Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power electronic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this study, the analysis, simulation and realization of direct current to alternating current multilevel inverter are discussed. Inverter operation with the high-frequency mode is evaluated and tested for the validation of the topology. This inverter type will be used in an induction heating system or other industrial applications need high-frequency, periodic and alternating signals. The control signals of electronic switches are implemented via an open-source board, Arduino, composed of an Atmega2560 microcontroller. Simulation with MATLAB/Simulink environments and experimental results are presented, comparatively, for a comparison.
PL
W artykule zaprezentowano symulację, analizę I eksperymentalną weryfikację przekształtnika. DC/AC. Ten typ przekształtnika może być zastosowany w nagrzewaniu elektrycznym lub innych zastosowaniach wymagających prądu wcz.
PL
W artykule opisano zagadnieniami związane z Modularnym Przekształtnikiem Wielopoziomowym wykonanym z wykorzystaniem tranzystorów HEMT z azotku galu (GaN). Przedstawiony został projekt obwodu silnoprądowego urządzenia oraz wymagania stawiane układowi sterowania. W publikacji przedstawiono również opis elektronicznej platformy sterującej dla przekształtnika.
EN
The article describes issues related to the Modular Multilevel Converter made with the use of gallium nitride (GaN) HEMT transistors. The design of the power circuit of the device and the requirements for the control system are presented. The publication also presents the description of the electronic control platform designed to control the converter.
PL
Artykuł opisuje badania sprawności dwufazowego przekształtnika DC/DC boost ZVS. W układzie zastosowano trzy warianty zaworów: tranzystorów i diod Si, wariant mieszany – tranzystory SiC MOSFET i diody Si, oraz wariant „full SiC” z tranzystorami SiC MOSFET i diodami SiC Schottky. Średnio uzyskano wzrost sprawności o około 7 punktów procentowych po zastosowaniu SiC MOSFET i wzrost o dalsze 0,9 p.p. po wprowadzeniu diod SiC.
EN
The paper presents results of efficiency measurement of a 600 kHz interleaved, zero-voltage switching, two-phase boost converter. Three sets of semiconductor devices were used: silicon MOSFETs and diodes, SiC MOSFETs and Si diodes, and a “full SiC” set with SiC MOSFETs and SiC diodes. On average efficiency had risen nearly 7 percentage points after implementing SiC MOSFETs and a further 0,9 p.p. increase was recorded after using SiC Schottky diodes.
4
Content available remote Review of multilevel converters for application in solid state transformers
EN
This paper presents an overview of AC-DC, DC-AC and DC-DC power converter topologies used in the context of the application of solid state transformers. It describes the features of individual solutions, with an emphasis on multi-level topologies connected to the medium voltage AC grid, what allows to apply commonly available and relatively inexpensive low-voltage semiconductor switches. Such systems maintain high efficiency as well as high switching frequency, resulting in reduction of converter passive elements volume and weight as well as overall price.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia przegląd topologii przekształtników energoelektronicznych AC-DC oraz DC-DC, pod kątem zastosowania w energoelektronicznych transformatorach inteligentnych. Opisano w nim cechy poszczególnych rozwiązań, ze szczególnym naciskiem na przekształtniki wielopoziomowe, które pracując wraz z siecią elektroenergetyczną średniego napięcia (SN), umożliwiają zastosowanie standardowych i stosunkowo tanich niskonapięciowych łączników półprzewodnikowych, a także zmniejszenie rozmiarów, wagi i ceny transformatora.
PL
Tradycyjne metody analogowego sterowania układów energoelektro-nicznych, pracujących jako układy niezależne z modulacją dyskretną, nie gwarantują uzyskania wymaganej obecnie wysokiej jakości sygnałów wyjściowych. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę klasycznych oraz współczesnych metod wykorzystujących w sterowaniu regulatory dyskretne. Omówiono algorytmy tych regulatorów i opisano możliwości ich zastosowania do sterowania niezależnym energoelektronicznym źródłem prądu. Przedstawiono wybrane wyniki badań symula-cyjnych takiego układu, dla różnych typów sygnałów zadanych.
