Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trwałość eksploatacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The article presents an analysis of precipitation processes in heat-resistant TP347HFG steel after 41,000 h of operation at 585°C. Microstructure investigation showed that the use of the tested steel resulted mainly in the precipitation processes occurring at grain boundaries. Identification of the precipitates showed the presence of M23C6 carbides and σ phase particles along boundaries. Single M23C6 carbide particles were revealed also at twin boundaries. Inside austenite grains, apart from large, primary precipitates, finely-dispersed secondary NbX particles (X = C,N) were also observed.
PL
W pracy przedstawiono analizę procesów wydzieleniowych w żarowytrzymałej stali TP347HFG po 41 000 h eksploatacji w temperaturze 585°C. Przeprowadzone badania mikrostrukturalne wykazały, że eksploatacja badanej stali spowodowała przede wszystkim zajście procesów wydzieleniowych na granicach ziaren. Identyfikacja wydzieleń wykazała występowanie po granicach węglików typu M23C6 oraz cząstek fazy σ. Pojedyncze cząstki węglików M23C6 ujawniono również na granicach bliźniaków. Wewnątrz ziaren austenitu oprócz dużych, pierwotnych wydzieleń, obserwowano również drobnodyspersyjne wtórne cząstki NbX (X = C,N).
PL
Na Dolnym Śląsku zbudowano pod koniec XIX wieku wiele stalowych zbiorników wieżowych dla potrzeb sieci wodociągowych. W artykule zaprezentowano jeden z nich, który jest nadal eksploatowany – od 135 lat – i jest jednym z najstarszych obiektów stalowych o konstrukcji powłokowej w Europie. Kolejne stalowe konstrukcje powłokowe, powstałe na Dolnym Śląsku na początku lat 30. XX wieku, to 4 duże baterie silosów do magazynowania zboża, które są pierwszymi stalowymi silosami na świecie eksploatowanymi do tej pory bez zakłóceń. Opisano nowatorskie konstrukcje tych silosów oraz oceniono ich trwałość eksploatacyjną. Oprócz niezwykłej wartości historycznej prezentowane konstrukcje zbiorników i silosów mają swoją wartość jako poligon doświadczalny do analiz odporności korozyjnej i trwałości eksploatacyjnej stalowych konstrukcji budowlanych. Losy tych konstrukcji zależą przede wszystkim od jakości projektu i wykonawstwa oraz warunków eksploatacji, co wykazano na przykładzie zaprezentowanych zbiorników i silosów.
EN
In Lower Silesia, many steel tower reservoirs were built at the end of the 19th century for water supply networks. The article presents one of them, which is still in operation for 135 years and is one of the oldest steel buildings having a steel shell structure in Europe. Another steel shell structures, created in Lower Silesia at the early thirties of the 20th century, are 4 large grain storage silo batteries, which are the first steel silos in the world and have been operated without disturbances so far. Innovative constructions of these silos were described and their service life evaluated. In addition to their extraordinary historical value, the presented tank and silo constructions have their value as an experimental base for the analysis of corrosion resistance and service life of steel building structures. The fate of these structures depends primarily on the quality of design and workmanship and operating conditions, as shown by the example of the tanks and silos presented.
PL
Pojęcie resursu dźwignicy należy niewątpliwie wiązać z pojęciem trwałości eksploatacyjnej jej ustroju nośnego, doznającego w rzeczywistych warunkach użytkowania przede wszystkim zmęczeniowego wytężenia. Wytężenie to występuje w wybranych miejscach głównych części ustroju nośnego, podlegających w procesie projektowania trwałościowemu wymiarowaniu mającemu zapewnić im wspomnianą trwałość eksploatacyjną w projektowo założonym całkowitym okresie użytkowania dźwignicy. O ile mechanizmy i napędy dźwignicy mogą z różnych powodów być w tym okresie niejednokrotnie wymieniane, o tyle jej ustrój nośny, będący w istocie konstytutywną, a nie wymienną częścią dźwignicy, jest przede wszystkim konserwowany i poddawany ewentualnym naprawom lub modernizacji z uwzglednieniem wymogów odpowiednich norm. Oczywistym jest więc decydujące znaczenie trwałości eksploatacyjnej ustroju nośnego dźwignicy dla jej całkowitego okresu użytkowania i racjonalnego postępowania w przypadku osiągnięcia resursu dźwignicy.
