Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  macierz
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Co to jest... macierz o naprzemiennych znakach?
PL
W artykule przedstawiono przemyślenia dotyczące macierzy o naprzemiennych znakach, historii ich badań i związków z teorią macierzy losowych.
EN
In this paper we will present the pointwise and normwise estimations of the deviations considered by W. Łenski, B. Szal, [Acta Comment. Univ. Tartu. Math., 2009, 13, 11-24] and S. Saini, U. Singh, [Boll. Unione Mat. Ital., 2016, 9, 495-504] under general assumptions on the class considered sequences defining the method of the summability. We show that the obtained estimations are the best possible for some subclasses of Lp by constructing the suitable type of functions.
EN
In this work, the finite element method was used to determine the stress intensity factors as a function of crack propagation in metal matrix composite structure, A threedimensional numerical model was developed to analyze the effect of the residual stresses induced in the fiber and in the matrix during cooling from the elaboration temperature at room temperature on the behavior out of the composite. Added to commissioning constraints, these internal stresses can lead to interfacial decohesion (debonding) or damage the matrix. This study falls within this context and allows cracks behavioral analysis initiated in a metal matrix composite reinforced by unidirectional fibers in ceramic. To do this, a three-dimensional numerical model was analyzed by method of finite element (FEM). This analysis is made according to several parameters such as the size of the cracking defects, its propagation, its interaction with the interface, the volume fraction of the fibers (the fiber-fiber interdistance), orientation of the crack and the temperature.
EN
The results concerninig pointwise approximation and product of summability methods corresponding to the theorems of Xh. Z. Krasniqi [Poincare J. Anal. Appl., 2014, 1, 1-8] and W. Łenski and B. Szal [Math. Slovaca, 2016, 66(6), 1-12] are generalized. Some special cases are also formulated as corollaries.
5
Content available remote Macierz SKU i jej zastosowanie
PL
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu macierzy SKU (ang. Stock Keeping Unit, co oznacza w tłumaczeniu na język polski jednostkę magazynową). Celem jego jest popularyzacja wiedzy w tym obszarze. Wyjaśniona jest zasadność podjęcia danej tematyki; głównie jest to brak ogólnodostępnej literatury. We wstępie zdefiniowane jest zatem pojęcie macierzy SKU. Omówione są dalej także kwestie takie jak: budowa macierzy SKU i reprezentacja graficzna jej wyników. W ramach publikacji autor objaśnia rolę etapu budowy macierzy SKU w procesie implementacji polityki zarządzania łańcuchem dostaw. Podaje on praktyczne wytyczne dotyczące nomenklatury macierzy SKU, jej konstrukcji, etapu budowania oraz reprezentacji graficznej wyników. Bazuje na wiedzy i doświadczeniu ekspertów opracowujących takie rozwiązania dla największych korporacji działających w różnych branżach na całym świecie. Treść wzbogacona jest licznymi praktycznymi przykładami, w tym z zastosowaniem specjalistycznego dedykowanego oprogramowania.
EN
The article discusses the issue of the SKU matrix. The aim is to deepen knowledge in this field. The reasons for choosing this specific topic are mostly due to the lack of proper literature devoted to it. The beginning of this paper defines the concept of the SKU matrix and further discusses related issues such as: the construction of the matrix and a graphical representation of the matrix results. As part of the publication, the author presents the role of matrix construction within the whole process of the implementation of supply chain management policy. The article gives practical guidance on the nomenclature of the matrix, its construction, building and the graphical representation of its results. It is based on the knowledge and experience of experts who develop such solutions for large corporations operating in various industries across the world. The content is enhanced by numerous practical examples, including the examples of using professionally dedicated software.
