Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inteligentne opomiarowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Kilka lat temu mogło jeszcze budzić nasze zdziwienie, że Orange – marka znana z łączności i telefonów – jest jednym z wystawców na targach WOD-KAN w Bydgoszczy. Technologie łączności i przetwarzania danych są dzisiaj standardem w zarządzaniu systemami mediów komunalnych. Jutro będą częścią internetu rzeczy i inteligentnych miast.
2
Content available remote Security policy and good practice for implementation of smart grid solutions
PL
Smart Grid jest koncepcją i zarazem sposobem na złagodzenie braków infrastrukturalnych oraz przeciwdziałania skutkom rosnącego popytu na energię elektryczną. Jednym ze sposobów zapewniających wzrost efektywności zarządzania elektroenergetycznego jest wykorzystanie najnowszych rozwiązań komunikacyjnych. Rozwiązania takie zapewniają mniejsze zużycie energii, wyrównanie krzywej dobowego obciążenia, zmniejszenie strat dzięki automatycznego bilansowania energii i większe bezpieczeństwo transferu.
EN
Smart Grid is both a concept and a way to mitigate infrastructural deficiencies and counteract the effects of the growing demand for electrical energy. One of the ways ensuring an increase in power grid’s management efficiency is utilization of the latest communication solutions. Such solutions ensure reduced energy consumption and leveling cur ve of daily load, decreased losses and – thanks to automated energy balancing – increased transfer security.
PL
Operatorzy sieci dystrybucyjnych wprowadzają obecnie inteligentne systemy pomiaru zużycia energii w gospodarstwach domowych. Tym samym możliwe staje się zdalne odczytywanie parametrów miernika energii oraz automatyczne generowanie bilingu. Proces ten znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Obserwuje się stale rosnące zapotrzebowanie na usługi energetyczne, co stwarza potrzebę modernizacji i rozszerzenia funkcjonalności sieci elektroenergetycznych. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące możliwości rozwoju inteligentnych sieci pomiarowych w Polsce. Wskazano zakres prac przeprowadzonych przez autorów w ramach projektu Big Data for Energy Sector – BigDES. Przybliżona została charakterystyka inteligentnych sieci Smart Grid. Na wybranych przykładach dokonano analizy możliwości wykorzystania inteligentnego opomiarowania systemu elektroenergetycznego. Przybliżono możliwości stosowania inteligentnych liczników energii elektrycznej – smart meters. W ramach zagadnienia kolejno badano zjawiska: precyzji pomiaru, dobowego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, opomiarowania stref gospodarstwa domowego oraz stosunku czasu pracy urządzeń do ceny energii elektrycznej. Zwrócono uwagę, że systemy inteligentne są w stanie ułatwić operatorom zarządzanie siecią elektroenergetyczną, a także dostarczyć wielu informacji odbiorcom końcowym. Zakończenie artykułu stanowi podsumowanie przeprowadzonych w ramach projektu prac.
EN
Distribution network operators are currently rolling out intelligent systems for measuring energy consumption in households. Therefore, it becomes possible to remotely read meter parameters of energy and automatically generate billing. This process is currently in the early stages of development. There has been a growing demand for energy services, which creates the need to modernize and extend the functions of Polish power grid. The article presents issues concerning the possibility of smart metering network development in Poland indicated the scope of the data carried out by the authors as part of Big Data for Energy Sector – BigDES project. Authors provided approximate characterization of intelligent Smart Grid and analysis of the possibilities of using smart metering power system. Brought closer the possibility of applying smart meters. Some of Smart Grid features have been studied in- the precision of the measurement, the daily electricity consumption in the household, household metering zones and the ratio of the working time of equipment for the price of electricity. It was pointed out that intelligent systems are able to facilitate the management of the electricity network operators, as well as provide a variety of information to end users. The end of the article is a summary of the project works.
PL
Przedstawione zostały podstawowe zasady funkcjonowania sieci inteligentnych oraz kwestie techniczne na poziomie relacji wszystkich urządzeń i podmiotów, realizujących swoje zadania w tej strukturze.
EN
The paper presents basic principles of operation of smart grids and technical problems connected with interrelations among all devices and entities that realize their tasks within this structure.
5
Content available remote Inteligentny system opomiarowania – uwarunkowania komunikacyjne
PL
System inteligentnego opomiarowania zużycia energii elektrycznej ma pozwolić między innymi na podniesienie poziomu obsługi odbiorców energii, przyczynić się znacząco do oszczędności zużycia energii, poprawić bezpieczeństwo i niezawodność w dostawach energii elektrycznej . Budowa takiego systemu musi uwzględniać uwarunkowania lokalnej infrastruktury energetycznej i teleinformatycznej, wymagania UE oraz bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w tym systemie. W artykule zaprezentowano koncepcję budowy inteligentnego systemu opomiarowania energii elektrycznej. Przedstawiono pewne uwarunkowania dotyczące komunikacji w odniesieniu do architektury tego systemu. Zaprezentowano możliwe do zastosowania protokóły komunikacyjne, a także media do transmisji danych. Struktura umożliwiająca komunikację w tym systemie jest budowana z wykorzystaniem różnych technologii pozwalających na transmisję przewodową lub transmisję bezprzewodową. W ramach tych technologii wykorzystuje się lokalne rozwiązania i uwarunkowania w infrastrukturze teleinformatycznej i elektroenergetycznej (np. technologii PLC – Power Line Communication).
