Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  chmiel
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł stanowi kontynuację przeglądu niedrzewnych surowców włóknistych [7, 8], w którym przedstawia się fizyczne i chemiczne ich charakterystyki, obszary występowania i specyfikę. W tej części omówiono sizal, abakę, jukę, len nowozelandzki oraz inne niedrzewne surowce roślinne wykorzystywane w przemyśle celulozowo-papierniczym (jak słonecznik, chmiel, sorgo, tytoń), a także nietypowe surowce roślinne (np. łęciny kartoflane, wysłodki z buraków cukrowych, trawy, wytłoki jabłkowe i inne).
EN
This article is the continuation of the survey of the fibrous raw materials from non-wood plants [7, 8]. In this part the sisal, abaca, yucca, New Zealand flax and other non-wood plant raw materials used in pulp and paper industry are presented. Their physical and chemical characteristics is discussed, the availability and specificity are presented as well.
EN
Hop cones (Humulus lupulus L.) are mainly used as the main flavoring ingredient in beer production. Cones contain active compounds that determine not only the aromatic characteristic, but also functional properties. The aim of this study was to determine the basic anatomical characteristics of hops of the following varieties: Marynka, Lubelski, Magnum, and the assessment of the content of selected phytochemicals in water extracts. The different level of the content of chlorophyll depending on the cultivar studied was shown. The cones of the Marynka variety (0.49 mg/g) had the highest content of total chlorophylls. All tested hop cone extracts showed a similar content of carotenoid pigments. The highest amount of polyphenolic acids was found in extracts prepared from the Lubelski variety cones (5.22 mg chlorogenic acid/g), and the lowest in the cones of Marynka variety (3.36 mg chlorogenic acid/g). Based on the research, it was shown that hop cones can be a good raw material for the production of water extracts due to the high content of biologically active compounds. Hop cones can be a raw material for the production of functional food.
PL
Szyszki chmielowe (Humulus lupulus L.) wykorzystywane są głównie jako podstawowy składnik aromatyzujący w produkcji piwa. Zawierają one bowiem związki aktywne, które decydują nie tylko o walorach organoleptycznych, ale także o właściwościach prozdrowotnych. Celem niniejszej pracy była podstawowa charakterystyka towaroznawcza szyszek chmielu odmian Marynka, Lubelski i Magnum, a także ocena zawartości wybranych fitozwiązków w wodnych ekstraktach z szyszek. Wykazano zróżnicowanie zawartości chlorofilu w zależności od badanej odmiany. Najwyższą zawartością sumy chlorofili charakteryzowały się ekstrakty z szyszek odmiany Marynka (0,49 mg/g). Wszystkie badane ekstrakty z szyszek chmielowych wykazały podobną zawartość barwników karotenoidowych. Polifenolokwasy w największej ilości znajdowały się w ekstraktach sporządzonych z szyszek odmiany Lubelski (5,22 mg kwasu chlorogenowego/g), a w najmniejszej w szyszkach odmiany Marynka (3,36 mg kwasu chlorogenowego/g). Na podstawie wykonanych badań wykazano, że szyszki chmielu mogą stanowić dobry surowiec do wytwarzania ekstraktów wodnych z uwagi na wysoką zawartość związków biologicznie aktywnych. Szyszki chmielu mogą stanowić również surowiec do produkcji żywności funkcjonalnej.
