Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mining technologies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedyskutowano możliwości zastosowania markerów magnetycznych do przedeksploatacyjnego odmetanowania złóż węgla kamiennego. W dyskusji tej wykorzysta-no wcześniejsze doświadczenia autorów związane z wytwarzaniem markerów magnetycznych przeznaczonych do wydobycia gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego. Materiały magnetyczne mogą być dodawane do płynu szczelinującego w celu lepszego oszacowania zasięgu i skuteczności szczelinowania hydraulicznego. Zastosowanie właściwego markera może spowodować znaczący wzrost skuteczności szczelinowania i wydobycia metanu związanego w pokładach węgla kamiennego. Skuteczniej przeprowadzone szczelinowanie powinno z kolei w istotny sposób zmniejszyć zagrożenie metanowe występujące podczas wydobycia węgla kamiennego. Potencjalne proppanty do szczelinowania złóż węgla kamiennego mogą charakteryzować się znacznie mniejszymi wymaganiami, w porównaniu do proppantów stosowanych przy eksploatacji gazu łupkowego, co w konsekwencji może spowodować znacznie większą opłacalność ich stosowania oraz mieć decydujący wpływ na wybór technologii ich wytwarzania. Zagadnienia te wymagają jednak dalszych szczegółowych badań.
EN
The paper discusses the possibilities of using magnetic markers for pre-operation demethanization of hard coal deposits based on the knowledge and experience of the authors, related to fabrication of magnetic markers for shale gas exploitation by means of hydraulic fracturing and literature review. Magnetic materials may be added to the fracturing fluid, as the magnetic marker allowing to better determine the range and efficiency of hydraulic fracturing. The application of appropriate magnetic markers can significantly improve the efficiency of coal-bed methane gas extraction. Thus, effective coal-bed methane fracturing should also significantly reduce the methane hazard occurring during hard coal mining. Selected properties of potential magnetic materials for pre-operation demethanization of hard coal deposits were discussed in the work. Potential proppants for hard coal deposits fracturing can be characterized by much smaller requirements in comparison to proppants used for shale gas extraction which, as a consequence, may result in much higher cost-effectiveness of their use and have a decisive influence on the choice of their production technology. However, these issues require further detailed research.
PL
W pracy zaprezentowano obecne i potencjalne możliwości zastosowania materiałów i metod magnetycznych w poszukiwaniach i eksploatacji złóż gazu łupkowego. Ponadto, w nawiązaniu do głównego celu, naszkicowano sposoby poszukiwań, a także eksploatacji złóż gazu łupkowego, w tym omówiono zasadę procesu szczelinowania hydraulicznego.
EN
The paper presents the current and potential use of magnetic materials and methods of shale gas exploration and exploitation. Furthermore, with reference to the main objective, the principle of the hydraulic fracturing process, as a way of shale gas exploration, was outlined.
EN
Production of electricity / heat through the use of biomass is one of the possible ways to increase energy production from renewable energy sources and promote sustainable development by reducing direct greenhouse gas emissions chich is associated with the energy sector (Moraisi et al., 2011). In the coming years, biomass will have important role as a natural source of renewable energy, due to the rising cost of fossil fuels, highly questionable safety of nuclear energy and the need of carbon dioxide emissions reduction. (Callejón-Ferre et al., 2014). According to 2009/28/EC Directive about the promotion of use of energy from renewable sources, Biomass is defined as the biodegradable fraction of products, waste and residues from the agricultural industry (including also substances coming from plant and animals), forestry and related industries, as well as the biodegradable fraction of industrial and municipal waste. Increasingly frequent use of alternative fuels, including biomass, in different areas of the industry cause a large production of new waste materials. Economic and environmental considerations are the cause of increased interest in the use of the economic potential of ash generated in these processes. In the article possibility of using new waste materials, which are fly ash from the combustion of mixed agricultural and forest biomass as hydraulic backfill material, solidifying and gobs caulking was analyzed.
PL
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat nastąpił gwałtowny wzrost wydobycia węgla kamiennego na świecie. W okresie miedzy rokiem 2000 a 2008 globalna produkcja węgla wzrosła z poziomu ok. 3,6 do blisko 6 mld ton, a prognozy do roku 2030 przewidują 2,5-krotny wzrost tego wydobycia. Najszybciej rosnące zapotrzebowanie na ten surowiec wystąpiło w takich krajach jak Chiny, Indie czy Rosja, których gospodarki są w fazie szybkiego rozwoju. Ogromne zapotrzebowanie na węgiel stało się bodźcem do dynamicznego rozwoju maszyn i technologii górniczych. Użytkownicy maszyn górniczych stawiają obecnie wysokie wymagania odnośnie trwałości, niezawodności, energooszczędności oraz bezpieczeństwa pracy. Również projektanci i producenci wychodzą naprzeciw, oferując nowe rozwiązania w tej dziedzinie [1, 2].
