Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reputation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
A novel algorithm is presented to deduce individual nodal forwarding behavior from standard end-to-end acknowledgments. The algorithm is based on a well-established mathematical method and is robust to network related errors and nodal behavior changes. The proposed solution was verified in a network simulation, during which it achieved sound results in a challenging multihop ad-hoc network environment.
PL
Przedstawiono, jak jest postrzegane zaufanie w relacjach społecznych i w środowiskach technicznych. Omówiono sposoby modelowania zaufania w kontekście jego zastosowania w rozwiązaniach technicznych. Opisano budowanie godnych zaufania relacji w infrastrukturze społeczno-wirtualno-fizycznej sieci teleinformatycznych. Pokazano koncepcję architektury sieci teleinformatycznych zorientowanych na zaufanie, zgodną z zaleceniem ITU-T Y. 3053.
EN
This paper describe trust in social and technological environments. A survey of trust modeling for technological solutions is presented. Trust relationships in trustworthy social-cyber-physical infrastructure of ICT networks are described. It also presents architectural overview of trustworthy networking with trust-centric network domains according to ITU-T Y. 3053.
PL
Przedstawiono, jak jest postrzegane zaufanie w relacjach społecznych i w środowiskach technicznych. Omówiono sposoby modelowania zaufania w kontekście jego zastosowania w rozwiązaniach technicznych. Opisano budowanie godnych zaufania relacji w infrastrukturze społeczno-wirtualno-fizycznej sieci teleinformatycznych. Pokazano koncepcję architektury sieci teleinformatycznych zorientowanych na zaufanie zgodną z zaleceniem ITU-T Y. 3053.
EN
This paper describe trust in social and technological environments. A survey of trust modeling for technological solutions is presented. Trust relationships in trustworthy social-cyber-physical infrastructure of ICT networks are described. It also presents architectural overview of trustworthy networking with trust-centric network domains according to ITU-T Y. 3053.
PL
Przedstawiono nowy algorytm dedukcji zachowań (metryki reputacji) węzłów tranzytowych w wieloskokowej sieci bezprzewodowej na podstawie potwierdzeń końcowych. Algorytm stosuje znane metody matematyczne i jest odporny na zakłócenia naturalnie występujące w sieciach bezprzewodowych oraz intencjonalne zmiany zachowania węzłów. Informacja zwracana przez algorytm, poza wydedukowanym zachowaniem węzłów, zawiera dane o możliwym błędzie dedukcji.
EN
A novel algorithm is presented to deduce nodal forwarding behavior in a multihop wireless network from end-to-end acknowledgements on source-destination paths. The algorithm uses well-founded mathematical methods and is resistant to errors occurring naturally in wireless networks as well as intentional behavior changes of the nodes. The information returned by the algorithm consists of deduced behavior values (reputation metric) accompanied by the data on possible deduction error.
EN
Building the credibility of different businesses and organizations is currently a complex process, but a very effective tool in practice and hard competition. They are increasingly confronted with a challenging environment in which credibility is very perceived and strategically important. Not only business entities, but also public institutions, strive for good reputation. They care about it as politicians, athletes, universities, nonprofit artists, media, but also individuals who work in public or professional relationships. Credibility is understood not only as a complementary image, but also as a value preference, a significant market prestige, a socially important function that achieves greater success, recognition, moral credibility, appreciation of organizational effort or good service. Building and understanding the importance of the credibility of social subjects also becomes an expression of stability, integrity, or firm security.
6
Content available Credibility and building a good corporate reputation
EN
The company's good name is its price and value in the market, longterm market stability, good public response and pride, higher loyalty as well as employee motivation. In the long run, this important attribute has been associated with the economic aspect and quality. Today, however, we recognize that good name should be built and maintained not only by economic instruments but also by corporate culture and way of acting towards stakeholders, citizens or employees. Good name is closely related to the credibility that we understand as a form of positive reflection of the functioning of companies and institutions, as a non-material phenomenon with significant moral content. Experts in applied ethics can assist in the field and study. They can provide expert service through ethical and ethical advice.