PL
W artykule scharakteryzowano plazmę stosowaną do natryskiwania powłok, wyszczególniono zalety i wady plazmowego natrysku. Dokonano ogólnej charakterystyki najczęściej stosowanych materiałów powłokowych i wyszczególniono ważniejsze właściwości powłok – decydujące o ich przydatności dla potrzeb przemysłu i gospodarki cieplnej. Przytoczono wybrane przykłady eksploatacji urządzeń pracujących z natryskanymi powłokami zamieszczając osiągnięte efekty oddziaływania powłok na wzrost trwałości i efektywności pracy cieplnej w hutach i innych zakładach produkcyjnych.
EN
The plasma and the equipment used for spraying coatings has been presented. There are advantages and disadvantages of plasma spray. The most often used coatings materials are cursorily presented and the most important characteristics of coatings for the usefulness for industrial and economy are mentioned. The are some important examples of exploitation of devices which have sprayed coating and some approximate effects of using coatings which the increase cause the increase of durability and heat efficiency of heat work.
5
Content available remote Trwałość eksploatacyjna złączy spawanych z nadmierną szerokością spoiny
PL
W złączach spawanych z metali dość częstym zjawiskiem jest występowanie niezgodności spawalniczej w postaci nadmiernej szerokości spoiny czołowej, oznaczonej w normie PN-EN ISO 6520-1 numerem odniesienia 5212. W opracowaniu przedstawiono opis badań mających na celu określenie wpływu tej niezgodności na trwałość eksploatacyjną złączy spawanych. Przeanalizowano wyniki otrzymanych badań oraz sformułowano wnioski w zakresie wpływu nadmiernej szerokości lica na trwałość złączy spawanych.
EN
In joints welded in steel, a welding imperfection of excessive width of a butt weld, denoted as number 5212 in PN-EN ISO 6520-1 standard can occur quite frequently. This article presents the description of research aimed at determination of this imperfection impact on service life of welded joints. The results of research have been analysed and conclusions on the influence of the excessive weld width on the service life of welded joints have been drawn.
6
Content available remote Metody CVD
PL
Inżynieria powierzchni to dziedzina nauki o bardzo dużych perspektywach rozwoju i ogromnym znaczeniu w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie. Rozwój w zakresie zwiększania trwałości eksploatacyjnej elementów konstrukcyjnych maszyn i ogromnej liczby narzędzi dokonuje się w głównej mierze dzięki coraz powszechniejszemu wykorzystaniu technik nanoszenia różnorodnych powłok. Szeroki wybór ogólnie dostępnych rodzajów powłok oraz technologii ich nanoszenia jest efektem coraz to większego zapotrzebowania na nowoczesne metody ochrony powierzchni materiałów. Poprzez odpowiedni dobór i sposób wykonania warstw oraz powłok uzyskuje się zwiększoną niezawodność pracy części maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie ich awaryjności.
PL
Problematyka badań eksperymentalnych dużych maszyn elektrycznych, a szczególnie konstruktorskich badań trwałościowych, jest trudnym i kosztownym zagadnieniem. Artykuł zawiera retrospektywny opis prac eksperymentalnych podjętych przed kilkudziesięciu laty w Politechnice Rzeszowskiej, w odniesieniu do wysokonapięciowych silników indukcyjnych klatkowych.
EN
The issues of experimental tests of large electric machines is a complex and costly task, especially constructional endurance tests. The paper contain a retrospective desription of experimental tests of high-voltage squirrel-cage induction motors which have been taken in Rzeszow University of Technology for several decades.