5
Content available remote Koncepcja technologii eksploatacji cienkiego złoża rud miedzi
PL
Grube i średniej grubości złoże rudy miedzi w KGHM zostało wyeksploatowane w większości obszarów górniczych. Wraz z głębokością udostępniane złoże ma mniejszą miąższość, równocześnie zwiększa się stan zagrożenia tąpaniami i zagrożenia klimatycznego. Wystąpiło też zagrożenie wyrzutami gazów i skał. W tych warunkach mało efektywne stają się dotychczas stosowane komorowo-filarowe systemy eksploatacji, zarówno ze względu na zagrożenia naturalne, jak i zubożanie urobku. W artykule przedłożono koncepcję eksploatacji cienkiego złoża systemem ubierkowym (ścianowym) z zawałem stropu lub jego ugięciem, z zapewnieniem optymalnej wysokości wyrobisk eksploatacyjnych zabezpieczanych obudową zmechanizowaną w ubierkach i na ich skrzyżowaniach z chodnikami eksploatacyjnymi. Urabianie calizny przewiduje się techniką strzelniczą, odstawę urobku z ubierki – zgarniakami, destrukcję stropu dla powodowania zawału i równocześnie ograniczenia zagrożenia tąpaniami – techniką ukierunkowanego szczelinowania lub torpedowania. Przewietrzanie przodków skanalizowanym obiegowym prądem powietrza pozwoli na poprawę warunków klimatycznych.
EN
Thick and medium copper deposit in KGHM was mined out in most of the mining areas. Down with the depth the deposit being opened has smaller thickness, at the same time rock burst hazard as well as climate hazard levels become bigger. Moreover the gas and rock outburst hazard occurs. Under such conditions, the previously used room-and-pillar mining methods are low effective, both due to the natural hazards and the dilution of mined ore. The paper presents the concept of mining the thin deposit using stopping (longwall) system with roof caving or its deflection, with ensuring the optimal height of mining workings protected by powered support at open ends and their crossings with mining galleries. It is envisaged to extract the solid using blasting, the haulage of ore from open end using scrapers, roof destruction to induce the roof fall and simultaneously to limit the burst hazard – technology of oriented fracturing or torpedoing. Ventilating the faces with sewered circulating air current will allow to improve the climate conditions.
EN
The EXPLORES project will develop an effective cooperation between higher education institutes, research institutions and the industry with a vision for sustainable mineral supply in Europe. In the project there are 9 full-network participants and 14 associated partners, mostly from Europe but also from South Africa and India. The coordination of the project is at University of Miskolc. Training and research programs will be carried out in 15 research topics, which are structured around two main themes: environmental concerns of mineral extraction and future mineral exploration and extraction technologies.
PL
Projekt EXPLORES ma na celu rozwój efektywnej współpracy pomiędzy instytutami uczelni wyższych, jednostkami badawczymi i przemysłem wraz z wizją zrównoważonego zaopatrzenia w surowce w Europie. W projekcie jest 9 pełnoprawnych uczestników i 14 stowarzyszonych partnerów, głównie z Europy, ale także z Południowej Afryki i Indii. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Miskolc. Programy szkoleniowe i badawcze będą prowadzone w 15 tematach badawczych, które są skupione wokół dwóch głównych obszarów: zagadnień ochrony środowiska w przemyśle wydobywczym oraz przyszłych technologii poszukiwania i wydobywania surowców.