PL
Dobre imię firmy to jej cena i wartość na rynku, długoterminowa stabilność na rynku, dobry odbiór publiczny i duma, wyższa lojalność i motywacja pracowników. W dłuższej perspektywie ważny atut związany jest z aspektem ekonomicznym i jakością. Dziś jednak uznajemy, że dobre imię należy budować i utrzymywać nie tylko za pomocą instrumentów ekonomicznych, ale także przez kulturę korporacyjną i poprzez działania wobec udziałowców, obywateli lub pracowników. Dobre imię jest ściśle związane z wiarygodnością, którą rozumiemy jako formę pozytywnej refleksji na temat funkcjonowania firm i instytucji, jako zjawisko niematerialne z istotną treścią moralną. Eksperci z etyki stosowanej mogą pomóc w tej dziedzinie i nauczać. Mogą świadczyć usługi eksperckie za pomocą etyki i porad etycznych.
PL
W wieloagentowych systemach teleinformatycznych pracujących w paradygmacie klient-serwer i wspierających różnicowanie poziomu QoS poważnym zagrożeniem są ataki uzurpacji uprawnień metodą fałszywego VIPa. Ich celem jest zapewnienie klientowi nienależnie wysokiego poziomu QoS, co powoduje nadużycie zasobów serwera i szkody dla innych klientów. W artykule podjęto próbę sformalizowania modelu takich ataków oraz zaproponowano obustronnie ślepy podsystem reputacyjny ograniczający ich skutki przy minimalistycznym modelu wiedzy zaangażowanych agentów.
EN
A serious threat to multi-agent computer communication systems offering QoS differentiation in a client-server paradigm are fake VIP attacks that consist in falsely declaring a high class of a request to acquire undue service quality. This may deplete the server's resources and damage other clients' QoS. The paper proposes a format approach to such attacks and a double-blind reputation scheme to mitigate their effects under a minimalist information model of the involved agents.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie modelu systemów zarządzania zaufaniem i reputacją, który uwzględnia istotne cechy tego typu systemów pod kątem oceny ich odporności na ataki. Utworzony model specyfikuje także, na bazie wcześniejszych prac autora, miary efektywności systemów zarządzania zaufaniem i reputacją, służące ocenie ich odporności na ataki.
EN
A model of trust and reputation management systems is presented in the article. The model takes into account essential characteristics of such systems to provide an assessment of robustness. The model also specifies measures of effectiveness of trust and reputation systems.
EN
The article deals with specific aspects of the issue of e-commerce and reputation management. The main aim of the article is to identify factors determining the success of the e-commerce process with a focus on reputation management variables. Based on this, our aim was to identify the importance of selected factors of e-commerce and their impact on the reputation of e-commerce subjects under the model B2C business with a primary focus on the actual point of sale - e-shop. The studied variables included the selected features of the website such as clarity and intuitive design, contact details, methods of communication, easy and well-functioning search, responsive design for mobile devices, or well-written Terms and Conditions. Primary data collection was conducted on a random basis in early 2015 in the region of Eastern Slovakia. A total of 226 respondents were surveyed, after the quality control of data the analysis featured 201 respondents. From the analysis results it is clear that the features subjected to the correlation analysis influence respondents’ Internet shopping behavior only marginally. The aim of the article is to also evaluate the possibilities this issue brings for marketing managers as well as owners of e-commerce subjects.
PL
Artykuł dotyczy konkretnych aspektów e-commerce i zarządzania reputacją. Głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie czynników decydujących o sukcesie handlu elektronicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zmiennych zarządzania reputacją. Naszym celem było określenie znaczenia wybranych czynników handlu elektronicznego i ich wpływu na reputację przedmiotów handlu elektronicznego w ramach modelu biznesowego B2C, ze szczególnym uwzględnieniem rzeczywistego punktu sprzedaży - e-sklepu. Badane zmienne obejmowały wybrane cechy witryny, takie jak przejrzystość i intuicyjny wygląd, dane kontaktowe, sposoby komunikacji, łatwe i dobrze funkcjonujące wyszukiwanie, responsywny projekt dla urządzeń mobilnych lub dobrze napisane Warunki Umowy. Podstawowe zbieranie danych przeprowadzono w sposób losowy na początku 2015 roku, w regionie Słowacji Wschodniej. Łącznie przebadano 226 respondentów, po kontroli jakości danych wyróżniono 201 respondentów. Z wyników analizy jasno wynika, że cechy poddane analizie korelacyjnej jedynie nieznacznie wpływają na zachowania zakupowe konsumentów. Celem artykułu jest także ocena możliwości, jakie ta kwestia daje menedżerom marketingu, a także właścicielom podmiotów związanych z handlem elektronicznym.
