Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czynnik środowiskowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The current study aims to investigate the impact of four exogenous variables, namely, entrepreneurial orientation, entrepreneurial education, environmental factors, college experience toward the entrepreneurial intention of banking sector of Indonesia. To achieve this objective, data has been collected from the 450 managers of the banking sectors, and PLS-SEM was used to test the hypotheses. The key findings of the study have shown that entrepreneurial orientation, college experience, and environmental factors have a positive and significant effect on the entrepreneurial intention of banking sector of Indonesia. Based on the findings of the study, there are several practical and theoretical implications. The findings of the study could provide help to the policymakers to know about the importance to increase the entrepreneurial intention by the following exogenous variables. The findings of the study could also provide help to the researchers to conduct future research to increase the importance of the following study.
PL
Obecne badanie ma na celu zbadanie wpływu czterech zmiennych egzogenicznych, a mianowicie: orientacji przedsiębiorczej, edukacji przedsiębiorczej, czynników środowiskowych, doświadczenia uczelni na intencję przedsiębiorczości sektora bankowego w Indonezji. Aby osiągnąć ten cel, zebrano dane od 450 menedżerów sektorów bankowych, a do przetestowania hipotez wykorzystano PLS-SEM. Kluczowe wyniki badania wykazały, że orientacja na przedsiębiorczość, doświadczenie w nauce i czynniki środowiskowe mają pozytywny i znaczący wpływ na intencję przedsiębiorczości sektora bankowego w Indonezji. W oparciu o wyniki badania istnieje kilka praktycznych i teoretycznych implikacji. Wyniki badania mogą pomóc decydentom w zrozumieniu znaczenia zwiększenia intencji przedsiębiorczości przez następujące zmienne egzogeniczne. Wyniki badania mogą również pomóc naukowcom w przeprowadzeniu przyszłych badań w celu zwiększenia znaczenia następnego badania.
PL
W artykule omówiono odporność szkła niskoemisyjnego na działanie czynników symulujących przyspieszone starzenie. Zakres badań obejmował poddanie przygotowanych próbek szkła działaniu warunków symulujących oddziaływanie czynników środowiskowych. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na ocenę ich wpływu na właściwości izolacyjne oraz świetlne i energetyczne szkła niskoemisyjnego. Wykazały, że np. oddziaływanie mgły solnej powoduje pogorszenie parametrów termicznych szyb.
EN
In paper resistance of low-emission glass to the effects of factors simulating accelerated ageing were discussed. The scope of research included subjecting the prepared glass samples to conditions simulating the impact of environmental factors. Obtained research results allowed to assess the impact of factors on the insulating, light and energy properties of low-emission glass. It was found that for example the effect of salt fog causes deterioration of the thermal parameters of this glass.
EN
Moss crusts are the highest developmental stage of biological crusts in arid and semiarid ecosystems worldwide. Under natural conditions, elementary functional units of moss crusts are patches. However, to date, the quantitative features, distribution pattern, ecological effect and relationship with environmental factors of moss patches in desert ecosystems remain unclear. In this study, 3303 moss patches in 22 plots and relevant environmental variables were investigated and quantified in the Gurbantunggut Desert, China. Thirty-six patch classes were defined. Moss crusts accounted on average for 11.7% of the plot area, and the mean moss patch area was 23.4 cm2. Small patches dominated, indicating a serious fragmentation of moss crusts. Significant density-dependent effects between patch density and size, humped relationships between patch size and moss plant density, and soil water content under moss patches were observed. The overall distribution of moss crusts showed a tendency of moss patch size and moss plant density decreasing from the southeastern part of the desert to the northwestern part, while moss patch density showed the opposite trend. Pearson's correlation analysis and nonmetric multidimensional scaling analysis consistently demonstrated that the distributions of moss patches were dominantly influenced by non-moss crust coverage, sand particle size, latitude, mean annual precipitation (MAP) and mean annual temperature. Of these parameters, fine sand, high MAP and low latitude were beneficial to the development of moss crusts. Consequently, the factors influencing the distribution pattern of moss crusts are complex and contain the soil factor, current climatic conditions and natural and human disturbances.
