Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uskok tektoniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
On 18 April 2015, a regional tremor with an energy E=4·109 J occurred in the main saddle of fault VIa. This phenomenon emerged as result of summing up of stresses caused by underground exploitation conducted in the vicinity of natural faults with unrelaxed tectonic stresses, which resulted in the very strong influence of this tremor on the surface infrastructure and on the emotional well-being of local people. This analysis suggests that there is a statistical relationship between these values. Diversity of location both of the size of measured vibration parameters, damages in the buildings and of feelings of the vibrations prove an unequal radiation of the seismic waves caused by the amplifying influence of the fault zone.
PL
18 kwietnia 2015 r. w strefie uskokowej uskoku VIa w siodle głównym wystąpił wstrząs regionalny o energii E=4·109 J. Zjawisko to miało miejsce w wyniku sumowania się naprężeń wywołanych podziemną eksploatacją prowadzoną w otoczeniu naturalnych uskoków z niezrelaksowanymi naprężeniami tektonicznymi, co miało przełożenie na bardzo silne oddziaływanie tego wstrząsu na infrastrukturę powierzchniową i odczucia przez ludzi. Przeprowadzona analiza wykazała, że istnieje statystyczny związek między tymi wielkościami. Zróżnicowanie położenia zarówno wielkości pomierzonych parametrów drgań, uszkodzeń w budynkach, jak i odczuć wstrząsów świadczą o nierównomiernej radiacji fal sejsmicznych spowodowanej amplifikującym oddziaływaniem strefy uskokowej.
EN
In this paper is given an information about complex geodetic research in Ukrainian Antarctic station “Academician Vernadsky”. Research were carried by Lviv polytechnic scientists, during Antarctic expeditions in years 2002 - 2005, 2013, 2014. Main objectives of the studies were: (a) study of the islands glaciers surface volumes changes in Antarctic archipelago and Antarctic Peninsula using terestrial laser scaning and digital terrestrial stereophotogrammetry survey; (b) investigation of Penola strain tectonic fault, using the results of precise GNSS observations.
PL
Przedstawiono zagrożenie wynikające z pojawienia się nadmiernych wypływów wody i deformacji w strefie przyległej do podstawy zapory zbiornika wodnego w Dobromierzu. W wyniku przeprowadzonych pomiarów i analiz ustalono, że przyczyną tego stanu jest rozszczelnienie się strefy uskoku tektonicznego przebiegającego pod zbiornikiem, korpusem zapory i terenem poniżej.
EN
The article presents a recent resulting from excessive water outflows and deformations in the zone adjoining to the Dobromierz water reservoir base. The measurements and analyses carried out indicated that it is caused by the broken s ealing of the tectonic fault zone running under the reservoir, the dam bodyand the land below.
PL
W pracy podjęto próbę oceny wpływu eksploatacji węgla kamiennego na reakcję uskoków tektonicznych w niejednorodnym geologicznie górotworze. W przedmiotowych analizach wykorzystano rezultaty powtarzanych pomiarów wysokościowych w ciągach niwelacyjnych na fragmencie terenu górniczego kopalni Victoria i Thorez w dawnym Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. Rezultaty te odniesiono do budowy geologiczno-tektonicznej górotworu oraz eksploatowanych złóż węgla kamiennego w czasie i przestrzeni. Wyniki tych prac stanowią fragment szerszych analiz związanych z zachowaniem się powierzchni górotworu w okresie rewitalizacji środowiska przyrody nieożywionej po wyeksploatowanych pokładach węgla kamiennego i ocenę przydatności terenów do nowego zagospodarowania.
EN
An attempt has been made to assess influence of underground coal mining on tectonic faults in geologically heterogeneous ground. Results of repeated measurements of leveling lines in a fragment of the "Thorez" and "Vcitoria" mining ground in Wałbrzych Coal Basin have been used in analyses. These were then connected, spatially and in time, to geological and tectonic structure, as well as exploited coal layers. The presented results constitute part of broader analyses concerning studies of ground surface behavior following the end of coal seams mining and assessment of former mining areas for redevelopment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.