Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  routing protocols
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiony został wpływ rozszerzeń protokołu BGP na poprawę efektywności wykorzystania tego protokołu w szczególności wewnątrz systemów autonomicznych. Ogólnie omówiono zasadę działania protokołu BGP w wersji podstawowej oraz mechanizmy polegające na wykorzystaniu dedykowanych routerów stanowiących pośredniki między pozostałymi routerami BGP znanych pod nazwą Route Reflectors (RR) oraz wykorzystaniu konfederacji BGP. Przeprowadzono także analizę wyników badań na przykładowej sieci testowej systemu autonomicznego, które wykazały zasadność stosowania omawianych rozszerzeń w sieciach z protokołem BGP. Artykułu stanowi również zbiór dobrych praktyk dotyczących konfiguracji routerów z protokołem BGP, przydatnych w szczególności dla administratorów systemów autonomicznych.
EN
The article discusses the efficiency of selected mechanisms of the BGP routing protocol. The authors focused on two mechanisms used in BGP-based networks, i.e. Route Reflectors (RR) and BGP confederations. The testing results show that both mechanisms should be considered by the autonomous systems’ administrators to decrease the signaling traffic inside an autonomous system and to decrease the memory consumption by the border routers. The entire article is a collection of good practices regarding BGP configuration and guidelines for autonomous systems’ administrators.
PL
W niniejszej publikacji zebrano podstawowe informacje związane z wybranymi protokołami routingu w systemach Internetu Rzeczy. Przedstawiono genezę tychże protokołów wywodzącą się z sieci Ad Hoc a następnie wymagania stawiane protokołom routingu stosowanym w sieciach IoT, gdzie narzuty protokołów powinny być jak najmniejsze a same protokoły szybkozbieżne. W artykule przedstawiono podział protokołów routingowych oraz szerzej scharakteryzowano wybrane trzy (DSR, OLSR i AODV), które później poddano badaniom symulacyjnym.
EN
This publication gathers basic information about selected routing protocols used in Internet of Things systems. The genesis of these protocols originating from the Ad Hoc network is presented and then the requirements for routing protocols, where protocol overheads should be as small as possible and the high-speed protocols themselves. The article presents the division of routing protocols and more broadly characterized three (DSR, OLSR and AODV), which were later subjected to simulation research.
EN
The paper discusses the practical aspects of application of multicriterion approach to solving the problem of an optimal routing for wireless selforganizing networks. As the initial metrics analyzed convergence time, memory overhead, control overhead, time complexity and communication complexity.
PL
W artykule omówiono praktyczne aspekty zastosowania podejścia wielokryterialnego do rozwiązania problemu optymalnego trasowania dla bezprzewodowych samoorganizujących się sieci. Jako początkowe metryki analizowano czas zbieżności, narzut pamięci, narzut sterowania, złożoność czasu i złożoność komunikacji.
PL
W artykule przedstawiono zbiór mechanizmów pozwalających na wykrycie ataków na protokół routingu RPL dla sieci sensorowych. Dzięki obserwacji i weryfikacji zarówno zależności czasowych pomiędzy poszczególnymi komunikatami, jak i zawartości tych komunikatów możliwa jest ocena węzłów sąsiednich, jako zachowujące się poprawnie, niepoprawnie lub podejrzanie. Dzięki takiej klasyfikacji oraz odpowiednim reakcjom można wykryć zagrożenia i znacznie zminimalizować skutki popularnych ataków.
EN
The article presents the mechanisms for detecting the RPL routing protocol attacks in 6LoWPAN-based sensor networks. Combination of time-dependent events analysis and routing messages verifications enables the sensors to appropriately classify their neighbors and to react on the popular attacks.
EN
This paper presents the Reliable Bidirectional Control Protocol (RBCP) protocol, which is a transport protocol for Wireless Sensor Networks (WSN), focused on managing sensors' behaviour. It aims to be a utility for reliable control data transferring from source to destination unit in the network. Considering the related studies on transport protocols, which are mostly dedicated to a single-direction reliable data transport, RBCP is the answer for the lack of control mechanisms in WSNs based on bidirectional communication. The first part of this paper is focused on general presentation of the proposed solution. In the next part, evaluation of the idea and final functionality are discussed. It will finally show the results of undergone testing stage.
EN
The aim of the article was to compare the effectiveness of the selected routing protocols for wireless sensor networks taking In to account a number of specific parameters as network troughput, packet error rate and message buffer capacity for different network topologies. The simulation research was conducted in open source OMNeT++ environment. In order to achieve the assumed requirements, four different-sized network topologies were established and AODV and DYMO routing protocols were adapted.