7
Content available remote Ocena innowacyjności technologii górniczych eksploatacji rud miedzi
PL
Artykuł zawiera opis przeprowadzonych w ramach Projektu "foresight miedziowy" działań, zmierzających do oceny innowacyjności technologii górniczych stosowanych w KGHM S.A. oraz wyboru technologii kluczowych dla rozwoju przemysłu wydobywczego rud miedzi. Podano w nim kryteria ogólne i szczegółowe oceny innowacyjności technologii górniczych oraz zdefiniowane w wyniku ankietyzacji metodą delficką hipotezy scenariuszowe, wyznaczające przyszłe kierunki rozwoju poszczególnych technologii górniczych, uwzględniające możliwości ich modyfikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, wzrostu efektywności produkcji, możliwości adaptacji nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych jak i uniwersalność ich stosowania w zmieniających się warunkach górniczo-geologicznych. Określone na drodze wszechstronnych analiz trzy grupy technologii, uznanych za najważniejsze w przybliżonym czasie ich powszechnego zastosowania, stanowią podstawę dla alternatywnych scenariuszy rozwoju przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących, dostosowane do bieżących i potencjalnych możliwości rozwoju tego przemysłu w pespektywie roku 2020.
EN
The Article, in the framework of the project "foresight miedziowy", comprises the description of actions, which valuate innovation of mining technologies applied in KGHM S.A., and selection of key technologies for the development of copper ore mining industry. Included, in the article, general and detailed criteria estimate the innovative mining technologies and scenerio hypotheses determined on the basis of the delphian method poll. They set policy for future development of respective mining technologies accepting possibility of their modification in work safety, efficiency in production growth, adaptation of modern technical and technological solutions and universality of their usage in mining and geological conditions. Three groups of technologies, specified on the basis of many-sided analyses, which were recognized as most important while their common usage, compose the foundation for alternative scenerio, development of copper ore mining industry and accompanying row materials. They are tailored to current and potential possibilities of industry development in prospect 2020.
8
Content available remote Polskie górnictwo w I dekadzie XXI wieku - wyzwania i zagrożenia
PL
W artykule przedstawiono uwarunkowania aktualnej sytuacji i perspektywy rozwoju górnictwa ze szczególnym uwzględnieniem branż decydujqcych o bezpieczeństwie energetycznym Polski. Zwrócono uwagę na fakt konieczności wzrostu nakladów inwestycyjnych zwiqzanych z realizacją wydobycia takich surowców jak: węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny. Omówiono ksztaltowanie się zagrożeń naturainych w górnictwie węgla kamiennego.
EN
The paper presents the specificity of the current situation and the potential of the mining industry to grow, with particular focus on the branches which impact on the energy safety of Poland. The need to increase expenditure on projects related to mining of such energy minerals as coal, oil and natural gas is stressed. Natural hazards inherent to underground coal mining are discussed.
PL
Doszczelnianie zrobów zawałowych z użyciem drobnofrakcyjnych mieszanin popiołów lotnych jest technologią powszechnie stosowaną w górnictwie podziemnym, w celu poprawy warunków wentylacyjnych, eliminacji zagrożenia pożarowego, zmniejszenia deformacji powierzchni, ograniczenia migracji wód podziemnych czy osiągnięcia innych celów technologicznych lub ekologicznych. Pomimo znacznej ilości doświadczeń przemysłowych i bogatego dorobku naukowo-badawczego w tej dziedzinie, brak jest do tej pory efektywnych metod, pozwalających na prognozowanie przebiegu procesu doszczelniania zrobów w oparciu o podstawowe własności fizyczne, w tym w szczególności reologiczne, mieszanin i geometryczne parametry gruzowiska zawałowego. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań nad opracowaniem modelu przepływu mieszanin drobnofrakcyjnych w zrobach zawałowych, w oparciu o badania laboratoryjne wykonane na modelu gruzowiska zawałowego.
EN
Grouting of roof fall rock zones with fine-grained slurries made with fly ash is widely spread technology in underground mining applied often in aim to improve ventilation, control spontaneous ignition of coal, reduce surface subsidence, or to achieve other technical or ecological goals. In spite to significant industrial experience and reach scientific bibliography related to this subject, there is a still lack of effective methods for design of grouting process parameters on the basis of basic physical, especially rheological, properties of slurries and geometry of roof rock fall zone. The paper reports selected research results on evaluation of a model of fine-grained grouting slurries flow through roof fall rock zone, based on laboratory measurements of flow in a model of rock fall zone.
PL
W ostatnich latach w górnictwie podziemnym szeroko stosowane są technologie górnicze, wykorzystujące na dużą skalę drobnofrakcyjne odpady energetyczne, a w szczególności popioły lotne. Znaczna ilość zakładów energetycznych oraz kilka istniejących metod odsiarczania powodują, że powstające masowo popioły lotne różnią się pod względem składu chemicznego oraz własności pucolanowych. Dlatego dla optymalnego wykorzystania popiołów lotnych w technologiach podziemnych niezbędne jest przeprowadzenie badań, w celu poznania ich własności. W artykule przedstawiono wyniki badań hydromieszanin, sporządzonych na bazie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych trzech wybranych zakładów energetycznych. Na podstawie tych badań dokonano oceny przydatności tych hydromieszanin dla obecnie stosowanych technologii górniczych.
