Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  udostępnianie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Poland has the Europe's largest known reserves of shale gas. The development of the unconventional gas in Europe is still in the preliminary stage. Author's research and experience show that exploration of unconventional natural gas deposits will not be easy but one should remember that such gas deposits create opportunities for both Europe and for companies starting the exploration. The existing evaluations of the shale gas potential in Poland are promising. Further evaluation is underway and each month brings new data. The understanding of Palaeozoic formations increases with each drilled well. It is very possible that Poland owns gas deposits large enough not only to cover its demand, but probably to export gas or to displace coal-power generation as well.
PL
Polska ma największe w Europie zasoby gazu łupkowego. Rozwój wydobycia gazu niekonwencjonalnego w Europie wciąż jest w fazie wstępnej. Autorzy pokazują, że poszukiwania i eksploatacja gazu niekonwencjonalnego nie będzie sprawą łatwą, ale trzeba pamiętać, że tego typu złoża stwarzają zupełnie nowe możliwości dla Europy i dla przedsiębiorstw, które zaczynają eksploatację. Aktualne szacunki ilości gazu z łupków w Polsce są obiecujące, przy czym każdy miesiąc przynosi nowe dane. Wzrasta rozpoznanie paleozoicznych formacji. Jest bardzo prawdopodobne, że Polska ma tego gazu na tyle dużo, że nie tylko pokryje jej wewnętrzne potrzeby, lecz także w przyszłości będzie mogła go eksportować.
2
Content available Frac-Pack well stimulation
EN
During the hydrocarbon production, the formation sand movement has a frequent negative influx to the process because of its hazardous nature. Gravel pack placement is a common well treatment procedure for prevention of formation sand flow to the wellbore. This method is used in petroleum engineering industrial practice since 1950s. Based on it as a conventional technique Frac-Pack method came up as a new modern technology of sand control containing gravel pack placement and hydraulic fracturing all-in-one procedure. In Frac-Pack application, the appropriate viscosified fluid and proppant selection has a key role for achievement of desired fracture height, length and width. Fracture dimensions are controlled by TSO (Tip-Screenout) fracturing procedure. In this paper basic types of proppant are presented as well as resin coated sand, which improves packing of fracture with proppant. Numerous and various Frac-Pack fluids able to resist the high temperature and pressure are described. Downhole Frac-Pack equipment is also presented. Paper also contains a field example of Frac-Pack application performed on one of the Adriatic offshore gas fields, Republic of Croatia.
PL
W trakcie wydobywania węglowodorów mamy często do czynienia z negatywnym i niebezpiecznym zjawiskiem przemieszczania się piasku. Zastosowanie pakera żwirowego stanowi podstawowy sposób zabezpieczenia przed napływem piasku do otworu. Metodę tę stosuje się w inżynierii naftowej od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Na tej podstawie opracowano tradycyjna technikę Frac-Pack jako nowoczesną metodę kontroli zapiaszczenia za pomocą połączonego zastosowania pakera żwirowego i szczelinowania hydraulicznego. W przypadku Frac-Pack płyny o odpowiedniej lepkości i właściwie dobranych materiałach podsadzkowych odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu wymaganej wysokości, długości i szerokości szczeliny. Rozmiary szczelin kontrolowane są metodą szczelinowania TSO (Tip-Screenout). W artykule przedstawiono podstawowe rodzaje podsadzki oraz piasek z powłoką żywicową, które wzmagają działanie podsadzki. Opisano różnorodne płyny Frac-Pack odporne na wysoką temperaturę i ciśnienie. Przedstawiono także wgłębne wyposażenie Frac-Pack. W artykule pokazano przykładowe zastosowanie praktyczne Frac-Pack na jednym z chorwackich złóż gazu ziemnego na Adriatyku.
PL
Działalność człowieka w parkach narodowych powoduje różne zmiany w środowisku przyrodniczym, a zwłaszcza w krajobrazie. Rocznie zwiedza je ok. 11 mln osób. Podstawowe urządzenia turystyczne w parkach można podzielić na trzy grupy związane kolejno: z komunikacją, pobytem i zaspokojeniem potrzeb poznawczych. Ujemne skutki turystycznego zagospodarowania przestrzeni parków narodowych są trudne do uniknięcia, wynikają bowiem z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków pobytu i bezpieczeństwa osób zwiedzających. Formy ich negatywnego oddziaływania na zasoby przyrodnicze i krajobraz są różnorodne; wśród najważniejszych należy wymienić: urbanizację środowiska wskutek rozwoju infrastruktury turystycznej i towarzyszącej, niszczenie krajobrazu przez obiekty i urządzenia turystyczne, ich niewłaściwą lokalizację, nadmierną eksploatację, często brak walorów estetycznych.
