Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steel sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the general characteristics of the European project implemented by an international consortium, which includes the Łukasiewicz Research Network - Institute of Ferrous Metallurgy. The project concerns the preparation and improvement of personnel for the steel sector in the face of the rapidly approaching industrial revolution 4.0: WORK 4.0 for STEEL 4.0. The article presents the first results of the project obtained in 2019, highlighting the Institute’s contribution. The four-year project (completed in December 2022) integrates the efforts in this area of a broad European consortium, consisting of 24 partners from 10 countries and 14 associated partners from 8 countries, in the ERASMUS + programme.
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę europejskiego projektu realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzi Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza. Projekt dotyczy przygotowania i doskonalenia kadr dla sektora stalowego w obliczu szybko zbliżającej się rewolucji przemysłowej 4.0: WORK 4.0 dla STEEL 4.0. Przedstawiono pierwsze wyniki projektu uzyskane w 2019 r., podkreślając wkład Instytutu. Czteroletni projekt (zakończenie w grudniu 2022 r.) łączy w programie ERASMUS + wysiłki w tym obszarze szeroko zakrojonego konsorcjum europejskiego, w skład którego wchodzi 24 partnerów z 10 krajów i 14 partnerów stowarzyszonych z 8 krajów.
PL
W artykule przedstawiono problematykę, zaproponowanego do ustanowienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, programu sektorowego dla sektora stalowego, pod nazwą InnoStal. Inicjatywa realizacji programów sektorowych pojawiła się dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej lat 2014÷2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Opracowanie wniosku o ustanowienie, w postaci studium wykonalności, wymagało konsolidacji środowiska, co nastąpiło dzięki zaangażowaniu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Przeanalizowany stan sektora oraz aktualna sytuacja na rynku stalowych wyrobów hutniczych pozwoliły na określenie problemów sektora w Polsce, sformułowanie głównego celu oraz celów pomocniczych, opracowanie oczekiwanych wyników oraz przygotowanie agendy badawczej przyszłego programu.
EN
The paper presents the issues proposed to be established by the National Centre for Research and Development as sectoral program for the steel sector, under the name InnoStal. The initiative implementation of sectoral programs appeared on the possibility of use of EU funds in the financial perspective 2014÷2020 years under the Operational Programme Smart Growth. The proposal development for the establishment, in the form of a feasibility study, required the consolidation of the environment, which took place thanks to the commitment o Polish Steel Association. The analyzed state of the sector and the current situation on the steel market allowed to identify the problems of the sector in Poland, the wording of main purpose and secondary objectives, the development of expected results and prepare the research agenda of the future program.
3
Content available Renesans przemysłu stalowego w Unii Europejskiej
PL
Omówiono sposoby przeciwdziałania trwającemu kryzysowi przemysłu stalowego w Unii Europejskiej oraz wynikające stąd zadania w obszarze badań i innowacji dla przemysłu stalowego. Kryzys finansowy z roku 2008, który przerodził się w kryzys gospodarczy o zasiągu światowym, ujawnił niedoskonałości europejskiej polityki gospodarczej. Nadmierna dbałość UE o środowisko naturalne i dążenie do zostania światowym liderem w zakresie polityki proekologicznej skutkowało zaniedbaniami w polityce przemysłowej, zwłaszcza w odniesieniu do przemysłów surowcowych, w tym hutnictwa żelaza i stali. Niekorzystne skutki takiej polityki gospodarczej przyczyniły się do pogłębienia kryzysu gospodarczego. Od 2012 roku Komisja Europejska rozpoczęła działania zmierzające do zmiany tego stanu, co nazwane zostało „industry renaissance”. Obecnie przemysł europejski, w tym szczególnie budownictwo, przemysł motoryzacyjny i stalowy, zaczynają być uznawane jako wiodące sektory gospodarki, o znaczeniu strategicznym i jako siła napędowa rozwoju gospodarczego. Na tym tle pojawiły się większe niż dotychczasowe możliwości prowadzenia prac badawczo-rozwojowo-innowacyjnych dla sektora stalowego z wykorzystaniem zarówno środków europejskich (np. Horyzont 2020, Programy Operacyjne), jak i krajowych (np. programy strategiczny i sektorowy).
