Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Herbal plants and spices, due to their aromatic and medicinal properties, are widely used in pharmacy, cooking, cosmetology and agriculture. The increase in the number of willow plantations for energy crops has enhanced the interest of the salicylic glycosides contained in the willow bark which shows multidirectional pharmacological activity. The small-scale production of herbs and spices requires the application of agricultural machines and horticultural implements adjusted to the area cultivated. In this paper, the comprehensive characteristics of the medicinal properties of willow are presented. Newly developed machines used for the mechanisation of the establishment and cultivation of herbs and spices are also described. The machines presented are a part of the technology developed at the Rzeszow University of Technology which can also be used for the mechanisation of biomass production. In order to improve the physicochemical properties of the soil and increase the amount and quality of yield, natural organic fertilisers can be used. Therefore, the paper presents the correct method of storing manure and a device for the application of solid and liquid fertilizers to the soil as well as a device for monitoring the state of the soil-water environment.
EN
The cultivation of herbs in Poland is one of the newest sectors of plant production despite the centuries-old tradition of using herbs across the world. Contemporary herbal processing in Poland is primarily oriented to the production of herbal medicines, as in many other European countries. The cultivation, harvesting and processing of herbs in small and medium-sized farms require machinery and devices adjusted to the scale of production. The processing of herbal plants involves drying, which is one of the most important stages of herb preservation and the most energy-consuming process occurring in agricultural production. A comprehensive review is presented covering the various methods used in agriculture to preserve herbal plants and the classification of solar-energy and hot-air drying systems. In addition the paper presents examples of the development of solutions using low-temperature herb dryers appropriate to small and medium-sized farms.
EN
The sewage treatment process is inherently associated with formation of sewage sludge, which has to be managed properly due to its properties. The paper presents a possibility of application of sewage sludge in the cultivation of Jerusalem artichoke as an energy crop. The experiment consisted in single application of sewage sludge pads with varied thickness under the sod-humic horizon of silty fallow soil. Physicochemical and chemical analyses of the sewage sludge and soil treated with the pads were carried out in accordance with legal guidelines. The results of the experiment were compared with the control, i.e. an object without the application of the sewage sludge pad. The paper presents the effect of the addition of sewage sludge on the yield and energy parameters (moisture and ash content, HHV, LHV) in the aboveground biomass of Jerusalem artichoke. The content of moisture and ash as well as HHV and LHV, i.e. biofuel parameters, were determined in accordance with Polish Standards. It was found that the yield of aboveground biomass of Jerusalem artichoke increased with the thickness of the sewage sludge pads and the yield potential of this plant increased with years. Additionally, the aboveground Jerusalem artichoke biomass was characterized by generally favorable energy parameters of biofuels, e.g. low moisture or ash content. The investigations have demonstrated that the application of sewage sludge can be a good alternative to mineral fertilization of energy crops.
PL
Proces oczyszczania ścieków nieodzownie związany jest z powstawaniem osadów ściekowych, które ze względu na swoje właściwości muszą być odpowiednio zagospodarowane. W pracy przedstawiono możliwość zastosowania osadów ściekowych w uprawie topinamburu, jako rośliny energetycznej. W doświadczeniu zastosowano osady ściekowe w formie wkładek o zróżnicowanej miąższości, aplikowane jednorazowo pod poziom darniowo-próchniczy gleby pyłowej. Analizy fizykochemiczne i chemiczne osadów ściekowych oraz gleby, na której zostały zastosowane, przeprowadzono zgodnie z wytycznymi uwzględnionymi w przepisach prawnych. Rezultaty otrzymanych wyników badań porównywano z kontrolą-bez wkładki osadów ściekowych. W pracy przedstawiono wpływ osadów ściekowych na plon oraz parametry energetyczne (zawartość wilgoci, popiołu, HHV, LHV) nadziemnej biomasy topinamburu. Zawartość wilgoci, popiołu oraz HHV i LHV, jako parametrów charakteryzujących biopaliwa, oznaczono zgodnie z Polskimi Normami. Stwierdzono, że plon nadziemnej biomasy topinamburu wzrastał wraz z miąższością zastosowanych wkładek osadów ściekowych, a potencjał plonotwórczy tej rośliny wzmagał się w latach badań. Ponadto stwierdzono, że nadziemna biomasa topinamburu charakteryzowała się generalnie korzystnymi parametrami energetycznymi, charakteryzującymi biopaliwa, takimi jak m.in. niska zawartość wilgoci czy popiołu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zastosowanie osadów ściekowych może być dobrą w stosunku do nawożenia mineralnego alternatywą, w nawożeniu roślin energetycznych.