EN
This paper models the academic staff structure in a university as a system of stocks and flows in a three-dimensional space, R3. The stocks are the number of academic staff in a particular state at a given time and the flows are the staff moving between any two states over an interval of time. The paper places emphasis on the grade-specific completion rates of Graduate Assistants, who choose to study in the university in which they are employed for higher degrees. The study describes the evolution of structures in the university as a linear recurrence system. Some aspects of linear algebra are employed as a theoretical underpinning to gain insights into the transformation matrix of the recurrence system. A number of resulting propositions are presented along with their proofs. We provide two theorems to serve as a means of predicting a university manpower structure. Following that a numerical illustration of the theorems and propositions is provided with data which are representative of the kind of data in a Nigerian university system.
EN
A method of the schedule searching is proposed, which is based on the properties of the spatial SDF. The method is based on the SDF representation in the multidimensional space. The dimensions of this space are spatial coordinate of the processing unit, time moment of the operator calculation, and operator type. During the synthesis, the nodes are placed in the space according to a set of rules, providing the minimum hardware volume for the given number of clock cycles in the algorithm period. The resulting spatial SDF is described by VHDL language and is modeled and compiled using proper CAD tools. The method is successfully proven by the synthesis of a set of FFT processors, IIR filters, and other pipelined datapaths for FPGA.
PL
Zaproponowany sposób poszukiwania opiera się na właściwościach przestrzennych SDF. Metoda ta bazuje na SDF prezentacji w przestrzeni wielowymiarowej. Wymiarami danej przestrzeni są współrzędne jednostki przetwarzającej, czas momentu obliczeniowego operatora oraz typ operatora. Podczas syntezy, węzły są umieszczone w przestrzeni zgodnie z zestawem reguł, dając minimalną częstotliwość pracy zegara systemowego podczas wykonywania algorytmu. Powstały przestrzenny SDF jest opisany przez język VHDL i jest modelowany i skompilowany przy użyciu odpowiednich narzędzi CAD. Ta metoda jest pomyślnie sprawdzona przez syntezę zestawu procesorów FFT, filtrów IIR, oraz innych potokowych jednostek przetwarzających płytki FPGA.
PL
W niniejszym artykule skupiono się na problematyce wykonania obiektywnej oceny oddziaływani na środowisko znanego procesu w nowych warunkach środowiskowych. Do oceny wybrano roboty strzałowe związane z eksploatacją skał zwięzłych w warunkach zawodnionych. Sam proces robót strzałowych, w warunkach prowadzenia odwodnienia złoża, jest dobrze rozpoznany i przebadany pod względem oddziaływania na środowisko naturalne. Jednak oddziaływanie, jakie wywołują w kamieniołomach roboty strzałowe podwodne nie zostało do tej pory jednoznacznie określone. W związku z powyższym, autorki niniejszej publikacji podjęły próbę wykonania oceny oddziaływania na środowisko robót strzałowych podwodnych, metodą analogii, w celu wskazania dalszych badań koniecznych do przeprowadzenia obiektywnej oceny oddziaływania na środowisko.
EN
This article focuses on the objective environmental impact assessment the well-known technological process in new environmental conditions. The EIA has been done for the explosive works which are carried out in the watered quarry. An impact of explosives works in the quarries where is carried dewatering system, has been assessed. However, the influence of explosive works done under the water level in the quarry has not been clearly defined. Therefore, the authors of this publication have attempted to make the environmental impact assessment of the underwater blasting works. In order to indicate further research the EIA has been done by analogy method.
EN
The paper presents an analysis of the impact of the mass matrix on the changes in temperature during the computer simulation (using the method of finite elements) of the heat conduction process. The temperature variations of the phenomenon was taken into consideration, which is required during the solidification simulation of binary alloys. It was shown that the smallest oscillation occurs in the lumped matrices in the initial stage of the simulation. The results for lumped and diagonal matrix are mostly equal.
10
Content available remote Ryszard Grząślewicz (1953–2005)
PL
Z wielkim wzruszeniem przyjęliśmy zaszczyt napisania wspomnienia o niezwykle zdolnym matematyku i naszym wielkim przyjacielu, profesorze Ryszardzie Grząślewiczu. Postaramy się przybliżyć sylwetkę człowieka, który niemal całe swoje dorosłe życie związał z Politechniką Wrocławską.