EN
Delay and Disruptive Tolerant Networks (DTN) are relatively a new networking concept that could provide a robust communication in wide range of implementations from the space to battlefield or other military usage. However in such dynamic networks, which could be considered as a set of intermittently connected nodes, message forwarding strategy is a key issue. Existing routing solutions concentrate mainly on two major routing families flooding and knowledge based algorithms. This paper presents SocialRouting - the social-based routing algorithm designed for DTN. The use of the social properties of wireless mobile nodes is the novel way of message routing that is based on message ferrying between separated parts of the network. Proposed idea has been extensively tested using simulation tools. The simulations were made based on especially designed for measurements in DTN scenarios and compared with popular solutions.
8
Content available Performance of a router based on NetFPGA-1Gb/s cards
EN
Providing a flexible platform that also allows prototyping new network solutions opens new possibilities for designers, researchers and administrators. This solution are NetFPGA systems. Their additional advantage is the possibility of testing new networking protocols in a real heterogeneous environment. Until now, it has been mainly possible by using software tools such as, e.g. Opnet Modeler. Despite the very good mapping network environment in this type of solutions, it is necessary to carry out tests in the real network for their correct evaluation. The paper focuses on the analysis of the solution performance based on NetFPGA-1G cards as an alternative to the network nodes based on ASICs. Therefore a series of tests was carried out. They demonstrated the applicability of the platform in different layers of the network, e.g. access, aggregation, or core. Thus, the paper goal is to show the possibilities of using NetFPGA solutions in a network environment mainly of enterprise class.
EN
In recent years, we are observing the rapid development of information systems, especially distributed systems. One of the important components of these systems is the communication infrastructure, consisting of both the topology and routing protocols. The article presents an analysis of commonly used routing protocols in high-throughput computer networks conducted in OPNET environment. Possibilities of analysis of these protocols for different topologies are presented. From the point of the functioning of the routing protocol performance view, measurements were made for relevant parameters such as convergence time, bandwidth etc. In addition, there was proposed the use of the butterfly topology to create an effective environment for routing in computer networks based on the classic three layer connection system.
PL
W ostatnich latach jesteśmy światkami gwałtownego rozwoju systemów informatycznych, zwłaszcza systemów rozproszonych. Jednym z istotnych składników tychże systemów jest infrastruktura komunikacyjna, składająca się zarówno z topologii połączeniowej, jak również z protokołów routingu. W artykule przedstawiono analizę powszechnie wykorzystywanych protokołów routingu w wysokoprzepustowych sieciach komputerowych przeprowadzoną w środowisku Opnet. Zaprezentowano możliwości analizy takich protokołów dla różnych środowisk topologicznych. Dokonano pomiarów istotnych parametrów takich jak czas zbieżności, obciążenie łącza, itp. z punktu widzenia wydajności funkcjonowania protokołów routingu. Dodatkowo, zaproponowano wykorzystanie topologii Butterfly dla stworzenia efektywnego środowiska routingu w sieciach komputerowych bazujących na klasycznym trójwarstwowym systemie połączeniowym.
EN
In the article the authors propose a method for load-balancing of network resources for the case which uses a routing protocols. In the first part of the article the authors present currently used algorithms for load balancing and possibilities of their modification. Through the introduction of additional hardware components for each node: the agent and the probe; it is possible to monitor and control the current system performance. The whole analyzed network is treated as a complex system. This allows to eliminate overloading of route nodes (through ongoing analysis of the optimal operating point for a given node). Load balancing can be achieved using a modified mechanism of ECMP. The proposed approach allows for dynamic adjustment of load to network resources and thus effectively to balance network traffic.
PL
Przedstawiono platformę do testowania i rozwijania nowych protokołów rutingu złożoną z prostych ruterów zrealizowanych z użyciem układów System On Chip, z osadzonym systemem operacyjnym Linuks. Rutery odpowiedzialne są tylko za przełączanie pakietów. Funkcjonalność odpowiedzialną za obsługę protokołów rutingu wszystkich węzłów przeniesiono na dedykowany komputer. Jest ona realizowana przez oprogramowanie Ouagga zmodyfikowane na potrzeby opracowanej platformy.
EN
The paper presents a platform for developing and testing of new routing protocols. The proposed platform is composed of simple routers i.e., the devices of the System on Chip type, with embedded Linux system. These routers perform only packet switching functions. The functions related to supporting routing protocols, for all nodes have been moved to a dedicated computer. This functions are provided by a software Quagga router, modified for the purposes of the platform.