EN
The paper presents selected results of performance tests of working elements of a wood machining device. The focus was on operational durability of its working elements. In order to assess the condition of these elements, tests of mechanical properties, the chemical composition of the operational surface layer, and microscope observations of selected areas were carried out, as well as evaluation of lubricating properties of lubricants for the working elements of the device. Diverse mechanical properties, diverse wear patterns, and physiochemical changes of surface layers of the elements were noted. A significant impact of the lubricants on the observed phenomena was stated. Due to industrial secret, the name and type of the tested machines were hidden.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań właściwości użytkowych elementów roboczych maszyny do wiórowej obróbki drewna. Skupiono się na trwałości eksploatacyjnej jej elementów roboczych. W celu oceny stanu tych elementów wykonano badania właściwości mechanicznych, składu chemicznego eksploatacyjnej warstwy wierzchniej, obserwacji mikroskopowych wybranych obszarów oraz wykonano badania właściwości smarnych substancji do smarowania elementów roboczych tej maszyny. Zwrócono uwagę na zróżnicowane właściwości mechaniczne, zróżnicowane formy zużycia oraz modyfikację fizykochemiczną warstwy wierzchniej tych elementów. Wskazano na istotny wpływ środków smarowych na obserwowane zjawiska. Ze względu na tajemnicę przemysłową ukryto nazwę oraz typ maszyny, którą poddano ocenie.
EN
This paper presents selected results of an analysis of damage causes to pellet mill matrix. The tested pellet mill matrix was used for the traditional technological process of pellet production. The tests were carried out since matrix failure times were found out to be too short. In order to assess the causes of matrix damage, tests of chemical composition and hardness of the matrix material were performed as well as observation of microscopic points of wear, analysis in the area of parameters of the process of operation and general conditions of use of the pellet mill. Discrepancies between the chemical composition of the material of the pellet mill and the information contained in the DTR were observed. Attention was paid to a possible influence of heat treatment and operating parameters on its premature damage.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki oceny przyczyn zniszczenia matrycy granulatora. Granulator, w którym pracowała oceniana matryca, wykorzystywany był do tradycyjnego procesu technologicznego produkcji peletów. Badania wykonano z uwagi na zbyt krótki okres bezawaryjnej pracy matrycy. W celu oceny przyczyn zniszczenia matrycy wykonano badania składu chemicznego oraz twardości materiału matrycy, dokonano obserwacji mikroskopowych miejsc zużycia oraz analizy w zakresie parametrów procesu eksploatacji oraz ogólnych warunków użytkowania granulatora. Stwierdzono rozbieżność składu chemicznego materiału granulatora od informacji zawartych w DTR. Zwrócono uwagę na ewentualny wpływ obróbki cieplnej oraz parametrów pracy na jego przedwczesne zniszczenie.
EN
The paper presents results of a study on thin-walled structures modelling representative fragments of aircraft fuselages subjected to bending and torsion. The type of the considered load and deformation corresponds to the state of such structures under in-flight conditions. The subject of the study were structures made of composite materials. Adopted assumptions include admissibility of post-buckling deformation in the operating load regime. Results of experimental studies are presented together with nonlinear numerical analyses carried out with the use of the finite elements method applied to a number of variant structures provided with various types of skin stiffening elements. Operating properties of the examined structures have been compared on the grounds of adopted criteria.
PL
Praca prezentuje wyniki badań ustrojów cienkościennych, stanowiących modele reprezentatywnych fragmentów struktur lotniczych, poddawanych zginaniu oraz skręcaniu. Rodzaj obciążenia oraz deformacji odpowiada stanowi struktury w warunkach eksploatacji. Przedmiotem rozważań były ustroje wykonane z kompozytów. Przyjęto założenie o dopuszczalności deformacji zakrytycznych dla obciążeń eksploatacyjnych. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i nieliniowych analiz numerycznych w ujęciu metody elementów skończonych szeregu wariantów ustrojów, zawierających różne rodzaje usztywnień pokryć. Dokonano porównania właściwości eksploatacyjnych badanych ustrojów, w oparciu o przyjęte kryteria.
