Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie dróg
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku dotyczące identyfikacji uszkodzeń umocnień skarpy wykopowej jednej z autostrad w południowej części Polski wraz z propozycją planu naprawczego. Obserwowany odcinek skarpy drogowej charakteryzował się defektami w postaci deformacji geokraty, zsypywania się kruszywa wypełniającego komórki geokraty oraz wadliwie działającego systemu odwodnienia.
EN
The article presents a case study on the identification of damage to the excavation slope reinforcement of one of the motorways in the southern part of Poland, together with a proposed repair plan. The observed section of the road slope featured defects in the form of geogrid deformations , subsiding of the aggregate filling the geogrid cells and the defective drainage system.
PL
Niniejszy tekst otwiera cykl artykułów opisujących, jak realizować projekty drogowe od numerycznego modelu terenu istniejącego do dokumentacji projektowej, a wszystko w OpenRoads™ Designer firmy Bentley. Seria będzie poświęcona praktycznym narzędziom i procesom, które pomogą Ci w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania. Cykl powstał na podstawie książki pt. OpenRoads™ Designer. Projektowanie dróg w BIM, autorstwa Krzysztofa Jędrycha, Michała Latały, Jana Poślady oraz Tadeusza Zielińskiego. W niniejszym artykule wykorzystano fragmenty książki.
EN
This paper is the first in a series of articles describing how to implement road projects from the digital existing terrain model to project documentation, all in Bentley’s OpenRoads™ Designer. The series will focus on practical tools and processes that will help you get the most out of your software, based on the book OpenRoads ™ Designer. Designing roads in BIM . This article includes excerpts from the book.
PL
Prezentuję cykl artykułów opisujących, jak realizować projekty drogowe od numerycznego modelu terenu istniejącego do dokumentacji projektowej, a wszystko w OpenRoads™ Designer firmy Bentley. Seria będzie poświęcona praktycznym narzędziom i procesom, które pomogą w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania. Cykl powstał na podstawie książki pt. OpenRoads™ Designer. Projektowanie dróg w BIM. W niniejszym artykule wykorzystano fragmenty książki.
EN
This is a series of articles describing how to implement road projects from an existing numerical terrain model to project documentation, and all of this in Bentley’s OpenRoads™ Designer. It will focus on practical tools and processes that will help you get the most out of your software. The series was based on the book OpenRoads™ Designer. Designing roads in BIM. This article includes excerpts from the book.
PL
Obecnie już mało kto neguje konieczność dostosowania sieci drogowych do wymagań ochrony środowiska. Jednak zupełnie inna sytuacja była jeszcze 50 lat temu, gdy zdecydowana większość drogowców podchodziła krytycznie do tzw. „nowinek ekologicznych”. Zmianę nastawienia specjalistów drogowych wymusiły z jednej strony wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa europejskiego i polskiego, a z drugiej – wprowadzenie do przepisów prawnych rozbudowanego prawa ekologicznego zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.
EN
Roads, especially intercity ones, have a negative impact on the surrounding natural environment because their construction means the transformation of the existing, often valuable in terms of nature, land development into an artificial structure, almost completely devoid of natural elements. The high level of negative environmental impact concerns mainly roads of the highest technical classes, especially motorways and expressways. This impact is limited mainly administratively, primarily by detailed provisions in decisions on environmental conditions. These ecological requirements have resulted in permanent modifications in the field of road design in Poland. The article discusses the most important of these modifications, including the expansion of the location variants, excessive extension of some roads as well as the design of numerous wildlife crossings, noise protection, rainwater treatment devices and new types of roadside greenery. The effect of these changes is, on the one hand, the extension of the process of preparing road investments for implementation and an increase in investment outlays and operating costs in road transport, and on the other hand – a high level of the adaptation of the road network to environmental conditions.
