Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 150

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci elektroenergetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy zastosowania programowania ewolucyjnego do optymalizacji niezawodności elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. W artykule przedstawiono koncepcję i opis proponowanej metody oraz algorytm obliczeniowy. W końcowej części zaprezentowano przykładowe rezultaty obliczeń dla wybranej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.
EN
In the article is presented the evolutionary programming using the optimization of reliability the power distribution grids. The article presents the conception and description the evolutionary programming. The final part of the article describes sample calculations for power distribution grids using the developed method.
PL
Jednym z najistotniejszych składników kosztów wodociagów warszawskich są koszty energii elektrycznej niezbędnej do pompowania. W spółce zainstalowanych jest ponad półtora tysiąca pomp o mocy od ułamka kW aż do 900 kW. Aby zmniejszyć zużycie energii podjęto decyzję o opracowaniu "Programu poprawy efektywności energetycznej". W tym celu MPWiK przeprowadził i nadal przeprowadza modernizację wybranych obiektów.
PL
Artykuł jest kontynuacją zagadnień dotyczących parametryzacji stref pomiarowych zabezpieczeń odległościowych. Przedstawiono w nim podstawowe zasady parametryzacji zasięgów rezystancyjnych stref pomiarowych kryterium odległościowego oraz zaprezentowano dane obiektowe przydatne w obliczeniach praktycznych tych zasięgów. Przedstawiono również jeden z czynników fałszujących wyznaczaną impedancję pętli zwarcia, tj. pojawienie się rezystancji łuku zwarciowego, która jest silnie skorelowana z zagadnieniem wyznaczania zasięgu stref pomiarowych kryterium odległościowego oraz zaprezentowano wybrane modele rezystancji łuku, które mogą być przydatne dla celów parametryzacji zabezpieczeń odległościowych.
EN
The article is a continuation of issues concerning parameterization distance relays measuring zones. The basic principles of range parametrizatio of resistive measuring zones of distance criterion and data objects useful for practical calculations of these ranges are presented. It also introduces factor which adultresates the fault loop inp. The emergence of resistance short arc, which is strongly correlated with the issue of determining the coverage measurement areas of distance criterion. It presents chose models of the arc of resistance which can be useful for parameterization distance relays.
PL
W artykule przedstawiono analizę dotyczącą wpływu obciążenia promieniowej sieci elektroenergetycznej SN, na wskaźniki asymetrii napięć na szynach stacji WN/SN oraz u odbiorców końcowych. Przedstawiono podstawowe zależności charakteryzujące asymetrię napięciową w układach elektroenergetycznych. Stosując model przykładowego fragmentu sieci SN z punktem neutralnym uziemionym przez dławik, przeprowadzono obliczenia napięć i jego składowych symetrycznych w programie inżynierskim DigSilent PowerFactory. Zaprezentowano i omówiono rezultaty dla dwóch rodzajów kablowych linii elektroenergetycznych.
EN
In this paper we analyzed the influence of a power loading in radial medium-voltage electrical grid on the voltage asymmetry indicators measured on a busbar of high-voltage to medium-voltage main station and on a load terminal. We introduced the basic equations which characterized a voltage asymmetry in a distribution and transmission grids. By the usage of an exemplary model of a medium-voltage grid with neutral point grounded by a Petersen coil, we made the calculations of voltages and symmetrical components in a program DigSilent PowerFactory. The results were discussed for a two different types of the cable power lines.
6
Content available remote Dobór uziemień w sieciach SN i nn dla celów ochrony od porażeń
PL
W artykule przedstawiono w możliwie jak najbardziej zwarty sposób zasady doboru parametrów uziemień ze względu na ochronę od porażeń w sieciach SN, czyli o napięciach nominalnych powyżej 1 do 30 kV włącznie oraz w sieciach niskiego napięcia (nn) w sieciach do 1 kV włącznie. Skupiono się na systemie TN, ponieważ system TT jest w Polsce w zaniku, a sieci w systemie IT są stosowane sporadycznie i zajmują się tym zagadnieniem wyspecjalizowane jednostki.