EN
The aim of the research was to obtain extracts of Humulus lupulus L hop cones of the Marynka variety and to evaluate their antibacterial properties against three strains of gram-negative bacteria (Escherichia coli ATCC 10536, E. coli IPS and Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853) and against two strains of gram-positive bacteria (Enterococcus hirae ATCC 10541 and Bacillus cereus ATCC 12826). The research material consisted of dried Marynka variety hop cones, from which extracts in the form essential oil (EO), infusion and decoction were obtained. EO was obtained in the process of hydrodistillation. The antibacterial activity of the extracts was evaluated by the plate-cylinder diffusion method against the tested gram-negative and gram-positive bacteria. Diverse antibacterial activity of water extracts of H. lupulus L hop cones of the Marynka variety (essential oil, infusion and decoction) on the tested bacteria was demonstrated, with higher sensitivity of gram-positive than gram-negative bacteria. The highest resistance to hop extracts was demonstrated by P. aeruginosa ATCC 27853. The best antibacterial properties were demonstrated by the essential oil at a concentration of 2.0 %. In the group of gram-positive bacteria, E. hirae ATCC 10541 was more sensitive to EO, and E. coli IPS in the group of gram-negative bacteria. In the case of B. cereus ATCC 12826, the sensitivity to infusions and decoctions of hop cones requires further investigation, as the obtained large zones of growth inhibition were unstable.
PL
Przedstawiono metodę odśrodkowej chromatografii podziałowej (CPC) jako technikę otrzymywania produktów o wysokiej czystości. Przedstawiono metodykę doboru układu rozpuszczalników i aplikacji CPC dla ksantohumolu (XN), prenylowanego chalkonu pochodzącego z chmielu. Wyniki badań potwierdziły, że metoda CPC może być z powodzeniem wykorzystana do oczyszczania XN. Końcowa czystość XN wyniosła 88%.
EN
Xanthohumol was sepd. from supercrit. CO2 exts. of spent hops by centrifugal partition chromatog. in n-heptane/AcoEt/MeOH/H2O (6/5/6/5 by vol.) system. The sepd. product showed purity of 88%.
EN
Due to the significant changes on the beer market the flourishing development of small and craft breweries is clearly observed. Upgraded consumers’ expectation led to many technological challenges in brewing process resulting in novel methods of manufacturing of many different beer types. As bitterness and aroma are two crucial quality features of beer and many scientific efforts have been done especially in the area of hop aroma. Despite the predominant impact of main beer flavor compound e.g. linalool, other substances also contribute to the hoppy beer aroma through additive or synergistic effects not only raw materials used but also hopping regimes contribute as well to final flavor release though several new methods of hopping, particularly dry hopping have been developed.
6
Content available remote Metody wytwarzania izo-α-kwasów
PL
Omówiono rolę chmielu i ekstraktu chmielowego jako głównej przyprawy podczas wytwarzania piwa. Wyjaśniono podstawową reakcję, której ulegają chmielowe α-kwasy w brzeczce warzelnej oraz wpływ tej reakcji na smak piwa. Przedstawiono metody wytwarzania pochodnych α-kwasów poza kotłem warzelnym.
EN
A review, with 50 refs., of chem., thermal and photochem. methods for isomerization of α-acids in hop exts.
7
Content available remote Badania ekstraktu chmielowego jako naturalnego środka biobójczego do farb
PL
Ekstrakt chmielowy wykorzystano jako naturalny środek biostatyczno/biobójczy mogący nadać powłokom farb odporność na działanie mikroorganizmów. Właściwości antybakteryjne określano na podstawie testów hamowania wzrostu szczepów bakterii: Staphylococcus aureus ATCC 6538 z grupy G-dodatnich i Escherichia coli ATCC 8739 z grupy G-ujemnych, a właściwości przeciwgrzybicze wobec szczepów grzybów: Aspergillus niger ATCC 16404 i Cladosporium cladosporoides ATCC 16022. Stwierdzono wysoką aktywność antybakteryjną powłok farb z ekstraktem chmielowym, wzrastającą z ilością dodatku w farbie. Dla badanych stężeń ekstraktu chmielowego nie wykazano zdolności do hamowania wzrostu wybranych szczepów grzybów.
EN
Com. hop extract was studied for its biocidic activity and added (0.675 or 0.9% by mass) to aq. hydroxycellulose or acrylic polymer-thickened, chalk, micro-talcum and TiO₂-pigmented styrene-acrylic copolymer dispersions used as coatings of polyester films. The coatings were studied for an ability for retardation of bacteria and fungi growth. They were resistant only against Staphylococcus aureus and Escherichia coli.
