Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdrowa żywność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Po wielu latach wracamy do artykułu Aleksandra Paliwody, który ukazał się w naszym czasopiśmie w nr 8/2000, a to dlatego, że chłodnictwo odgrywa w życiu człowieka coraz ważniejszą rolę i to zarówno zdrowego jak i chorego. Stosowanie techniki chłodniczej wydatnie przyczynia się do prowadzenia skutecznej walki o nasze zdrowie, zarówno wtedy, gdy nam ono dopisuje i chcemyje zachować, jak i wtedy, gdy odmawia posłuszeństwa i chcemy je odzyskać. Jak twierdzi Autor, nauka w tym nauka o racjonalnym żywieniu nie dąży do wynalezienia jakiegoś eliksiru życia zapewniającego nam nieśmiertelność, a jedynie stara się poznać potrzeby ludzkiego organizmu, w tym zasady racjonalnego odżywiania i ogólnej higieny życia, aby stworzyć warunki i szanse na długowieczność w dobrej kondycjifizycznej i psychicznej.
EN
After many years we remind the paper by Aleksander Paliwoda published in our journal no 8/2000. The reason is more and more important role of refrigeration in the life of as well healthy as ill people. Refrigeration technology significantly contributes to the effective fight for our health both when we feel good and we want to stay healthy and when we want to regain it. According to the author, science including the science of rational nutrition, does not seek to invent any elixir of life that gives us immortality, but only tries to learn the needs of the human body; including the princioles of rational nutrition and general hygiene of life, to create conditions and opportunities for longevity in good physical and mental condition.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia związane z perspektywami rozwoju rynku zdrowej żywności w regionie lubuskim. Zobrazowano w nim sektor produkcji rolnej, akcentując istotną rolę rozwoju rolnictwa zrównoważonego. Ukazana została również problematyka efektów proekologicznej produkcji rolnej. Analizie poddano rynek zdrowej żywności województwa lubuskiego.
EN
The paper discusses the problems of the eco food prospect in Lubusz region. The article illustrates sector of agricultural production, focusing on relevance of agricultural sustainable development. Also the pro-ecological agricultural production’s effects problem was shown. Analyse applies healthy food market in Lubusz Voivodeship.
PL
Artykuł prezentuje autorski system monitoringu polsko-francuskiej firmy Blulog Sp. z o.o., wykorzystywany do monitoringu wilgotności i temperatury podczas transportu oraz przechowywania produktów FMCG przez firmy krajowe i zagraniczne z branży spożywczej oraz sieci mniejszych lokali gastronomicznych w Europie.
PL
W artykule przedstawiono krótką charakterystykę produktów pszczelich oferowanych na rynku Polskim. Szczególną uwagę poświęcono preferencjom konsumentów dotyczącą produktów pszczelich. Na podstawie przeprowadzonych badań poruszono kwestie wpływu produktów pszczelich na zdrowie człowieka, a także zastosowanie ich w profilaktyce. Zaprezentowano także ocenę poszczególnych elementów mających wpływ na zakup miodu przez konsumentów. Otrzymane wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na stwierdzenie coraz większej świadomości konsumentów w zakresie zdrowej żywności.
EN
This article presents the short specific of bee products offered on the market in Poland. Special attention was paid to consumer preferences regarding bee products. Based on the study was examined the impacts of bee products on human health and their application in prevention. It presented an assessment of the individual elements that affect the purchase of honey by consumers. The results of the studies conducted have allowed to state the growing consumer awareness of healthy food.
PL
Celem artykułu jest zaproponowanie kierunków działalności gospodarczej zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój polega na wprowadzaniu ładu środowiskowego, gospodarczego i społecznego1. Dla pół- nocno-wschodniej Polski najbardziej istotne są dwa kierunki: • produkcja zdrowej i leczniczej żywności, • pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii. Te działania zmierzają między innymi do zmiany wzorców konsumpcji i produkcji oraz racjonalnego i oszczędnego wykorzystania ograniczonych zasobów naturalnych przy jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska. Obszary województwa podlaskiego spełniają warunki do prowadzenia takiej działalności. Propozycja produkcji zdrowej i leczniczej żywności oraz pozyskiwania odnawialnych źródeł energii mocno koresponduje z ideą działania władz Unii Europejskiej i Polski oraz znajduje odzwierciedlenie w dokumentach przyjętych przez władze województwa, takich jak: Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 20202 i Regionalny program operacyjny województwa podlaskiego 2014-20203.