11
Content available remote Matrix logistics indicators assessment of distributed transport hub
EN
Background: The paper is devoted to the distributed transport hub substantiation and assessment. The paper was an example of the technique and form an array of logistical factors as variables that determine this condition. Experience in organizing multimodal transport showed that the "bottleneck" of transport logistics are items of cargo handling ports, terminals, freight stations and warehouses. At the core of the solution of these problems is the problem of estimating the variables determine the Multi-purpose Hubs. The aim is to develop a method of forming the system of logistical multiplying factors determine the role of each of the types in the technologiacal process of distributed Multi-purpose Hubs. Methods: The assessment model for the formation of Distributed Transport Units can be based on formal methods to predict the behavior of complex systems engineering complexes. Then one of the approaches to the solution of the problem may be the matrix method of technological factors. Results and conclusions: The proposed methodology of the selection and validation of logistic coefficients has the practical importance in the models development for assessing the condition and behavior of Distributed Transport.
PL
Wstęp: Opracowanie poświęcone jest uzasadnieniu i ocenie stanu Węzłów Transportowych typu rozstawionego. Przedstawiona jest metodyka i przykład kształtowania macierzy wskaźników logistycznych i zmiennych określających ten stan. Doświadczenie organizacji przewozów multimodalnych wykazuje, że w logistyce transportowej "wąskie gardło" stanowią punkty obróbki ładunku: porty, terminały, stacje przeładunkowe i magazyny. U podstaw rozwiązania tych zadań leżą problemy oceny zmiennych określających stan Węzła Transportowego jako całości. Celem opracowania jest sporządzenie metodyki kształtowania wskaźników logistycznych określających rolę każdego poszczególnego rodzaju transportu w procesie działalności Rozstawionego Węzła Transportowego. Metody: model oceny dla kształtowania rozstawionych jednostek transportowych może opierać się na formalnych metodach prognozowania zachowania się złożonych systemów i kompleksów logistycznych. Wtedy jednym z podejść do rozwiązania problemu może być przedstawiona w tym opracowaniu macierzowa metoda równowagi czynników technologicznych współdziałania rodzajów transportu w Węźle Transportowym. Wyniki i wnioski: przedstawiona w niniejszym opracowaniu metodyka wyboru i uzasadnienia wskaźników logistycznych ma znaczenie praktyczne przy sporządzaniu modelu oceny stanu i zachowania się Rozstawionych Węzłów Transportowych. Takiego rodzaju model przedstawiona w macierzowej postaci równowagi zgodnie ze wszystkimi wskaźnikami działalności Rozstawionego Węzła Transportowego stanowi element systemu prognozowania i podjęcia decyzji w zakresie zarządzania potokami ładunkowymi typu multimodalnego.
EN
The paper presents results of computer simulations of the stress/strain field built up in a cobalt matrix diamond impregnated saw blade segment during its fabrication and after loading the protruding diamond with an external force. The main objective of this work was to create better understanding of the factors affecting retention of diamond particles in a metallic matrix of saw blade segments, which are produced by means of the powder metallurgy technology. The effective use of diamond impregnated tools strongly depends on mechanical and tribological properties of the matrix, which has to hold the diamond grits firmly. The diamond retention capability of the matrix is affected in a complex manner by chemical or mechanical interactions between the diamond crystal and the matrix during the segment manufacture. Due to the difference between the thermal expansion coefficients of the diamond and metallic matrix, a complex stress/strain field is generated in the matrix surrounding each diamond crystal. It is assumed that the matrix potential for diamond retention can be associated with the amount of the elastic and plastic deformation energy and the size of the deformation zone occurring in the matrix around diamonds. The stress and strain fields generated in the matrix were calculated using the Abaqus software. It was found that the stress and strain fields generated during segment fabrication change to a large extent as the diamond crystal emerges from the cobalt matrix to reach its working height of protrusion.