EN
Individual plant extracts from horse chestnut, arnica and hops have been applied in vitro on Jurkat type leukemic cells from which mitochondria were isolated. Each sample of the isolated experimental mitochondria were monitored by the determination of proteins and by monitoring the fluorescence of endogenous fluorophores of experimental mitochondria compared with control mitochondria isolated from intact leukemic cells by means of the synchronous fluorescence fingerprint method. The horizontal cut of excitation-emission matrices at (λ = 240 nm) demonstrated the final graphical and mathematical fluorescence of mitochondria. The result is the presence of two fluorescent excitation-emission zones (the result of the overlapping effect of very similar fluorescence maxima values), which were subsequently compared with standard fluorophores. A reduction of protein content in all experimental mitochondria was observed, the most after the effect of arnica and the least after the influence of horse chestnut. The decrease of fluorescence of the first fluorescent zone was compared to control mitochondria. The decline of mitochondrial fluorescence confirmed the cytotoxic effect of the substances studied on the mitochondria in vitro.
PL
Oceniono wpływ in vitro wyciągów wybranych roślin (kasztanowiec, chmiel, arnica) na mitochondria wyizolowane z nowotworowych komórek białaczkowych typu Jurkat. Każdą próbkę wyizolowanych eksperymentalnie mitochondriów monitorowano określając produkowane białka i oceniając fluorescencję endogennych fluoroforów z użyciem metody the synchronous fluorescence fingerprint i porównano z mitochondriami kontrolnymi uzyskanymi z komórek nie poddanych oddziaływaniu wyciągów. Odczyty wskazań emisji macierzy falą o długości (λ = 240 nm) ukazały fluorescencję mitochondriów. Stwierdzono dwie emisje, które porównano ze standardowymi fluorophorami. Zobrazowano redukcję zawartości białka we wszystkich doświadczalnych mitochondriach, największą po wyciągach z arnica i najmniejszą po kasztanowcu. Obniżenie fluorescencji pierwszej strefy było porównywalne z mitochondriami kontrolnymi. Obniżenie mitochondrialnej fluorescencji potwierdza cytotoksyczny efekt badanych substancji na mitochondia in vitro.
PL
Do oceny stanu odżywienia roślin pobiera się tzw. części wskaźnikowe, najczęściej liście, w których analizowana jest zawartość ocenianych składników. Przed analizą chemiczną liści wskazane jest zmycie z ich powierzchni części wniesionych, a nie pobranych przez roślinę składników. W związku z tym połowę próbek liści z poszczególnych obiektów badawczych poddano płukaniu w wodzie destylowanej, zaś drugiej nie płukano. Cynk stosowany był w formie oprysku roztworem ZnSO₄·7H₂O i chelatu Zn (nawóz Insol Zn), zaś bor w postaci boraksu (Na₂B₄O₇·10H₂O) i boroetanoloaminy (nawóz Insol B). Celem pracy było określenie w jakim stopniu bor i cynk ulegają zmyciu z powierzchni liści po dwóch, pięciu i dziesięciu dniach od dolistnej aplikacji nawozów. Uzyskane wyniki wskazują, że aplikowany dolistnie bor, zwłaszcza w postaci Na₂B₄O₇·10H₂O ulegał wyraźnie mniejszym stratom w wyniku płukania próbek liści niż cynk wnoszony w postaci obydwu nawozów, a zwłaszcza siarczanu, z którego wypłukiwany był w większym stopniu niż ze schelatowanej formy Zn (Insolu Zn). Spadek zawartości ocenianych składników w wyniku płukania próbek liści można więc odnieść do ich ewentualnych strat w wyniku opadów deszczu.
EN
Hop leaves were sprayed in plantation with aq. solns. of ZnSO₄, com. Zn chelate, Na₂B₄O₇ · 10H₂O and com. B chelate with NH₂CH₂CH₂OH and then rinsed with H₂O after 2, 5, of the and 10 days to det. the efficiency of the foliar application of the elements. The Zn was removed from leaves to a higher extent than B.
