Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 55

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyka budynkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej - inżynierskiej realizowanej przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W artykule został zaprezentowany projekt oraz efekt realizacji zdalnego stanowiska laboratoryjnego do automatyki budynkowej opartego o system LCN. Została opisana jego funkcjonalność oraz struktura. Przedstawiony został przebieg konfiguracji minikomputera Raspberry Pi wraz z instalacją oraz optymalizacją programów do akwizycji i wizualizacji danych typu BigData. Zawarto wskazówki dotyczące tworzenia wykresów oraz zobrazowano efekt pracy na tym stanowisku.
EN
The article was based on the diploma thesis realized by a student of the Military University of Technology. It describes the project and effect of remote laboratory station for building automation system based on LCN system. In the paper was described its functionality and structure. The course of configuration of the Raspberry Pi minicomputer was presented, along with the installation and optimization of BigData data acquisition and visualization programs. There are guidelines for creating charts and results of working on that laboratory station was shown.
PL
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej – magisterskiej realizowanej przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W tekście został zaprezentowany system automatyki budynkowej KNX. Została opisana jego funkcjonalność i struktura. Przedstawiono także powstałe w oparciu o system KNX stanowisko demonstracyjne.
EN
The article was based on the diploma thesis realized by a student of the Military University of Technology. It describes the KNX building automation system. In the text was described Its functionality and structure. It also presents the demonstration stand created based on the KNX system.
PL
W artykule zaprezentowano badania dwóch systemów sterowania głosowego w zakresie komend dedykowanych dla inteligentnego budynku. Opisano implementację rozpoznawania mowy opartą na platformach Google Cloud Speech API i BitVoicer. Przeprowadzono badania w celu weryfikacji poprawności działania sterowania głosowego i określono dalsze możliwości rozwoju.
EN
The article presents the research of two voice control systems in the field of commands dedicated to the intelligent building. An implementation of speech recognition based on the Google Cloud Speech API and BitVoicer platform is described. Research was carried out to verify the correctness of voice control and further development options were identified.
EN
The paper presents the distribution of costs of functioning of a building over a period of several decades of its use. Above all, devices and systems which consume electricity and thermal energy were taken into account. The necessity to select an appropriate method of temperature control in order to achieve measurable economic benefits and the impact of these benefits on the life and work of the building users were clarified. The methods and modes of temperature control in rooms based on real installation made using the Teletask intelligent building system were described. The design of the temperature control system for living and office spaces was prepared. The measurements, using the Teletask system components were carried out in order to indicate the time during which the heating system was to be switched on and off, while ensuring the set temperature in the room. An estimation was made with regards to the possible savings owing to the installation of the building intelligent system for temperature control in rooms intended for various purposes.
PL
W pracy przedstawiono rozkład kosztów funkcjonowania budynku na przestrzeni kilkudziesięciu lat jego eksploatacji. Uwzględniono przede wszystkim urządzenia i systemy zużywające energię elektryczną i cieplną. Wyjaśniono konieczność dobrania odpowiedniej metody sterowania temperaturą umożliwiającą osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych oraz ich wpływ na komfort życia i pracy użytkowników obiektu. Opisano metody i tryby sterowania temperaturą pomieszczeń w oparciu o rzeczywistą instalację wykonaną przy użyciu system inteligentnego budynku Teletask. Wykonano projekt systemu sterowania temperaturą dla pomieszczenia mieszkalnego oraz biurowego. Przeprowadzono pomiary z wykorzystaniem elementów systemu Teletask w celu wyznaczenia czasu załączenia i wyłączenia systemu grzewczego przy zapewnieniu zadanej temperatury pomieszczenia. Wyznaczono zakres oszczędności dzięki zainstalowaniu systemu inteligentnego budynku do sterowania temperaturą dla pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.