12
Content available remote Efektywny transfer danych w bezprzewodowych sieciach kratowych i sensorowych
PL
Wzrastające wymagania aplikacji czasu rzeczywistego wymuszają nowe zachowanie się protokołów routingu w sieciach kratowych. Aby spełnić oczekiwania użytkowników konieczne jest spełnienie wielu wymagań związanych z jakością świadczonych przez sieć usług (QoS). W artykule przedstawiono analizę proponowanych przez autorów rozwiązań w zakresie routingu spełniającego wymagania jakości usług, bazujących na protokole Optimized Link State Routing (OLSR) i wykorzystujących wiele metryk do wyznaczania tras. Przedstawione zostały wyniki wykonanych badań eksperymentalnych, które demonstrują efektywność proponowanych rozwiązań. W artykule przedstawiono również rozwiązania pozwalające na minimalizację rosnącego ruchu w sieciach sensorowych. Rozwiązania te bazują na mechanizmach kodowania sieciowego zaimplementowanych w sieciach wykorzystujących rozwiązania 6LoWPAN i jak przedstawiono w wynikach badań pozwalają na zwiększenie efektywnego transferu danych.
EN
The increasing demand of real time applications requires a new behavior of routing protocols in wireless mesh networks. It is necessary to support many requirements for quality of services (QoS) to meet user expectations. This paper is an analysis of the proposed quality-aware routing mechanism based on Optimized Link State Routing (OLSR) protocol, from a perspective of the network and the user. The experimental tests were performed to demonstrate the performance of our solutions considering different evaluation metrics. Also the wireless sensor networks are more popular and the traffic in such networks is increasing. The paper also presents the network coding mechanism implementation in 6LoWPANbased sensor network, which cause increasing the data transfer efficiency.
EN
By mixing colors in certain proportions we get a new color. Any change of the proportion ratio will modify the output color. Knowledge of the spectral characteristics of the constituent colors and their proportions used in the recipe allows to obtain the characteristic of the resulting color.
14
Content available remote A Hybrid method for testing routing protocols in mesh networks
EN
This article presents a hybrid method for testing routing protocols specifically dedicated to mesh networks. The architecture of software routers is described and a graphic environment that would ensure effective configuration of test networks is proposed. The platform for tests of routing protocols presented in the article combines an implementation of routing protocols (the real control plane) with a router data plane simulator. The proposed solution provides an opportunity to test real implementations of routing protocols for any parameters of data plane, not limited by the physical implementation of a test network. The presented platform is based on an open source code.
15
Content available Protokoły trasowania w sieciach AD HOC
PL
W artykule dokonano charakterystyki protokołów trasowania stosowanych w bezprzewodowych sieciach Ad Hoc, a także zilustrowano na drodze symulacji komputerowej zachowanie wybranych protokołów trasowania. Badania porównawcze zrealizowane zostały w środowisku symulacyjnym ns-2.
EN
The article presents the characteristics of routing protocols used in wireless ad hoc networks, and is illustrated through computer simulation of the behavior of some routing protocols. Comparative studies were carried out in an ns-2 simulation environment.
EN
Data security and energy aware communication are key aspects in design of modern ad hoc networks. In this paper we investigate issues associated with the development of secure IEEE 802.15.4 based wireless sensor networks (WSNs) - a special type of ad hoc networks. We focus on energy aware security architectures and protocols for use in WSNs. To give the motivation behind energy efficient secure networks, first, the security requirements of wireless sensor networks are presented and the relationships between network security and network lifetime limited by often insufficient resources of network nodes are explained. Second, a short literature survey of energy aware security solutions for use in WSNs is presented.
PL
Na wstępie przedstawiono ogólne założenia do w pełni adaptacyjnego protokołu rutowania. Następnie zamieszczono opis badań (ilościowych i jakościowych) nad nowym protokołem a potrzebnych do zbudowania algorytmu rutowania. Artykuł zakończony jest wnioskami (w odniesieniu do obu części) i wskazane zostały potencjalne kierunki dalszych badań nad protokołami adaptacyjnymi. Bezprzewodowe sieci sensoryczne - BSS (ang. wireless sensor network - WSN) są coraz częściej stosowane do obserwowania czynników środowiskowych (zastosowania militarne i cywilne). Rozwój technologii pozwala obecnie na wytwarzanie węzłów o wymiarach rzędu centymetrów i w cenie poniżej kilku USD za sztukę, a co za tym idzie, na stosowanie ich w dużych ilościach. Odczyty z sensorów są zazwyczaj agregowane lub przekazywane (w surowej formie lub poddane niezbędnej redukcji objętości) do obserwatora. Mimo to nadal brakuje wydajnych protokołów rutowania, zarówno z punktu widzenia energooszczędności, jak i pełnej adaptacyjności do zmieniających się warunków pracy. W dwuczęściowym artykule przedstawiono nowatorską koncepcję w pełni adaptacyjnego protokołu rutowania, którego funkcjonowanie będzie zależne tylko i wyłącznie od odczytów sensorycznych (tj. od jakości i ilości zdarzeń). W drugiej części artykułu zamieszczono założenia do takiego protokołu oraz do badań proponowanego rozwiązania.