EN
Traditional methods of analog control for systems working as independent power electronics systems with descrete modulation do not enable to obtain required nowdays high-quality output signals. The article provides general characteristics of classical and modern methods with application of digital regulators in control. It presents algorithms of these regulators and description of possibility of their use to the control with independent power electronics current source. Selected simulation results of such system for different type of reference signals are also included.
PL
W pracy ogólnie scharakteryzowano problemy oraz metody modelowania stanów chaotycznych w układach energoelektronicznych. Przeprowadzono badania analityczne i symulacyjne na przykładzie 1-fazowego falownika tranzystorowego, pracującego jako falownik napięcia w układzie zamkniętym, sterowanego metodą modulacji PWM. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych dla wybranych metod modelowania. Badania wykonano w programie symulacyjnym ChaoPhs, napisanym w środowisku C++ Builder, bazującym na technologii programowania obiektowego.
EN
In the paper are generally characterized problems and methods of numerical and analytic modelling in power electronics systems. We curried out analytic and numerical investigations on example of 1-phase transistor inverter, controlled with PWM method modulation. Some chosen of comparative investigations appointed analytic and numerical solutions are presented. Researches were performed in simulatory program ChaoPhs, written in environment C++ Builder basing on technology of object-oriented programming.
PL
Artykuł przedstawia podstawowe właściwości systemów opartych o reaktory atmosferycznej plazmy nietermicznej (AP-NTP). Kolejno scharakteryzowano sposoby zasilania oraz konstrukcje reaktorów, podstawowe cechy źródeł zasilających oraz podstawy technik pomiarowych. W ostatniej części podsumowano doświadczenia zebrane podczas konstrukcji energoelektronicznych źródeł zasilających różnych topologii oraz ich podstawowe właściwości użytkowe.
EN
Presented paper discusses basic properties of atmospheric pressure, non-thermal plasma reactor based systems. Typical supply system properties as well as reactor construction outline is described. Concluding part summarizes experiences gained while constructing various power electronic supply systems with their basic properties.
PL
W artykule przedstawiono układy bezpośredniego powielania częstotliwości sieciowej wykorzystywane do zasilania niskoczęstotliwościowego wzbudnika indukcyjnego. Zamieszczono wyniki badań modelu o mocy 3 kW zasilającego wzbudnik indukcyjny podgrzewarki szyn kolejowych zarówno w aspekcie sprawności nagrzewania jak i negatywnego oddziaływania powielacza na sieć zasilającą.
EN
In the paper structure and investigated results of the thyristor frequency multiplication converter (50/150 Hz) for low frequency inductive heating are presented and discussed. On the basis of the results the conlusions about efficiency of the heating as well as negative influence for the supplying network are formulated.
PL
Artykuł porusza tematykę związaną z pracą falownika czterogałęziowego. Układ taki przewiduje się do potencjalnego zastosowania w układach agregatów kogeneracyjnych zmiennoobrotowych, współpracujących zarówno z siecią elektroenergetyczną, jak i z siecią wydzieloną. Przedstawione problemy dotyczą pracy na sieć wydzieloną przy wahaniach napięcia na zasilaniu falownika. Badania przeprowadzono w celu określenia wpływu zmian napięcia zasilania falownika na parametry napięcia wyjściowego.
EN
Article concerns operation of four-leg VSI. Such a inverter is planed to be used in variable rotational speed CHP unit, which can operate with the mains grid and also with local islanded network. In the paper the problems with supply DC voltage variations are presented in operation with local islanded load. Researches are conducted in order to determine influence of dc supply voltage variations on output voltage parameters in four-leg voltage source inverter.
10
Content available remote Trójpoziomowy falownik typu Z-NPC
PL
W artykule omówiono budowę, zasadę działania oraz właściwości i możliwości niekonwencjonalnych 3-fazowych układów falowników typu Z. W szczególności przedstawiono układ podstawowy oraz autorską propozycję 3-poziomowego układu Z-falownika typu NPC. Przeprowadzona w pracy uproszczona analiza teoretyczna obydwu układów została zweryfikowana szczegółowymi badaniami symulacyjnymi. W podsumowaniu pokazano możliwość budowy wielopoziomowych Z-falowników w oparciu topologię Diode Clamped.