EN
Human activity in national parks causes various changes in the natural environment and the landscape. Yearly, they are visited by ca. 11 million people. Generally, basic tourist facilities can be divided into three groups related to transport, the stay itself, and meeting the needs for sightseeing. It is hard to avoid the negative effects of adapting the areas of national parks for tourism, because they result from the need for providing visitors with suitable and safe stay conditions. There are different forms of the negative impact of tourist management on nature resources and the landscape, and the most significant of them include: urbanization of the environment as a result of the development of tourist and accompanying infrastructure, spoiling the landscape by erecting tourist objects and facilities, their improper location, overuse, and, quite often, lack of aesthetic values.
4
Content available Baza danych o pokryciu terenu w Polsce CLC-2006
PL
W artykule przedstawiono wyniki kolejnego projektu realizowanego przez Europejską Agencję Środowiska, mianowicie CLC-2006 (CORINE Land Cover). Po scharakteryzowaniu nowego źródła danych wykorzystanego w tym projekcie, czyli zdjęć wykonanych przez satelity IRS i SPOT, omówiono metodykę przygotowania nowej bazy danych oraz przedstawiono wyniki porównania jej z bazą CLC-2000. Przedstawiono również założenia projektu LUCAS, którego wyniki są traktowane jako uzupełnienie danych pozyskanych w ramach projektu CLC-2006.
EN
The Institute of Geodesy and Cartography in Warsaw has finalized the preparation of the next database of land cover in Poland - CLC-2006. This time the source of data were pictures from IRS and SPOT satellites. Due to different characteristics of new pictures their interpretation was more difficult. To facilitate identification of particular land cover forms the area was analyzed twice, in different periods of vegetation. Methodology applied for the new database differed from the methodology used for CLC-90 and CLC-2000 databases. This time changes in land cover were marked if their range exceeded 5 hectares. A comparison of the new database with the previous one led to a conclusion that changes had involved little more than 0,5% of the country's area. Most of them involved forest areas and had resulted from forest exploitatic and natural disasters. Changes in agricultural cover involved a slightly smaller area. Information included in CLC-2006 database can be further enhanced with the results of LUCAS project conducted in Poland by EUROSTAT (the Statistical Office of the European Communities) in 2007. All the databases prepared within the consecutive CLC projects, administered by EEA (European Environmental Agency) are available free of charge through EEA and GIOS (General Inspectorate of Environmental Protection) services.
PL
Jednym z rodzajów dokumentacji, które posiada przedsiębiorca górniczy, jest dokumentacja mierniczo-geologiczna. Jest ona sporządzana i uzupełniana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Mierniczy górniczy oraz geolog górniczy wykonują na potrzeby ruchu zakładu górniczego różnego rodzaju pomiary, obmiary czy też obliczenia. Wyniki tych prac są wykorzystywane między innymi do tworzenia map wyrobisk górniczych. W celu realizacji zadań związanych z obsługą mierniczą i geologiczną zakładu górniczego wykorzystywane są również metody i narzędzia informatyczne. Duża dostępność oprogramowania związanego z wizualizacją wyników pomiarów geodezyjnych czy też geologicznych pozwala na zmianę formy sporządzania dokumentów kartograficznych i tekstowych wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej. W celu spełnienia wymogów, jakie stawia się dokumentacji mierniczo-geologicznej zakładu górniczego, niezbędne jest zapewnienie sporządzanym dokumentom odpowiednich cech. Przejście z tradycyjnego sposobu sporządzania i aktualizacji map górniczych na elektroniczny system obsługi zasobu mapowego wymaga podjęcia szeregu skomplikowanych i czasochłonnych działań. Polegają one na przenoszeniu zasobu map w środowisko cyfrowe, standaryzacji w zakresie warstw tematycznych oraz aktualizacji postępu wyrobisk i innych elementów stanowiących treść map górniczych. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano również poszczególne elementy wpływające na sposób zarządzania cyfrową dokumentacją mierniczo-geologiczną.
