Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 424

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
EN
In the literature on the subject, the term "security" is accompanied by the terms "non-threatening state", "non-threatening state of peace", "state of peace", "state of certainty". The lexical meaning of the term (Latin sine cura – no worries) should be understood as a situation in which there are no threats. In the context of lexical meaning, the term security means a risk-free situation. Contemporary understanding of the term focuses its attention on learning security understood as the resultant of the theory and practice of providing a reference subject with the possibility of survival (existence) and the pursuit of own interests, particularly using opportunities, taking challenges, minimizing risk and counteracting all types of threats. Definitive approaches to the term security indicate that it should be understood as a state and process. The state of security should be understood as a sense of confidence of the subject and guarantee of its survival, while the process – as chance for improvement and development of state’s means to protect and defend it. The current catalog of security threats proposed by Barry Buzan was extended in the second half of the 20th century from military nature threats to threats of a political, economic, social, and environmental nature. These changes have redefined the modern understanding of security. The main research problem was formulated as the question: what are the theoretical aspects of contemporary security threats? The article aims to analyze and diagnose contemporary definitions of security and its threats. The research process uses methodological methods of scientific cognition, mainly analysis and criticism of literature.
PL
W literaturze przedmiotu terminowi „bezpieczeństwo” towarzyszą określenia „stan niezagrożenia”, „stan niezagrożenia pokoju”, „stan pokoju”, „stan pewności”. Leksykalne znaczenie tego terminu (łacińskie sine cura – bez troski) rozumieć należy jako sytuację, w której nie występują zagrożenia. W kontekście znaczenia leksykalnego termin bezpieczeństwo oznacza więc sytuację pozbawioną zagrożeń. Współczesne rozumienie tego terminu koncentruje swą uwagę na poznaniu bezpieczeństwa rozumianego jako wypadkowa teorii i praktyki zapewnienia referencyjnemu podmiotowi bezpieczeństwa możliwości przetrwania (egzystencji) i realizacji własnych interesów w szczególności poprzez wykorzystanie szans, podejmowanie wyzwań, minimalizowanie ryzyka oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zagrożeniom. Definicyjne ujęcia terminu bezpieczeństwo wskazują, że powinien być on rozumiany jako stan i proces. Poprzez stan bezpieczeństwa rozumieć należy poczucie pewności podmiotu oraz gwarancję jego przetrwania, poprzez proces szansę na doskonalenie i rozwój środków państwa służących do jego ochrony i obrony. Współczesny katalog zagrożeń bezpieczeństwa, zaproponowany przez Barrego Buzana, został rozszerzony w drugiej połowie XX wieku z zagrożeń o charakterze militarnym na zagrożenia o charakterze politycznym, gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Zmiany te na nowo zdefiniowały współczesne rozumienie bezpieczeństwa. Główny problem badawczy artykułu sformułowano w formie pytania: jakie są teoretyczne aspekty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Celem artykułu jest analiza i diagnoza współczesnych definicji bezpieczeństwa i jego zagrożeń. Proces badawczy wykorzystuje metodologiczne metody poznania naukowego, głównie analizę i krytykę literatury.
4
Content available remote Cyberbezpieczeństwo systemów sterowania ruchem kolejowym
PL
Systemy sterowania ruchem kolejowym (srk) przechodzą obecnie silną metamorfozę związaną ze znacznym zwiększeniem udziału rozwiązań informatycznych do realizacji funkcji krytycznych, tzn. zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Potencjalne cyberataki oprócz zagrożeń znanych ze sfery publicznej niosą ze sobą możliwość zakłóceń w funkcjonowaniu procesu ruchowego i mogą doprowadzić do sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. W celu ochrony systemów srk potrzebna jest znajomość ich architektury, przedstawiamy więc jej zarys. To punkt wyjściowy do zaproponowania rozwiązań z obszaru cyberochrony.
EN
Railway traffic control systems are undergoing fundamental changes related to a significant increase in the share of IT solutions to carry out critical functions, that is to ensure railway traffic safety. Apart from risks that are well known publicly, potential cyber attacks carry the risk of disrupting essential railway traffic services and may lead to life-threatening situations. In order to protect railway traffic control systems, it is necessary to know their architecture and the article attempts to outline it. This is the starting point to suggest solutions within the area of cyber protection.