PL
Osady ściekowe wytwarzane w oczyszczalniach ścieków są bogatym źródłem substancji organicznych oraz mineralnych poprawiających właściwości i strukturę gleby. Coraz większa ilość powstających osadów ściekowych skutkuje wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych mających na celu ich dalsze zagospodarowanie. Opracowanie przedstawia przegląd urządzeń mających zastosowanie w dawkowaniu osadów do gleby w postaci stałej i ciekłej oraz urządzenie do poboru próbek wody infiltrującej w warunkach polowych. Artykuł zawiera również charakterystykę osadów ściekowych oraz sposoby ich zagospodarowania na przykładzie wybranych oczyszczalni ścieków w województwie podkarpackim. W opracowaniu zwrócono także uwagę na wady oraz zalety związane z wprowadzaniem osadów ściekowych do gruntu.
EN
The sewage sludge generated in sewage-treatment plants is a rich source of organic and mineral materials improving properties of the soil structure. The increasing amount of sewage sludge produced in sewage-treatment plants effects in the introduction of new technological solutions aimed to its further management. The paper presents an overview of the devices applicable in dosage of the sludge into the soil in a solid and liquid form. Furthermore, the device to collect infiltrative water from soil in field conditions is presented. This article also contains the characteristic of sewage sludge and methods of sewage sludge management based on selected sewage-treatment plants in Subcarpathian Voivodeship. The work also presents advantages and disadvantages connected with the application of the sewage sludge into the ground.
5
Content available remote Small-scale harvesting machinery for short rotation willow coppice
EN
Mechanization in the harvesting of short rotation willow coppice is a prerequisite for the areal expansion of short rotation coppice cropping. In the article new machines for small-sized plantations of energetic plants have been presented. The prototypes of machines were manufactured by R&D Centre INVENTOR sp z .o.o and SIPMA S.A in Lublin in cooperation with the Rzeszow University of Technology. The advantage of proposed solutions is their uncomplicated construction which is connected with low production cost and simple machine operation. The energy-crop harvesting machines are competitive with the world's leading manufacturers of machinery. The chipping units of front mounted harvester and side harvesting machines are power-take-off driven. The cutting header for the harvesters uses circular saws driven by hydraulic engines.
PL
Mechanizacja zbioru plonu z zagajników wierzby o krótkiej rotacji jest warunkiem wstępnym do rozrastania się powierzchni upraw o krótkiej rotacji. W artykule przedstawiono nowe maszyny przeznaczone dla małych obszarowo plantacji roślin energetycznych. Prototypy maszyn zostały wyprodukowane przez firmy R&D Centre INVENTOR sp. z o.o. and SIPMA S.A. z siedzibą w Lublinie we współpracy z Politechniką Rzeszowską. Zaletą proponowanych rozwiązań jest ich nieskomplikowana konstrukcja w połączeniu z niskim kosztem wytwarzania oraz prostotą obsługi. Maszyny do zbioru plonu z upraw energetycznych są konkurencyjne cenowo w stosunku do maszyn światowych producentów. Zespół rozdrabniający maszyn znajduje się z przodu lub z boku kombajnów i jest napędzany wałkiem odbioru mocy ciągnika. W skład głowicy ścinającej kombajnów wchodzą piły tarczowe napędzane silnikami hydraulicznymi. Przedstawiono również podstawowe parametry trzech prototypów maszyn.
6
Content available remote Sanitacja obszarów wiejskich poprzez rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych
PL
Sanitacja obszarów wiejskich polega na działaniach technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych oraz kulturowych, których celem jest podniesienie jakości życia i standardu sanitarnego miejsca zamieszkania. Podstawowymi środkami technicznymi umożliwiającymi sanitację są instalacje do zaopatrzenia w wodę, kanalizacja, składowiska odpadów pochodzenia gospodarczego oraz rolniczego. Rozwój turystyki na terenach wiejskich w Polsce jest zależny przede wszystkim od szybkiego rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Przedstawiono podstawowe możliwości przeróbki i wykorzystania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach agroturystycznych, a także omówiono główne elementy przydomowych oczyszczalni ścieków takie jak osadnik gnilny, złoża gruntowo-roślinne, złoża biologiczne, filtry piaskowe oraz drenaż rozsączający. Jedną z metod utylizacji osadów ściekowych jest ich rolnicze wykorzystanie m.in. do nawożenia plantacji roślin energetycznych. Opracowane urządzenie według wynalazku PL 382062 służy do iniekcyjnego dawkowania nawozów, w szczególności osadów ściekowych. Zaletą urządzenia jest wprowadzanie do gruntu na żądaną głębokość stałych nawozów mineralnych i organicznych z równoczesnym ich przykryciem glebą, co obniża intensywność zapachową i ogranicza utratę lotnych składników nawozowych. Prototyp urządzenia wykonano w ramach współpracy Politechniki Rzeszowskiej oraz SGPRE „Agroenergia” w Boguchwale z R&D Centre Inventor Sp. z o.o. w Lublinie. Zaprezentowane innowacyjne urządzenie do iniekcyjnego dawkowania nawozów organicznych zapewnia spełnienie wymagań prawnych i agrotechnicznych rolniczego wykorzystania odpadów komunalnych, a także wymogi ustawy o transporcie drogowym.