EN
In the last years in polish underground mining we can see intereasing of use energeticwaste (fine-gresnded waste) in particular fly ashes. The paper presents results of laboratory tests with use of ashes made with fluid-boilers (three chosen power plants). On the basis of this evalution of useful for this fly ash-water slurries in underground technologies was made.
11
Content available remote Budownictwo podziemne w Polsce u progu XXI wieku
PL
Budownictwo podziemne górnicze przeżyło w latach koniunktury w górnictwie burzliwy okres rozwoju. Obecnie budownictwo to znajduje się w stanie pewnego regresu. Budownictwo podziemne górnicze posiada znaczące osiągnięcia w zakresie doskonalenia tradycyjnych technologii górniczych, które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach budownictwa podziemnego. Na tym tle rozważono przeszłość i dokonania budownictwa podziemnego w Polsce, a następnie jego perspektywy rozwoju. Zwrócono również uwagę na obserwowany w ostatnim okresie rozwój technologii bezwykopowych stosowanych do budowy i renowacji obiektów infrastruktury podziemnej miast.
EN
Underground mining construction underwent a rapid development over the period of prosperity in mining. At present it seems to experience a certain impediment. Underground mining construction has significant achievements in the field of improving classical mining technologies that find applications in multiple branches of underground construction. Against this background the past and achievements of underground construction in Poland as well as its development perspectives were considered. It was mentioned on the development, observed in the last period, of the trenchless technologies applied to the construction and the renewal of the underground infrastructure of cities.
EN
When the new process control and instrumentation (PCI) technology was installed in the Nochten/ Reichwalde open-cast mine of Lausitzer Braunkohlen AG (LAUBAG) as well as at Niederaubem coal stockyard of Rheinbraun, the aim was also to replace and extend the already existing central process-management and information system. The object was to combine both systems with the Siemens PCS7 process control system and SILAG Quality management system already being used as part of the PCI technology. For the very first time in an open-cast mine, all the operator-control and monitoring functions of the central process-management and information system were provided on the basis of an Intranet-based web solution. During the planning and engineering phase, the structures of the data, functions and programs of the new system were subjected to object-oriented revision in close collaboration with the people at LAUBAG and Rheinbraun involved in the project.
PL
Po uruchomieniu w Kopalniach Węgla Brunatnego LAUBAG w Nochten oraz Rheinbraun w Niederauben nowych systemów automatyki i diagnostyki (PCI) stanęliśmy przed nowym zadaniem rekonstrukcji, zamiany i rozbudowy istniejących systemów zarządzania procesem i systemów diagnostyki i przesyłania informacji. Zadanie to rozwiązano poprzez kombinację tych systemów wraz z systemem PCS7 oraz systemem managementu jakości SILAG. Po raz pierwszy w kopalniach odkrywkowych wykorzystano technikę internetową (intranetową) na bazie web dla całokształtu kontroli i sterowania procesem. Ten system (jego struktury, funkcje, rozwiązania) powstał dzięki ścisłej współpracy zarówno naszych specjalistów jak również specjalistów firm kupujących.
PL
Przez najbliższe 20 lat w polskich kopalniach węgla dominował będzie system ścianowy. Wzrastać będzie wydobycie ze ścian aż do osiągnięcia w roku 2005 średnio ponad 3000 t/d z jedncj ściany. Dtugość ścian wzrastać będzie do 300 m i więcej. W najbliższych latach duży nacisk położony będzie na rozwój technologii pozaprzodkowych, takich jak: kotwienie wyrobisk korytarzowych, transport ludzi, transport materia-łów, relokacja sprzętu z przodka do przodka, odmetanowanie lokalne pokładów, odprężanie pokładów tąpiących itp.
EN
During the forthcoming 20 Years long-wall system will be dominant in the Polish coal mines. The production from longwall-faces will be increasing until it will reach in the year 2005 more than 3000 t.p.d. from one face. During the next years a great intercst will be paid towards the development of teohnologies beyond the extraction faces, like: roof bolting in galleries, material transport, men transport, relocation of equipment from face to face, methane drainage of seams, destressing of rock bursting seams etc.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.