EN
First, we introduce to general assumptions to fully adaptive routing protocol for wireless sensor network. Then, we give experiment description required to conduct analysis on our proposed novel routing algorithm. Finally, we conclude our analysis on fully adaptive routing protocol and propose other feasible directions of development of such routing algorithms.
18
Content available remote Algorytm budowania topologii bezprzewodowej sieci czujników
PL
Bezprzewodowe sieci czujników umożliwiają tworzenie różnych topologii sieciowych. Możliwe jest takie zbudowanie połączeń pomiędzy elementami sieci aby zapewnić minimalny pobór mocy przez urządzenia. Jest to szczególnie istotne, gdyż jednym z głównych wymagań wobec WSN (Wireless Sensor Network) jest długi czas pracy urządzeń, bez wymiany źródła zasilania. Istotne jest zatem stosowanie takich algorytmów budowy topologii, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie energią.
EN
The wireless sensors networks makes possible creation of different network topologies. Such construction associations is possible between the network elements, to provide the minimum fence of force through settings. It is particular substantial, one of main queries before WSN (Wireless Sensor Network) and have a long time labor of settings, without the exchange of source of energy. Application of such building topologies algorithms which will allow on a rational manage energy is substantial consequently.
PL
Po krótkim wprowadzeniu do bezprzewodowych sieci sensorycznych, przedstawiamy przegląd przez popularne protokoły rutowania stosowane w tego rodzaju sieciach (wyróżniając protokoły uwzględniające strukturę sieci i protokoły uwzględniające wykonywane przez sieć operacje). Przegląd zakończony jest ogólną krytyką omawianych protokołów z punktu widzenia adaptacyjności do zmieniających się warunków pracy. Bezprzewodowe sieci sensoryczne - BSS (Wireless Sensor Network - WSN) są coraz częściej stosowane do obserwowania czynników środowiskowych (zastosowania militarne i cywilne). Rozwój technologii pozwala obecnie na wytwarzanie węzłów o wymiarach rzędu centymetrów i w cenie poniżej kilku USD za sztukę, a co za tym idzie, na stosowanie ich w dużych ilościach. Odczyty z sensorów są zazwyczaj agregowane lub przekazywane (w surowej formie lub poddane niezbędnej redukcji objętości) do obserwatora. Mimo to nadal brakuje wydajnych protokołów rutowania, zarówno z punktu widzenia energooszczędności, jak i pełnej adaptacyjności do zmieniających się warunków pracy. W dwuczęściowym artykule przedstawiono nowatorską koncepcję w pełni adaptacyjnego protokołu rutowania, którego funkcjonowanie będzie zależne tylko i wyłącznie od odczytów sensorycznych (tj. od jakości i ilości zdarzeń). W pierwszej części omówiono istniejące protokoły rutowania, ukazano ich wady z punktu widzenia adaptacyjności do zmieniających się warunków pracy.
EN
First, we briefly introduce to wireless sensor networks. Then, we give general overview of typical routing protocols used in such netowrks (i.e. architecture-oriented routing protocols, application-oriented routing protocols). We conclude our review on routing protocols from a view point of adaptablity to changing working conditions.
20
Content available remote Protokoły routingu w mobilnych sieciach ad hoc
PL
Routing w telekomunikacyjnych sieciach ruchomych ze zmienną topologią jest zagadnieniem trudnym i złożonym. Jednocześnie ma on krytyczne znaczenie dla jakości usług dostarczanych przez sieć warstwom wyższym. W niniejszym artykule przedstawione zostały trzy podstawowe klasy protokołów routingu projektowanych pod kątem zastosowania w ruchomych sieciach ad hoc.
EN
Routing process in mobile multihop ad hoc networks is a difficult and complicated issue. There have been proposed many solutions of the routing protocols, beginning from simple modifications of the Internet protocols, up to complicated cross - layer solutions, that work on hierarchical topology structure of the network. In this article there are discussed both main principles and specific examples for each group of protocols.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.