Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  carpooling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W dzisiejszych czasach stale się pojawiają nowe oraz udoskonalane są już istniejące rozwiązania poprawiające mobilność ludzi. Są promowane, testowane i wdrażane na całym świecie. Niestety, ocena efektowności ich działania albo wpływu na istniejące systemy jest kłopotliwa często z powodu braku publicznie dostępnych danych albo możliwości uzyskania danych od dostawców tych rozwiązań. Celem obecnej pracy była analiza ofert podróży jednego z nowoczesnych rozwiązań transportowych, jakim jest carpooling, na podstawie danych uzyskanych z serwisu BlaBlaCar. Oprócz ogólnego przedstawienia sposobu działania tego rozwiązania oraz jego użytkowników analiza ta skupia się na porównaniu ofert serwisu BlaBlaCar z ofertami tradycyjnego transportu zbiorowego.
EN
Nowadays there are new solutions improving people’s mobility constantly appearing. Also the existing means of transportation are being improved. They are promoted, tested and implemented worldwide. Unfortunately, assessing the effectiveness of their operation or impact on existing systems is often difficult due to the lack of available data or the possibility to obtain necessary data from the suppliers of these solutions. The purpose of the article is to analyze travel offers of one of the modern transport solutions – carpooling – basing on the data obtained from the BlaBlaCar website. In addition to the general presentation of how this solution and its users work, this analysis focuses on comparing BlaBlaCar’s offers with traditional public transport offers.
PL
W artykule przedstawiono analizę zachowań komunikacyjnych pracowników Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej – największej strefy przemysłowej zlokalizowanej w obszarze funkcjonalnym Krakowa. Informacje o zachowaniach pozyskano wskutek realizacji badań ankietowych wśród czterystu pracowników Strefy. Analizę rozpoczęto od zbadania czynników warunkujących wybór środków transportu w dojazdach do pracy, w tym m.in. miejsca zamieszkania oraz organizacji czasu pracy (elastyczny czas pracy, stały czas pracy, praca zmianowa). Następnie zbadano podział zadań przewozowych, a w zależności od wybranego środka transportu – respondentów zapytano o koszty podróży. Analizie poddano również obecne i potencjalne wykorzystanie systemu carpooling w dojazdach do pracy. Zbadano preferencje osób wyrażających chęć dojazdów w systemie carpooling w zakresie przyszłego funkcjonowania systemu, oraz powody, dla których pracownicy nie są gotowi do dzielenia się miejscem w samochodzie.
EN
In this paper, the analysis of travel behaviours of the employees of the Niepołomice Economic Zone – the biggest industrial area in the Krakow Functional Area – is presented. The commuting data were collected through the survey – four hundreds of employees have filled out the questionnaire form. At the beginning, factors shaping mode choice in commuting, such as place of residence and working time system (fixed, flexible, shift working time) were analysed. Next, modal split and travel costs of used mean of transport were examined. The survey allowed also to collect information on carpooling use – as a present and potential way of commuting. Preferences of employees willing to carpool have been investigated, as well as the reasons of lack of interest in participating in the ridesharing systems.
PL
Wspólne podróżowanie jest coraz bardziej popularną formą transportu w Polsce. Z carpoolingu płynie wiele korzyści: dla uczestników carpoolingu, użytkowników drogi i dla środowiska. Czy carpooling ma szansę wpłynąć na spadek popytu w transporcie publicznym? Niniejszy artykuł został poświęcony opisowi idei carpoolingu, analizie zalet i wad tej formy podróżowania; zawiera opis wyników internetowych badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę artykułu. Celem badań było poznanie zadowolenia osób korzystających z carpoolingu, ich doświadczeń z tym związanych, motywów podejmowania takiej formy podróży oraz określenie grup społecznych najchętniej korzystających z carpoolingu.
EN
Travelling together is more and more popular form of transport in Poland. There are a lot of benefits resulting from carpooling: for carpooling participants, road users and for the environment. Does carpooling have a chance to influence the demand decline in public transport? This article is devoted to the description of the idea of car-pooling, the analysis of benefits and disadvantages resulting from this form of travelling and contains online questionnaire research results made by author of the article. The purpose of research was to know the satisfaction of people using carpooling, their experiences related to it, the motives of making this form of travel and the identification of social groups most willing to use carpooling.