PL
Artykuł omawia następujące zagadnienia: ocenę bezpieczeństwa i solidność konstrukcji budynku, wpływ czynników atmosferycznych na spadek bezpieczeństwa konstrukcji, przyczyny awarii. Opisuje przykłady prezentujące możliwe uszkodzenia ze strony czynników atmosferycznych.
5
Content available remote Odporność wyrobów z kompozytów polimerowo-drzewnych na czynniki środowiskowe
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności wybranych wyrobów z kompozytów polimerowo-drzewnych na działanie czynników środowiskowych. Badaniom poddano deski tarasowe wykonane z trzech rodzajów kompozytu: PVC i mączki drzewnej, PEHD i włókien bambusowych oraz PEHD i mączki drzewnej. Wyroby poddano działaniu wody, po którym określono absorpcję wody i zmiany wymiarów. Przeprowadzono także cykle hydrotermiczne i ustalono ich wpływ na wytrzymałość na zginanie. Określono także zmianę barwy po działaniu światła UV. Badane wyroby wykazały absorpcję wody na poziomie do 8%. Zmiany długości i szerokości nie przewyższyły 0,6%, zaś grubości 5%. Wytrzymałość na zginanie desek po cyklach hydrotermicznych kształtowała się powyżej 80% wartości wyjściowej. Zmiana barwy nie przekroczyła 8 jednostek.
EN
This article presents the results of research on weathering resistance of selected products made of wood-plastic composites. The tests were carried on decking profiles, made of three kinds of composites: PVC and wood flour, PEHD and bamboo fibres, PEHD and wood flour. The products were dipped into the water, afterwards water absorption and dimensional changes were analysed. Hydrothermal cycles were conducted to establish the impact to bending strength. Colour changes after the UV radiation were also tested. The tested solutions exhibited water absorption up to 8%. The length and width changes did not exceed 0.6%, and thickness 5%. The bending strength after hydrothermal cycles was above 80% compared with basic value. The colour change was below 8 units.
EN
Work in unfavorable, changing environmental conditions negatively affects people working on scaffoldings used on construction sites, which may increase the risk of occurrence of dangerous situations. The purpose of this article is to show the scale of temperature changes which workers are exposed to. The paper compares examples of temperature measurements obtained from a metrological station and during tests on scaffoldings located in the Lodz and Warsaw regions. This article also presents the methodology of examining environmental parameters of the surroundings where employees work on scaffoldings. Analysis results show that high temperatures and significant temperature variations frequently occur on the scaffoldings, which leads to a lack of adaptability and consequently to tiredness or decreased alertness. Unfavorable environmental conditions can lead to behaviors which, in turn, can cause accidents.
PL
Praca w niekorzystnych, zmieniających się warunkach środowiskowych, oddziałuje niekorzystnie na osoby pracujące na rusztowaniach, wykorzystywanych na budowach, mogąc zwiększać ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. Celem artykułu jest prezentacja wpływu temperatury na komfort pracy osób, pracujących na rusztowaniach. Wprowadzono założenie uproszczające, tzn. przyjęto, że temperatura jest głównym czynnikiem, wpływającym na komfort pracy oraz niezależnym od innych. Do dalszej analizy wybrano przede wszystkim dane wykonane przez IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) oraz własne pomiary temperatury na rusztowaniach. W tym celu uzyskano z IMIGW (strona internetowa ogimet.com) wyniki pomiarów temperatury dla tych samych przedziałów czasowych, w których badane były rusztowania, ze stacji badawczych zlokalizowanych odpowiednio w Łodzi i Warszawie z lat 2012-2016. Główna grupa danych to wyniki pomiarów temperatury na rusztowaniu. Na dziesięciu rusztowaniach wykonano pomiary temperatury, w tym pięć w Łodzi i pięć w Warszawie lub miastach sąsiadujących z Warszawą. Pomiary wykonywano od kwietnia do sierpnia 2016 roku. Seria pomiarów na jednym rusztowaniu obejmowała pomiary przez pięć dni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00, 11.0 i 14.00, nazywanych porami dnia, na różnych poziomach rusztowania. Pomiar w pierwszym punkcie rozpoczynał się o danej godzinie. Pomiary parametrów środowiskowych wykonywane były w czterech, sześciu, dziewięciu lub dwunastu miejscach na rusztowaniu w zależności od szerokości i wysokości rusztowania oraz od dostępności.