PL
W artykule omówiono sposoby sterowania oświetleniem z wykorzystaniem światła dziennego. Zaproponowano algorytmy sterowania oświetleniem dla budynku Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu i zaimplementowano je w systemie KNX. Przedstawiono i opisano topologię systemu sterowania oświetleniem oraz najważniejsze aspekty implementacji systemu KNX w obiekcie szkoły. Zaprezentowano także wyniki badań rozkładu natężenia światła dziennego w dwóch różnych salach lekcyjnych wraz z ich analizą. Publikacja zawiera opis podstawowych algorytmów sterowania oświetleniem wykorzystującym elementy automatyki systemu KNX. Przedstawiono wytyczne, które mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu sterowania oświetleniem z uwzględnieniem światła dziennego w obiektach o podobnym sposobie użytkowania.
EN
Ways of lighting control with the use of daylight were discussed in the following article. Particular lighting control algorithms, implemented in KNX system, were offered for a school venue in Zespół Szkół nr 1 in Swarzędz, Poland. Topology for lighting control and the most important aspects for KNX system implementation in a school venue were presented and described. The research results for daylight illuminance for two different classrooms with its analysis were given. This article contains the description of basic lighting control algorithms with the use of automation elements of KNX system. The results may become really useful when making decisions on a particular lighting, taking into consideration a daylight, in other educational or similar venues.
PL
W budynkach biurowych, ze względu na potrzebę poprawy komfortu termicznego użytkowników, coraz częściej stosowane są rozwiązania, umożliwiające kontrolowanie poziomu wilgotności. W artykule opisano trzy różne podejścia do sterowania pracą nawilżaczy, uprzednio wyjaśniając sposób i zasadność ich wykorzystania. Podejściem współczesnym jest stosowanie protokołów komunikacyjnych łączących za pomocą magistrali komunikacyjnej odpowiednie sekcje procesów technologicznych. Taki sposób realizacji instalacji pozwala na dostosowanie pracy systemu nawilżania w zależności od wymagań i znacznie zwiększa funkcjonalność zarówno pod kątem sterowania, jak i monitoringu. W artykule omówiono zagadnienie poprawy parametrów powietrza przez zwiększenie zawartości pary wodnej, sposoby sterowania, jakie możliwe są przy wykorzystaniu wybranych, dostępnych na rynku rozwiązań oraz dokonano porównania i analizy wad i zalet każdego z nich.
EN
In new office buildings humidify control is used increasingly. This solution improves the comfort of its occupants. The article describes three different approaches to controlling the work of humidifiers, previously explaining the method and validity of their use. Using the possibilities of modern products, the advantages resulting from the use of open protocols to connecting appropriate sections of technological processes was describing. The advantages and disadvantages resulting from the application of classical and modern control methods as well as their principle of operation were also presented, as well as an indication of where each of them works best.
PL
Nowoczesne systemy automatyki integrują instalacje elektryczne stosowane w domach. Jako główną zaletę takich rozwiązań wymienia się przede wszystkim oszczędności energii. Z tego powodu systemy inteligentnego budynku są coraz częściej wykorzystywane nie tylko w nowoczesnych domach, lecz także w obiektach handlowych i przemysłowych.
PL
W artykule przedstawiono projekt wizyjnego modułu komunikacyjnego dla systemu automatyki budynkowej. Opisano implementację idei wideofonu na popularnej platformie Raspberry Pi, budowę urządzenia oraz zasadę działania opracowanych w języku Python aplikacji nim sterujących.
EN
The article presents the design of a visual communication module for building automation system. It describes the implementation of video door phone system on popular Raspberry Pi platform, construction of the device and the principle of operation of the control (Python) applications.
PL
Programowalne sterowniki logiczne PLC to uniwersalne urządzenia mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania urządzeń elektrycznych. Automatyka budynkowa to część instalacji zarządzana przez system przy minimalnym udziale człowieka. Połączenie sterownika PLC i instalacji budynkowej może zaowocować stworzeniem inteligentnego domu. Niniejsza praca zawiera gotowe przykłady w oparciu o programowalny sterownik PLC firmy Lovato. Zaprojektowany systemu automatyki budynkowej zawiera sterowanie oświetleniem i roletami wewnątrz budynku. Przedstawione rozwiązania praktyczne zawierają gotowe schematy instalacyjne wraz z programem sterującym.