EN
The ways of dealing with the ongoing crisis in the steel industry in the European Union and the consequent tasks in the area of research and innovation for steel industry were discussed. The financial crisis of 2008, which turned into an economic crisis worldwide, revealed the inadequacy of European economic policy. Excessive care of the EU about the environment and strive to become a world leader in environmental policy led to neglect in industrial policy, particularly in relation to commodity industries, including iron and steel. The adverse effects of economic policy emerged during the economic crisis. From 2012, the European Commission launched efforts to change this situation, which has been called ”industry renaissance”. Currently, the European industry, particularly construction, automotive and steel sectors, begins to be recognized as an industry for the future of strategic importance and as a driving force of economic development. On this background appeared larger than the existing ability to conduct R&D&I projects for the steel sector using both European funds (e.g. Horizon 2020, Smart Development Operational Programme) and national (e.g. Strategic programmes).
4
Content available remote Przebieg i wyniki restrukturyzacji przemysłu stalowego w Polsce
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki procesu restrukturyzacji krajowego przemysłu stalowego (określanego także jako hutnictwo żelaza i stali) od transformacji ustrojowej 1989 roku. Omówiono wszystkie aspekty procesu restrukturyzacji, w tym: restrukturyzację finansową z uwzględnieniem pomocy publicznej, redukcję kosztów, zmiany zdolności produkcyjnych MMP, restrukturyzację zatrudnienia, wielkość i strukturę sprzedaży, realizację programów inwestycyjnych, ochronę środowiska, skuteczność restrukturyzacji mierzoną testem viability. Podano najistotniejsze założenia kolejno opracowywanych wersji rządowego programu restrukturyzacji przemysłu stalowego. Przedstawiono wyniki działań restrukturyzacyjnych w okresie do 2002 roku, do roku 2006 oraz utrwalanie wyników restrukturyzacji po roku 2006. Zaprezentowano kształt sektora po restrukturyzacji. Porównano wyniki restrukturyzacji polskiego sektora stalowego z wynikami restrukturyzacji sektorów stalowych w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, należących do UE (w Czechach, na Słowacji i w Rumunii). Omówiono rolę Instytutu Metalurgii Żelaza w programowaniu i monitorowaniu procesu restrukturyzacji. Podkreślono różnorodność aspektów, którymi zajmował się Instytut, w tym m.in. udział w opracowywaniu analiz bazowych dla wszystkich rządowych programów restrukturyzacji, monitorowanie realizacji celów restrukturyzacyjnych, udział w konsultacjach merytorycznych z Komisją Europejską zarówno przed przystąpieniem, jak i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
EN
In the paper the realization and results of restructuring of Polish steel sector since the transformation of economic system in Poland were presented. All aspects of restructuring process were discussed, in that: financial restructuring with using state aid, cost reduction, change of production capacities MPP, employment restructuring, production volume and structure, execution of investment programmes, environmental protection, effectiveness of restructuring in terms of viability. The key assumption of consecutive developed versions of national restructuring programme of steel sector were described. The results of restructuring effects till the year 2002 were presented, than in the period 2003-2006 and consolidation of the achieved results after the year 2006. The shape of the sector after restructuring was presented. The results of restructuring Polish steel sector were compared to such kind of results in other Central-East European UE members: Czech Republic, Slovakia and Romania. The role of Instytut Metalurgii Żelaza in programming and monitoring of restructuring process in Poland was discussed. The variety of aspects which Institute dealt with were emphasized, in that participation in developing base analysis for all national restructuring programmes, monitoring of execution the restructuring objectives, participation in technical consultations with European Commission both before and after accession.