PL
W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowych pól naprezen i odkształcen wytworzonych w kobaltowej osnowie segmentu piły tarczowej. Pola naprezen i odkształcen powstaja w procesie produkcji i po obciazeniu wystajacego diamentu przez zewnetrzna siłe. Głównym celem prezentowanej pracy było lepsze zrozumienie czynników dotyczacych retencji czastki diamentu w osnowie metalicznej segmentów piły, które sa wytwarzane za pomoca technologii metalurgii proszków. Efektywne stosowanie narzedzi metaliczno-diamentowych w duzym stopniu zalezy od mechanicznych i tribologicznych własciwosci osnowy, która musi mocno utrzymywac czastki diamentowe. Zdolnosc osnowy retencji diamentu jest uzalezniona w skomplikowany sposób od chemicznych i mechanicznych oddziaływan pomiedzy kryształem diamentu i osnowa podczas wytwarzania segmentu. Wskutek róznicy współczynników rozszerzalnosci cieplnej diamentu i metalicznej osnowy, złozone pole naprezen i odkształcen powstaje w materiale osnowy otaczajacej kazda czastke diamentu. Załozono, ze potencjalna zdolnosc osnowy do retencji diamentu moze byc skojarzona z suma sprezystej i plastycznej energii deformacji i z wielkoscia strefy odkształcenia wystepujacej w osnowie otaczajacej diament. Pola naprezen i odkształcen w osnowie były obliczane przy uzyciu systemu Abaqus. Stwierdzono, ze pola naprezen i odkształcen wytwarzane w czasie produkcji segmentu zmieniaja sie w szerokim zakresie, gdy czastka diamentu wynurza sie z kobaltowej osnowy osiagajac robocza wysokosc protruzji.
13
EN
The article is an attempt to analyse matrix recording of the graph to find on assembly sequence. There has been presented the use of matrix of graphs and assembly states to model and find the assembly sequence, there has also been done short comparison of their most essential features. It has been proved, that appropriate matrix representation of the assembly unit, which is the basis of modern computer search algorithms should enable effectively to find a rational sequence of connecting its parts. There have been discussed examples of graph representation using an assembly states matrix and a graph matrix. There have been compared their possibilities in the area of finding assembly sequence leading to shortening time, and as a result limiting its costs.
PL
W pracy przedstawiono próbę analizy macierzowego zapisu grafu do wyznaczania kolejności montażu. Przedstawiono zastosowanie macierzy grafu i stanów montażu do modelowania i ustalania sekwencji montażu. Dokonano również krótkiego porównania najbardziej istotnych ich cech. Wykazano, że odpowiednia macierzowa reprezentacja jednostki montażowej, stanowiąca podstawę współczesnych komputerowych algorytmów przeszukiwania, powinna umożliwiać efektywne ustalenie racjonalnych kolejności łączenia jej części. Omówiono przykłady reprezentacji grafu za pomocą macierzy stanów montażu oraz macierzy grafu. Zestawiono także ich możliwości w zakresie ustalania kolejności montażu, prowadzące do skrócenia czasu i w konsekwencji ograniczające jego koszty.
PL
W pracy przeprowadzona została nieliniowa analiza uwzględniająca duże gradienty przemieszczeń, ale małe gradienty odkształceń, przy założeniu liniowych związków konstytutywnych dla materiału jednorodnego i izotropowego. Wyprowadzone zostało nieliniowe, ścisłe w ramach przyjętych założeń, wyrażenie na odkształcenie podłużne włókna położonego w dowolnej odległości od osi pręta. W rozważaniach uwzględniono wpływ odkształcalności postaciowej, czyli bazowano na klasycznej teorii Timoshenki [1]. Podano wzory na macierze: sztywności liniowej, naprężeń wstępnych oraz początkowych odkształceń elementu prętowego. Przeprowadzono również ścisłą i przybliżoną analizę stateczności początkowej mającą na celu określenie wpływu smukłości prętów na nośności krytyczne.