EN
In the paper two directions of economic development of north-eastern Poland have been presented: • the production of healthy and medicinal food, • use of renewable energy resources. There are the least degraded areas in the north-eastern Poland and that’s why Podlasie province is the best for the production of healthy and medicinal food. The following renewable energy resources should be used: photovoltaic systems, small vertical-axis wind turbines and agricultural biogas power plants. The suggested activities have many advantages: • sustainable economic development without degradation of Podlasie province, • creating new jobs (several thousand in the whole province), • new health and leisure centres (using healthy and medicinal food) will be attractive for tourists and sick people from Poland and the abroad.
PL
Piąta część cyklu artykułów poświęconych błędom projektowym i wykonawczym, występującym w systemach wentylacji i klimatyzacji (cz. 1 - nr. 4/2013, cz. 2 - nr. 5/2013, cz. 3 - nr. 6-7/2013, cz. 4 - nr. 8/2013). Artykuł zawiera treści zapisów ustaw i rozporządzeń dotyczących tematu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz praktyczne uwagi i spostrzeżenia autora, sformułowane na podstawie dostrzeżonych podczas jego wieloletniej praktyki zawodowej błędów projektowych, wykonawczych, i wynikających z niewłaściwej eksploatacji instalacji. Jego piąta część poświęcona jest problemom związanym ze stosowaniem wentylacji i klimatyzacji w przemyśle spożywczym, czyli szeroko rozumianej produkcji żywności.
EN
The fifth part of the series of articles on the projects and the errors occurring in ventilation and air conditioning (part 1 - no. 4/2013, Mon. 2 - no. 5/2013, Mon. 3 - no. 6-7/2013, part . 4 - no. 8/2013). This article contains content provisions of laws and regulations on the subject of mechanical ventilation and air-conditioning and practical remarks and observations the author, based on a perceived during his many years of professional practice of design errors, regulations, and due to improper operation of the installation. The fifth part is devoted to the problems associated with the use of ventilation and air conditioning systems in the food industry, the broader food production.
PL
Badano hydrolizaty kazeiny otrzymane z udziałem zewnątrzkomórkowych proteinaz serynowej i aspartylowej z drożdży Yarrowia lipolytica. Przebieg degradacji białka monitorowano poprzez oznaczenie stopnia jego hydrolizy metodą chromatografii (RP-HPLC) i elektroforezy żelowej (SDS PAGE). W uzyskanych hydrolizatach określono aktywność przeciwutleniającą jako zdolność zmiatania wolnych rodników DPPH, redukcji jonów Fe³⁺ oraz chelatowania jonów Fe²⁺. Stwierdzono, że uzyskane hydrolizaty miały zróżnicowany stopień degradacji kazeiny (10–66%) w zależności od rodzaju zastosowanego enzymu, pH i czasu reakcji. Najwyższą aktywność przeciwutleniającą oraz zdolność chelatowania jonów Fe²⁺ stwierdzono w hydrolizatach otrzymanych z udziałem proteinazy serynowej w pH 8,0.
EN
Casein was proteolytically degraded by using noncom. enzmes (serine, aspartyl proteinase) isolated from Yarrowia lipolytica. The hydrolyzates (esp. those produced with serine protease at pH 8,0) showed antioxidative and Fe(II)-chelating activities. The degree of hydrolysis was 10–66%.
EN
Article covers topics related to the application of knowledge and prospect of the importance of cooling in influence on the quality and health safety of food products. Food distribution is a significant unit in the management of the quality of food products, including cold chain continuity and optimal conditions for transport of food in the logistics system. Also characterized the term of food security related to the occurrence of microbiological, toxicological and technological hazards in food. Furthermore, it describes the importance of cold chain to ensure food safety, and food refrigerated transport role in the exchange of goods for polish and international markets, and logistics solutions to ensure food safety during transport. The modern concept of quality management in food distribution is a necessary tool to verify the quality of the food and transport services.
PL
Pojęcie trwałego rozwoju nabrało szczególnego znaczenia po ogłoszeniu w 1987 r. przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju raportu pt. "Nasza wspólna przyszłość". Istotą trwałego rozwoju jest wymaganie, by jakość życia ludzkiego nie malała z upływem czasu. Nie ma ona wartości absolutnej i zależy m.in. od poziomu rozwoju, cywilizacji, kultury czy klimatu. Potrzebny jest harmonijny i zrównoważony rozwój w różnych dziedzinach, który zależy nie tylko od wskaźników ekonomicznych, ale również od ściśle ze sobą powiązanych kwestii środowiskowych i społecznych.