EN
Programmable logic controllers PLC are universal microprocessor devices used for controlling machines or devices. Building automation is part of the installation managed by the system with minimal human participation. The combination of PLC and building installation may result in the creation of intelligent home. This paper contains examples prepared on the basis of PLC devices offered by Lovato. Designed building automation system includes lighting and blind control. The practical solutions contain complete installation drawings together with the control programs.
PL
W artykule przedstawiono techniczne kryteria doboru przekaźników programowalnych PLC wykorzystywanych w automatyce budynkowej. Zaprezentowane zostały również przykłady realizacji sterownia ogrzewaniem w oparciu o przekaźniki PLC firmy Lovato Electric. Przedstawiono rozwiązania umożliwiające dwustanowe sterowanie ogrzewaniem oraz sterowanie typu PID. W sposób szczegółowy omówiono realizację regulacji dwustanowej przy wykorzystaniu przedstawionego przekaźnika, sterowania dwustanowego z regulacją wartości zadanej i wizualizacją odczytu, a także realizację inteligentnego sterownika temperatury. Przedstawione zostały schematy blokowe umożliwiające realizację przedstawionych algorytmów sterownia ogrzewaniem oraz sposoby połączeń.
EN
The technical criteria for selection of programmable PLC relays used in building automation are presented in the article. Examples of implementation of heating control based on PLC relays from LOVATO Electric are presented. Solutions for digital heating and PID control are also presented. Implementation of the controller using the relay is discussed in detail. Digital control with adjustable setpoint and visualization of reading,as well as the implementation of intelligent temperature controller is described. Block diagrams and wiring methods are presented for implementation of heating control algorithms.
PL
W pracy dokonano przeglądu kilku wybranych systemów inteligentnego budynku pod kątem ich wykorzystania w budownictwie jednorodzinnym. Scharakteryzowano wybrane systemy, określono założenia projektowe jakie powinna spełniać instalacja automatyki domowej. Oszacowano koszty systemu, wykonanego zgodnie z założeniami projektowymi. Wskazano na wady i zalety oraz różnice występujące w instalacjach wykonanych w oparciu o zaprezentowane systemy. Wskazano na możliwości rozbudowy istniejącego systemu.
EN
The paper is a review of a few selected intelligent building systems for their use in residential construction. Characterized selected systems, set design assumptions to be met by the installation of home automation. The costs of the system, made in accordance with the design assumptions. They pointed out the advantages and disadvantages and differences in systems made on the basis of presented systems. The possibilities of expanding the existing system.
PL
Efektywne zarządzanie energią w budynkach to kluczowy element inteligentnych sieci elektroenergetycznych z koncepcją zarządzania popytem na energię (Demand Side Management). Znajomość wartości poziomu popytu jest istotna z punktu widzenia organizacji aktywnych systemów zarządzania energią w budynkach. Systemy automatyzacji i sterowania budynkami (BACS) mogą dostarczać i gromadzić informacje o pobieranej mocy i energii przez odbiorniki, wraz z możliwością ich dynamicznego sterowania. W artykule zaproponowano różne algorytmy wyznaczania poziomu popytu, z wykorzystaniem mechanizmów harmonogramowania lub obsługi zdarzeń, charakterystycznych dla systemów BACS. Funkcjonowanie algorytmów poddano weryfikacji doświadczalnej. Przeprowadzono również analizę opracowanych algorytmów pod kątem ich możliwości aplikacyjnych, wskazując ich wady i zalety.
