Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  feeder
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Transport possibilities of the new vibratory conveyor in dependence on the excitation frequency of inertial vibrators were investigated in the hereby paper. The comprehensive model of the machine together with the loose feed material was tested. Simulations allowed to determine the dependence of the transport velocity on the excitation frequency. The time needed for a sudden stopping of the transport was also investigated. The new controlling strategy, realised by means of the excitation frequency, was proposed for situations when there is a necessity of sudden stopping of the transport.
EN
This article highlights the specifics of on-board recorders among the various systems found on aircraft. Attention is drawn to the legal and technical compliance requirements concerning modern on-board recorders. Reference is also made to certain aspects of recording methods and data security. Furthermore, the paper especially focuses on the process of measuring a parameter, indicating the basic criteria regarding the accuracy of the measurement. In addition, the role of two essential elements in the measuring chain is discussed: the feeder as a parameter measurer and the transformation system, i.e., AC converter.
EN
The main aim of the article is to approach the issues related to the role of an objective system of air traffic control in maintaining aviation security. Moreover, the article presents the core of the system of objective flight control and the scope and type of tasks implemented as a subsystem of the safety system. Great attention is paid to the fundamental objective of the system, as for instance to maintain the objectivity of the measurement of flight parameter. Taking the selected flight parameter as an example, an analysis of the potential risks of losing objectivity was performed. The path of transformation of parameters in the system and the potential danger of losing objectivity that may occur at each stage, were indicated. Those areas of the system were selected which are essential as sources of potential errors of parameter measurement.
4
Content available remote Cechy połączeń modułów konstrukcyjnych obrabiarek rekonfigurowalnych
PL
W artykule zostaną omówione takie zagadnienia jak: – wymagania stawiane połączeniom konstrukcyjnym obrabiarek rekonfigurowanych, – wpływ modułowości konstrukcji na dalszą możliwość rozbudowy obrabiarek już pracujących, w warunkach niewyspecjalizowanego montażu u odbiorcy, – zakres rozbudowy funkcjonalnej obrabiarek na przykładzie centrum tokarskiego Osa, – przykład rozbudowy o: podajniki przedmiotów obrabianych, podajniki rur, magazyny przedmiotów obrabianych, wrzecienniki przechwytujące i platformy narzędziowe.
EN
The paper presents: – requirements for structural connections reconfigurable machine tools, – the impact of modular design further upgradeable machine already working under conditions of non-specialist installation at the customer, – the scope of the expansion of functional machine for example turning center Osa, – example of an expansion of: feeders workpieces, trays pipes, feeder workpiece, headstocks capture platform and tooling.
PL
Pierwszym krokiem w kierunku rozwoju systemów klimatyzacji kopalń było opracowanie nowatorskiego rozwiązania do zwalczania zagrożeń temperaturowych w górnictwie. Rozwiązaniem tym jest system klimatyzacji wyrobisk dołowych z podajnikiem trójkomorowo-rurowym P.E.S. (Pressure Exchange System), który powstał we współpracy z firmami wyspecjalizowanymi w tym obszarze. Podajnik P.E.S. jest stosowany od ponad 25 lat w systemach klimatyzacji na całym świecie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań oraz porównanie kilku powszechnie używanych źródeł światła typu LED, zasilanych z sieci energetycznej 230 V/50 Hz. Wyniki badań pokazują kształt prądu zasilającego w zależności układu zasilacza dla diod LED. Na podstawie pomiarów zostały wyznaczone następujące parametry: wartość skuteczna prądu Isk, współczynnik mocy l, moc czynna P, współczynnik cos j i zawartość harmonicznych prądu THD. Badania wykazały, że występują duże rozbieżności w parametrach elektrycznych poszczególnych źródeł światła. Artykuł prezentuje też przykładowe rozwiązania zasilaczy dla ledowych źródeł światła. Znajomość kształtu prądu lampy LED oraz podanych powyżej współczynników jest niezbędna przy projektowaniu dużych instalacji oświetleniowych, hale, supermarkety.
EN
This article presents results of a series of tests and a comparison of several commonly used LED lights sources fed from the 230V/50Hz mains network. The test results show how current waveforms change depending on the power supply circuit used to power LEDs. Based on the measurements, the following parameters were determined: RMS current Isk, power factor l, active power P, factor cos j and total harmonic distortion. The tests have demonstrated that there are significant differences between the electrical parameters of individual light sources. In addition, this article describes example power supply circuits for LED light sources. When designing large-scale lighting systems for facilities such as sports halls and supermarkets it is necessary to have access to information on LED lamp current waveforms and the afore-mentioned factors.
PL
Poniższy artykuł stanowi przegląd sposobów dozowania roztworów likworowych oraz używanej do tego aparatury. Wyjaśnia złożoność procesu oraz wynikające z tego trudności. Na podstawie przeprowadzonych porównań i badań stwierdza się, że istnieje możliwość produkcji pralin likworowych z użyciem dostępnego dozownika wielokrotnego z rozdzielaczem obrotowym. Należy jednak zwiększyć jego szczelność oraz stworzyć możliwość regulacji ciśnienia dozowanego likworu. Prace ręczne nad wytwarzaniem pralin likworowych wskazują na zależność między intensywnością dozowania, a jakością skorupki cukrowej.