EN
Rural sanitation involves technical, organizational, economic, and cultural actions, which the aim is to improve the quality of life and sanitary standard of a place of residence. The enabling sanitation are installations for water supply, sewerage system. Installations for water supply, sewerage system and landfill sites are the basic technical means that enable sanitation. Development of tourism on rural areas in Poland first of all depends on fast development of sewage systems and small wastewater treatment plants. The basic sources of biotope pollution of a village and the possibility of processing and utilization of sludge from sewage treatment plants are presented. Furthermore, the main elements of the sewage treatment plants such as septic tank, soilplant sludge, biological sludge, sand filters and infiltrative drainage are discussed. One of the methods of utilization of sewage sludge is its agricultural use, among others, to fertilize energy plant plantations. The developed device according to the PL 382062 patent is used to injection dosing of fertilizers, in particular sewage sludge. The main feature is the introduction into the soil to the desired depth of solid mineral and organic fertilizers with their cover of the soil, which reduces the intensity of the odour and also reduces the loss of volatile constituents of the fertilizer. The prototype device was performed in the framework of the Rzeszow University of Technology and SGPRE "Agroenergia" in Boguchwala and R&D Centre Inventor Ltd in Lublin.
PL
W opracowaniu przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne wybranych maszyn do zbioru roślin energetycznych o zdrewniałych pędach, przeznaczonych do wykorzystania w małych i średnich gospodarstwach rolnych. Prototypy maszyn powstały w wyniku współpracy pracowników Politechniki Rzeszowskiej ze Spółdzielczą Grupą Producentów Roślin Energetycznych Agroenergia w Boguchwale. Jednym z przyjętych założeń podczas projektowania maszyn było ich przeznaczenie do pracy w małych i średnich gospodarstwach, gdzie wykorzystanie wysokowydajnych i kosztownych maszyn jest nieuzasadnione ekonomiczne. Opracowane opatentowane kosiarki do ścinania pędów roślin energetycznych, zwłaszcza wierzby, są zawieszane na ciągniku rolniczym. Jest to rozwiązanie optymalne biorąc pod uwagę wysoki koszt kombajnów samobieżnych oraz uniwersalność ciągnika rolniczego, który jest podstawowym źródłem napędu w małych i średnich gospodarstwach produkujących biomasę. Przedstawiono również innowacyjną sieczkarnię do rozdrabniania pędów roślin energetycznych oraz gałęzi stanowiących odpad przy wycince drzew w lesie lub przecince drzew w sadach owocowych. Sieczkarnia do drewna może być napędzana wałkiem odbioru mocy ciągnika lub alternatywnie: silnikiem elektrycznym lub spalinowym. Zmianę długości ciętych kawałków drewna uzyskano poprzez zastosowanie głowicy z możliwością zamocowania dwóch lub sześciu noży, których położenie względem głowicy jest regulowane bezstopniowo. Uzyskane podczas badań urządzenia zrębki geometrycznie spełniają wymagania stawiane zrębkom przeznaczonym do celów opałowych. Proponowane rozwiązania charakteryzują się nieskomplikowaną modułową konstrukcją, co przekłada się na zwiększoną niezawodność maszyny i możliwość samodzielnej obsługi bieżącej oraz serwisowej.
EN
In the paper constructional solutions of selected machines destined to harvest energy plants in small and medium-sized farms are presented. Prototypes of machines are developed based on cooperation of employees Rzeszow University of Technology with Cooperative Energy Plant Manufacturers Group Agroenergia in Boguchwała. One of the assumptions was the possibility to use the machines to work in small and medium-sized farms, where the use of powerful and expensive machines is not economically justified. Developed patented mowers for felling energy plants shoots, especially willows, are suspended on the agricultural tractor. This is the optimal solution taken into account the high cost of self-propelled harvesters and tractor versatility, which is the primary source of propulsion in small and medium-sized farms producing biomass. An innovative device for shredding shoots of energy plants and branches during felling trees in the forest or in the orchards are also presented. Wood-cutter can be driven by power take-off shaft or by an electric motor or internal combustion engine. Changing the length of the chips is obtained by the use of the head attachment with two or six blades, whose position relative to the head is regulated continuously. Obtained during the tests chips geometrically meet the requirements for chips used for heating purposes. Machines are characterized by uncomplicated modular construction, which translates into increased reliability of the machine and the ability to self-contained maintenance.
