Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 684

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo ochrony środowiska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
PL
Zielone finanse mają ożywić gospodarki krajów Unii Europejskiej po pandemii COVID-19. Wartość inwestycji ma wynieść 1 bln euro. Póki co, nie funkcjonują jeszcze wszystkie przepisy dotyczące ww. finansowania. Jednak każdy kraj członkowski, w tym Polska, będzie miał obowiązek ich implementowania.
PL
W Rządowym Centrum Legislacji analizowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Zawarte w nim zmiany dotyczą stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Nowelizacja nakłada nowe obowiązki na zarządy województw.
PL
W ostatnim czasie możemy zaobserwować powrót do inicjatyw ustawodawczych ze strony resortu klimatu i środowiska, odnoszących się do przepisów dotyczących postępowania z odpadami.
PL
Organizacja funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych odwołuje się w szczególności do przepisów Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.; dalej u.c.p.g.), a także Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.). W praktyce jednak formuła organizacyjna prowadzenia PSZOK-ów budzi czasem wątpliwości.
PL
Tekst poniższy jest kontynuacją rozważań z poprzednich numerów „Przeglądu Komunalnego”, dotyczących postępowania z różnego rodzaju odpadami, które stosunkowo często są porzucane i stwarzają problemy związane z wyegzekwowaniem obowiązku ich usunięcia z miejsca porzucenia. Takim rodzajem odpadów dość często porzucanych i stąd podlegających obowiązkowi usunięcia są odpady budowlane.
PL
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest instytucją prawną w systemie przepisów o odpadach komunalnych dość już zadomowioną. Jednak jego status, organizacja i funkcjonowanie wciąż wywołują wątpliwości i pytania, zwłaszcza w związku z ewoluującymi przepisami, w szczególności Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
PL
Kwestia magazynowania odpadów budzi ostatnio szereg kontrowersji. Ich reperkusją są liczne zmiany przepisów, wprowadzone w ostatnich trzech latach. Zmiany te wprowadzają regulacje coraz bardziej kazuistyczne, czego konsekwencją jest konieczność dokonywania kolejnych zmian wyjaśniających, a te powodują następne wątpliwości.
PL
W poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” przedstawiona została pierwsza część przygotowywanych zmian przepisów o odpadach, zawartych w projekcie zmiany ustawy o odpadach i innych ustaw – na stronie Rządowego Centrum Legislacji jako projekt nr 12339505 (UC 43) z 21 kwietnia br.; w nawiasie numer dokumentu na stronie RCL. Poniżej dalszy ciąg analizy.
PL
W połowie stycznia br. udostępniona została interpretacja Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska – dokument nr 1452859.4626260.3656901 z 14 stycznia 20201 r. – z założenia wyjaśniająca wątpliwości pojawiające się na gruncie rozumienia przepisów określających zasady stosowania karty przekazania odpadów komunalnych.
PL
W czerwcowym numerze „Przeglądu Komunalnego” ukazał się artykuł Anny Sydor-Baligi zatytułowany „Gmina a inwestor”, dotyczący składania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Moim zdaniem, zawiera on kilka sformułowań, które wymagają komentarza.
PL
Kluczową sprawą, o jakiej należy pamiętać przy ubieganiu się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest kwalifikacja przedsięwzięcia. To inwestor składa wniosek o wydanie decyzji i to on określa w nim rodzaj przedsięwzięcia, przy czym wniosek może być weryfikowany i doprecyzowany następnie przez organy uczestniczące w procesie wydawania decyzji.
PL
Inwestorzy chcą, aby organizacje ekologiczne brały odpowiedzialność i ponosiły konsekwencje swoich działań. Dlatego proponują zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Ekolodzy mówią o działaniach rodem z putinowskiej Rosji.
PL
W poprzednich numerach „Przeglądu Komunalnego” przeanalizowano przepisy Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, związane najpierw z kwalifikowaniem do kategorii odpadów gleby i ziemi, a następnie z gospodarowaniem tego rodzaju odpadami, czyli ich wykorzystywaniem. Tę ostatnią kwestię warto kontynuować.
PL
Czy artykuł 171 ustawy o odpadach można stosować do egzekwowania odpowiedzialności karnej za spowodowanie uciążliwości odorowych?
PL
Czy art. 171 ustawy o odpadach może być podstawą odpowiedzialności za powodowanie uciążliwości odorowych w związku z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarowania odpadami? Sprawdźmy.
PL
Organy odpowiedzialne za stosowanie nadzwyczajnego trybu usuwania odpadów mogą próbować przenieść odpowiedzialność za ich usunięcie na regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Jednak przesłanki ku temu w większości sytuacji będą nieoczywiste.
PL
Kolejne wyłączenia stosowania nadzwyczajnego trybu usuwania odpadów, wskazane w art. 26a ust. 12 ustawy o odpadach z grudnia 2012 r. (u.o. 2012), a omówione w niniejszym artykule, stanowią kontynuację rozważań z poprzednich wydań „Przeglądu Komunalnego”. Szczególną uwagę zwrócę tu na pkt 2 powyższego przepisu.
PL
W poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” rozpoczęta została analiza przepisów, które wprowadziły nadzwyczajny tryb usuwania odpadów z miejsc ich gromadzenia. Są one zawarte w nowym art. 26a Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2019 r. poz. 701, ze zm., dalej jako u.o.), wprowadzonym ustawą nowelizującą z 19 lipca 2019 r. Poniżej nastąpi dalsza ich analiza.
PL
W poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” przeanalizowano Ustawę z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: DzU z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) oraz Ustawę z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: DzU z 2020 r. poz. 1219) w zakresie przepisów związanych z kwalifikowaniem do kategorii odpadów gleby i ziemi. Obecnie należy wrócić do postawionych już pytań na temat uznania, czy wydobyta gleba lub ziemia pochodzą z terenów zanieczyszczonych. Z dokonanych poprzednio ustaleń wynika, że ma to być gleba lub ziemia wydobyta.
PL
W katalogu odpadów w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (DzU z 2020 r. poz. 10) gleba i ziemia pojawiają się jako pewne rodzaje odpadów w grupie 17 – „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.