EN
This article presents in the most compact way the selection of the earthing parameters for the protection against electric shock in MV power networks, ie with the nominal voltages between 1 ÷ 30 kV and in low voltage power networks (LV) up to 1 kV . The focus was on the TN system of network, because the TT system is unused in Poland, and networks in the IT system are used sporadically.
EN
This paper presents a new and simple expert method for assessment of potential development variants of LV power networks. The network security, dispatching personnel and power consumers were taken into consideration. The uniqueness of the method is its ease of use. Each variant was evaluated using 20 indicators. These indicators are defined clearly and concern the narrow-themed aspects of security of the power network operation. Analyses performed with the use of the authors’ method may also include the presence of generating units
PL
W artykule przedstawiono nową, prostą metodę eksperckiej oceny potencjalnych wariantów rozwoju sieci niskiego napięcia z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy sieci, służb ruchowych i odbiorców. Cechą szczególną opracowanej metody jest łatwość jej stosowania. Każdy wariant sieci jest oceniany przy użyciu ponad 20 wskaźników. Wskaźniki te są jednoznacznie zdefiniowane i dotyczą wąskotematycznych aspektów bezpieczeństwa pracy sieci. Analizy prowadzone z wykorzystaniem tej metody mogą również uwzględniać obecność źródeł wytwórczych.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania wykładników Lapunowa jako kryterium stabilności systemu elektroenergetycznego. Omówiono podstawy teoretyczne wykładników oraz sposoby ich wyznaczania. Na przykładzie prostego modelu generator-sieć sztywna pokazano, że wykładnik Lapunowa może służyć jako kryterium stabilności SEE, a jego zbliżanie się do zera świadczy o możliwości utraty stabilności przez system.
EN
The paper presents the possibility of Lyapunov exponents application as a criterion for the power system stability. The theoretical basis and methods of their calculation are also included. A simple SMIB model (Single Machine Infinite Bus System) has been used to show that the Lyapunov exponent can be used as a criterion for the stability of the power system. Its approach to zero indicates the possibility of losing the stability of the power system.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania zasobników energii w różnych systemach zasilania. Omówiono perspektywy rozwoju zasobników energii. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
In two part article applications of energy storages in the various power systems were presented. Prospects for the development of energy storage were described. The final conclusions have been presented.
PL
W dwuczęściowym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania zasobników energii w różnych systemach zasilania. Omówiono perspektywy rozwoju zasobników energii. Sformułowano wnioski końcowe.
EN
In two part article applications of energy storages in the various power systems were presented. Prospects for the development of energy storage were described. The final conclusions have been presented.
PL
W artykule scharakteryzowano wybrane zagadnienia związane z zabezpieczeniami odległościowymi linii elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć. Przedstawiono istotę i podstawowe zasady formułowania kryterium podimpedancyjnego. Omówiono jego charakterystykę impedancyjno-czasową w kontekście zapewnienia wysokiej selektywności działania. Zaprezentowano zasady formowania zasięgów reaktancyjnych stref pomiarowych dla wybranych ich kształtów. Zasygnalizowano potrzebę uwzględniania – szczególnie na etapie kształtowania zasięgów rezystancyjnych – szeregu czynników fałszujących „pomiar impedancji”, które mogą w sposób zasadniczy wpłynąć na dokładność i poprawność działania tej klasy zabezpieczeń.
EN
The article describes selected issues related to the security distance protection power lines of high and very high voltage. It presents the essence and basic principles of formulating criteron under-impedance. Discusses its time – impedant characteristics in the context of ensuring a high selectivity of action. Presented the principles of range formation of reactive measuring zone for selected shapes. It signaled the need to take into account, particularly at the stage of development of resistance ranges, a number of factors adulterating „impedance measurement” that could fundamentally affect the accuracy and appropriateness of action of this class of security.