PL
W pracy poruszono problematykę związaną ze stosowaniem komunalnych osadów ściekowych do nawożenia upraw roślin przeznaczonych na cele energetyczne. Główne kryteria, jakie musi spełniać osad ściekowy, aby mógł być dopuszczony do użytkowania jako nawóz, są związane ze stężeniami metali ciężkich, obecnością bakterii z rodzaju Salmonella i liczbą jaj pasożytów jelitowych. Ocena zagrożeń dla środowiska, jakie niesie ze sobą nawożenie osadami z użyciem tradycyjnych maszyn i urządzeń, głównie z rozprzestrzenianiem się patogenów poza wyznaczony areał, determinuje poszukiwanie alternatywnych rozwiązań jego zadawania do gleby. Uwagę skupiono głównie na iniekcji osadów ściekowych w postaci stałej jako najczęstszej formie nawozu tego typu ze względu na odwodnienie osadów w procesach stabilizacji i higienizacji. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania nowego, chronionego patentem urządzenia do iniekcyjnego dawkowania nawozów w postaci stałej, w tym również osadów ściekowych. Technika iniekcji pozwala na zachowanie wymaganych prawem warunków sanitarnych, co wiążę się z niezwłocznym przykryciem osadu po zadaniu do gleby. Minimalizuje ryzyko skażenia patogenami oraz zwiększa efektywność działania substancji nawozowych na rośliny. Ma to szczególne znaczenie w przypadku uprawy roślin energetycznych, takich jak Wierzba wiciowa czy Paulownia omszona, gdzie istotne jest uzyskanie dużych przyrostów biomasy w krótkim czasie.
EN
This paper deals with problems related to the use of sewage sludge to fertilize cultivation for energy purposes. The main criteria to be met by the sludge in order to be approved for use as fertilizer is: a metal concentration, the presence of salmonella bacteria and the quantity of eggs of intestinal parasites. Assessment of the environmental risks posed by sludge fertilization using traditional machinery and equipment – especially the spread of pathogens outside the appointed area – determines the search for alternatives to the reference to the soil. Attention has been focused mainly on the injection of sludge in a solid form, as the most common form of fertilization, due to the dehydration of sludge in the process of stabilization and hygienization. The paper presents the possibilities of using new, proprietary equipment injection dosage of fertilizers in solid form, including sewage sludge. Injection technique preserves, as required by law, the sanitary conditions, minimizing the risk of contamination with pathogens and increases the efficiency of nutrient for plants. This is particularly important in the case of energy crops such as Salix vniminalis or Paulownia tomentosa, where it is important to obtain large increases in biomass in a short time.
EN
Sewage sludge deriving from biofiltration of municipal waste abound in soil processed organic substances and mineral fertilization components which may be used for fertilization of energy willow plantations. In the article the potential of natural utilization of sewage sludge and the patented device for injection dosage of sludge has been presented. The device enables putting into soil mineral and organic fertilizers with loose consistency and their immediate covering by soil in order to reduce unpleasant smell and limit loss of volatile components of fertilizer.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne maszyn przeznaczonych do produkcji zrzezów oraz sadzenia roślin energetycznych o zdrewniałych pędach. Proponowane maszyny przeznaczone są do pracy w małych i średnich gospodarstwach, gdzie wykorzystanie istniejących na rynku wydajnych i kosztownych środków produkcji jest nieopłacalne. Przedstawiono jeden z wielu modeli koncepcyjnych maszyn do sadzenia roślin energetycznych o zdrewniałych pędach. Opracowana maszyna posiada prostą budowę i jest agregatowana z ciągnikiem rolniczym. Jest to rozwiązanie konstrukcyjne dostosowane do współpracy z typowym ciągnikiem rolniczym, który jest podstawowym źródłem napędu w małych i średnich gospodarstwach produkujących biomasę. Stworzenie modelu 3D maszyny w programie CAD pozwoliło na przeprowadzenie kinematycznej oraz dynamicznej działania mechanizmów. Unikatowym, opatentowanym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest urządzenie do produkcji zrzezów, zwłaszcza wierzby energetycznej. Maszyna posiada system pił tarczowych, które nie powodują powstawania strzępienia krawędzi w miejscu cięcia pędów. Celem zaprezentowanych nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn jest przedstawienie możliwości mechanizacji czynności związanych z zakładaniem plantacji w szczególności roślin o zdrewniałych pędach. Opracowane maszyny do mechanizacji procesu zakładania plantacji roślin energetycznych wypełniają lukę w technologii upraw roślin energetycznych na małych i średnich plantacjach.