5
Content available remote Modelowanie ekonometryczne sektora stalowego w okresie restrukturyzacji. Etap II
PL
Opracowanie jest kontynuacją pracy badawczej pt: "Modelowanie ekonometryczne procesu restrukturyzacji sektora stalowego", zrealizowanej w roku 2009. Praca ta zawiera opis sektora na poziomie zagregowanym. Wyniki w niej przedstawione zostały w niniejszej pracy rozagregowane do poziomu trzech klas: 27.1 - producenci surówki żelaza, stali surowej i wyrobów walcowanych, 27.2 - producenci rur stalowych, 27.3 - producenci wyrobów ciągnionych, walcowanych, formowanych na zimno, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 2004. Dane poddane analizie są publikowane przez CIBEH i są zgodne z systemem rachunkowości przedsiębiorstw. Celem opracowania było przygotowanie materiału do dalszej analizy, która będzie uwzględniała zmienne specyficzne dla poszczególnych klas producentów. Modele, których parametry zostały oszacowane dla danych zagregowanych na poziomie całego sektora, zostały powtórnie zastosowane do danych rozagregowanych. Pozawala to ocenić ich dopasowanie do danych empirycznych oraz wskazać te, które wymagają korekty. Służą temu wybrane testy statystyczne, oceniające istotność parametrów oraz analiza właściwości reszt modeli ekonometrycznych. W opracowaniu przedstawiono również teoretyczne podstawy modelowania ekonometrycznego w warunkach występowania załamań strukturalnych.
EN
This study is the continuation of the research work entitled "Econometric modelling of the restructuring process of steel sector", completed in 2009. The work includes description of the sector on the aggregated level. In this work, the results presented there were disaggregated to the level of three classes: 27.1 - manufacture of pig iron, crude steel and rolled products, 27.2 - manufacture of steel tubes, 27.3 - manufacture of drawn, rolled, and cold-formed products, in accordance with the Polish Classification of Activity (PKD) 2004. The analysed data are published by CIBEH and are in compliance with the accounting system of enterprises. The purpose of the study was to prepare the material for further analysis, which will include variables specific to the individual classes of manufacturers. Models in which parameters were evaluated for data aggregated on the entire sector level were once again used for disaggregated data. It allows the assessment of their fitting to the empirical data and indication of those that need to be corrected. For this reason the selected statistical tests that assess the significance of parameters and the analysis of residuals of econometric models are used. In the study, theoretical bases for econometric modelling under the structural slump conditions were presented too.
6
Content available remote Restrukturyzacja sektora stalowego w Polsce
PL
W artykule przedstawiono przebieg i wyniki restrukturyzacji sektora stalowego w Polsce. Zostały one porównane z przebiegiem i wynikami restrukturyzacji sektora stalowego w innych państwach, zwłaszcza Europy Zachodniej, USA i Japonii. Podkreślono malejącą z czasem rolę władz publicznych w procesie restrukturyzacji sektora stalowego (pomoc publiczna, instrumenty polityki handlowej) oraz rosnące znaczenie prywatnych przedsiębiorstw (np. fuzje i przejęcia), w szczególności przedsiębiorstw międzynarodowych. Wskazano, że mimo formalnego zakończenia procesu restrukturyzacji sektora stalowego w Polsce (zgodnie z postanowieniami Protokołu Nr 8 do Traktatu Akcesyjnego oraz programu rządowego) niezbędne jest kontynuowanie dalszych działań restrukturyzacyjnych.
EN
The course and results of steel sector restructuring in Poland are presented in the paper. The comparison between the course and the restructuring results of steel sector in Poland and in other countries, especially those in Western Europe, USA and Japan was made. The decreasing role of public authorities in steel sector restructuring processes (state aid, instruments of trade policy) and increasing significance of private enterprises (e.g. mergers, take-overs), in particular the international enterprises, was underlined. It was emphasized that despite formal completion of the restructuring process of the Polish steel sector (according to Protocol no 8 of Accession Treaty and the national restruc­turing plan) continuation of restructuring activities is necessary.
PL
W artykule przedstawiono wybrane informacje o wynikach zmagań polskiego hutnictwa żelaza i stali ze skutkami globalnego kryzysu gospodarczego. Krajowe hutnictwo jest przemysłem nowoczesnym dzięki restrukturyzacji i zmianom własnościowym. Jest zdolne do konkurencji na otwartym rynku, która wymusiła wzrost produktywności i coraz lepsze dostosowanie jego oferty do rynku. Prywatyzacja zapewniła racjonalizację kosztów i dopływ dodatkowych środków finansowych na inwestycje, umożliwiając realizację harmonijnych zmian organizacyjnych i technicznych, wspartych innowacyjnością, niezbędnych dla umacniania konkurencyjności krajowych hut. Nowe technologie i inwestycje proekologiczne czynią hutnictwo przemysłem perspektywicznym. Wyroby krajowych hut są stosowane w produkcji dóbr inwestycyjnych i konsumpcyjnych, tj.: dróg i towarzyszącej im infrastruktury, obiektów przemysłowych, mieszkań i hoteli, aren sportowych, a także sprzętu AGD i RTV, maszyn i urządzeń oraz samochodów i pozostałych środków transportu.