PL
Przedstawiono internetową aplikację służącą do oceny zagrożenia plantacji chmielu mączniakiem rzekomym. Do budowy aplikacji wykorzystano model rozwoju mączniaka rzekomego, opracowany w Instytucie Chmielarskim w Hüll (Bawaria - Niemcy) i walidowany w Polsce w 1988 roku. Zagrożenie ocenia się na podstawie analizy warunków sprzyjających rozwojowi choroby, określonych przez wartości tzw. pięciodobowego indeksu zagrożenia. Do obliczenia indeksu służą dobowe dane pogodowe (temperatura i wilgotność względna powietrza oraz suma opadu atmosferycznego). Aplikacja oblicza indeks zagrożenia na podstawie danych pogodowych z ostatnich jedenastu dni pobranych z 27 stacji agrometeorologicznych IUNG-PIB. Użytkownik wybiera stację z mapy lub z listy wyboru i wartości indeksu zagrożenia są przedstawiane na wykresie. W przypadku wystąpienia w kolejnych jedenastu dniach indeksu zagrożenia o wartości krytycznej równej lub większej niż 500 pkt, model zaleca wykonanie zabiegu ochrony roślin. Dla wybranych stacji generowane są także pliki tekstowe z danymi pogodowymi, które użytkownik może wykorzystać do kompleksowej analizy warunków sprzyjających rozwojowi mączniaka rzekomego w systemie wspomagania decyzji ProgChmiel.
EN
An Internet application for the estimation of the risk from downy mildew in hop gardens is presented. The downy mildew development model, elaborated at the Hop Institute in Hüll (Bavaria in Germany) and validated in Poland in 1988 was used in the application. The risk is estimated on the basis of an analysis of the conditions favourable for the disease development, determined by the socalled five-day risk index. To calculate the index daily weather data are used (temperature, relative air humidity and precipitation sum). The application calculates the risk index for the latest eleven days from the data from 27 IUNG-PIB's agro-meteorological stations. The users are presented with a graph of the risk index values, after having selected a station from the map or from the drop-down list. In the case of the index being equal to or greater than the critical value of 500 pt in the last eleven consecutive days, the model recommends performing a protection treatment. For the selected stations the text files with weather data in the ProgChmiel DSS format are available. These can be utilised for a more comprehensive analysis of the conditions conducive to the development of downy mildew.
PL
Chmiel jest rośliną wieloletnią. Uprawa plantacji przez wiele lat wiąże się z corocznym obniżaniem się plonu. W celu odmłodzenia plantacji, jak również uprawy bardziej przydatnych w przemyśle browarniczym odmian, wskazane jest przesadzanie roślin na starszych plantacjach. Producenci chmielu potrzebują informacji, które umożliwią precyzyjne i sprawne organizacyjnie przeprowadzenie prac i zabiegów uprawowych związanych z przesadzaniem roślin.
EN
Hop is a perennial plant. The cultivation of the plantation for many years involves the gradual decrease of yield every year. For the purpose of rejuvenation of the plantation and the cultivation of varieties that are more useful in the brewing industry, the transplantation of plants from older plantations is recommended. Hop producers need the information that will make it possible to carry out in a precise and organisationally efficient manner all works and cultivation treatments related to the transplantation of plants.
PL
Chmiel uprawiany jest w Polsce na konstrukcjach, których wiek wynosi często kilkadziesiąt lat. Coroczne niezbędne prace naprawcze nie eliminują problemu generalnego remontu konstrukcji chmielnika. Warunki atmosferyczne oddziałują niekorzystnie na konstrukcję, a nasadzanie nowych, bardziej plennych odmian chmielu oznacza zwiększone obciążenie masą roślin. Producenci chmielu potrzebują informacji, które umożliwią precyzyjne i sprawne organizacyjnie przeprowadzenie prac związanych z remontem konstrukcji chmielnika.