PL
Wielu miejskim zwierzętom najbardziej zagrażają samochody. W przypadku miejskich kun jest odwrotnie - to one zagrażają autom.
PL
Bezpieczeństwo lokalne jest najbardziej odczuwalną kategorią bezpieczeństwa. Najczęściej jest ono utożsamiane z bezpośrednią przestrzenią życiową człowieka. Współczesne procesy cywilizacyjne oraz możliwości będące ich następstwem powodują, że człowiek przestaje zamykać się tylko do spraw bezpośredniego otoczenia. Zapoczątkowany w latach 90. XX w. rozwój samorządności i jego trzypoziomowa rozbudowa spowodowały, że obywatele stają się świadomymi uczestnikami życia społecznego na płaszczyźnie gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia odnoszące się do współczesnego wymiaru bezpieczeństwa lokalnego. Zostały wskazane granice lokalności determinujące sprawy tego środowiska oraz przykłady zagrożeń, jakie mogą kształtować poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców. Przedstawiono również możliwości przeciwdziałania zagrożeniom środowiska lokalnego przez stanowienie norm obowiązującego porządku prawnego.
EN
Local security is the most tangible security category. Most often it is identified with the immediate living space of a person. Contemporary civilization processes and opportunities resulting from them cause that man ceases to close himself only to the matters of his immediate environment. The development of self-governance, which started in the 1990s, and its three-level expansion, made citizens conscious participants of social life at the municipality, county and province level. The article presents selected issues related to the contemporary dimension of local security. Local boundaries determining the issues of this environment and examples of threats that may affect the sense of security of its inhabitants were indicated. The possibilities of counteracting threats to the local environment by setting the standards of the binding legal order were also presented.
7
Content available State security in the systemic aspect
EN
These considerations have been devoted to fundamental issues directly related to the functioning of the modern state, i.e. security and the inseparable threat concept, as well as the state’s potential in this respect comprised by the security system. Due to the editorial framework, only a general signaling of the problem was possible, although it allowed the intentional signaling of its most important aspects. The complexity of the problems related to the functioning of the modern state in an extremely complicated international security environment still does not allow the possibility to precisely define the conceptual framework of the term state security. It seems that this quality is unlikely to change in the foreseeable future given the increasing complexity of social relations over time, not only in the area of a single country, but also in a global context at an international level. This will undoubtedly affect the increasingly high level of complexity in the formation of the state security system. Among others for these reasons constant analyses are required by the issue of state security and the resources, procedures and instruments assigned to it, in the form of a state security system.
PL
Niniejsze rozważania poświęcone zostały fundamentalnym kwestiom bezpośrednio wiążącym się z funkcjonowaniem wspołczesnego państwa, a więc bezpieczeństwu i nierozłącznemu z nim pojęciu zagrożenia, a także potencjałowi państwa w tym zakresie ujętym w ramach systemu bezpieczeństwa. Z racji ram edytorskich możliwe było jedynie ogolne zasygnalizowanie problemu, choć pozwoliło ono na zamierzone zasygnalizowanie w wyraźny sposób jego najistotniejszych aspektow. Zawiłość problematyki funkcjonowania współczesnego państwa w niezwykle skomplikowanym międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa wciąż nie daje możliwości precyzyjnego określenia ram pojęciowych terminu bezpieczeństwo państwa. Wydaje się, że właściwość ta raczej nie ulegnie zmianie w dającej się przewidzieć przyszłości, zważywszy na rosnącą w czasie złożoność relacji społecznych nie tylko w obszarze pojedynczego państwa, ale także w kontekście globalnym na płaszczyźnie międzynarodowej. Bez wątpienia wpływać to będzie na coraz wyższy poziom złożoności konstrukcji systemu bezpieczeństwa państwa. Chociażby z tych powodow problematyka bezpieczeństwa państwa przypisanych mu zasobow, procedur i instrumentow ich realizacji w postaci systemu bezpieczeństwa państwa, wymaga ciągłych analiz.