EN
In the article the constructional solutions of machines for production of cuttings and planting of energy plants have been presented. Proposed machines are destined for work in small and medium farms where utilization of existed in market productive and expensive means of production are uneconomical. One of many conceptual elaborated models of machines for planting of energetic plants with ligneous shoots was presented. The developed machine has simple construction and it is aggregated to a farm tractor. This is a constructional solution adapted to mating with a typical farm tractor which is a basic source of power drive in small and medium farms producing biomass. Creation of the 3D model of the machine allowed to carry out kinematic and dynamic analysis of mechanisms working. The unique patented constructional solution is the machine for cuttings production especially of the energy willow which allows receiving cuttings from annual shoots of plants. The machine has a system of circular saws that do not cause existing of edge shredding of cut shoots. The aim of presented new constructional solutions of machines is facilitation of activities connected with establishing of plantations of plants especially with ligneous shoots. Developed machines for mechanization of plantation establishing process of energetic plants fill the gap in technology of energetic plants growing in small and medium plantations.
11
Content available remote Promocja gminy jako stymulanta rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
PL
W opracowaniu podjęto próbę ukazania znaczenia promocji jednostek samorządu terytorialnego w stymulowaniu rozwoju lokalnego gminy. W tym celu dokonano analizy wydatków wybranej jednostki (Krynica-Zdrój) przeznaczanych na finansowanie promocji w wybranej gminie, jak również analizy ruchu turystycznego. W opracowaniu została także poruszona kwestia bezrobocia w gminie oraz zagadnienie dochodów własnych gminy i ich przeznaczenia w analizowanym okresie (2005¸2011). Autorzy szczególną uwagę zwrócili na zależności między analizowanymi zagadnieniami, wyznaczając współczynnik korelacji Pearsona. Ponadto w pracy zaprezentowano podejmowane przez gminę działania w realizacji Strategii Promocji Krynicy-Zdroju do 2016 roku, które wykorzystują potencjał jednostki, zaspokajając potrzeby odbiorców jej oferty i jednocześnie budując tożsamość konkurencyjną miasta. Wyniki analizy pozwoliły stwierdzić, że skuteczne działania marketingowe wpływają nie tylko na zmniejszenie bezrobocia czy zwiększenie „popularności” gminy (wyrażającej się w szczególności w zwiększeniu w budżecie wpływów z turystyki), lecz przede wszystkim przyczyniają się do jej rozwoju, zapewniając wyższą jakość życia mieszkańców. Kompleksowe działania promocyjne prowadzą do ukształtowania pozytywnego i konkretnego wizerunku danej jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym do jej rozwoju. Analizowana w opracowaniu gmina Krynica-Zdrój w ostatnich latach zintensyfikowała działania promocyjne, zwiększając (z wyjątkiem 2011 roku) wydatki na marketing terytorialny, co przyczyniło się do zwiększenia dynamiki ruchu turystycznego, a tym samym do generowania dochodów w gminie. Pozwala to mieć nadzieję na dynamiczny rozwój omawianej jednostki w kolejnych latach.
EN
This research has attempted to show the importance of promoting local self-government units in stimulating the development of local communes. That is why there have been analysed the expenses of a chosen unit (Krynica-Zdrój) on financing promotion in the chosen commune. The analysis of tourist movements has been made as well. The study has also touched the issue of unemployment and the matter of the commune own income and its allocation in the analysed period of time (2005-2011). The authors paid special attention to the correlations between the analysed issues setting Pearson product-moment correlation coefficient. The paper also presents the activities undertaken by the municipality in the implementation of the Strategy for Promotion of Krynica-Zdrój 2016 to use the potential of individuals, meeting the needs of customers of its offer, while building a competitive identity of the city. The results of the analysis have managed to claim that the effective marketing activities affect not only reduce unemployment and increase the "popularity" of the municipality (as expressed, in particular, to increase the budget revenues from tourism), but above all contribute to its development, while providing a higher quality of life. Comprehensive promotional activities also lead to the formation of positive and concrete image of the local government units and thus to its development. Analyzed in developing community Krynica-Zdrój in recent years has intensified its promotional activities, increasing the expenses on territorial marketing (with the exception of 2011). It resulted in increasing the dynamic of touristic movements and thus, accumulating income in the commune. All the above will hopefully influence the dynamic development of the analysed unit in the following years.