EN
The paper presents a set of concepts which can establish a basis for the creation of new evaluation model of trust and reputation management systems (TRM). The presented approach takes into account essential characteristics of such systems to provide an assessment of its robustness. The model also specifies measures of effectiveness of trust and reputation systems. There is still a need to create a comprehensive evaluation model of attacks on trust and reputation management systems and evaluation model of TRM systems itself, which could facilitate establishing a framework to deeply evaluate the security of existing TRM systems. We believe that this paper could be perceived as a small step forward towards this goal.
11
EN
In many distributed computing systems, aspects related to security are getting more and more relevant. Security is ubiquitous and could not be treated as a separated problem or a challenge. In our opinion it should be considered in the context of resource management in distributed computing environments like Grids and Clouds, e.g. scheduled computations can be much delayed because of cyber-attacks, inefficient infrastructure or users valuable and sensitive data can be stolen even in the process of correct computation. To prevent such cases there is a need to introduce new evaluation metrics for resource management that will represent the level of security of computing resources and more broadly distributed computing infrastructures. In our approach, we have introduced a new metric called reputation, which simply determines the level of reliability of computing resources from the security perspective and could be taken into account during scheduling procedures. The new reputation metric is based on various relevant parameters regarding cyber-attacks (also energy attacks), administrative activities such as security updates, bug fixes and security patches. Moreover, we have conducted various computational experiments within the Grid Scheduling Simulator environment (GSSIM) inspired by real application scenarios. Finally, our experimental studies of new resource management approaches taking into account critical security aspects are also discussed in this paper.
PL
W artykule omówiono aspekty posiadania dobrej reputacji przez przewoźników drogowych oraz osoby zarządzające transportem w przedsiębiorstwie. Jest to jeden z warunków, który musi być spełniony, by przedsiębiorca mógł uzyskać zezwolenie oraz właściwie wykonywać działalność gospodarczą w zakresie drogowego przewozu osób lub rzeczy. Przedstawiono jednolite zasady określające dostęp do rynku przewoźnika drogowego dla wszystkich państw członkowskich UE. Warunek dobrej reputacji zarządzającego transportem lub przedsiębiorcy transportowego jest spełniony, jeśli w stosunku do nich nie ma poważnych zarzutów, takich jak wyroki skazujące lub sankcje za popełnienie poważnych naruszeń, co może skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego o cofnięcie dobrej reputacji. Zachowanie dobrej reputacji to warunek wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w sposób ciągły.
EN
This paper discusses aspects of good reputation of professional road carriers and managers of transport companies. It is one of conditions to fulfill for enterprise to obtain permission and properly perform economic activity of passenger or goods road transport. Uniform rules defining access to market of road carrier for all EU member states have been presented. Condition of good reputation of professional road carrier or manager of transport company is satisfied if there is no serious charge against them, like sentence or sanction for offence that may have consequence of administrative proceeding withdrawing good reputation status. Maintaining good reputation is required for continuous performing profession of road carrier.
13
Content available Tożsamość w sieciach organizacyjnych
PL
Celem artykułu jest wskazanie problemów podczas planowania procesu świadomego i celowego budowania tożsamości sieci organizacyjnych. Przyjęto założenie badawcze zakładające, że kreowanie tożsamości przez organizację może stać się modelowym sposobem postępowania dla sieci organizacyjnej. Do zweryfikowania założenia badawczego wykorzystano krytyczną analizę danych źródłowych wtórnych (metodą desk research), studia literaturowe polskojęzycznej oraz zagranicznej literatury przedmiotu oraz badania metodą case study, wzbogacone o obserwacje własne oraz przeprowadzone wywiady osobiste.
EN
The aim of this article is to show the importance of conscious and purposeful creation of organizational network identity. The author has made a research assumption that the way of creating the identity by the organization may become the standard method of conduct for the organizational network. In order to verify the research assumption, the author has used critical data analysis on secondary sources (with the desk research method), the Polish and foreign subject literature studies as well as case study research enhanced with author’s own observations and carried out personal interviews.