8
Content available Dimension of local security – selected issues
EN
Local security is the most tangible security category. Most often it is identified with the immediate living space of a person. Contemporary civilization processes and opportunities resulting from them cause that man ceases to close himself only to the matters of his immediate environment. The development of self-governance, which started in the 1990s, and its three-level expansion, made citizens conscious participants of social life at the municipality, county and province level. The article presents selected issues related to the contemporary dimension of local security. Local boundaries determining the issues of this environment and examples of threats that may affect the sense of security of its inhabitants were indicated. The possibilities of counteracting threats to the local environment by setting the standards of the binding legal order were also presented.
PL
Bezpieczeństwo lokalne jest najbardziej odczuwalną kategorią bezpieczeństwa. Najczęściej jest ono utożsamiane z bezpośrednią przestrzenią życiową człowieka. Współczesne procesy cywilizacyjne oraz możliwości będące ich następstwem powodują, że człowiek przestaje zamykać się tylko do spraw bezpośredniego otoczenia. Zapoczątkowany w latach 90. XX w. rozwój samorządności i jego trzypoziomowa rozbudowa spowodowały, że obywatele stają się świadomymi uczestnikami życia społecznego na płaszczyźnie gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia odnoszące się do współczesnego wymiaru bezpieczeństwa lokalnego. Zostały wskazane granice lokalności determinujące sprawy tego środowiska oraz przykłady zagrożeń, jakie mogą kształtować poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców. Przedstawiono również możliwości przeciwdziałania zagrożeniom środowiska lokalnego przez stanowienie norm obowiązującego porządku prawnego.
9
Content available Bezpieczeństwo państwa w ujęciu systemowym
PL
Niniejsze rozważania poświęcone zostały fundamentalnym kwestiom bezpośrednio wiążącym się z funkcjonowaniem wspołczesnego państwa, a więc bezpieczeństwu i nierozłącznemu z nim pojęciu zagrożenia, a także potencjałowi państwa w tym zakresie ujętym w ramach systemu bezpieczeństwa. Z racji ram edytorskich możliwe było jedynie ogolne zasygnalizowanie problemu, choć pozwoliło ono na zamierzone zasygnalizowanie w wyraźny sposób jego najistotniejszych aspektow. Zawiłość problematyki funkcjonowania współczesnego państwa w niezwykle skomplikowanym międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa wciąż nie daje możliwości precyzyjnego określenia ram pojęciowych terminu bezpieczeństwo państwa. Wydaje się, że właściwość ta raczej nie ulegnie zmianie w dającej się przewidzieć przyszłości, zważywszy na rosnącą w czasie złożoność relacji społecznych nie tylko w obszarze pojedynczego państwa, ale także w kontekście globalnym na płaszczyźnie międzynarodowej. Bez wątpienia wpływać to będzie na coraz wyższy poziom złożoności konstrukcji systemu bezpieczeństwa państwa. Chociażby z tych powodow problematyka bezpieczeństwa państwa przypisanych mu zasobow, procedur i instrumentow ich realizacji w postaci systemu bezpieczeństwa państwa, wymaga ciągłych analiz.
EN
These considerations have been devoted to fundamental issues directly related to the functioning of the modern state, i.e. security and the inseparable threat concept, as well as the state’s potential in this respect comprised by the security system. Due to the editorial framework, only a general signaling of the problem was possible, although it allowed the intentional signaling of its most important aspects. The complexity of the problems related to the functioning of the modern state in an extremely complicated international security environment still does not allow the possibility to precisely define the conceptual framework of the term state security. It seems that this quality is unlikely to change in the foreseeable future given the increasing complexity of social relations over time, not only in the area of a single country, but also in a global context at an international level. This will undoubtedly affect the increasingly high level of complexity in the formation of the state security system. Among others for these reasons constant analyses are required by the issue of state security and the resources, procedures and instruments assigned to it, in the form of a state security system.
PL
Broń biologiczna jest często określana jako „uboga broń masowego rażenia”, ponieważ jest stosunkowo tania i łatwa w produkcji, ukrywaniu i przenoszeniu. Mimo upływu czasu, w obliczu pandemii COVID19, ryzyko użycia broni biologicznej wydaje się bardzo prawdopodobne. Możliwość użycia broni masowego rażenia (broni biologicznej) rodzi szczególne zagrożenie ze strony współczesnych organizacji terrorystycznych, dla których istotnym jest spektakularny zamach. W artykule w sposób syntetyczny, oparty na dostępnych źródłach i niepublikowanych informacjach, autor przedstawia aktualny poziom zagrożenia terroryzmem biologicznym, nie pozostający bez związku z niepożądaną, wciąż towarzyszącą pandemią COVID-19.