12
Content available remote Plantacja wierzby energetycznej nawożona osadami ściekowymi
PL
Zwiększające się potrzeby energetyczne przy jednoczesnym zmniejszaniu się ilości zasobów paliw kopalnych wymuszają stosowanie alternatywnych źródeł energii. Najczęstszym jest biomasa. Istotne jest, jak dla każdej uprawy, uzyskanie jak najwyższego plonu na jak najmniejszej powierzchni, co można osiągnąć przede wszystkim przez dostarczenie właściwych składników pokarmowych dla roślin w odpowiednich ilościach. Alternatywą dla nawozów mineralnych i organicznych są komunalne osady ściekowe. Problemy z wyczerpywaniem paliw kopalnych oraz systematycznie wzrastającą ilością osadów ściekowych determinują stworzenie wspólnego rozwiązania, jakim może być plantacja wierzby energetycznej, nawożona osadami ściekowymi. W opracowaniu dokonano krótkiej charakterystyki wierzby energetycznej i zabiegów agrotechnicznych związanych z jej uprawą. Podano sposoby nawożenia plantacji wierzby energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nawożenia komunalnymi osadami ściekowymi. Zaprezentowano schemat postępowania ułatwiający dawkowanie osadów ściekowych do gleby, w zależności od stopnia zapotrzebowania roślin na azot i od jego zawartości w glebie. W związku z koniecznością badania każdej dawki nawozowej osadu ściekowego oraz gleby wskazano konkretną metodykę badań gleby i osadów ściekowych, zgodną z obowiązującym w Polsce prawem, dostosowanym do prawa Unii Europejskiej. Omówiono procedury związane z analizą ilościową i jakościową dotyczącą zawartości metali ciężkich oraz organizmów chorobotwórczych (Salmonella sp., pasożyty jelitowe) osadów ściekowych i gleby. Zaproponowano również stosowanie urządzenia do zbierania i pomiaru wody infiltrującej w warunkach polowych w celu stałej kontroli składu chemicznego gleby na plantacji wierzby energetycznej nawożonej osadami ściekowymi.
EN
The increasing energy requirements and running out of its natural resources lead to searching for alternative energy sources. Biomass is the most common. For each cultivation its important to obtain a high yield at the least acreage. This can be achived by delivery appropriate nutrients at the right amounts. Alternative to minerals and standard organic fertilizers are municipal sewage sludge. In the paper presented a short specification of energetic willow (Salix vniminalis) and the possibilities of the use of municipal sewage sludge as fertilizers. Presented workflow for easy dosing of sludge to soil depending on the needs of the plants and nitrogen content of the soil. In connection with the necceserity the study each batch of fertilizer of sludge and of the soil indicated a concrete methodology of the research of soil and sludge. Collected basic legislation on sludge fertilizer in force I n Poland and in the European Union. Disscused procedures for the analisys of quantitative and qualitative information on the contend of heavy metals and the presence of pathogenic organisms (intestinalis parasites, Salmonella sp.) in sludge and soil. On account of high variability of the contents of heavy metals in sludge indicates the necessity to test in detail each batch of the sludge and soil. In the paper proposed to use innovation installation for collect infiltration water which is vehicle for pollution.
13
Content available remote Technologia wykorzystania biomasy w gospodarstwach małoobszarowych
PL
Produkcja biomasy drzewnej na własne potrzeby w gospodarstwie o niewielkim areale wymaga zastosowania maszyn agrotechnicznych dostosowanych do skali produkcji. Rozwiązania techniczne takich maszyn zostały opracowane i opatentowane w Politechnice Rzeszowskiej. Przedstawiono wybrane możliwości wykorzystania energii biomasy oraz technologię produkcji roślin energetycznych dla gospodarstw małoobszarowych. Szczegól-nie interesujące dla przedsięwzięć w takiej skali są rozwiązania oparte na kotle bezpośredniego spalania sprzężonego z silnikiem Stirlinga zasilane zrębkami lub sieczką drzewną.
EN
Production of wood biomass for the own needs of the small-sized farm require the application of agricultural machines adjusted to the scale of production. Technique solutions of such machines was developed and patented in Rzeszow University of Technology. The selected possibilities of biomass energy utilization and technology of energetic plants production for small-sized farms were presented. Especially in an interesting manner for small scale of such undertakings are solutions based on the direct-combustion boiler coupled with chips and pellets fired Stirling engine.