PL
W artykule przedstawiono wpływ energetyki odnawialnej na stabilność małego systemu elektroenergetycznego. Analizy dokonano na podstawie rzeczywistego systemu Wysp Maltańskich, który dopiero w 2015 roku został połączony kablem podmorskim z Sycylią.
EN
This paper presents the impact of renewable energy sources on the stability of small energy system. Analyses based on the real system located in the Maltese Islands, which was connected scarcely in 2015 with undersea cable to Sicily.
PL
Energoelektronika należy do tych gałęzi przemysłu, na które w zasadniczy sposób wpływa rozwój nauki oraz osiągnięcia nowoczesnych metod projektowania urządzeń służących do przetwarzania energii elektrycznej. Dokonywane jest to z aktywnym wykorzystaniem szybkiego postępu w zakresie inżynierii materiałowej, w tym ferromagnetyków. W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych własności magnetycznych rdzeni blokowych z taśm nanokrystalicznych. Dodatkowo, w końcowej części pracy wykazano pełną przydatność nowych konstrukcji dławików i transformatorów pracujących w podwyższonej częstotliwości.
PL
Rozwój technologii oświetleniowych umożliwia projektowanie oświetlenia posesji z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł oświetlenia oraz daje szerokie możliwości kształtowania architektury w tym zakresie.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia korzyści płynące z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu podłączenia generatora, a także jego moc. Do obliczeń wykorzystano parametry istniejących rzeczywistych linii średniego napięcia. Wykazano, że w przypadku nieodpowiedniego doboru mocy generatora straty mocy w linii mogą wzrosnąć.
EN
This article presents the benefits of connecting distributed generation for power losses and voltage levels in medium-voltage grids. Effect of place of connection and generator power on power loses has been shown. Parameters of existing medium-voltage lines have been used for calculations. The results of the calculations have been shown in the charts. Moreover, it has been proved that, in the case of inappropriate selection of parameters of the generator, power losses in the line may increase.
PL
W artykule przedstawiono najistotniejsze problemy związane z ustanawianiem służebności przesyłu na terenach, przez które przebiegają funkcjonujące od wielu lat linie napowietrzne o różnym poziomie napięcia. Wskazując na obszar, na którym należy rozważyć ustanowienie służebności przesyłu, przeanalizowano możliwości wykonywania różnego rodzaju zabiegów eksploatacyjnych, w tym związanych z koniecznością usunięcia awarii linii.
EN
Articles presents most important issues associated with establishment of transmission easment along long operationg power lines of varying voltage levels. It nominates areas designated for transmission easment and analyses different options for line maintenance including line breakdown.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje o elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego, średniego, oraz niskiego napięcia. Przydatne w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej przez Straż Pożarną.
EN
This paper presents basic information about electricity overhead lines of high, medium and low voltage. Useful when conducting rescue and fire fighting by the fire brigade.
PL
W materiale zostaną przedstawione podstawowe wiadomości na temat elektroenergetycznej podziemnej (kablowej) sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej, w podobny sposób jak w artykule pod tytułem: „Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej”, pomijając tym razem informacje, które są wspólne dla sieci kablowej i napowietrznej (czynności przełączeniowe w sieci).
EN
Paper presents basic information about electricity cable lines of high, medium and low voltage. Useful when conducting rescue and firefighting by the fire brigades.
PL
W artykule przedstawiono najnowsze rozwiązania rejestratorów zakłóceń oraz analizatorów parametrów sieci elektroenergetycznych służących analizie stanu sieci, pomocnych przy analizowaniu awarii, a także monitorujących jakość energii. Rejestratory te zostały wyróżnione w konkursie targów ENERGETAB 2015 na szczególnie wyróżniający się produkt.
EN
The paper presents the latest developments of fault recorders and analyzers of parameters of power grids for analyzing failures and network status as well as for monitoring of energy quality. The devices have received an award in the competition for the most remarkable product exhibited at the fair ENERGETAB 2015.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.