EN
The biological weapons often is defined as “weapons of mass destruction poor”, because this is relatively cheap and easy in the production, hidden and relocation. In the face of COVID-19 pandemic, the risk of using biological weapons seems very likely. A possibility of using weapons of mass destruction (biological weapon) is arousing special danger by contemporary terrorist organizations. In this article in a synthetic, based on the available references and the unpublished information, author present the current level of threat of biological terrorism, which is not unrelated to the undesirable, still acompanying COVID-19 pandemic.
EN
The subject of the article are problems of safety in the operation of earth structures designed for vehicle traffic in the conditions of threats of loss of stability. In particular, the following issues were discussed: design and construction of embankments on weak, marshy soil, safety of earth structures in floodplains, safety of earth structures in landslide areas, earth structures located in areas of mining damage. Examples of solutions to particular problems are given. The summary contains statements of utilitarian and cognitive significance.
PL
Tematem artykułu są problemy bezpieczeństwa eksploatacji komunikacyjnych budowli ziemnych w warunkach zagrożeń utraty stateczności. W szczególności omówiono następujące zagadnienia dotyczące: projektowania i budowy nasypów na słabym podłożu bagnistym, bezpieczeństwa budowli ziemnych na terenach zalewowych, bezpieczeństwa budowli ziemnych na terenach osuwiskowych, budowli ziemnych zlokalizowanych na terenach szkód górniczych. Podano przykłady rozwiązania poszczególnych problemów. Podsumowanie zawiera stwierdzenia o znaczeniu utylitarnym i poznawczym.
EN
The article discusses the issue related to the study of the level of knowledge among students of Safety Engineering in the field of selected types of threats, the possibility of their occurrence, and knowledge of the rules of conduct in the event of their occurrence at the Campus of the Silesian University of Technology. Survey techniques were used for the analysis.
PL
W artykule poruszono zagadnienie związane z badaniem poziomu wiedzy wśród studentów kierunku Inżynierii Bezpieczeństwa w zakresie wybranych rodzajów zagrożeń, możliwości ich wystąpienia oraz znajomości zasad postępowania w przypadku zaistnienia ich na terenie Miasteczka Akademickiego Politechniki Śląskiej. Do analizy wykorzystano techniki badań ankietowych.
17
Content available Decisions in safety management
EN
The article emphasizes that safety is the most important value for every person. Today, in the face of many threats, its level and interpretation are changing. The conditions of some phenomena also generate premises and possibilities for situations threatening health, life, environment, or infrastructure of a specific area to occur. The probability of occurrence of non-military supernatural events is relatively high. Therefore, it is necessary to skillfully use all the circumstances to distance the potential threats and minimize the possible consequences. It is imperative to take action that will keep and prolong the safety situation. Systemic solutions and the inclusion of many public institutions (organizations) and the society in action taken are essential. Security management is one of the basic functions of all government bodies and public administration, both at government and local government levels. Once the state is achieved, it cannot be maintained for too long. In each case, the procedure will be different. The article presents selected principles of the decision-making process, a procedure aimed at ensuring that the security level is acceptable.
PL
Artykuł akcentuje, że bezpieczeństwo jest najistotniejszą wartością dla każdego człowieka. Współcześnie w obliczu szeregu zagrożeń jego poziom i interpretacja ulega zmianom. Uwarunkowania szeregu zjawisk generują również przesłanki i możliwości zaistnienia sytuacji zagrażających zdrowiu, życiu, środowisku czy infrastrukturze określonego obszaru. Prawdopodobieństwo zaistnienia niemilitarnych zdarzeń nadzwyczajnych jest stosunkowo wysokie. Dlatego należy umiejętnie wykorzystywać wszelkie okoliczności, aby oddalać mogące się pojawić zagrożenia, a ewentualne skutki zminimalizować. Trzeba podejmować działania, które stan bezpieczeństwa pozwolą utrzymać możliwie jak najdłużej. Nieodzowne są rozwiązania systemowe i włączenie do podejmowanych działań wiele instytucji (organizacji) publicznych oraz społeczeństwa. Zarządzanie bezpieczeństwem stanowi bowiem jedną z podstawowych funkcji wszystkich organów władzy i administracji publicznej, zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego. Stanu raz osiągniętego nie da się utrzymać zbyt długo. W każdym przypadku procedura postępowania będzie inna. Artykuł przedstawia wybrane zasady procesu decyzyjnego, postępowania ukierunkowanego na to, aby poziom bezpieczeństwa był akceptowalny.