EN
Buildings with implemented Building Energy Management Systems (BEMS) are crucial part of smart grids with demand-response mechanism. Mostly the BEMS are based on Building Automation and Control Systems (BACS). Devices, controllers and meters integrated in the BACS could be used to provide data about energy consumption, instantaneous power and actively control loads in buildings. An energy demand value is essential for the BEMS with an active demand side management (DSM). Different approaches to calculate the energy demand value have been introduced in this paper. Various algorithms with time-driven and event-driven calculation mechanism have been proposed. They have been implemented and experiment with real data has been performed to verify this implementation. Results of experiment have been analysed and discussed, taking into account the accuracy and speed of computing the energy demand value. The algorithms proposed in the paper have been developed according the LonWorks – open, international building automation standard, providing full interoperability with other devices integrated in the BACS. They are ready to use in an Internet of Things networks as well.
PL
Przedstawiono zagadnienia związane z doborem urządzeń sterujących ze względu na rodzaj zasilanego obciążenia.
EN
The paper presents problems connected with selection of control devices according to type of load.
PL
W artykule przedstawiono możliwość sterowania wybranymi instalacjami w inteligentnym budynku za pomocą sterownika programowalnego PLC. Aby w sposób empiryczny sprawdzić możliwości i ograniczenia tego rozwiązania stworzono model laboratoryjny. W modelu tym zasymulowane zostały sygnały, które występują w typowych instalacjach znajdujących się w budynku. Liczba sygnałów sterujących na wejściu i wyjściu jednostki centralnej została zmniejszona ze względu na ograniczenia co do liczby poszczególnych wejść i wyjść samego sterownika. Opracowano przykładowe algorytmy działania sterownika PLC, które są stosowane w inteligentnych budynkach. Celem stosowania automatyki budynkowej oraz jednostek nadzorujących ich pracę, jest zwiększenia funkcjonalności budynku oraz podniesienie bezpieczeństwa osób w nim przebywających.
EN
The article presents the possibility of control of selected installations in an intelligent building by means of a programmable PLC controller. To empirically test the capabilities and limitations of this solution a laboratory model was developed. It simulated signals sent in typical installations in the building. The number of the control signals at the central unit’s input and output was restricted due to the limitations of the individual inputs and outputs of the controller itself.
PL
W artykule został omówiony system automatyki budynkowej F&Home Radio. Skupiono się na wykorzystaniu funkcji tego systemu w układach bezpieczeństwa. Zaproponowano kilka przykładowych sekwencji zdarzeń w przypadku wykrycia zagrożenia. System automatyki budynkowej daje możliwość dostosowania poszczególnych funkcji do indywidualnych potrzeb użytkownika lub zdarzeń, które mogą wystąpić. Takie zmiany nie wymagają zmian w warstwie fizycznej instalacji, konieczna jest tylko zmiana konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania.
EN
The article discusses the F&Home Radio building automation system. The focus is on the use of the functions of this system in safety systems. Several examples are proposed of the sequence of events when a threat is detected. The building automation system offers the possibility of customising individual functions to suit the user's needs or the events that may occur. Such changes do not require modifications in the physical layer of the installation, it is only necessary to change the configuration by using a dedicated software
PL
Automatyka budynkowa to nieodzowna część instalacji znajdujących się w danym obiekcie. Zadaniem jej jest integracja poszczególnych instalacji obecnych w budynku. Oprócz tego pełni ona również funkcję kontrolno-sterującą, dającą możliwość centralnego sterowania oraz reakcji instalacji budynku na powstałe sytuacje. W pracy podjęto próbę analizy zasadności stosowania automatyki budynkowej. Czy jest ona tylko nowym trendem w projektowaniu, czy jej obecność jest obligatoryjna w budynkach. Skupiono się na przedstawieniu możliwości automatyki pod kątem komfortu osób przebywających w danym obiekcie oraz stworzeniu odpowiedniego mikroklimatu zarówno podczas pracy jak i odpoczynku. Kolejną istotną kwestią poruszoną w artykule jest wysokie zużycie energii przez sektor budowlany oraz możliwości jego redukcji poprzez stosowanie szeroko pojętej automatyki budynkowej.