EN
The following article presents ways of dosing liquor solutions and equipment which is used to this. Explains process complexity and corning from that difficulties. Basing on conducted studies it can be stated that there is possibllity of productlon liquor pralines with using available feeder. However necessary will be to increase its tight-ness and mąkę pressure regulation of dosing liquor. Handmade works which concerned making of liquor pralines shows that there is a relationship between intensity of dosing and quality of sugar crust.
8
Content available remote Precyzyjne dozowanie. Genialne i proste rozwiązania
PL
Produkowane przez firmę Fricke Abfülltechnik urządzenia służące do dozowania, które są wykorzystywane w przemyśle perfumeryjnym i do produkcji aromatów, zapewniają tej firmie wiodącą rolę na świecie. Około jedna trzecia wszystkich aromatów wykorzystywanych na całym świecie wyprodukowana została przy pomocy urządzeń Fricke. Ponieważ firma ta, która pochodzi z Niemiec (Minden), jest zorientowana na rynek globalny, każde nowe czy udoskonalone rozwiązanie jest przygotowywane z uwzględnieniem normalizacji i standaryzacji. Najważniejsze pytanie brzmi: Jakie komponenty można wykorzystać w sposób uniwersalny i jak skonstruować podzespoły, które będzie można zastosować w wielu różnych innych aplikacjach? W swoich napędach firma Fricke wykorzystuje obecnie nowe serwoprzemienniki częstotliwości i700 Lenze – przemienniki częstotliwości, które dzięki swoim własnościom używane są na całym świecie i można je zastosować niemal do każdego elektrycznego silnika napędowego.
PL
Poddano analizie wydajność masową przenośników ślimakowych. Przeanalizowano wyniki obliczeń wydajności zmieniając wartości gęstości materiału tłoczonego, kąta nachylenia przenośnika względem płaszczyzny oraz prędkości kątowej. Dokonano oceny wydajności całego układu. Posłużono się modelem konstrukcyjnym (rys. 1) i obliczeniowym (1) i (2) powszechnie stosowanymi w biogazowniach.
EN
Analyzed the performance of mass screw feeders. Examined by operating efficiency of the pump material density, angle of the tray to the piane and angular speed. Made an evaluation of the performance of the entlre system feeders. Used structural model (fig. 1) commonly used in biogas plants.
PL
W artykule omówione zostały konstrukcje i zastosowanie wozów paszowych ciągnionych i samojezdnych z systemem TMR. Połączenie transportu z przerobem produkcyjnym przewożonego materiału może mieć miejsce w przypadku zbliżonych czasów produkcji i transportu.
EN
There are shown in the paper the designs and use of TMR trailed and propelled feeders. Combination of transport and processing of the transported material can take place provided that the times of processing and transportation are similar.
PL
W pracy przedstawiono założenia konstrukcyjne, budowę i zasadę działania podajnika do kontrolowanego przemieszczania próbek w zastosowaniu do procesów cięcia tworzyw polimerowych. Wykazano zasadność podjętych prac konstrukcyjnych i wykonawczych. Dzięki zautomatyzowaniu pracy dozowania próbek, uzyskano bardzo mały rozrzut wyników siły cięcia na nożu stałym i ruchomym. Próby testowe przeprowadzono dla próbek wtryskowych z polietylenu małej gęstości.
EN
The paper presents design assumptions, construction and operation prin-ciple of a feeder for the controlled sample displacement used in polymer material cutting processes. The relevance of undertaken constructional and executive activities was proven. Thanks to sample dosage automation, a small discrepancy of results of cutting force on the fixed and moving knives was obtained. The tests were carried out for injection moulded samples made of low-density polyethylene
15
Content available remote Zasilacze przemysłowe - lepszy wybór
PL
Projektowanie maszyn i instalacji jest zwykle długim i wymagającym dokładności procesem, natomiast na wybór zasilaczy zwraca się stosunkowo niewiele uwagi. Rozwiązanie automatyki dla bezawaryjnego działania wymaga dobrze dopasowanego, niezawodnego zasilacza, ale fakt ten jest często lekceważony. Może nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ wymagane cechy jakościowe i parametry techniczne właściwego zasilacza nie są od razu oczywiste, a wybór dostępnych na rynku produktów może dezorientować. Jest jednak wiele istotnych parametrów, które zasilacze przemysłowe powinny zapewniać - np. szerokozakresowe wejścia i mostkowanie w przypadku awarii zasilania.
16
Content available remote Transformatory w impulsowych zasilaczach mocy
PL
Pojawienie się tranzystora w latach 50. ubiegłego stulecia zapoczątkowało szybki rozwój energoelektronicznych urządzeń. Tradycyjne zasilacze zastępowano zasilaczami impulsowymi o większej sprawności i zdecydowanie mniejszych rozmiarach. Obecnie nowoczesne elementy półprzewodnikowe umożliwiają rozwój przekształtników pracujących przy coraz wyższych częstotliwościach, a wciąż udoskonalane materiały magnetyczne pozwalają projektować optymalne transformatory i elementy indukcyjne.
17
Content available remote Wpływ rodzaju zasilacza na brykietowanie fluorku wapnia w prasie walcowej
EN
Some experimental results dealing with two types of feeders and their influence on briquetting of waste calcium fluoride in a roll press are shown. To estimate this influence on the process the specific roll force was measured. The effect on briquette quality, i.e. density and shatter (impact) strength is also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.