EN
The issue of announcing, changing and revoking alert levels and CRP alert levels for threats in the Polish cyberspace (CRP alert levels) is inseparably connected with anti-terrorist actions taken by public administration bodies. The Counter-Terrorism Act of 10 June 2016 sets out the principles of conducting counter-terrorism activities and the principles of cooperation between authorities in the scope of such activities. It specifies the bodies which are entitled to announce change and revoke alert levels and CRP alert levels. Until recently, alarm levels associated mainly with the protection of military command, agencies and institutions play an increasingly important role in the area of protection of the civilian population. The proof of this is the extension of the existing formula for the use of alarm levels in the civil (non-military) environment and the cyberspace of the Republic of Poland. The decision to announce, change and revoke an alert level and a CRP alert level depends on a number of factors, including the following: the reasons for their announcement, the division of competences of the bodies responsible with respect to their announcement, change and revocation, and the execution of projects required to be carried out for the introduction of particular alert levels or CRP alert levels.
PL
Problematyka dotycząca wprowadzenia, zmiany i odwołania stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni RP (stopni alarmowych CRP) nieodłącznie wiąże się z działaniami antyterrorystycznymi organów administracji publicznej. Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych określa zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz zasady współpracy między organami w zakresie prowadzenia takich działań. Precyzuje szczegółowo podmioty uprawnione do wprowadzenia, zmiany i odwołania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP. Stopnie alarmowe kojarzone jeszcze do niedawna głównie z ochroną dowództw, agencji oraz instytucji o charakterze militarnym odgrywają coraz większe znaczenie w obszarze ochrony ludności. Dowodem na to jest rozszerzenie dotychczasowej formuły stosowania stopni alarmowych o środowisko cywilnego (niemilitarnego) zastosowania oraz środowisko cyberprzestrzeni RP. Decyzja o wprowadzeniu, zmianie i odwołaniu stopnia alarmowego i stopnia alarmowego CRP zależy od licznych uwarunkowań, wśród których można wymienić m.in.: przesłanki do ich wprowadzenia, podział kompetencyjny podmiotów w zakresie ich wprowadzenia, zmiany i odwołania oraz wykonywania przedsięwzięć wymaganych do zrealizowania na okoliczność wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP.
EN
Purpose: The aim of the presented paper is to review the literature concerning the risks related to possible contamination with chemical substances of firefighter’s personal protective equipment (i.e. special clothing, special gloves, firefighter boots and balaclavas) during rescue operations. The authors focused on contamination resulting from the interaction of aromatic and aliphatic hydrocarbons, volatile organic compounds and phthalates. Introduction: During rescue operations, firefighters are exposed to chemicals which are inherent in fires in buildings and open spaces. The health hazards caused by chemicals accumulating on the surface of personal protective equipment, which can enter the firefighter’s body through the skin, posing a lethal threat, is becoming an increasingly recognized issue. Scientific research shows that chemicals generated during fires are harmful – a significant proportion of them has a confirmed carcinogenic and mutagenic effect. Methodology: The presented analysis of the issue of chemical contamination of personal protective equipment and the associated risks to the firefighter was prepared on the basis of a review of selected Polish and foreign literature. The main types of chemical pollutants with chemical substances and the determined levels of pollution were addressed in the paper, indicating the conditions under which they were obtained. Additionally, the properties of the most common groups of chemicals that contaminate personal protective equipment are described. The characteristics of firefighter’s personal protective equipment, with the particular focus on the materials used for special firefighter suit, are also presented. Conclusion: A review of relevant literature indicates that contamination of firefighter’s personal protective equipment were investigated mainly with respect to the presence of aromatic and aliphatic hydrocarbons, volatile organic compounds with a proven carcinogenic effect. Phthalates as substances posing a very high risk to fertility were less commonly studied. The high content of harmful chemicals in dirt present on the surface of the material of special clothing and on other personal protective equipment, as well as in the urine metabolites, indicates unequivocally the need for decontamination of personal protective equipment after every fire