EN
The nonlinear analysis, which takes into account large gradients of displacements but small gradients of deformation, assuming linear constitutive relations for homogeneous and isotropic material, was carried out. The nonlinear, exact in its assumptions formula for deformation of the longitudinal fibre, located at any distance from the axis of the rod was derived. The discussion includes the influence of non-dilatational strain, based on the classical theory of Timoshenko [1]. The matrices of linear stiffness, initial stress and initial deformation of a rod element were given. Exact and approximate analyses of initial stability were performed to determine the influence of rod slenderness on the value of critical load.
15
Content available remote On generalized inverses of singular matrix pencils
EN
Linear time-invariant networks are modelled by linear differential-algebraic equations with constant coefficients. These equations can be represented by a matrix pencil. Many publications on this subject are restricted to regular matrix pencils. In particular, the influence of the Weierstrass structure of a regular pencil on the poles of its inverse is well known. In this paper we investigate singular matrix pencils. The relations between the Kronecker structure of a singular matrix pencil and the multiplicity of poles at zero of the Moore-Penrose inverse and the Drazin inverse of the rational matrix are investigated. We present example networks whose circuit equations yield singular matrix pencils.
PL
W pracy przedstawiono układ do pomiaru statycznego wychylenia oraz charakterystyk rezonansowych mikrodźwigni sprężystych zintegrowanych w jednowymiarowej macierzy. Opisano budowę stanowiska do sterowania laserami półprzewodnikowymi oraz stabilizacji ich temperatury.
EN
In the paper set-up to measure static deflection and resonance characteristics of cantilevers was presented. The cantilevers was integrated in one-dimension matrix. Construction of semiconductor lasers control station and temperature controller was described.
17
Content available remote Biblioteka podstaw klas macierzowych. Część II
PL
Język C++ nie wspiera bezpośrednio realizacji operacji macierzowych na macierzach pełnych (implementacja każdej operacji wymaga zapisu bloku pętli); w ogóle też nie obsługuje technik rzadkiego zapisu macierzy. Skutkuje to niepotrzebnym powielaniem tych samych fragmentów kodu i koniecznością optymalizowania każdego z nich z osobna. Nieuniknione jest też pogorszenie czytelności kodu, spowodowane zastąpieniem czystego zapisu algebraicznego fragmentami kodu realizującego te operacje. Aby zlikwidować ten problem i przyspieszyć tworzenie oprogramowania optymalizującego rozpływ mocy w systemie elektroenergetycznym (intensywnie wykorzystującego operacje macierzowe), stworzono bibliotekę klas języka C++, standaryzującą zapis operacji algebraicznych na macierzach w tym języku. Biblioteka została stworzona w ramach projektu badawczego N511 001 32/0852.
EN
The C++ language does not directly support matrix algebra (implementing every operation requires open-coding a loop); it also does not support sparse matrix techniques. The end effect are code duplication and the necessity of optimising each independent code block separately. One cannot also avoid code readability degradation, caused by replacing a clean algebraic form with C++ code snippets. To solve this problem and improve code creation time (especially in case of the OPF-problem solving software, being developed as a part of a research project), a C++ class library was created. The library consists of classes implementing basic algebraic operations on simple and sparse matrices. The work was funded from the science budget as the research project No N511 001 32/0852.