PL
Artykuł opisuje strukturę procesów i procedur BIM oraz narzędzia stosowane w aktualnie realizowanym projekcie budowy obwodnicy Zatora, wdrażającym technologię BIM w środowisko projektu infrastrukturalnego na etapie opracowania projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
PL
Podejście BIM rewolucjonizuje budownictwo. Dotychczas koncentrowało się ono na spektakularnych projektach. Tu bowiem korzyści wydają się największe. Jednak, jeśli BIM ma przyczynić się do tego, aby znacząco poprawić wydajność pracy w budownictwie poprzez systematyczne podnoszenie stopnia cyfryzacji, jego metody muszą także „trafić pod strzechy” i zacząć być powszechnie wykorzystywane, także w rutynowych projektach, przez zarządców dróg i innych systemów infrastrukturalnych. Jest to nie tylko możliwe, ale i konieczne. Artykuł prezentuje poglądy i wnioski bazujące na wieloletnim doświadczeniu autora w doradzaniu zarządcom dróg, przede wszystkim w Niemczech, ale także w Polsce i w wielu innych państwach europejskich.
PL
W artykule autor poddaje ocenie geometrię węzłów drogowych zrealizowanych lub przewidzianych do realizacji w miejscach rozwidleń dwóch dróg szybkiego ruchu. W przeciwieństwie do opinii części specjalistów branży drogowej uważa, że przyjmowany sposób podejścia do ich kształtowania sprawia, iż przyjęte rozwiązania w wielu przypadkach nie spełniają obowiązujących w Polsce warunków technicznych.
EN
In the article, the author reviews the implementations and intentions of subsequent investment plans of junctions with three or more inlets. The author pays particular attention to shaping the geometry of road junctions at forks. Contrary to the opinions of some specialists from the road sector, he believes that the adopted approach to the solutions of such junctions does not comply with the regulations that are in force in Poland.
PL
W artykule omówiono najważniejsze etapy projektowania typowej drogi wraz z pełnym uzbrojeniem terenu, aby lepiej zrozumieć, co wchodzi w zakres standardowych procedur projektowych w drogownictwie.
PL
W artykule poruszono kwestię projektowania dróg niskich klas, takich jak drogi gminne. Omówiono zagadnienie drogowych inwestycji gminnych oraz trudną i odpowiedzialną rolę inwestora.
PL
W projektowaniu geometrii krzywoliniowych odcinków tras drogowych dotychczas największe zastosowanie znajduje klotoida. Oprócz klotoidy znane są krzywe przejściowe, które wyróżniają się korzystniejszymi właściwościami w świetle warunków dynamiki ruchu lub dają duże możliwości dopasowania przebiegu trasy do potencjalnych ograniczeń terenowych. W artykule pokazano optymalizację rozwiązań odcinków krzywoliniowych dróg.
EN
So far clothoid has been the most widely used curve in the alignment design of curvilinear road sections. Some curves other than the clothoid are often chosen as a preferred option on the basis of vehicle dynamics or to cope with potential terrain constraints. The article presents an optimization in the design of curved sections of roads.
PL
Projektując drogi i ulice, należy spełniać szereg wymagań i wytycznych określonych w różnych dokumentach prawnych. Niestety praktyka pokazuje, że nie zawsze jest to możliwe, a przynajmniej nie zawsze spełnienie norm będzie uzasadnione ekonomicznie, finansowo i społecznie.
PL
Artykuł traktuje o projektowaniu dróg w Polsce pod względem możliwości oprogramowania na przykładzie jednego z najpopularniejszych programów w tej dziedzinie – InRoads SS4 (SelectSeries 4). Jest zbiorem najważniejszych informacji z poprzednich artykułów na ten temat.
13
Content available remote Transport drogowy – rola i wybrane aspekty rozwoju infrastruktury
PL
W artykule przedstawiono problematykę rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce w powiązaniu z potrzebami i rolą transportu drogowego jako ważnej gałęzi gospodarki narodowej. Statystyczne dane potwierdzają niezwykle dynamiczny rozwój w Polsce przewozów towarowych i pasażerskich z wykorzystaniem środków transportu drogowego. Z takim rozwojem wiązane są także zjawiska negatywne, które zostały opisane w artykule. Charakteryzując stan infrastruktury drogowej w Polsce omówiono także strategię i plany jej rozbudowy oraz przebudowy. Szczególną uwagę poświęcono roli badań naukowych w realizacji opisanych planów. Wskazano także na kierunki niezbędnych zmian przepisów projektowania w celu budowy bardziej bezpiecznej i sprawnej infrastruktury.