PL
Cel: Celem artykułu jest przegląd literatury dotyczącej zagrożeń związanych z możliwym zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi środków ochrony indywidualnej strażaka (tj. ubrania specjalnego, rękawic specjalnych, butów strażackich oraz kominiarek) podczas prowadzenia przez niego działań ratowniczych. Autorzy skupili się na kontaminacji wynikającej z oddziaływania węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, lotnych związków organicznych oraz ftalanów. Wprowadzenie: Podczas działań ratowniczych strażacy narażeni są na działanie substancji chemicznych, które są nieodłącznym elementem pożarów w obiektach budowlanych oraz przestrzeniach otwartych. Coraz częściej dostrzeganą kwestią jest zagrożenie zdrowotne powodowane przez substancje chemiczne gromadzące się na powierzchni środków ochrony indywidualnej, które poprzez skórę mogą przedostać się do organizmu strażaka, stanowiąc dla niego śmiertelne zagrożenie. Jak wskazują badania naukowe, substancje chemiczne powstające podczas pożarów są szkodliwe, znaczna ich część ma potwierdzone działanie kancerogenne i mutagenne. Metodologia: Przedstawiona analiza zagadnienia zanieczyszczeń chemicznych środków ochrony indywidualnej i wiążących się z tym zagrożeń dla strażaka została przygotowana na podstawie przeglądu wybranej literatury polskiej i zagranicznej. W artykule omówiono tematykę głównych rodzajów zanieczyszczeń substancjami chemicznymi oraz wyznaczonych poziomów zanieczyszczeń, ze wskazaniem warunków, jakie towarzyszyły ich uzyskaniu. Ponadto opisano właściwości najczęściej spotykanych grup substancji chemicznych zanieczyszczających środki ochrony indywidualnej. Przedstawiono także charakterystykę środków ochrony indywidualnej strażaka, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów stosowanych na ubrania specjalne strażaka. Wnioski: Przegląd przedmiotowej literatury wskazuje, że zanieczyszczenia środków ochrony indywidualnej strażaków były badane głównie pod kątem obecności węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, lotnych związków organicznych, o udowodnionym działaniu kancerogennym. Rzadziej zajmowano się ftalanami jako substancjami stanowiącymi bardzo duże zagrożenie dla płodności. Wysoka zawartość szkodliwych substancji chemicznych w zabrudzeniach na powierzchni materiału ubrania specjalnego, jak i innych środków ochrony indywidualnej, a także w metabolitach moczu strażaków, jednoznacznie wskazuje na konieczność dekontaminacji środków ochrony indywidualnej po każdym pożarze.
20
Content available remote Piractwo somalijskie
PL
Piractwo jest bardzo ważnym problemem, które pośrednio dotyczy, praktycznie każdego człowieka. Każdy korzysta bowiem z dóbr, które były transportowane drogą morską. Morza i oceany zajmują bardzo dużą powierzchnię kuli ziemskiej, społeczeństwo nie jest w stanie ich kontrolować. Geneza piractwa wiąże się bezpośrednio z powstaniem żeglugi morskiej, świadczy to o tym, iż ludzie od zarania dziejów muszą zmagać się z tym problemem. Szczególnie niebezpiecznym regionem w kwestii piractwa jest Ocean Indyjski, Zatoka Adeńska i Róg Afryki. Zaangażowanie organizacji międzynarodowych sprawiło, iż obecnie piractwo na tych obszarach ustępuje, nie zmienia to faktu, iż należy nieustannie kontrolować sytuację i inwigilować obiekty, które przemieszczają się tamtejszymi trasami.
EN
Piracy is a very important problem that indirectly affects practically every person. Everyone uses the goods that were transported by sea. The origin of piracy is related to the emergence of shipping. A particulary dangerous area for piracy is the Indian Ocean, the Gulf of Aden and the Horn of Africa. Due to the involvement of international organizations, piracy in these areas is now subsiding, but this doesn't change the fact that the situation should be constantly monitored and objects that move along these routes must be constantly monitored.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.