Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  evaluation methodology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wartościowanie techniki w systemach zarządzania
PL
Rozwój techniki oraz kumulacja innowacji technologicznych określa środowisko współczesnego społeczeństwa, determinizm technologiczny zaś jest jedną z cech współczesnej cywilizacji. Celem artykułu jest przedstawienie metodyki wartościowania techniki (technologii) wykorzystującej procedury analityczne i oceny w analizie systemowej w procesie zarządzania technologiami. Stosowanie procedur wartościowania techniki pozwala na ewaluację możliwych i prawdopodobnych skutków decyzji o wyborze technologii spełniającej warunki wielokryterialnej oceny społecznej. Przedstawiono możliwości zastosowania metodologii „foresight” w społeczno-politycznym wartościowaniu techniki. Ponadto omówiono dotychczasowe światowe doświadczenia w procesie klasyfikowania techniki na potrzeby systemów zarządzania.
EN
The development of technology and the accumulation of technological innovations determine the environment of modern society, while technological determinism is one of the features of modern civilization. The purpose of the article is to present a methodology for evaluating a technique (technology) that uses analytical and evaluation procedures of system analysis in the technology management process. The use of technique evaluation procedures allows the evaluation of possible and probable effects of decisions on the choice of technology that meets the criteria of multi-criteria social assessment. The possibilities of applying the “foresight” methodology in socio-political evaluation of technology were presented. In addition, current global experience in the process of technology evaluation for the needs of management systems was discussed.
PL
Rewitalizacja budynku zabytkowego wymaga interdyscyplinarnej metody diagnostyki, opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju. W artykule ukazana jest metodologia oceny zdolności rewitalizacyjnej budynku zabytkowego, wykorzystana w kalkulatorze oceny zdolności rewitalizacyjnej, który jest narzędziem porządkującym wiedzę i sposób oceny różnorodnych cech i stanów mających wpływ na proces rewitalizacji.
EN
Revitalization of historical buildings requires a multidisciplinary diagnostic approach based on the rules of sustainable development. This paper presents methodology for an evaluation of the revitalization capacity of a historical building. It is applied in the revitalization capacity calculator, which is a tool that systematize the knowledge and approaches to evaluation of different characteristic and states that influence the revitalization process.
PL
Przewidywanie ilości uszkodzeń obiektów określonego typu odbywa się zazwyczaj na podstawie wartości średnich intensywności ich awarii. W artykule przedstawiono metodę oceny ilości uszkodzeń a także sezonowości ich wy-stępowania z wyznaczonych parametrów funkcji niezawodności i zmian sezonowej częstości awarii, przy uwzględnieniu czasu eksploatacji rozpatrywanych elementów. Przykładową analizę wykonano dla kabli średniego napięcia.
EN
Forecasting the fault number of a determined type objects is performed mainly on the base of their average fault intensity. A method of evaluation of the fault number and their seasonal occurrence on the base of the determined reliability functions and seasonal fault distribution, taking into account the element operation time, has been presented in the paper. An exemplary analysis has been performed for the medium voltage cables.
PL
W referacie przedstawiono kierunki rozwoju systemów transportowych i związane z nimi problemy badawcze. Rosnący poziom automatyzacji w pojazdach sprzyja rozwojowi mobilności wśród mieszkańców miast, ale jednocześnie generuje szereg problemów. Projektowanie nowoczesnych środków transportu zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych zmierza w kierunku automatyzacji. Ich istotnym elementem staje się interfejs (HMI) użytkownika (kierowcy, pasażera). Efektywna dwukierunkowa komunikacja między użytkownikiem i pojazdem wymaga wdrożenia nowych rozwiązań, uwzględniających potrzeby i ograniczenia potencjalnego użytkownika. Prawidłowy dobór zaprojektowanych interfejsów (HMI) do możliwości i oczekiwań użytkowników poprzedzony jest oceną funkcjonalności budowanych interfejsów, której metodykę przedstawiono w referacie.
EN
The paper presents the directions of transportation systems development and related research problems. The increasing level of automation in vehicles promotes the development of mobility among urban residents, but also generates a number of problems. Design of modern modes of transport, both individual and collective, is heading towards automation. Their essential element is the user interface (HMI) (driver, passenger). Effective two-way communication between the user and the vehicle requires the implementation of new design solutions to the needs and limitations of a potential user. Proper selection of designed interfaces (HMI) to the possibilities and expectations of the users is preceded by an assessment of the innovative interfaces functionality. The evaluation methodology has been presented in the paper.
5
Content available remote Identification and evaluation of processes in a construction enterprise
EN
The paper presents the methodology of construction enterprise management based on the process approach. The process approach to management is used to identify all the processes carried out in an enterprise, to determine inter-relationships between them, to consolidate the awareness of employees of their importance and also to measure the efficiency of processes and their continuous improvement. The practical application of the process approach leads to an increase in labour productivity, the quality level and also competitiveness of an enterprise in the construction market. In order to solve the examined task, studies of processes conducted in construction enterprises have been carried out. Based on these studies a universal mathematical model of the process and methodology of its evaluation has been developed. An example of the practical application of the developed methodology is also included.
EN
We present structural properties of languages constructed with catenation and shuffle, comprising iteration lemmata and closure properties of the language classes, as well as decidability results that follow.
EN
Enterprise resource planning (ERP) is a computer-based information system for enterprise integration. ERP integrates information from all functional areas of enterprise to support management processes. The implementation of ERP is an expensive and time-consuming process but for contemporary enterprises it is a necessity. The effective enterprise management is impossible without on-line information about business processes executed in all functional areas. The ERP implementation involves a strategic decision that influences enterprise development for many years. Thus, ERP systems should evolve together with enterprises. The paper proposes a benchmarking methodology that enables evaluating the implementation of an ERP system in three manufacturing companies focused on make to-order production. The enterprises make small series or single prototype production. The research is based on benchmarking of the enterprises that implemented ERP systems in the past years. It involves comparison of the most important financial ratios and statistical data extracted from the ERP system. Results of data analysis are a basis for a proposed procedure of ERP evaluation. The procedure enables not only evaluating the ERP system implementation but also determining functional areas that require support, changing business processes or functionality of ERP. The proposed benchmarking methodology presents how much the ERP system is adapted to enterprise requirements. Examples presented are based on a case study of Polish enterprises.
8
Content available remote Metody oceny stanu betonu w konstrukcji po pożarze
PL
Artykuł stanowi opracowany na podstawie literatury przegląd metod stosowanych w celu oceny wpływu działania wysokiej temperatury na beton w konstrukcji. Przedstawiono w nim techniki oceny uszkodzeń pożarowych betonu możliwych do stosowania in situ oraz metody laboratoryjne. Omówiono podstawowe założenia opisanych metod.
EN
This paper reviews the current state of the art in the use of diagnostic methods to assess the impact of high temperature on structural concrete. In situ techniques and laboratory methods for the assessment of fire damaged concrete are described. The basic assumptions of those methods are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.