EN
Intelligent measurement system of electrical energy consumption has to give the ability to increase in customer service level, conservation of energy, improvement of safety and reliability in electricity supply. The structure of this system has to consider both local energy and data communication network infrastructure conditions, UE requirements and also safety information processing. The article presents a conception structure of intelligent measurement system of electrical energy. It has shown some communication conditions in reference to the architecture of the system. It has also presented protocols of communication and data transmission utilities. Communication structure is built with various technologies which give the ability to a wire or wireless transmission. These technologies use local solutions and conditions in data communication network and electro-energy data structure (for example PLCPower Line Communication). The article has presented the abilities to include intelligent measurement system to intelligent smart grid network structures. It has emphasized the meaning of basic safety requirements in intelligent measurement system as well as: - Human factor - Technical and technological solutions - Used procedures It enables to create a safety environment for the cooperation of data communication network and energy technologies.
EN
In this paper spatial econometric methods were applied in the important real-life performance prediction problem. The authors use these methods to create spatial econometric models for Web server’s performance prediction. Data for prediction were obtained from active measurement experiment performed by MWING system. The analysis of results and impact of various factors on the accuracy of prediction were conducted. In conclusions the perspective use of econometric methods in considered field is summarized and future plans of research were given.
PL
W pracy zastosowano metody ekonometrii przestrzennej do problemu predykcji wydajności serwerów webowych. Dane do obliczeń pozyskano z aktywnego eksperymentu pomiarowego opartego na systemie MWING. Przeprowadzono analizę wykonanych prognoz oraz rozpatrzono wpływ różnych czynników na dokładność prognozy. We wnioskach przedstawiono perspektywę dalszych możliwości zastosowań metod ekonometrii przestrzennej do badania wydajności sieci Internet.
PL
W pracy przedstawiono wybrane, techniczne aspekty wdrażania AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) w Polsce. Wskazano na konieczność wyboru otwartego systemu komunikacji licznika energii elektrycznej z Operatorem Informacji Pomiarowej oraz SM (ang. Smart Meter) z Infrastrukturą Sieci Domowej. Określono możliwy do zastosowania poziom zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem.
EN
In this paper are presented choosen technical aspects of practical implementation AMI. Are pointed on choice necessity open communication system between energy electric meter and measurements centre, or smart meter and Home Area Network. Are determinated acceptable level of access authority.
PL
Inteligentne sieci będą miały coraz większe znaczenie w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Pozwolą na lepszą diagnostykę pracy sieci oraz na podejmowanie przez sieci działań samonaprawczych. Ich budowa i rozwój to konieczność, by sprostać potrzebom przemysłu i gospodarki, ale także wymogom nowej europejskiej polityki: klimatycznej, ochrony środowiska i oczekiwaniom społecznym.
PL
Prezentacja jest omówieniem zagadnień związanych z wdrożeniem inteligentnego oprogramowania w przedsiębiorstwach gazowniczych według funkcjonalności zawartych w ustawodawstwie Unii Europejskiej. Przy prezentacji tematu wykorzystano uproszczoną koncepcję wdrożenia inteligentnego opomiarowania u małych odbiorców gazu taryf od W-1 do W-4 w Karpackiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, którą poddano następnie analizie ekonomicznej opłacalności jej wdrożeniem. Wyniki analizy opłacalności ekonomicznej realizacji systemu odniesiono do możliwości współfinansowania przedsięwzięcia ze środków własnych Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. oraz programów pomocy publicznej. Celem prezentacji jest odpowiedź na następujące pytania: 1. Czy wdrożenie inteligentnego oprogramowania w przedsiębiorstwie KSG sp. z o.o. w obecnie panujących uwarunkowaniach techniczno-organizacyjnych jest ekonomicznie opłacalne? 2. Jakie warunki należy spełnić lub jak prowadzić wdrożenie, aby przedsięwzięcie to spełniło kryteria opłacalności ekonomicznej.
PL
W artykule przedstawiono strukturę systemu inteligentnego opomiarowania czynników energetycznych i mediów. Zaprezentowano nowy podmiot funkcjonalny niezależny operator pomiarowy, który byłby odpowiedzialny za jego wdrożenie i utrzymywanie. Określono podstawowe funkcje oraz korzyści wynikające z jego wdrożenia w strukturze systemu energetycznego i mediów.
EN
In the paper, a structure of the smart energy and media metering system is presented. The new functional component Independent Measuring Operator, responsible for smart energy and media system implementation and maintenance is described. Basic functions and implementation advantages of the Independent Measuring Operator in smart energy and media system are outlined. The functional model of the Independent Measuring Operator is presented in figure 1, while the diagram of its implementation for energy smart metering system is shown in figure 2. According to the European Smart Metering Industry Group recommendations, the model proposed in this paper ensures two-way communication between the smart metering system and consumers as well as utilities. The logical structure diagram of the Energy Management System and communication relations between the basic system components are shown in the diagram of figure 3. The node logical structure diagram of the smart metering system based on the ZigBee wireless communication integrated with the Home Area Network is depicted in figure 4. The example node logical structure diagram of the smart metering system based on the heterogenic communication (e.g. ZigBee, M-BUS, PLC) and two basic application servers (AMR and AMR) is presented in figure 5.
12
Content available remote Smart Metering i inne inteligencje
EN
The author is of an opinion that most of the activities currently undertaken to implement the concept of smart metering in Poland are aimed at equipping 15 million electricity end users with "smart meters". however, the idea of smart metering is something more than just replacing all the induction meters installed in the houses connected to low voltage networks, and initiating the transmission of measurement data to the central and local data centres.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.