of Ca(NO3)2 or its pulp produced by neutralization of chalk with HNO3. The final fertilizer granules showed sufficient mech. strength and acceptable size distribution.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu bezciśnieniowej granulacji odlewniczych pyłów generowanych podczas: regeneracji mechanicznej zużytej masy z bentonitem (Pył 1), suchej regeneracji mechanicznej mieszaniny mas zużytych składających się w około 90% z masy formierskiej z technologii Floster S oraz 10% z masy rdzeniowej z żywicą fenolową typu rezolowego (Pył 2) oraz pyłów generowanych w procesie suchej regeneracji mechanicznej mas zużytych, których spoiwem są żywice furanowe (Pył 3). Badania miały na celu wytworzenie granulatu o określonych parametrach wymiarowych i wytrzymałościowych. Granule tworzono z czystego pyłu bentonitowego oraz z mieszanin o następujących składach: 75% wag. pyłów uzyskanych po regeneracji mieszaniny mas z 25% wag. pyłów z masy z bentonitem oraz 50% wag. pyłów uzyskanych po regeneracji masy furanowej i 50% wag. pyłów z masy z bentonitem. Nawilżony pył z masy bentonitowej został użyty jako spoiwo umożliwiające granulowanie się pyłów poregeneracyjnych z technologii sypkich mas samoutwardzalnych. Wyznaczono następujące parametry gotowego produktu finalnego: zawartość wilgoci (W), wytrzymałość zrzutową granulek (Wz), badaną bezpośrednio po procesie granulacji oraz po 1, 3, 5, 10 i 30 dobach sezonowania oraz wodoodporność granulek po 24 h zanurzenia w wodzie. Badania przeprowadzono dla granulatów uzyskanych przy nachyleniu misy granulatora wynoszącego 45° oraz dla czterech prędkości obrotowych misy wynoszących: 10, 15, 20 i 25 obr/min.
EN
The results of studies of the process of pressure-free granulation of foundry dust were described, including dust generated in the mechanical reclamation of waste bentonite sand (Dust 1), dust generated in the dry mechanical reclamation of waste sand mixture containing approximately 90% of Floster S moulding sand and 10% of core sand with a resol type phenolic resin (Dust 2), and dust generated in the dry mechanical reclamation of waste furan resin-bonded sand (Dust 3). The aim of the studies was to produce granules of specified dimensions and strength parameters. Dust granules were formed from pure bentonite dust and two dust mixtures of the following compositions: mixture 1 – 75 wt. % of dust from the reclamation of various mixed foundry sands and 25 wt. % of dust from the reclamation of bentonite sand, and mixture 2 – 50 wt. % of dust from the reclamation of furan sand mixed with 50 wt. % of dust from the bentonite sand. The moistened bentonite sand dust was used as a binder in the granulation of post-reclamation dust from the technology of loose self-hardening sands. The following parameters of the final product were determined: final moisture content (W), the shattered resistance of granules (Wz) tested immediately after the granulation process and after the lapse of 1, 3, 5, 10 and 30 days of seasoning, and water resistance of granules after the immersion in water for 24 hours. Studies were conducted on granules produced in the granulator pan inclined at an angle of 45° and rotating at four different speeds of 10, 15, 20 and 25 rev/min.
PL
W artykule omówiono możliwości wytworzenia propantów ceramicznych drogą granulowania i spiekania otrzymanego granulatu na bazie surowców naturalnych i/lub odpadowych, nadających się do stosowania jako materiał podsadzkowy w procesie szczelinowania hydraulicznego złóż gazu łupkowego. Prace badawcze były prowadzone w skali laboratoryjnej i dotyczyły opracowania składu chemicznego i surowcowego oraz doboru parametrów procesu obróbki mechanochemicznej i termicznej zestawów. Badania właściwości użytkowych wykonano dla partii wytypowanych granulatów w ilości potrzebnej do badań normatywnych, które zrealizowano w oparciu o wytyczne normy International Standard ISO 13503-2:2006(E) (Measurement of properties of proppants used in hydraulic fracturing and gravel-packing operations). Badania te miały na celu określenie wpływu składu chemicznego oraz warunków wytwarzania propantów metodą granulowanie i spiekanie na ich podstawowe właściwości, takich jak wytrzymałość, kształt ziaren czy rozpuszczalność w kwasie. Rodzaj powstałych podczas procesu spiekania faz krystalicznych określono przy pomocy metody XRD.
EN
The article discusses the possibility of producing ceramic proppants through granulation and sintering process of obtained granules based on natural raw materials and/or waste materials, which are suitable for use as a filling material in the process of hydraulic fracturing of shale gas. The research work was carried out on a laboratory scale and focused on the development of the chemical composition and selection of mechanochemical and thermal parameters of raw materials sets. Performance tests were made for selected pellets batches in quantities needed for normative tests, which were made in accordance with International Standard ISO 13503-2:2006(E) (Measurement of properties of proppants used in hydraulic fracturing and gravel-packing operations). This research were designed to determine the influence of chemical composition as well as the manufacturing conditions of proppants by granulation-sintering method for their basic properties such as strength, grain shape or solubility in acid. Type of crystal phases formed during the sintering process was determined with use of XRD method.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.