Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ węglanu wapnia na barwę spieczonych czerwonych iłów
PL
Badano wpływ węglanu wapnia na barwę wyrobów otrzymanych podczas spiekania czerwonych iłów z Patoki, Kozowa i Pałęg. Powstający tlenek wapnia w różnym stopniu był wiązany przez spiekany ił, co objawiało się po nawilżeniu próbek powstawaniem na ich powierzchni wykwitów. Obiektywne pomiary barwy próbek, wykonane przy użyciu spektrofotometru Konica Minolta CM-700d, pozwalają na wyciągnięcie wniosków o reaktywności iłów z tlenkiem wapnia podczas spiekania w przedziale temperatur 900-1150°C.
EN
In this paper, the influence of calcium carbonate content on colour of fired red clays from Patoka, Kozów and Pałęgi deposits was investigated. Calcium oxide arising during the firing process reacts with clays. The degree of this reaction has the influence on the formation of efflorescences on a body surface after soaking in water. The measurements of colour of the surface, using a Konica-Minolta Spectrophotometer CM-700d, allow determining reactivity of calcium oxide with clays during sintering in the temperature range between 900°C and 1150°C.
PL
Zbadano wpływ drobnoziarnistych dodatków, takich jak: andaluzyt, Silimic, tlenek glinowy CTC 20, proszek andaluzytowo-boksytowy oraz tabularny tlenek glinowy, na właściwości betonów boksytowych o małej zawartości cementu. Najkorzystniejsze właściwości zarówno po wysuszeniu, jak i po wypaleniu posiadał beton, zawierający zmielony andaluzyt i tabularny tlenek glinowy, w których dominowały frakcje ziarnowe w zakresie 0,2-1O mikrometr. Szczególną uwagę zwraca wysoka wytrzymałość mechaniczna tego betonu, wynikająca z dużej zawartości mullitu, łączącego ziarna tlenku glinowego.
EN
The influence of fine-grained additions such as: andalusite, alumina CTC 20, andalusite-bauxite powders and tabular alumina on the properties of low cement bauxite castables has been investigated. The best properties after drying as well as after firing have been shown by the castable containing fine-grained andalusite and tabular alumina which mainly contained powders with grain size in the range 0.2-10 micrometer. It is worth to mention that the high strength of this castable results from high content of mullite which connects the alumina grains.
3
Content available remote Ogniotrwałe betony korundowe
PL
Tradycyjnym spoiwem betonów ogniotrwałych jest cement wysokoglinowy, pozwalający na osiągnięcie określonej wytrzymałości mechanicznej po stwardnieniu. W betonach nowej generacji obserwuje się tendencję zmniejszania ilości dodawanego cementu wysokoglinowego, co pozwala na osiągnięcie korzystniejszych właściwości termomechanicznych betonów oraz redukcję zawartości wody zarobowej. Szczególnie dotyczy to betonów bezcementowych, w których jako środki wiążące stosowane są najczęściej aktywne tlenki glinowe oraz koloidalna krzemionka. W artykule przedstawiono próby otrzymania korundowych betonów bezcementowych na drodze określenia składu kompozycji aktywnych tlenków glinowych oraz dobór najkorzystniejszej zawartości wody zarobowej. Stwierdzono możliwość wytwarzania bezcementowych betonów korundowych o dobrych właściwościach fizycznych i technologicznych. Osnowę wiążącą stanowią aktywne tlenki glinowe o zróżnicowanym uziarnieniu. Najlepsze właściwości posiada beton z dodatkiem tylko 5% wody zarobowej.