PL
Popularność żywności „wygodnej" wynika z dużej aktywności zawodowej konsumentów i braku czasu na przygotowywanie posiłków. Konsumenci zwracają uwagę na wartość odżywczą gotowych posiłków, szczególnie na zawartość w nich tłuszczów. W wielu krajach świata wzrasta od kilku lat sprzedaż produktów niskotłuszczowych i niskokalorycznych. W 2000 r. rynek tych produktów szacowano na 33 mld dolarów.
EN
Due to the lack of time and engagement in the professional activities more and more consumers are interested in buying convenient food. They pay attention to the nutrition value of the ,,ready-to-serve-meals", especially to the content of fats in their composition. In many countries of the world the sale of low fat and low-calorie products has been increasing since the last few years. In 2000 the market of those products was estimated at 33 billion dollars.
PL
Współczesna technologia pozwoliła na opracowanie i wyprodukowanie nowych rodzajów żywności, jak np.: zdrowa, bezpieczna, funkcjonalna. Spożywanie takiej żywności ma zapewnić zdrowie i uchronić przez zagrożeniami chorobami. Okazuje się, że nawet bezpieczna żywność może być przyczyną zachorowań, a nawet śmierci Konsumenci mogą być wrażliwi na wiele substancji zawartych w środkach spożywczych. Wśród nich można wymienić substancje dodatkowe dozwolone, przyprawy, a także naturalne składniki żywności. Groźni może być także nadmierne, jak i niezbilansowane odżywianie.
EN
Modern food technology made it possible to invent and produce new kinds of food such as healthy, safe or functional Consumption of these foods should promote consumers health and protect them against food borne diseases. However, consumers can be sensitive to many components of the foods. Among them food additives. spices and some natural constituents can be pointed out. Because of this new kinds of food can be hazardous and even cause death of consumer. Over and not balanced eating also can be dangerous.
PL
W ostatniej dekadzie wystąpiła tendencja wprowadzania na rynek różnych form żywności określanej jako funkcjonalna, prozdrowot itp. Jej celem jest utrzymywanie organizmu człowieka w jak najlepszej kondycji zdrowotnej, fizycznej i psychicznej. Koncepcja tych produktów opiera się na wprowadzeniu do żywności różnego rodzaju czynnych biologicznie składników.
13
Content available remote Zrównoważony rozwój a sfera konsumpcji
PL
Skuteczne rozwiązywanie rosnących problemów środowiska przyrodniczego uwarunkowane jest w znacznym stopniu zmianą w zachowaniach podstawowych podmiotów gospodarczych, czyli producentów i konsumentów. Zachowania konsumentów mają równie ważne znaczenie dla rozwiązywania współczesnych problemów środowiska, jak zachowania producentów. Problem ten jest mocniej akcentowany dopiero od lat dziewięćdziesiątych, od przyjęcia na Światowej Konferencji ONZ poświęconej problemom środowiska Deklaracji z Rio. Uznaje się w niej, że podstawowym paradygmatem globalnej polityki ekologicznej jest koncepcja rozwoju zrównoważonego, której integralnym elementem jest zarówno zrównoważona produkcja, jak i konsumpcja. Zdaniem autora, z całą pewnością można mówić o istnieniu w konsumpcji krajów wysoko rozwiniętych nowego i nieodwracalnego ekologicznego trendu.
EN
The basic paradigm of global policy is the concept of sustained development one of whose elements is balanced consumption. This leads to the increase in the importance of consumption and the consumer in solving current problems of natural environment. The process of pro-ecological changes in consumers' behaviours depends on many factors of both economic and social character. The increase of consumers' ecological awareness, improvement of their financial situation and improved supply of ecological products all play a key role. Ecological transformations in the area of consumption are accompanied by appropriate changes in the sphere of product manufacture and distribution because the scale of modern problems occurring in the natural environment imposes adjustment actions in all areas of economy. This means that changes in the model of consumption barely form an element of a wider phenomenon which involves the entire economy. Changes in the model of consumption resulting from the concern for the environment are not universal but occur only in a certain group of customers. The distinctive features of this group of consumers include: relatively high income, high level of education and medium age. This group constitutes a small percentage of the total group of consumers with a tendency for a steady increase.
PL
Artykuł porusza problem strategii małych przedsiębiorstw przetwórstwa mięsnego. Niektóre lokalne przetwórnie mają liczne atuty. Właściwe ich wykorzystanie, wraz z pojawiającą się modą na agroturystykę i zdrową żywność, pozwolą małym firmom opanować tzw. nisze rynkowe i skutecznie konkurować z dużymi zakładami mięsnymi.
EN
The paper presents the discussion on the directions that the small meat processing firms should follow to develop proper strategies in dealing with competitive strong companies within the sector. Some local companies have got their popularity or good reputation due to their traditional recipes, quality and low prices as well.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.