EN
Building automation is an indispensable part of the installation located at the facility. Its task is to integrate individual systems present in the building. In addition, it performs the operation and control function, giving the possibility of central command and response of the building’s installation to arising situations. The paper attempts to analyse the legitimacy of building automation. Is it just a new trend in the design, or is its presence mandatory in buildings? The focus is on presenting the possibilities of automation for the comfort of those residing in a facility and creating the right microclimate during both work and rest. Another important issue raised in the article is the high energy consumption by the construction sector and the possibility of its reduction through the use of wider building automation.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości technicznej realizacji oraz wyniki badań dotyczących implementacji koncepcji urządzeń elektroniki konsumenckiej (UEK), bazujących na technologii Internetu Rzeczy (IoT). W ramach prac badawczych opracowano nowoczesne urządzenie AGD, jako integralny element systemu automatyki i sterowania oraz zarządzania energią w budynku, zorientowanego na poprawę komfortu użytkowania i zwiększenie efektywności pracy UEK. Zrealizowane prace badawcze wskazują na możliwość zastosowania technologii IoT w celu zapewnienia integracji UEK z sieciowymi systemami automatyki budynkowej, tak aby umożliwiały one jak największą ich elastyczność i interoperacyjność. Artykuł wskazuje na trendy rozwoju nowoczesnych urządzeń codziennego użytku, rozbudowanych o wsparcie obsługi i komunikacji danych przez sieci protokołu IP oraz przedstawia wyniki implementacji inteligentnego czajnika w technologii IoT.
EN
In the paper authors present a technical analysis and results of implementation of the Internet of Things (IoT) modules in consumer electronics. The research is focused on white goods implementation as universal building automation and building energy management devices. To provide an interoperability of such modules in the field of improving comfort and increasing efficiency of using, authors proposed to take advantage of IoT technology. In conducted research it has been confirmed that there is a possibility of adapting IoT technology to develop modern consumer electronics devices, to improve their functionality and reducing energy consumption. This paper shows trends in the development of new white goods generation, supporting services and data communication over IP networks and presents the results of the implementation of IoT smart kettle as well.
PL
Systemy automatyki budynkowej stanowią integralną część infrastruktury wielu współczesnych budynków, w szczególności użyteczności publicznej, komercyjnych i biurowych. Ich podstawowe zadanie to automatyczna obsługa różnorodnych urządzeń i podsystemów instalowanych w budynkach dla zapewnienia wysokiego komfortu użytkowania pomieszczeń, podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy samych urządzeń oraz osób z nich korzystających, jak również poprawy efektywności energetycznej budynków. Postępujący rozwój elektroniki, technik komputerowych i technologii komunikacji sieciowej sprawił, że systemy automatyki budynkowej umożliwiają realizację wielu zaawansowanych funkcji sterowania i monitoringu urządzeń infrastruktury budynkowej, w zależności od różnorodnych parametrów i czynników oddziałujących na te urządzenia i obiekty zlokalizowane wewnątrz budynku. W szczególności czynnikiem takim są sami użytkownicy, osoby poruszające się po pomieszczeniach i lokalnie sterujące pracą różnych urządzeń. W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania elementów mikrolokalizacji wewnątrz pomieszczeń, w celu wprowadzenia zdalnej interakcji między użytkownikami budynków a urządzeniami i podsystemami infrastruktury budynkowej oraz personalizacji usług oferowanych konkretnym użytkownikom, w zależności od ich zachowań, upodobań itp. Zaprezentowano również rzeczywistą instalację systemu sterowania i dostarczania indywidualnej informacji kontekstowej, zrealizowaną w jednym z obiektów wystawowych nowoczesnych technologii i robotów przemysłowych.