EN
One of the kind of documentation's which mine entrepreneur has, is a surveyor-geological documentation. The documentation can be made up or completed only by certificated mine surveyors and geologist in accordance with their qualifications. The surveyor and the geologist do for a mining establishment many kinds of measurements, quantity surveys and calculations. Results of these works can be used, among other for creating maps of mining excavations. To realize this tasks, which are connected with surveyor-geological documentation the computer methods and tools also can be used. The large accessibility of the software connected with visualisation of results of survey or geological measurements allows to change the form of preparing the cartographic and textual documents which compose of the surveyor-geological documentation. For meeting the obligations, which are needed in the surveyor-geological documentation it is necessary, that the documents have special features. The passage from traditional way to electronic system of documents preparing and updating needs special methods and demands time-consuming works. The digital surveyor-geological documentation needs to transfer traditional maps in to digital environment, standardize thematic layers as well as to prepare special procedures for actualization of excavations progress as well as other elements on the mining maps. The paper presents and characterises also individual elements influencing essentially management of digital records referring to survey and geological data.
PL
Celem pracy jest ocena form udostępniania danych o środowisku przyrodniczym na stronach polskich instytucji związanych z ochroną przyrody i środowiska. W pracy określono cechy, które powinien posiadać internetowy serwis przyrodniczy. Oceny witryn dokonywano na podstawie 34 kryteriów pogrupowanych w cztery kategorie: zawartość, wygląd, dostępność i funkcjonalność. Nie oceniano zawartości merytorycznej witryn. Na podstawie odpowiednich procedur i algorytmów do analiz wybrano 70 serwisów reprezentujących różne organizacje i instytucje rządowe, pozarządowe, naukowe oraz dydaktyczne. Większość witryn o tematyce przyrodniczej oceniono jako bardzo dobre (27%) i dobre (50%). Zaledwie 5 spośród 70 uwzględnionych stron internetowych uzyskało ocenę najniższą. Serwisy najkorzystniej prezentują się pod względem ich zawartości i dostępności. Do głównych walorów tych serwisów należą: komunikatywny język, darmowy dostęp do danych, brak natrętnych reklam, niewielkie wymagania odnośnie oprogramowania. Najczęstsze uchybienia dotyczą aktualizacji stron i odnośników, błędnej deklaracji tematycznej, niskiej jakości multimediów, braku poszanowania praw autorskich, braku narzędzi do wyszukiwania. Internet daje prawie nieograniczone możliwości udostępniania danych o środowisku przyrodniczym, jednakże autorzy serwisów internetowych stosują bardzo podobny schemat prezentacji, a strony mają zazwyczaj mało oryginalny wygląd. Do najlepszych polskich serwisów internetowych o tematyce przyrodniczej należą: Internetowy Atlas Grzybów Podhala i Orawy (http://www. grzybypodhala.prv.pl), Klub Przyrodników (http://www.lkp.org.pl) i Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" (http://www. salamandra.org.pl). Zaprezentowany w artykule zestaw kryteriów może być wykorzystywany do oceny i tworzenia serwisów internetowych z zakresu innych dziedzin.
EN
The aim of the work is to evaluate the forms of data presentation on the Internet windows belonging to Polish institutions connected with nature and environment preservation. Attributes which should possess internet service of this type were defined. The evaluation was made on the basis of 34 criterions grouped in four categories: contents, appearance and structure, accessibility and functionality. The content - related aspect of windows was not estimated. 70 services representing different government, non - governmental, scientific and educational institutions were chosen for testing by usage of suitable procedures and algorithms. The majority of services was estimated as good (50%) and very good (27%). Only 5 from among 70 considered Internet ones got the lowest evaluation. Contents and accessibility turned out to be the most important advantages of all services, especially communicable language, free access to presented information, lack of importunate advertisements, low requirements regarding software. A weak point of most of the Internet windows is lack of updates, incorrect thematic declaration, low quality of multimedias as well as lack of searching tools. Although the Internet allows to present information in many different ways authors of services apply the very similar patern of data displaying - only few of them have original structure and form. The best services about natural anvironment of Poland are: Orawa & Podhale Mashrooms Atlas (http://www. grzybypodhala.prv.pl), Naturalist Club (http://www.lkp.org.pl), and Polish Society of Nature Preservation "Salamandra" (http://www. salamandra.org.pl). The set of criterions presented in the article can be used in evaluating and creating Internet services of other fields.