EN
The paper describes construction and the principles of activity, attributes and potential of 3-phase Z-type inverters. The paper focuses on the basic system and suggested 3-level system of a NPC type Z-inverter, which was elaborated by authors. Simplified theoretical analysis of both systems has been verified by detailed simulation research. In the last section of the article, the possibility to build multilevel Z- inverters based on Diode Clamped typology is presented.
PL
Referat dotyczy możliwości zastosowania przekształtników matrycowych w systemach elektroenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem układów FACTS oraz układów generatorów wirujących. Przedstawiono zasadę działania, właściwości i wybrane topologie takich przekształtników, w tym również tzw. układów pośrednich i wielokomórkowych. Pokazano i przeprowadzono wstępną ocenę wybranych elektroenergetycznych aplikacji przekształtników matrycowych, odniesioną do innych stosowanych układów energoelektronicznych.
EN
Paper presents properties and possibilities of the matrix converters application in electric power systems. Advantage and limit possibilities for application this converters in transmission and distributed lines were considered. Some aspects concerning work were talked over and most important topologies of the converters, as well indirect and multi-cell matrix converters. Possibilities of usage matrix converters arrangements with traditional compensators in distributed networks were considered.
PL
Przedstawiono zalety wynikające z zastosowania przyrządów z SiC w elektronicznych i energoelektronicznych układach w stosunku do stosowanych obecnie przyrządów, głównie z Si. Krótko omówiono proponowane do realizacji na bazie przyrządów z SiC układy: dwukierunkowych łączników półprzewodnikowych, trójgałęziowego sześciołącznikowego mostka sterowanego przy użyciu metod modulacji szerokości impulsów PWM, trójfazowego układu mostkowego PWM, układów regulacji silników prądu stałego, zasilaczy DC/DC, układów mikrofalowych. Podano przewidywane wyniki realizacji układów.
EN
The main advantages of SiC components and devices applying in electronic and power electronic units are presented in compare with applying Si devices. The units proposed to investigations were shortly described. There are: the bidirectional semiconductor switches, the three-arm six-switch PWM controlled bridge 0,5 kW rated in low voltage version and 5 kW rated in high voltage version, the three phase PWM controlled bridge in low and high voltage version with hybrid switches, the control system of the DC current electrical motors. The expected results of investigations were presented.
EN
This paper presents an analytical frequency-domain method for harmonics modeling and evaluation in power electronic systems. The considered system is described by a set of differential equations, which are converted in the frequency domain and presented in a matrix form. Indeed, currents and voltages are described in terms of Fourier series and arranged in a vector form. The passive elements and the switching functions are then represented by harmonic transfer matrices. The resolution of the matrix equations leads to theoretical time and frequency expressions of the system voltages and currents. This method is applied to a closed-loop three phase AC/DC/AC PWM converter. The control loop of the converter is modeled by additional equations. The spectra of the switching functions, necessary to build the corresponding harmonic transfer matrices, are calculated through a double Fourier series decomposition. The matrix equations are solved and the results are compared to those obtained by real measurements and Matlab/Simulink simulations.
PL
W artykule zaproponowano wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych realizujących ideę regulacji pośredniej z modelem odniesienia do sterowania niezależnego, przekształtnikowego źródła energii elektrycznej. Prędkość kątowa silnika spalinowego jest nastawiana automatycznie zależnie od obciążenia. Równowaga energetyczna w systemie utrzymywana jest poprzez kontrolę napięcia obwodu pośredniczącego. Wybranie struktury regulatora oraz optymalizacja jego nastaw jest trudna ze względu na niestacjonarny i nieliniowy obiekt, jakim jest silnik spalinowy. W strukturze sterowania wykorzystano sztuczną sieć neuronową uczoną w trybie on-line pełniącą funkcję samonastrajającego się regulatora. Regulator neuronowy zmienia współczynniki wag w trakcie pracy, minimalizując uchyb sterowania, a neuronowy emulator obiektu (trenowany off-line) umożliwia efektywne wykorzystanie algorytmu wstecznej propagacji błędu. Zamieszczone wyniki badań symulacyjnych systemu obrazują właściwości proponowanego układu sterowania.