EN
Nowadays, Building Automation and Control Systems (BACS) are integral part of infrastructure in many buildings, especially public, commercial and in offices. The BACS provide automatic control and monitoring of various devices and subsystems in buildings to ensure high comfort level in the rooms, improve safety and security levels for both devices and occupants as well as to improve overall energy efficiency of the buildings. Taking into account extremely fast development in electronics, computer and communication technologies, the modern BACS offer more and more advanced control and monitoring functions. They could depend on various parameters and factors affecting devices and subsystems installed in buildings. In particular, occupants and users themselves, with their habits and reactions could be considered as these factors. Users could move in rooms, corridors and control different devices locally. In this paper authors propose a concept of implementation of microlocation mechanisms for indoor location of occupants. These mechanisms could be integrated within the BACS providing interaction between users and devices installed in building. Customized services for various users could be provided as well. Real installation with mentioned functions has been presented in the paper.
PL
W rozwoju i implementacji nowych funkcji systemów automatyki budynkowej kluczową rolę odgrywają mechanizmy zarządzania energią elektryczną, zarówno w samych budynkach, jak i ich grupach, objętych lokalnymi mikroinstalacjami prosumenckimi. Jednym z nich jest aktywne zarządzanie popytem na energię, z wykorzystaniem integracji urządzeń monitorujących i sterujących w ramach systemów automatyki budynkowej. Poziom popytu na energię w budynku lub lokalnej mikroinstalacji zmienia się w czasie i zależy od różnych zdarzeń, czynników i parametrów. Dlatego autorzy przedstawiają w tym artykule model elastycznego zarządzania popytem, wraz z ideą jego implementacji, w systemach monitoringu i sterowania. Zaprezentowano również inne, istotne elementy organizacji zaawansowanych systemów zarządzania energią i popytem na nią w budynkach, w szczególności w świetle planowanego rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz lokalnych instalacji zasilających, z odnawialnymi źródłami energii. Proponowane rozwiązanie zapewnia możliwość integracji z sieciowymi systemami automatyki budynkowej, bazującymi na otwartych, międzynarodowych standardach, oraz włączenia w infrastrukturę sieci protokołu IP – Internetu Rzeczy.
EN
Crucial part of modern Building Automation and Control Systems (BACS) is electric energy management. An active demand side management is very important feature of a Building Energy Management Systems (BEMS) integrated within the BACS. Additionally, energy demand value changes in time and depends on various events, factors and parameters. Therefore, a demand elasticity model has been proposed, providing reliable information about current and expected energy demand for individual buildings and groups of buildings within local microgrids. In this paper authors propose extension of this model with respect to parameters available in the BACS, determining energy demand level. Other elements of the advanced energy management systems are shortly presented as well. Solutions described in the paper are ready for integration within distributed BACS, based on open, international standards with Internet of Things paradigm.
PL
Systemy automatyki budynkowej stosowane są przede wszystkim w celu umożliwienia automatycznego sterowania obwodami odbiorczymi. Obwody te mogą być wykorzystywane do zasilania różnego rodzaju obciążeń, w tym ogrzewania elektrycznego, oświetlenia czy silników regulujących pracę rolet czy żaluzji. Różnią się one między sobą zarówno mocą zainstalowaną, jak i charakterem obciążenia, wyrażonym m.in. poprzez współczynnik mocy. Pomimo rozwoju półprzewodnikowych łączeniowych elementów elektronicznych i energoelektronicznych, niezastąpione pozostają łączniki przekaźnikowe, szeroko stosowane w elementach wykonawczych automatyki budynkowej. Istotny jest dobór tych elementów, w celu zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy instalacji sterowanej. W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z doborem urządzeń sterujących ze względu na rodzaj zasilanego obciążenia. Przedstawiona została również kwestia prawidłowego ich zabezpieczenia za pomocą wyłączników instalacyjnych.
EN
Building automation systems are primarily used to enable automatic control of output circuits. These circuits can be used to power various types of loads including electric heating, lighting, and blinds. They differ among themselves by rated power and nature of the load, expressed inter alia through the power factor. Despite the development of semiconductor switching components and power electronics, relays are irreplaceable and widely used in control actuators of building automation systems. Choice of these elements in order to ensure long-term and reliable operation of the automated installation is important. The article presents the issues related to the choice of control devices due to the type of load supplied. Proper protection with circuit breakers is also presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.