EN
Hop is grown in Poland on structures, which are often several dozen years old. Necessary running repair works performed every year do not eliminate the problem of general repair for hop-garden structure. Weather conditions negatively affect the structure, and planting new, higher yielding hop varieties indicates increased loading with plant weight. Hop producers need information allowing precise and organisationally efficient execution of works involving hop-garden structure repair.
16
PL
Chmiel jest rośliną wieloletnią. Producent chmielu potrzebuje informacji, które umożliwią precyzyjne i sprawne organizacyjnie przeprowadzenie zabiegów uprawowych m.in.: remontu konstrukcji, przygotowania maszyn do zbioru i suszenia, cięcia karp, zakładania i kotwienia przewodników, naprowadzania pędów chmielu, zabiegów uprawowo-pielęgnacyjnych, zabiegów nawożenia i ochrony roślin, zrywania roślin i obrywania szyszek, suszenia szyszek i nawilżania suszu chmielowego, pakowania chmielu. Celem pracy jest przedstawienie potrzeb informacyjnych producentów chmielu.
EN
Hop is a perennial plant. Hop manufacturer needs information which would allow to carry out cultivation operations precisely and efficiently from organisational point of view. Among others, these operations include: structure repair, machinery preparation for harvest and drying, rootstock cutting, fitting and anchoring of guides, guiding of hop sprouts, cultivation and maintenance operations, fertilization and plant protection treatments, plucking of plants and cones, drying of cones and moistening of dried hops, hop packaging. The purpose of the work is to present information needs of hop manufacturers.
EN
At work an organization of the system for protection of hop production against Pseudoperonospora humuli Miyabe & Takah. in Powiśle area of the Lublin region was presented. An automatic meteorological station located in the neighbourhood of plantation and the program Prog-Chmiel for the giving recommendations of the need of the treatment are the main element of the system. The trials carried out in 2004-2006 showed a possibility of considerable limiting the number of treatments with respect to the standard method of the protection. The use of the system resulted lowering costs of the protection of hops plantation and lower environment pressure.
PL
Zastosowanie opalanych gazem ziemnym podgrzewaczy bezprzeponowych wpłynęło na zmniejszenie zużycia paliwa o około 30% - w stosunku do podgrzewaczy przeponowych. Sprawność cieplna zasilanych gazem ziemnym podgrzewaczy bezprzeponowych jest znacznie wyższa, niż przeponowych. Statystycznie nieistotne są różnice pomiędzy sprawnością cieplną podgrzewacza przeponowego zasilanego gazem ziemnym lub węglem. Nie było też istotnych różnic pomiędzy sprawnością podgrzewaczy zamontowanych w suszarce chmielu bez recyrkulacji oraz z częściową recyrkulacją.
EN
The use of natural gas-fired non-membrane air heaters had an effect on the reduction of fuel consumption by about 30%, in relation to membrane air-heaters. The thermal efficiency of natural, gas-fired non-membrane air-heaters is significantly higher than that of membrane ones. The differences between thermal efficiency of natural gas or coal-fired membrane air-heaters are statistically insignificant. There were also no significant differences between the thermal efficiency of air-heaters installed in a hop-drier with partial recirculation and without recirculation.
19
Content available remote Warunki kinematyczne rozdrabniania chmielu w rozdrabniaczu nożowo-sitowym
PL
W artykule podjęto próbę opisu analitycznego działania rozdrabniacza nożowo-tarczowego dla warunków rozdrabniania chmielu. Wyprowadzono równanie różniczkowe opisujące prędkość przemieszczania się chmielu po łopatkach rozdrabniacza. Rozwiązano je wykorzystując program „Matlab-simulink”. Obliczeniowo sprawdzono warunki uzyskania zadawalającego stopnia rozdrobnienia i generowania ciepła.
EN
An attempt was made to analytical describing of a knife-disk disintegrator operation reducing hop’s size. A differential equation was derived describing the velocity of hop’s moving along the blades of disintegrator. It was solved with the use of „Matlab-simulink” programme. The conditions of achieving satisfactory size reduction degree and heat generation were verified by computations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.