EN
The article presents the problem of the development of road infrastructure in Poland in connection with the needs and the role of road transportation as an important branche of the national economy. The statistical data confirm the extremely dynamic growth of freight and passenger transportation with use of roads in Poland. Such development is associated with a number of negative phenomena, which are described in the article. The strategy and plans for expansion and remodeling of the road infrastructure in Poland are also described here, alongside its charactics. Special attention is devoted to the role of scientific research in the implementation of the described plans. The direction of the necessary changes to the design regulations in order to allow construction of safer and more efficient infrastructure, are also indicated in this work.
PL
W artykule poruszono zagadnienia kryteriów bezpieczeństwa ruchu w przepisach projektowania dróg oraz wymagań bezpieczeństwa ruchu drogowego w praktyce. Poddano ocenie istniejące i projektowane rozwiązania.
EN
The article addresses the issues of traffic safety criteria in road design regulations and road safety requirements in practice. The existing and proposed solutions have been assessed.
PL
W niniejszym artykule postanowiono ocenić oprogramowanie stosowane do projektowania dróg w Norwegii i porównać je do polskich warunków. Wszelkie informacje i materiały zostały zamieszczone na podstawie wieloletniego doświadczenia jednej z największych firm projektowych w Norwegii – Multiconsult.
PL
Jak wiadomo, każdy z krajów ma swoją, zazwyczaj niepowtarzalną, specyfikę projektowania dróg. Poniższy artykuł dotyczy tworzenia projektów drogowych w Norwegii. Omówiony został zakres zagadnień od ogólnej charakterystyki pracy, przez software, aż po dostarczaną dokumentację. Całość została napisana na podstawie doświadczenia polskiego Design Center, norweskiej firmy Multiconsult.
PL
Program OpenRoads ConceptStation umożliwia szybkie wykonanie wstępnego projektu drogi, który można dynamicznie edytować i na bieżąco analizować skutki wprowadzonych zmian. Modyfikując trasę i niweletę, widzimy przestrzenny układ korpusu (wizualizację) oraz mamy wgląd w orientacyjny kosztorys rozwiązania.
EN
OpenRoads ConceptStation allows you to quickly make a preliminary road project that you can dynamically edit and analyze the impact of the changes on a regular basis. By modifying the route and the level we see the spatial layout of the corpus (visualization) and we have an insight into the approximate cost estimate of the solution.
PL
Artykuł dotyczy doświadczeń własnych z realizacji kilkudziesięciu projektów oraz spostrzeżeń autorów w zakresie praktycznych rozwiązań na etapie projektowania oraz wykonywania przejść dla płazów w celu zwiększenia ich efektywności.
PL
W niniejszym artykule dokonano przeglądu zmian i oceny, czy warto zaufać nowej technologii InRoads SS4. Nakreślono też kierunki rozwoju, jakie Bentley zapowiada w kolejnych wersjach oprogramowania.
EN
Design works on road construction plans for areas protected by conservation require a proper preparation, especially in terms of formality, which has been described in this paper. One has shown the various methods of conduct in the course of obtaining administrative decisions and related difficulties, which are dependent on the form of monument protection and the scope of the proposed building works. One has also raised a question regarding the law on the subject. One has suggested the consolidation of existing regulations and introduced the likely new direction that is currently in preparation.
PL
Inwestycje drogowe stanowią niezbędny element utrzymania oraz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. Prace projektowe dotyczące drogowych zamierzeń budowlanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską, wymagają należytego przygotowania szczególnie pod względem formalnym. Przedstawiono różne metodyki postępowania w toku uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz związanych z nimi trudności, które to są uzależnione od formy ochrony zabytku oraz zakresu planowanych robót budowlanych. Poruszona została również kwestia dotycząca prawa w przedmiotowym zakresie. Zaproponowano ujednolicenie dotychczasowych przepisów oraz przedstawiono prawdopodobny kierunek nowych będących obecnie w fazie przygotowań.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.