EN
The paper is a presentation of experimental model studies on thin-walled cylindrical structures containing large cut-outs subject to torsional deflection. The effect of rigidity of the frame reinforcing a cut-out on form and magnitude of post-buckling deformations occurring in operation conditions is analysed. A methodology based on numerical tools is proposed for determining alternative solutions in the design of structure skeleton leading to improvement of operation stability.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki modelowych badań eksperymentalnych cienkościennych, skręcanych struktur walcowych zawierających duże wykroje. Przeanalizowano wpływ sztywności ramy wzmacniającej wykrój na postać i wielkość deformacji zakrytycznych, występujących w warunkach eksploatacji. Zaproponowano metodykę określania alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych szkieletu struktury, zapewniające poprawę trwałości eksploatacyjnej, w oparciu o narzędzia numeryczne.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
7682--7692, CD2
PL
W artykule opisano badania własności fizykochemicznych polimerowych powłok ochronnych środków transportu, determinujących ich trwałość eksploatacyjną. Zaprezentowano badania odporności powłok epoksydowych (trójwarstwowych) na oddziaływanie mediów agresywnych (wodnych 20% roztworów: kwasu siarkowego, chlorku sodu, wodorotlenku potasu), promieniowania ultrafioletowego, jak również przedstawiono badania odporności erozyjnej powłok. Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że modyfikacja powłok epoksydowych nanocząstkami miedzi zwiększyła odporność erozyjną powłok o ponad 40%, zaś odporność erozyjna powłok epoksydowych z międzywarstwą modyfikowaną mikrosferami szklanymi wzrosła prawie o 20% - w stosunku do odporności powłok niemodyfikowanych. Natomiast powłoki epoksydowe, o wszystkich trzech warstwach modyfikowanych mikrosferami szklanymi, wykazały zmniejszoną odporność erozyjną, z uwagi na zwiększoną chropowatość ich powierzchni. Modyfikacja powłok epoksydowych nanocząstkami miedzi najefektywniej wpływa, zatem, na podwyższenie ich trwałości eksploatacyjnej.
EN
The paper contains description of investigations on physicochemical properties of polymer coatings used to protect means of transport which determine their operational durability. The examinations are presented of three-layer epoxy coatings resistance to aggressive media action (20% water solutions of: sulphuric acid, sodium chloride, and potassium hydroxide) and to ultraviolet radiation as well as examination of coatings erosive resistance. The experiments results prove that epoxy coatings modification with copper nanoparticles increased their erosive resistance by more than 40% and resistance of epoxy coatings with the interlayer modified using glass microspheres increased by almost 20% in comparison to unmodified coatings resistance. However epoxy coatings, which all three layers were modified with glass microspheres, showed decreased erosive resistance because of higher surface roughness. The modification of epoxy coatings with copper nanoparticles influences therefore most effectively increase of their operational durability.
PL
Celem pracy była ocena trwałości eksploatacyjnej różnoimiennego naprawczego złącza spawanego stali 10H2M-13HMF po ponad 200 tys. godzin eksploatacji w warunkach pełzania. Wykonano badania mikrostruktury z wykorzystaniem mikroskopii skaningowej, badania właściwości mechanicznych w temperaturze pokojowej i podwyższonej oraz przeprowadzono skrócone próby pełzania materiału rodzimego stali 10H2M, 13HMF oraz różnoimiennego złącza spawanego z tych stali. Przeprowadzone badania pozwoliły na wyznaczenie czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji naprawczego złącza spawanego w odniesieniu do trwałości materiałów. Ocena trwałości resztkowej i resztkowej trwałości rozporządzalnej, a tym samym oszacowanie lub wyznaczenie możliwego czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji ma zasadnicze znaczenie w przypadku eksploatacji elementów znacznie poza obliczeniowy czas pracy.
15
Content available remote Technologia naprawy wysięgnika ładowarko-koparki przy wspomaganiu MES
PL
Opracowanie przedstawia w sposób syntetyczny problematykę związaną z przygotowaniem i technologią spawania w naprawie ustrojów nośnych urządzeń dźwigowych. Na przykładzie naprawy wysięgnika ładowarko-koparki zilustrowano wpływ zastosowanej metody naprawczej ustroju nośnego na jego trwałość eksploatacyjną. Wykazano, że przeprowadzenie naprawy w sposób niewłaściwy, bez przestrzegania zasad ujętych w odpowiednich normach, stanowi jedynie działanie doraźne, które rozwiązuje problem na krótki okres czasu, po którym wymagana jest kolejna naprawa. Opracowania odpowiedniej technologii naprawczej, zapewniającej wymaganą trwałość eksploatacyjną ustroju nośnego, dokonano przy wsparciu metodą symulacji numerycznej MES.
EN
The paper presents in a synthetic way the problems connected with the preparation and welding technology in the repair of lifting equipment superstructures. For example, repairing the boom digger-excavator illustrate the effect of the method of repair superstructure of its service life. It has been shown that the repairs done improperly, without compliance with the principles set out in the relevant standard is only a temporary solution, which solves the problem for a short period of time after which another repair is required. Develop appropriate technology repair, providing the required service life of the superstructure, made with the support of numerical simulation FEM.