PL
W artykule przedstawiono opracowane w Politechnice Rzeszowskiej rozwiązania wybranych maszyn przeznaczonych do wykorzystania na małych i średnich plantacjach roślin energetycznych oraz w rozproszonym zagospodarowaniu biomasy w układach kogeneracyjnych małej mocy. Przedstawione rozwiązania bazują na założeniach przyjętych za podstawę projektowania nowych środków technicznych w prezentowanej technologii produkcji roślin energetycznych o zdrewniałych pędach. Jednym z założeń jest przeznaczenie maszyn do pracy w małych i średnich gospodarstwach, gdzie wykorzystanie wydajnych i kosztownych maszyn jest nieekonomiczne. Zaprezentowano główne etapy zagospodarowania osadów i nawozów na plantacjach roślin energetycznych oraz ich pielęgnację, zbiór i przetwarzanie wraz z propozycją wykorzystania nowych maszyn i urządzeń. Przedstawiono jeden z wielu opracowanych modeli koncepcyjnych maszyn w odniesieniu do kombajnu do zbioru i rozdrabniania zdrewniałych pędów roślin oraz gałęzi. Opracowany kombajn jest maszyną półzawieszaną na ciągniku rolniczym i napędzany jest za pomocą WOM ciągnika. Jest to rozwiązanie konstrukcyjne optymalne biorąc pod uwagę wysoki koszt kombajnów samobieżnych oraz uniwersalność ciągnika rolniczego, który jest podstawowym źródłem napędu w małych i średnich gospodarstwach produkujących biomasę. Do stworzenia wirtualnego modelu kombajnu wykorzystano program Autodesk Inventor. Stworzenie modelu 3D maszyny pozwoliło na przeprowadzanie kinematycznej oraz dynamicznej analizy działania mechanizmów. Celem zaprezentowanych nowych rozwiązań konstrukcyjnych maszyn jest przedstawienie możliwości mechanizacji czynności związanych z zakładaniem, pielęgnacją oraz pozyskiwaniem biomasy w szczególności roślin o zdrewniałych pędach.
EN
In article the agricultural solutions of machines developed in Rzeszów University of Technology and destined to using in small and medium plantations of energetic plants have been presented. The developed machines may be also used in dispersed management of the biomass in small power cogenerational systems. The presented solutions are based on undertaken assumption concerning a design of new technical constructions in presented technology of production of energetic plants with ligneous sprouts. One of the assumption is destination of machines for work in small and medium farms where utilization of productive and expensive machines are uneconomical. The main stages of sludge disposal and fertilizes on energetic plant plantations. their protection, harvest and processing with proposal utilization of new machines and Instruments are presented. One of the many conceptual models elaborated was presented relating to harvester for crop and shred ligneous sprout of plants and branches. Elaborated harvester is a machine attached to a farm tractor and power-driven by using power takeoff shaft. This is ari optimal constructional solution taking into consideration high cost of mobile harvesters and universality of farm tractor which is a basic source of power drive in small and medium farms produced biomass. To create a virtual model of harvester the Autodesk Inventor soft-ware was used. Creation of 3D model of machine was allowed to carried out kinematic and dynamic analysis of mechanisms working. The aim of presented new constructional solutions of machines is facilitation of activities connected with establishing, protection and logging of the biomass particularly plants with ligneous sprouts.
EN
In the paper agricultural science solutions for small and middle-sized plantations of energetic plants as well as for diffusing management of biomass in low-power cogeneration systems have been presented. Technical solutions have been worked out by authors and a part of them is still developing. The technology of technical features allowing for municipal sludge management in production of energetic plants has been proposed.
16
Content available remote Wykorzystanie transportu lotniczego w turystyce osób niepełnosprawnych
PL
Przedstawiono podstawowe problemy związane z wykorzystaniem samolotu w turystyce osób niepelnosprawnych. Scharakteryzowano niepełnosprawność oraz pokazano przykłady rozwiązań technicznych umożliwiających korzystanie przez niepelnosprawnych ruchowo z samolotu w celach turystycznych. Zaprezentowano wybrane atrakcje turystyczne w okolicy lotniska w Łososinie Dolnej, proponowane trasy przelotu oraz podstawowe wyposażenie zaplecza sanitarnego na lotnisku.
EN
The article presents problems connected with the use of airplane in tourism of disabled people. The meaning of being "disabled" is explained and some examples of technical solutions which allow disabled people to benefit from airplane tourism are presented. The article also presents tourist attractions near the airport in Łososina Dolna, some examples of flight routes and toilet facilities of this airport.