4
PL
W artykule omówiony został coraz bardziej popularny chociaż nie nowy trend wykorzystywania pojazdów w transporcie osób. Carpooling jest sposobem na podniesienie efektywności przejazdów poprzez maksymalne zapełnienie środka transportu i podział kosztów pomiędzy zainteresowanych. Przyczyną wciąż rosnącej popularności carpoolingu na świecie jest konieczność ochrony środowiska naturalnego, zmniejszenie natężenia ruchu w miastach oraz oszczędność paliwa. W artykule zaprezentowano analizę prawnych uwarunkowań umowy carpoolingu w Polsce oraz perspektywy rozwoju omawianego trendu w najbliższej przyszłości. Artykuł zawiera także gotowy do użycia formularz umowy carpoolingu, który może być stosowany i wykorzystywany w polskim obrocie gospodarczym.
EN
Paper discussed more and more popular at least not the latest trend of using vehicles in the transport of persons. Carpooling is a way to raise the effectiveness of rides through maximum filling the means of transport and the cost allocation between the interested persons. Cause of the still growing popularity of carpooling in the world is a need to protect of the natural environment, reduce the traffic intensity in cities and the fuel economy. Particular attention was paid to the analysis of legal conditioning of the carpooling agreement in Poland and prospects of the development of the discussed trend in closest future. The article contains also a form ready for use of the carpooling agreement which can be applied and used in Polish business trading.
PL
Artykuł stanowi przedstawienie istoty kongestii transportowej w mieście oraz koncepcji integracji transportu zbiorowego z indywidualnym, jakim jest carpooling. Kongestia transportowa, inaczej zatłoczenie komunikacyjne, korek drogowy, zator czy korek uliczny to negatywny skutek szybkiego rozwoju urbanizacji miast. Jednym z głównych czynników powstania kongestii transportowych jest większa liczba używanych pojazdów indywidualnych, a potencjalnym rozwiązaniem, które pozwoli na redukcję natężenia jej jest carpooling. Celem artykułu jest przedstawienie istoty kongestii transportowej oraz wskazanie, iż carpooling to metoda, która może pomóc w obniżeniu poziomu kongestii transportowej w miastach w przyszłości, po wprowadzeniu przez władze samorządowe działań informacyjnych i edukacyjnych, a także różnego rodzaju przywilejów dla osób biorących czynnie udział w carpooling’u. Wykorzystane zostały następujące metody badawcze: analiza literatury polskiej i zagranicznej oraz analiza źródeł wtórnych z serwisów internetowych oraz ankiety badawczej przeprowadzonej wśród mieszkańców Rzeszowa i okolicznych miejscowości.
EN
The article constitutes describing the being for transport congestion in the city and the concept of integration of the public transport from individual such as carpooling. A transport congestion, differently a communications congestion, a road cork, a traffic hold-up or a traffic jam are adverse effects of a mushroom growth of the urbanization of cities. A substantial amount of used individual vehicles is one of main factors of the coming into existence of transport congestions, and is a potential solution which will let her the reduction in the intensity carpooling. Describing nature of the transport congestion is a purpose of the article and the reading, that carpooling it is a method which can help the transport congestion lower the level in cities in the future, after implementing information actions and privileges educational, as well as of different kind by self-government authorities for participating actively persons in carpooling'u. The following research methods were used: analysis of Polish and foreign literature and analysis of secondary sources from online services and the research questionnaire form conducted amongst residents of Rzeszów and nearby towns.
6
Content available remote Wspólna podróż jednym samochodem jako element zrównoważonego transportu
PL
Artykuł przedstawia wprowadzony w Politechnice Krakowskiej system carpooling pod nazwą "Jedźmy razem" opracowany w ramach projektu CIVITAS CARAVEL. Ogólne założenia systemu carpooling. Założenia, funkcje oraz ocena efektów wdrożenia systemu "Jedźmy razem".
EN
The implemented at the Cracow University of Technology carpooling system called "Travel together" within CIVITAS CARAVEL project has been presented in the article. The general assumptions of carpooling system. The assumptions, functions and assessment of the "Travel together" system effects.
8
Content available remote System carpooling w Polsce i na świecie
PL
Zasady działania systemu carpooling. Carpooling w Stanach Zjednoczonych i w krajach europejskich. Carpooling w Polsce.
EN
Rules of carpooling system action. Carpooling in Unite States and European countries. Carpooling in Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.