EN
The article presents selected coverage on the outcomes of Polish iron and steel industry fighting the global economic and financial crisis. Polish steel sector represents state-of-the-art operations owing to restructuring and privatisation efforts. It is viable and able to stand the competition on an open market, which brought about higher productivity and better market match to customer requirements. Privatisation provided cost rationalization as well as injection of fresh funds for investments, harmonised organisational and technical changes, supported by innovative inputs, which are necessary to improve the competitive edge of domestic steel makers. New technologies and pro-environment projects ensure long term prospects for steel growth. Domestic steel products applications include capital and consumer goods such as: roads and related engineering infrastructure, industrial sites, residential areas and hotels, sports arenas, and home appliances, plant and equipment, automotive and remaining transportation vehicles.
8
Content available remote Modelowanie ekonometryczne procesu restrukturyzacji sektora stalowego. Etap I
PL
W opracowaniu przeanalizowano grupę przedsiębiorstw obejmującą klasy 21.1 (producenci surówki żelaza, stali surowej i wyrobów walcowanych), 27.2 (producenci rur stalowych), 26.3 (producenci wyrobów ciągnionych, walcowanych, formowanych na zimno) zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 2004. Skoncentrowano się na wewnętrznych relacjach w sektorze hutnictwa. Wyspecyfikowano i oszacowano na poziomie zagregowanym sektora hutniczego parametry sześciu podstawowych modeli ekonometrycznych oraz sześciu dodatkowych, które również mogą być przedmiotem dalszych prac. Przyjęto systemowe podejście do analizy przedsiębiorstwa i sektora, które same są systemami złożonymi i jednocześnie częściami większego systemu gospodarczego.
EN
In this study, the group of enterprises, which includes classes: 21.1 (manufacture of pig iron, crude steel and rolled products), 27.2 (manufacture of steel tubes), 26.3 (manufacture of drawn, rolled, and cold-formed products), in accordance with the Polish Classification of Activity (PKD) 2004, was analysed. The focus was on the internal relationships in the steel sector. On the aggregated level of the steel sector, parameters of six basic econometric models and six additional ones, which can also be the subject of further works, were specified and estimated. The systemic approach to the analysis of enterprise and industry, which are themselves complex systems and, at the same time, parts of a bigger economic system, was adopted.
PL
Przedstawiono wyniki restrukturyzacji sektora stalowego w krajach byłego bloku komunistycznego Europy Środkowo-Wschodniej, przeprowadzonej po transformacji ustrojowej. Przytoczono przykłady restrukturyzacji hutnictwa światowego. Omówiono główne czynniki restrukturyzacji, zarówno w hutnictwie światowym, jak i krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Podkreślono rolę Komisji Europejskiej w procesie restrukturyzacji hutnictwa w nowych krajach członkowskich. Szczególną uwagę zwrócono na wagę, jaką Komisja Europejska przywiązuje do równoważenia pomocy publicznej na restrukturyzację redukcją zdolności produkcyjnych wyrobów gotowych netto.
EN
Results of restructuring of steel sector in East and Central Europe countries (belonged formerly to the communistic block) carried out after system transforming are presented. Examples of restructuring of steel sector in the World are discussed. The main factors for restructuring process both in the World and in East and Central Europe countries are described. The role of European Commission in the process of steel sector restructuring in new member states has been emphasized. Special attention has been given for the importance attached by European Commission to offset the amount of state aid for restructuring by net reduction of production capacities of final products.