PL
Praca zawiera wyniki badań trwałości eksploatacyjnej oleju silnikowego. Próbki oleju do badań laboratoryjnych pobierano z układu smarowania silnika spalinowego - po odpowiednim przebiegu pojazdu. Badaniom poddano oleje mineralne i syntetyczne. W badaniach uwzględniono pomiary zatarcia oraz obliczenia mediany zgodnie z rozkładem Weibulla. Wyniki badań przedstawiono w formie makroobrazu oraz wykresów odpowiednich funkcji danego rozkładu matematycznego.
EN
The work contains the results of the service life of engine oil. Oil samples were collected for laboratory testing of the internal combustion engine lubrication system - for correct use of the vehicle. The research was mineral and synthetic oils. The study included measurements of blurring and median calculations in accordance with the Weibull distribution. The results are presented in the form of photographs and charts appropriate mathematical function of the distribution.
EN
The paper presents results of research on thin-walled structures constituting models of skin components of aircraft load-bearing structures subject to shearing. The type of load and deformation correspond to the typical state of such a structure under operating conditions. Results of experiments carried out on models and nonlinear numerical analyses based on the finite element method for a number of load-bearing structure variants. Methods suitable for verification of results of numerical calculations are proposed and an effective set of numerical procedures is selected allowing to obtain reliable results of calculations.
PL
Praca prezentuje wyniki badań ustrojów cienkościennych, stanowiących modele fragmentów pokryć lotniczych struktur nośnych, poddawanych ścinaniu. Rodzaj obciążenia oraz deformacji odpowiada typowemu stanowi struktury w warunkach eksploatacji. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i nieliniowych analiz numerycznych w ujęciu metody elementów skończonych szeregu wariantów ustrojów nośnych. Opracowano metody weryfikacji wyników obliczeń numerycznych oraz dobrano efektywny zestaw procedur numerycznych pozwalających na uzyskanie wiarygodnych wyników obliczeń.
PL
Polskie energetyczne bloki wytwórcze w większości pracują ponad założony projektowo bezpieczny czas eksploatacji lub do tego czasu się zbliżają. Przedłużanie żywotności ponad ten czas do niedawna nie było planowane. Poszczególne, stare nieefektywne bloki miały być „zburzone", a w ich miejsce miały powstawać nowe.
19
Content available In-service analysis of tram wheel set life
EN
The paper presents some results of in-service tests on tram wheel set life. The measurements of wheel rim undercut and wear on the rolling diameter of tram wheel set wheels are a data base for calculating tram rolling wheel life in two aspects: wheel operation conditions and materials from which the wheels were made.
PL
Praca zawiera wybrane wyniki eksploatacyjnych badań trwałości zestawów kołowych tramwaju. Wyniki pomiarów podcięcia obrzeża kół oraz zużycia na średnicy tocznej kół zestawów kołowych tramwaju stanowią, między innymi, bazę danych służącą do przeprowadzenia obliczeń trwałości koła tocznego tramwaju w dwóch aspektach: warunków pracy koła oraz materiałów, z których te koła wykonano.
PL
W artykule zawarto opis analizy zmęczeniowej wybranego przypadku eksploatacyjnego kombajnu melioracyjnego, przeprowadzonej w komputerowym środowisku symulacyjnym. Opisano techniki, którymi posłużono się w procesie predykcji trwałości zmęczeniowej, i uzasadniono wybór konkretnych metod. W wyniku opracowanej na potrzeby badań własnej procedury obliczeń zlokalizowano obszary, w których naprężenia przekraczają wartości dopuszczalne. Zaimplementowane w konstrukcji wzmocnienia pozwoliły na zaprojektowanie konstrukcji o wymaganej niezawodności.
EN
The article presents an overview of the fatigue analysis of a multi-role unit, carried out in a computer simulation environment. The techniques which were used in the prediction of durability were described. The author's own procedure for fatigue calculation of a multi-role unit was developed. By that means areas where stresses exceed the limit values were found. It allows implementing changes in the structure so the structure is designed with the required reliability.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.