7
Content available Ortofotomapa w sieci – Projekt Geoportal
PL
Analiza stanu polskiej administracji publicznej wskazuje na znaczące opóźnienia w dziedzinie zastosowania nowoczesnych technologii. Szansą na zmianę tego niekorzystnego stanu jest konsekwentna budowa społeczeństwa informacyjnego. W krajach Unii Europejskiej przedsiębiorcy już posiadają bezpośredni dostęp do informacji zarówno o nieruchomościach, jak i do pełnej informacji przestrzennej dla obszarów, które są w zasięgu ich zainteresowań inwestycyjnych. Pełna i szybka informacja o stanie prawnym nieruchomości, o jej cechach fizycznych, czy o aktualnym sposobie jej zagospodarowania ma ogromne znaczenie dla podejmowania decyzji inwestycyjnych. W Polsce informacje przestrzenne są już od dawna gromadzone m.in. w Ewidencji Gruntów i Budynków stanowiącej podstawowy element Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Poza małymi wyjątkami nie są one jednak powszechnie dostępne on-line ani na szczeblu lokalnym, ani na szczeblu krajowym. Polscy przedsiębiorcy nie stosują dziś na szerszą skalę nowoczesnych narzędzi wykorzystujących informację przestrzenną ze względu na ograniczony, a czasami wręcz uciążliwy dostęp do danych oraz ich fragmentaryczną, w większości analogową postać. Także jakość i pewność tych danych często pozostawia wiele do życzenia. Projekt GEOPORTAL.GOV.PL jest przedsięwzięciem wykorzystującym najnowsze zdobycze z dziedziny informatyki i telekomunikacji w celu powszechnego udostępnienia szeroko rozumianej informacji przestrzennej przez Internet. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju wielu płaszczyzn życia w kraju, m.in. przedsiębiorczości, konkurencyjności, innowacyjności, a w konsekwencji do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Celem projektu jest wytworzenie nowoczesnego, zgodnego z przygotowywaną dyrektywą INSPIRE Unii Europejskiej, dostępnego z Internetu, repozytorium cyfrowej informacji geoprzestrzennej o charakterze portalowym. System ma umożliwić przeglądanie on-line oraz odpłatne udostępnianie referencyjnych danych przestrzennych przedsiębiorcom i osobom fizycznym. W niniejszym artykule omówiono problematykę udostępniania on-line ortofotomapy będącej jednym z podstawowych elementów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące koncepcji projektu, założeń technicznych i organizacyjnych, przyjętych rozwiązań teleinformatycznych, proponowanej architektury systemu informatycznego oraz podstawowych funkcji systemu GEOPORTAL umożliwiających udostępnianie ortofotomapy przez Internet.
EN
Analysis of the Polish public administration indicates significant delays in the application of modern technologies. The consistent creation of an information society is a chance to change this unfavourable situation. Businessmen in the European Union member states already have direct access to information, both on real estates as well as full spatial information covering areas embraced by their investment interests. Full and rapid information on the legal status of real estate, on its physical features or regarding its actual usage type, is of great importance for making investment decisions. In Poland, for a long time all this data has been gathered and processed in the Land and Buildings Register that constitutes a basic element of the State Geodetic and Cartographic Resource. With few exceptions it is, however, not widely accessible on-line on the local or national level. Information on property selling prices is necessary for making sound investments. At present, the Polish businessmen do not utilise modern tools on a broad scale that take advantage of spatial information due to limited, and in some cases, even troublesome access to data and its fragmentary, mostly analogue form. Also, the quality and reliability of this data often leave a lot to be desired. The GEOPORTAL.GOV.PL Project utilises state-of-the-art information and telecommunication technology in order to widely access on-line spatial information. Realisation of the project will result in development in numerous fields, among others, entrepreneurship, competitiveness, innovation, and finally, in the expansion of the information society. This project aims at creating a modern, consistent with the EU INSPIRE draft Directive, portal-type and accessible on-line repository of digital geospatial information, including an orthophotomap. The system shall enable on-line browsing and payable sharing of reference spatial data with entrepreneurs and private individuals. The following article contains basic information regarding the idea of the project, technical and organisational assumptions, adopted IT solutions, proposed architecture of an IT system and basic functions of GEOPORTAL system aimed at an Internet orthophotomap.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.