EN
In this paper an artificial neural network, which is realizing reference model control idea, has been applied in control system of variable speed generating system. The speed is adjusted automatically as a function of load power demand. Energy balance in the system is achieved by control of DC-link voltage. Optimization of regulator is difficult because the plant is nonlinear and no stationary. Control system is based on an on-line trained artificial neural network. The neural controller is adapting (on-line) his weight, minimizing the control error. A neural emulator is designed (trained off-line) in order to apply back propagation learning method. The computer test results have been presented to shown performance of proposed neural controller.
15
Content available remote Logika programowalna w sterowaniu filtrami aktywnymi
PL
W artykule przedstawiono układ sterowania pracą aktywnego szeregowego filtru napięcia współpracującego z trójfazową linią prądu przemiennego. Do realizacji filtru aktywnego wykorzystano układ logiki programowalnej, szybkie przetworniki A/C i C/A oraz falownik napięcia. Przedstawiono projekt układu i wyniki badań laboratoryjnych.
EN
Paper describes the control circuit for the active power filters works with three-phase AC power line. The active power filter was realized with programmable logic device, fast converters A/D and D/A and voltage source-converter. Paper includes design and also results of laboratory tests for the active power filter.
16
Content available remote Stan obecny i tendencje rozwojowe napędu elektrycznego
PL
W artykule przedstawiono stan obecny i tendencje rozwojowe w napędzie elektrycznym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik sterowania. Omówiono perspektywy rozwoju napędów elektrycznych z punktu widzenia nowych trendów w zakresie energoelektroniki oraz maszyn elektrycznych, z uwzględnieniem tendencji do budowy układów napędowych bez czujników wielkości mechanicznych. Szczególną uwagę poświęcono nowym metodom sterowania prędkością silników prądu przemiennego, takim jak sterowanie wektorowe, nieliniowe, estymacja zmiennych stanu dla napędów bezczujnikowych oraz zastosowanie metod sztucznej inteligencji.
EN
The paper attempts to give a general review of state of the art and future trends in electrical drives. The development in this area is determined by power electronics, electrical machines technology, control theory applications and microprocessor technigues, which were characterized briefly in the paper. The main attention was focused on new control methods implemented in AC drives. like vector and nonlinear control, state variable estimation for sensorless drives and application of artificial intelligence methods in motion control.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w układzie sterowania niezależnego, przekształtnikowego źródła energii elektrycznej z silnikiem spalinowym o regulowanej prędkości kątowej. Prędkość kątowa silnika jest automatycznie regulowana w zależności od obciążenia. Wprowadzając niezbędne uproszczenia, przedstawiono modele matematyczne poszczególnych bloków urządzenia oraz strukturę układu sterowania. Podstawowym blokiem układu sterowania jest regulator napięcia obwodu pośredniczącego, którego sygnał wyjściowy jest sygnałem zadanej prędkości silnika spalinowego. Optymalizacja nastaw regulatora jest trudna ze względu na niestacjonarny i nieliniowy obiekt, jakim jest silnik spalinowy. Bazując na konwencjonalnej strukturze Pl zbudowano regulator neuronowy. W proponowanym rozwiązaniu jest to architektura sieci jednokierunkowej. Omówiono sposób projektowania sieci neuronowej aproksymującej dynamikę regulatora. Uczenie regulatora przeprowadzono w trybie off-line. Zostały zaprezentowane wyniki badań symulacyjnych systemu z regulatorem neuronowym i klasycznym regulatorem Pl.
EN
In this paper application's of neural networks in control system of variable speed generating system is presented. The speed is adjusted automatically as a function of load power demand. After introduction of necessary simplification mathematical model of power system, and as well control system, have been created. The DC-voltage regulator is the fundamental part of control system. The output signal of this regulator gives the reference signal for engine speed. Optimization of regulator is difficult because the plant is nonlinear and no stationary. Basing on the operation principle of classical Pl controller the neural controller was designed. The controller, which has fedforward architecture, was trained on-line. The method of designing the neural nework system for dynamic approximation was also described. The results of both simulations (neural and classical controller) were compared.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.