18
Content available remote Biblioteka podstaw klas macierzowych. Część I
PL
Język C++ nie wspiera bezpośrednio realizacji operacji macierzowych na macierzach pełnych (implementacja każdej operacji wymaga zapisu bloku pętli) w ogóle też nie obsługuje technik rzadkiego zapisu macierzy. Skutkuje to niepotrzebnym powielaniem tych samych fragmentów kodu i koniecznością optymalizowania każdego z nich z osobna. Nieuniknione jest też pogorszenie czytelności kodu, spowodowane zastąpieniem czystego zapisu algebraicznego fragmentami kodu realizującego te operacje. Aby zlikwidować ten problem i przyspieszyć tworzenie oprogramowania optymalizującego rozpływ mocy w systemie elektroenergetycznym (intensywnie wykorzystującego operacje macierzowe), stworzono bibliotekę klas języka C++, standaryzującą zapis operacji algebraicznych na macierzach w tym języku. Biblioteka została stworzona w ramach projektu badawczego N511 001 32/0852.
EN
The C++ language does not directly support matrix algebra (implementing every operation requires open-coding a loop); it also does not support sparse matrix techniques. The end effect are code duplication and the necessity of optimising each independent code block separately. One also cannot avoid code readability degradation, caused by replacing a clean algebraic form with C++ code snippets. To solve this problem and improve code creation time (especially in case of the OPF-problem solving software, being developed as a part of a research project), a C++ class library was created. The library consists of classes implementing basic algebraic operations on simple and sparse matrices. The work was funded from the science budget as the research project No N511 001 32/0852.
19
Content available remote Zastosowanie macierzy przejścia w modelowaniu układów złożonych
PL
Podnoszenie sprawności i niezawodności maszyn i urządzeń jest głównym celem pracy inżynierów i naukowców podczas procesu projektowania. W wielu gałęziach przemysłu istotnym problemem jest również miniaturyzacja istniejących układów [4]. W ostatnich latach coraz częściej rozwój ten dotyczy nowych technologii bazujących na zjawisku piezoelektrycznym. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania macierzy zawierającej elementy charakterystyczne jednej płytki piezoelektrycznej stanowiące podstawę do dalszej analizy układów złożonych. Niniejszy artykuł jest autorskim pomysłem obliczania układów złożonych z wielu elementów [1]. Podstawą obliczeń jest metoda macierzy przejścia wykorzystana do wyznaczenia charakterystycznych parametrów układów bimorficznych.
EN
Main purpose of engineers and scientists work during projecting process is efficiency and reliability of machines and devices improvements. In many industrial branches crucial problem is also miniaturization of existing systems. In recent years more frequently this development concerns new technologies based on piezoelectric effect. In present paper determination of matrixes will be present. Those matrixes will contain characteristical elements of piezoelectric plate, which are basis of further analysis of complex systems. This article is authority idea of determination of systems composed of many elements. The foundation of evaluation is matrix of transforming method used for characteristic parameters of biomorphic systems.
EN
The objective of this paper is to discuss effect of commingling parameter on characteristics of Glass/Polypropylene commingled hybrid yarns to get homogenous mix of matrix and reinforcement elements in the final yarn. A commingling machine developed to produce hybrid yarn using two techniques viz. mingling technique and hollow spindle wrapping technique using single machine is highlighted .The machine can run at speed upto 800 meters/min and for hybrid yarn it can go up to 200 meters/min. To study the effect of parameter three variable namely Air pressure, Overfeed and Take-up speed are take in to consideration and the Box-Behanken design is used for experimental setup. The hybrid yarn samples have been evaluated to investigate the influence of process variables the commingling characteristics of hybrid yarn viz. nip frequency; nip stability and nip regularity have also been studied. 'MINITAB' software is used for the analysis of test results. It was observed that effects of individual parameter as well as interaction effects are equally important in deciding final yarn quality. The structural analysis of hybrid yarn is done using SEM (Scanning electron microscope). To study the mixing behaviour of glass/polypropylene hybrid yarn three different methods have been used to prepare hybrid yarn viz. Friction spinning, hollow spindle wrapping, commingling. Its was clearly observed that commingled process gives better homogenous mixing of glass and polypropylene filaments compare to other two method. This yarn is used to make final laminate sample using hot press.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.