PL
Podjęto próbę analizy twórczości Santiago Calatravy w aspekcie wrażeń estetycznych i potrzeb psychicznych człowieka, funkcji społecznej i czynnika środowiskowego oraz kształtowania konstrukcji obiektu mostowego z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego. Przedstawiono przykłady zrealizowanych obiektów mostowych.
EN
The aim of this article is to analyze the works of Santiago Calatrava in respect of aesthetic values and psychological needs of man, the social function and environmental factors as well as the shaping of a bridge structure considering the economic aspect. The examples of the realized bridge structures were presented.
9
Content available remote Small scale spatial pattern of a soil seed bank in an old-growth deciduous forest
EN
We studied an old growth deciduous forest seed bank to examine how its potential role in regeneration is shaped by natural forest environment. Our research questions were: is the spatial pattern of seed bank influenced by local variation in elevation, soil moisture and light intensity, and what is the impact of herb layer characteristics on seed bank pattern. We recorded species composition of the herb layer and seed bank on a 2 x 40 m study plot divided into 20 quadrates, situated in a natural oak-hornbeam forest, in the Białowieża Primeval Forest, (NE Poland). Soil cores were sampled from two soil layers (0-5 cm and 5-10 cm) yielding altogether 40 samples of a total 15.9 dm[^3] and 0.159 m[^2]. Seeds were extracted from soil samples under a microscope. Ellenberg indicator values were used to characterize light (L) and moisture (F) conditions. Relative quadrate elevation was averaged for nine points. There were 6.65 x 10[^3] seeds m[^-2] in upper soil layer and 3.00 x 10[^3] seeds m[^-2] in lower soil layer. Seed bank structure constituted of patches 6 m diameter in the upper soil layer and 4 m in the lower soil layer. Aggregated pattern of the seed bank was influenced by clumped distribution of plants in the herb layer. Seed bank species richness in the upper soil layer was correlated with moisture (r = 0.485, P =0.03) and light (r = 0.526, P = 0.0172) values. Seed densities were correlated with moisture (r = 0.848 P <0.0001 upper and r = 0.491 P = 0.0278 lower soil layer) and light (r = 0.803 P <0.0001 upper and r = 0.751 P = 0.0001 lower soil layer). Seed density in upper soil layer was negatively correlated with elevation (r =.0.485 P = 0.0422). Higher seed density and species richness of the seed bank associated with better light conditions and higher moisture is probably caused by higher seed production in favourable conditions, and factors promoting seed persistence in soil. Our results indicate, that even subtle changes in light, moisture and mean relative elevation can shape seed bank spatial pattern on a fine local scale, differentiating the response of this community to small scale disturbances present in natural forests.