PL
Celem, pracy było przedstawienie najnowszych nurtów analizy ekonometrycznej i próba ich zastosowania do analizy i prognozy zjawiska wzrostu i rozwoju gospodarczego w sektorze stalowym. Zbadano szeregi czasowe miesięcznej produkcji stali surowej w siedmiu gospodarkach. Teorię ekonometrii w warunkach równowagi dynamicznej rozwinięto o teorię ekonometrii w warunkach zmian strukturalnych, opartą na teorii samoorganizacji w adaptacyjnych systemach złożonych, która może opisywać zjawiska w warunkach zmierzania systemu ekonomicznego do nowego stanu równowagi. Stworzono podstawy do zastosowania badań panelowych, w których nacisk kładziony jest na modelowanie zróżnicowania obiektów gospodarczych, przy zachowaniu metodyki analizy ekonomicznych szeregów czasowych. Do badań zastosowano oprogramowanie OxMetrics 4, stworzone przez firmę Timberlake Consultants Ltd przy współpracy Wydziału Ekonomii Unwersity of Oxford.
EN
The objective of this paper was to present the latest trends in econometric analysis and attempt to apply them in analysis and forecast of economic increase and development in steel sector. Time series of the monthly output of raw steel in seven economies were analysed. The theory of econometry under the dynamic equilibrium conditions was expanded into the theory of econometry under the structural changes, based on the theory of self-organisation in complex adaptation systems which may describe processes under the conditions of economic system approaching to the new equilibrium condition. The grounds for application of panel techniques where emphasis is put to modelling the diversification of economic objects were created, retaining the methodology for analysis of economical time series. In the studies, OxMetrics 4 software created by Timberlake Consultants Ltd in cooperation with the Faculty of Economy of the University of Oxford was used.
PL
Celem pracy było wykonanie studiów dostępnych publikacji i materiałów źródłowych oraz przeprowadzenie konsultacji dla opracowania Wizji rozwoju sektora stalowego w Polsce do 2030 roku i Strategicznego Programu Badań (SPB). W wyniku realizacji pracy opracowano Wizję rozwoju sektora stalowego w Polsce do 2030 roku i Strategiczny Program Badań dla przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce. Przy opracowaniu dokumentów wykorzystano publikacje Europejskiej Platformy Technologicznej Stali, tak w zakresie podejścia metodycznego, jak również zawartości merytorycznej. Główne obszary i kierunki badawcze SPB są zbieżne z Programem Europejskiej Platformy Technologicznej Stali, natomiast potrzeby badawcze specyficzne dla krajowego sektora stalowego zostały zawarte w postaci problemów badawczych.
EN
The objective of this paper was to conduct studies on the available publications and source materials and carry out consultations for preparation of the Vision of development of steel sector in Poland by 2030 and the Strategic Research Programme (SRP). As a result the Vision of development of steel sector in Poland by 2030 and the Strategic Research Programme for the iron and steel industry in Poland were drawn up. When developing the documents the publications of the European Steel Technology Platform were used with regard to both the methodological approach and the subject matter. The main research areas and trends of the SRP coincide with the European Steel Technology Platform Programme, while the research needs that are specific to the national steel sector were included there as the research problems.
PL
Artykuł jest wstępem do zapoznania się z najnowszą metodologią i terminologią stosowaną w badaniach systemów ekonomicznych. Przedstawiono w nim krótką charakterystykę glównych nurtów analizy ekonometrycznej i prognozowania. Temat został rozwinięty o zagadnienia związane ze strzałką czasu i ewolucją adaptacyjnych systemów złożonych. Postawiono tezę, że analiza harmoniczna jest etapem pośrednim pomiędzy analizą systemów utrzymywanych w równowadze statycznej i dynamicznej, a podejściem uwzględniającym ewolucyjne zmiany w strukturze systemu. Obliczono prognozę sprzedaży dla sektora i postawiono tezę, że sektor stalowy znajduje się w fazie przejściowej rozwoju, która powinna poprzedzać fazę wzrostu logistycznego.
EN
The article is an introduction to most recent methodology and terminology, which are employed in research of economic systems. It describes short characteristics of main directions of econometric analysis and forecasting. The subject has been extended to arrow of time and complex systems' evolution problems. Besides the thesis that harmonic analysis is a stage between analysis of systems in static and dynamic long-run equilibrium and analysis which takes into consideration structural evolutionary changes of systems was proposed. The sales forecast for the sector have been calculated, and thesis that steel sector is in transition stage of development, which could be previous to logistic growth phase, has been submitted.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.