17
Content available remote Rozwój i znaczenie turystyki uzdrowiskowej w Polsce
PL
W artykule wyszczególniono najbardziej znane uzdrowiska w Europie oraz dokonano ogólnej charakterystyki głównych grup ich podziału. Przedstawiono podział polskich uzdrowisk na podstawie charakterystycznych kierunków ich specjalizacji. Zaprezentowano specyfikę turystyki uzdrowiskowej oraz segmentację rynku odbiorców tej formy turystyki. Przedstawiono perspektywy rozwoju uzdrowisk oraz nowe rodzaje usług mogących poszerzyć ofertę kierowaną do klientów oraz korzystnie wpłynąć na dochody usługodawców.
EN
The piece mentions the most popular along the Europe health resorts with the general characteristics of main groups in which they are positioned. It presents the division of Polish health resorts based on the nature of their specialization in service. The text specifies health resort tourism in addition to divides and organizes accordingly the consumer market of health resort tourism. The article presents the perspectives of development within health resorts and new kinds of services enabling a broader offer for a client in which influences the profits of the provider.
18
Content available remote Wybrane aspekty prawnej ochrony środowiska w turystyce
PL
Stosowanie zasad ochrony środowiska zgodnie z wymogami prawa wymaga znajomości tegoż prawa oraz posiadania niezbędnej wiedzy merytorycznej w zakresie praw rządzących przyrodą i w obszarze środków technicznych, które można wykorzystać w praktyce w inżynierii ochrony środowiska. Turystyka, stanowiąc istotne źródło dochodów w działalności gospodarczej większości rozwiniętych państw, również powinna być nasycona nowoczesnymi technologiami ochrony środowiska, szczególnie w obszarze turystyki alternatywnej, która mocno oddziałuje na środowisko o niskim stopniu antropogenicznego przekształcenia. W opracowaniu przedstawiono podstawowe uregulowania prawne, które mają związek z ochroną środowiska w turystyce.
EN
The using of environmental protection rule according to requirements of law, will demand acquaintances this law and possessions of indispensable essential knowledge in range of laws with ruling nature and in area of technical centres, which can be use in practice in engineering of environment protection. Tourism, determining essential source of incomes in activities economic most of developed states, also should be replete modern technologies of protection environment, especially in area of alternative tourism, which strongly operate on environment with low degree anthropogenical transformations. In paper the basic law, which have relationship with environment protection in tourism have been introduced.
19
PL
Właściwości różnych rodzajów energii odnawialnej jako źródeł energii dla całkowicie samowystarczalnego gospodarstwa agroturystycznego powodują, że w takim przypadku najodpowiedniejsze okazują się kogeneracyjne technologie biomasowe. Szczególnie interesujące dla przedsięwzięć w takiej skali są rozwiązania oparte na kotle bezpośredniego spalania sprzężonym z silnikiem Stirlinga; paliwo to zrębki lub pelety. Produkcja biomasy drzewnej na własne potrzeby w gospodarstwie o niewielkim areale wymaga zastosowania urządzeń agrotechnicznych dostosowanych do skali produkcji. Rozwiązania techniczne takich urządzeń zostały opracowane i opatentowane w Politechnice Rzeszowskiej, a ich działanie wraz z biomasowym układem kogeneracyjnym z silnikiem Stirlinga będzie testowane we współpracy z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013," w projekcie pt. "Bio-Energetyka".
EN
Properties of different kinds of the renewable energy as sources of energy for the completly self-sufficient agricultural tourism farm cause that in a such case cogeneration biomass technologies seem to be the most suitable. Especially interesting for undertakings in such scale are CHP based on the direct combustion furnace with the Stirling engine supplied with pellets or wooden chips. The production of the wood-biomass on own needs in the small farm requires agricultural devices adapted to that scale of the production. Technical solutions of such devices were worked out and patented in Rzeszów University of Technology, and they are to be wide-tested together with the biomass CHP system with the Stirling engine in cooperation with Lvov State Agricultural University within the framework of "The Program of the Transborder Cooperation Poland - Byelorussia - Ukraine 2007-2013" in the project entitled ,,Bioenergetics".
PL
Przedstawiono technologię zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z wykorzystaniem nowych środków produkcji własnego pomysłu. Technologię opracowano dla potrzeb produkcji roślin energetycznych i przemysłowych, a zastosowane środki techniczne służą mechanizacji prac, z zachowaniem zasad ochrony środowiska.
EN
Technology of bringing into cultivation a municipal sewage sludge by use of new production means was presented. The technology was developed for energetic and industrial plants production. Adopted technical tools serve a work mechanization according to environmental protection rules.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.