14
Content available The importance of ethical credibility in business
EN
Business activities are currently in a difficult environment. To win economic profile is accompanied by the struggle for values and maintaining a reputation. Ethical credibility today is an important factor of economic prestige and business success. In this article we will deal with the question of how they build ethical credibility in organizations with an emphasis on Slovak business environment.
PL
Współczesna działalność przedsiębiorstw znajduje się w skomplikowanym środowisku. Usiłowanie uzyskania prestiżu ekonomicznego łączy się z walką o wartości oraz o utrzymanie dobrej marki. Wiarygodność etyczna jest dzisiaj ważnym elementem prestiżu ekonomicznego oraz sukcesu przedsiębiorstw. W artykule uwagę poświęcimy temu, jak buduje się wiarygodność ekonomiczną w przedsiębiorstwach, z akcentem na słowackie środowisko przedsiębiorcze.
PL
Abstrakcją współczesnego systemu teleinformatycznego jest system wieloagentowy z autonomicznymi, racjonalnymi i wirtualnie anonimowymi agentami wchodzącymi we wzajemne interakcje dla wymiany usług. Uzasadniono konieczność projektowania dla niego podsystemu budowy reputacji i zaufania oraz odpowiednich analiz w ujęciu dynamicznym. Dokonano przeglądu motywacyjnie zgodnych mechanizmów uczciwego raportowania usług oraz omówiono dynamikę zachowań i miar zaufania agentów w zależności od polityki wyboru partnerów w interakcjach i polityki świadczenia usług.
EN
A contemporary computer communication system is abstracted as a multi-agent system with autonomous, rational and virtually anonymous agents that interact with one another to exchange services. This work justifies the necessity of an underlying reputation and trust building scheme, and its design and dynamics analysis. Incentive compatible mechanisms of honestly reporting received service are surveyed alongside a discussion of agents' behavior and trust dynamics relative to their partner selection, service provision and service reporting policies.
PL
Sformułowano model interakcji agentów (elementów systemu teleinformatycznego) oraz dynamiki ich miar zaufania w sytuacji wirtualnej anonimowości agentów, przypadkowego wyboru partnerów oraz typowego algorytmu agregacji danych reputacyjnych. Deterministyczne przybliżenie dynamiki markowowskiej pozwala obserwować istotne charakterystyki stanu ustalonego.
EN
We formulate a model of interactions of agents (computer communication system components) and the dynamics of their trust values under virtual anonymity, random selection of partners and a generic reputation data aggregation algorithm. A deterministic approximation of the underlying Markovian dynamics permits to obtain relevant steady-state characteristics.
EN
The article deals with specific aspects of the issue of reputation building as a variable of the reputational management and public relations within the city marketing in terms of a city’s population. The aim of the article is to verify the existence and extract the factors affecting the perception of a city’s reputation - statistically significant factors affecting reputation based on the analysis of attitudes and preferences of respondents. For this purpose we used the factor analysis together with the principal component analysis with varimax rotation to identify the factors within the group of studied variables. The research results are based on answers of 926 respondents - residents of the city. When examining the factor structure of reputation assessment we managed to extract four factors: Patriotism, Free time, Job and job opportunities, Important places. The results of the analysis were also accompanied by calculations of average values for each of the extracted factors and comparisons of the statistical significance of differences between them. The results confirmed statistically significant differences in the assessment of the factors. The article aims to evaluate general opportunities this issue brings for marketing managers as well as official representatives of cities.
PL
Artykuł dotyczy szczególnych aspektów kwestii budowania reputacji jako zmiennej zarządzania reputacją i public relations w marketingu miasta pod względem populacji danego miasta. Celem artykułu jest zweryfikowanie istnienia i wyodrębnienie czynników wpływających na postrzeganie reputacji miasta - statystycznie istotnych czynników wpływających na reputację w oparciu o analizę postaw i preferencji respondentów. W tym celu zastosowaliśmy analizę czynnika wraz z analizą głównych składowych z rotacją varimax w celu identyfikacji czynników w grupie badanych zmiennych. Wyniki badań opierają się na odpowiedziach 926 respondentów - mieszkańców miasta. Badając strukturę czynników oceny reputacji udało nam się wyodrębnić cztery czynniki: patriotyzm, czas wolny, praca i możliwości pracy, ważne miejsca. Wynikom analizy towarzyszyły również obliczenia średnich wartości dla każdego z wyodrębnionych czynników i porównania statystycznej istotności różnic między nimi. Wyniki potwierdziły statystycznie znaczące różnice w ocenie czynników. Celem artykułu jest ocena ogólnych możliwości, jakie ta kwestia przynosi menedżerom marketingowym, a także oficjalnym przedstawicielom miast.