EN
The traditional binding agent that allows to achieve the green strength in refractory castables is calcium aluminate - based high alumina cement. There has been a quantum reduction in the cement content in the new generation of castables which helps to achieve better hot - load properties and reduction of the amount casting water. This concerns especially zero - cement castables (ZZC). Different forms of active aluminas and microsilica have been usually used as green - stage binder material for imparting green strength in ZZC. In the paper were described the trials to obtain the high alumina refractory castables on the way of determination of the composition compound of some active aluminas and the required amount of casting water for hydration and green - strength development. It was ascertained the possibillity of production zero - cement corundum castables with advantegous physical and technological properties. The active aluminas with variable granulometry have been used as bond matrix. The best properties has shown the castable with addition of only 5% casting water.
4
Content available remote Aktywność pucolanowa metakaolinu w zaczynach cementowych
PL
W artykule opisano zmiany składu fazowego zaczynów cementowych oraz modelowych zaczynów wapiennych, zawierających dodatek pucolanowy w postaci metakaolinu. Na podstawie analizy przemian zachodzących w zaczynach spróbowano wyjaśnić mechanizm reakcji pucolanowej metakaolinu z wodorotlenkiem wapnia. Stwierdzono, że reakcja metakaolinu z cementem przebiega podobnie jak z wodorotlenkiem wapnia, powstaje przy tym więcej fazy C-S-H bogatej w glin. W obu przypadkach stwierdzono znaczne obniżenie zawartości portlandytu w zaczynach, potwierdzające wysoką aktywność pucolanową metakaolinu.
EN
The article describes changes of the phase compositions in cement pastes and of model calcium pastes which the contain pozzolan addition in the form of metakaolin. The mechanism of the pozzolanic reaction of metakaolin with calcium hydroxide was explained on the base of transformations analysis in the pastes. It ascertained, that reaction of metakaolin with cement pastes progresses transformations similar to the reaction with calcium hydroxide and the phase C-S-H, rich in aluminum, is formed. In the pastes the considerable reduction of contents of portlandite was found out. It confirms high pozzolanic activity of metakaolin.
5
Content available remote Ogniotrwałe niskocementowe betony korundowo-spinelowe
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości wody zarobowej, ilości spinelu magnezowo-glinowego oraz jego uziarnienia na właściwości betonów korundowo-spinelowych. Otrzymano beton ogniotrwały, który zarówno po stwardnieniu jak i wypaleniu posiadał zwartą teksturę i bardzo dobre właściwości mechaniczne. Stanowi to rezultat utworzenia się zrostowej tekstury betonu korundowo-spinelowego.
EN
In this paper were described the investigations results of the influence of casting water amount, spinel quantity and it's particle size distribution on the properties of alumina-spinel castables. Investigations allowed to obtain the refractory castable which after curing and firing showed low open porosity and high mechanical strenght. It's the result of formation the direct contacts between the grains.
PL
W pracy omówiono zagadnienie projektowania składu ziarnowego betonów ogniotrwałych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że skład ziarnowy w zakresie ziaren mikrometrycznych wywiera zasadniczy wpływ na właściwości fizyczne betonów. Potwierdzono zbieżność uzyskanych wyników z badaniami modelowymi przeprowadzonymi przez Andreassena.
EN
The study presents the problem of designing the granulometric composition of refractory concrete. Performed investigations allowed to state that the grain size composition in the scope of micrometric grains has a significant impact on the physical properties of concrete. Convergence of the obtained results with the data from model studies carried out by Andreassen was proven.
PL
Omówiono analizator składu ziarnowego w podczerwieni IPS do badania składu ziarnowego w zakresie od ok. 2 µm do ok. 2 mm. Podano przykłady wyników pomiarów niektórych materiałów ceramicznych. Potwierdzono przydatność przyrządu do oceny składu ziarnowego niektórych materiałów ceramicznych, szczególnie dla materiałów ogniotrwałych.
EN
The paper presents a modern instrument, infrared particle sizer IPS, for examination of particle size distribution in the range from 2 µm to 2 mm. Examplary measurement results for some ceramic materials a given. It was found, that the instrument is suitable to evaluate a size distribution of some ceramic materials, especially of refractory materials.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.