EN
The roadside vegetation in some counties of north England (north and west Yorkshire) was studied to determine the community structure according to the British National Vegetation Classification (NVC) and main environmental factors influencing its composition. The data from Phytosociological survey (699 quadrats) and from the physico-chemical analyses of 233 soil samples from 35 sites were obtained. Both the classification (TWINSPAN & MATCH) and ordination programs (Canonical Correspondence Analysis) were used. The roadside vegetation is mainly dominated by few grasses (Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, Dactylis glomerata, Lolium perenne, Poa trivialis, Elymus repens, Holcus lanatus) and their associated herbs (Cirsium arvense, Heracleum sphondylium, Urtica dioica). Five NVC Mesotrophic grassland communities (Arrhenatheretum elatioris community MG1, Lolium perenne-Cynosurus cristatus grassland MG6, Lolium perenne leys MG7, Holcus lanatus- Deschampsia cespitosa grassland MG9, Festuca rubra-Agrostis stolonifera-Potentilla anserina grassland MG11) and one Upland Festuca ovina-Agrostis capillaris-Galium saxatile grassland, U4 were identified which in general, exhibited good fit with the typical NVC units. Altitude, pH, potassium, sodium and road age were found to be the main variables affecting the roadside vegetation. By relating the floristic composition with ecological characteristics of the roadside verges, three kinds of pattern of variation are observed. The first pattern is related to regional or geographical characteristics and the second pattern of variation exists across the width of the road verges showing a zonal pattern of plant distribution. The third scale of pattern is active at the local level including micro-environmental conditions, e.g., local edaphic variables.
EN
The interaction of polyethyleneterephthalate (PETP) and polycarbonate (PC) foils with light, UV radiation, humidity and artificial acid rains was studied using absorption spectroscopy, testing mechanical properties of foils and chemiluminescence imaging. The most destructing agents are broad band radiation (200-1000 nm) and oxidative character of acid rains. These agents change slightly absorption spectra and more mechanical properties of polymeric foils. The most sensitive and pertinent to the physicochemical mechanisms of foils' degradation method appears to be chemiluminescence enhanced by molecular probes such as luminol, lucigenin and hydrogen peroxide. This method allows multiparametric comparison of many samples in the same time and conditions. It is expected that the method adopted to semiconducting organic photovoltaic materials may be useful for testing their resistance to detrimental environment conditions.
PL
Badano degradację folii polimerowych PETP i PC przez czynniki środowiskowe za pomocą metod optycznych i mechanicznych: spektrofotometrii absorpcyjnej (200- 1000nm), właściwości mechanicznych oraz obrazowania i kinetyki chemiluminescencji. Promieniowanie zakresu 200-1000 nm oraz utleniający charakter kwaśnego deszczu i atmosfery okazały się najbardziej destrukcyjnymi czynnikami. Widma absorpcji nieznacznie się zmieniały, bardziej wyraźnie właściwości mechaniczne. Najbardziej adekwatną do mechanizmów destrukcji metodą jest obrazowanie chemiluminescencji oraz jej kinetyki z użyciem sond molekularnych - luminolu, lucigeniny i nadtlenku wodoru. Umożliwia ona wieloparametrowe porównanie dużej liczby próbek folii w tych samych warunkach i czasie. Osłony przeciw promieniowaniu UV wykazały ich małą efektywność. Można oczekiwać, że metoda obrazowania i kinetyki chemiluminescencji może okazać się użyteczna dla badania trwałości przewodzących folii organicznych stosowanych w fotowoltaice.
EN
Distribution pattern of [delta][^13]C values of plateau plants and their responses to environment along altitudinal gradients were investigated. In the growing season of 2003 (June-August), stable carbon isotope ratios ([delta][^13]C) of 174 plant samples belonging to 89 species of 20 families and 58 genera along the gradient 2800-4400 m (above sea level) was studied in six sites on the east edge of Qinghai-Tibet Plateau. The results indicated that the range of [delta][^13]C values of plants is narrow from -30.2[per mil] to -25.2[per mil], which means that none of the species examined belonged to C[4] photosynthetic pathway and all of these species performed C[3] photosynthetic pathway. The average [delta][^13]C values of plants at 6 sites were positively correlated to altitude (r = 0.974, P <0.01). The results revealed that site-averaged [delta][^13]C values were negatively correlated with temperature (r = 0.907, P <0.05) as well as CO[2] partial pressure (r = 0.940, P <0.01). The combination of these two factors account for 80% of the variation of [delta][^13]C values (r[^2] = 0.859, P <0.01). Varying precipitation with increasing altitude does not affect the plant [delta][^13]C values (r = 0.469, P> 0.05) as well as the sunlight duration(r = 0.630, P> 0.05).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.