PL
Zmiany, jakie zaszły w życiu społeczno-ekonomicznym i politycznym w ostatnich dziesięcioleciach doprowadziły do pojawienia się imperatywu interesariuszy, którzy uzyskują coraz większą siłę i możliwości oddziaływania na cele i decyzje przedsiębiorstw. Dotyczy to nie tylko interesariuszy bezpośrednio zainteresowanych i zaangażowanych w działalność biznesową (tj. inwestorów, udziałowców, kooperantów, dostawców itp.), ale także grup niemających żadnych formalnych relacji z przedsiębiorstwem, a więc organizacji społecznych, mediów, lokalnych społeczności, a także społeczeństwa jako całości. Celem artykułu jest wskazanie znaczenia współpracy przedsiębiorstwa z różnymi grupami interesariuszy w realizacji działań z zakresu CSR, w kontekście kreowania cennego, strategicznego zasobu, jakim jest jego reputacja. Bazę teoretyczną dla przeprowadzonych rozważań stanowiły: teoria interesariuszy, koncepcje CSR oraz zarządzania reputacją. Podbudową empiryczną były wyniki badań dotyczących zaawansowania przedsiębiorstw w działania CSR w Polsce oraz przykłady prowadzenia dialogu z interesariuszami.
EN
The changes that have taken place in the socio-economic and political in recent decades has led to the emergence of imperative stakeholders who gain more and more power and ability to influence corporate goals and decisions. This applies not only to the stakeholders directly involved and engaged in business activities (ie. investors, shareholders, business partners, suppliers, etc.), but also groups that do not have any formal relationship with the company, so the NGOs, the media, local communities, and society as a whole. The purpose of the article is to justify the importance of cooperation with various groups of stakeholders in the implementation of CSR in the context of creating a valuable strategic resource, which is its reputation. Carried out a theoretical basis for the discussion were: stakeholder theory, concepts of CSR and reputation management. Empirical foundations were the results of studies on the progress of companies in CSR activities in Poland and examples of dialogue with stakeholders.
PL
Image – modne słowo, które bardziej pasuje do aktora, piosenkarza, a nawet polityka, niż do… kopalni, zakładu przemysłowego czy kamieniołomu. Czy kopalnia może mieć image? Nie tylko może, a nawet powinna, choć lepiej chyba mówić tu o wizerunku, reputacji czy sposobie postrzegania. Ten pozytywny image buduje się latami, żmudnie, długo i na różnych polach. Traci – błyskawicznie, z łatwością. Czasami okazuje się, że wizerunek firmy to największy jej majątek. Jak zbudować go solidnie i trwale?
EN
Corporate reputation is the opinion of external and internal stakeholders about the company. Each group evaluates the company through a prism of their own needs and axpectations. Workers evaluate the firm as an employer, in terms of pay and working conditions. Building a positive reputation in the environment is not possible without good opinion of internal stakeholders. Therefore, care must be taken to obtain trust and positive opinion of own employees. A very important instrument for impact in this area is the management style used by managers. In this paper there is an identification made of management style in terms of its impact on corporate reputation as an employer on the basis of the results of research in a selected manufacturing enterprise.
PL
Reputacja przedsiębiorstwa to opinia, jaką mają o nim interesariusze zewnętrzni oraz wewnętrzni. Każda z tych grup ocenia firmę przez pryzmat własnych potrzeb i oczekiwań. Pracownicy oceniają firmę jako pracodawcę, z punktu widzenia warunków pracy i płacy. Zbudowanie pozytywnej reputacji w otoczeniu nie jest możliwe bez dobrej opinii wewnętrznych interesariuszy. W związku z tym należy dbać o pozyskanie zaufania i pozytywnej opinii własnych pracowników. Niezwykle istotnym instrumentem oddziaływania w tym zakresie jest stosowany przez kierowników styl zarządzania. Celem artykułu jest identyfikacja stylu zarządzania z punktu widzenia jego wpływu na reputację przedsiębiorstwa jako pracodawcy na podstawie wyników badań w wybranej firmie produkcyjnej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.