Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gromadzenie energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper deals with the improvement of central traversing system on rotor spinning machines, where rectilinear motion with variable stroke is used. A new system of traversing rod with implemented set of magnetic-mechanical energy accumulators is described. Mathematical model of this system is analysed in the MSC. Software Adams/View and verified by an experimental measurement on a real-length testing rig. Analysis results prove the enhancement of devised traversing system, where the overall dynamic force is reduced considerably. At the same time, the precision of the traversing movement over the machine length is increased. This enables to increase machine operating speed while satisfying both the maximal tensile strength of the traversing rod and also output bobbin size standards. The usage of the developed mathematical model for determination of the optimal number and distribution of accumulators over the traversing rod of optional parameters is proved. The potential of the devised system for high-performance rotor spinning machines with longer traversing rod is also discussed.
2
Content available remote Nowoczesne metody magazynowania energii
PL
W najbliższych latach, wraz z pogłębianiem się problemów energetycznych świata i coraz szerszym wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii bardzo istotnym zagadnieniem stanie się magazynowanie energii. Opracowywane i ciągle udoskonalane technologie gromadzenia energii mają przyczynić się przede wszystkim do rozwiązania problemu pokrycia zapotrzebowania na energię w okresach szczytów energetycznych wywołanych nagłymi zmianami zużycie energii elektrycznej. W pracy przedstawiono najbardziej obiecujące rozwiązania w zakresie kumulacji energii z różnych źródeł. Omówiono wybrane metody magazynowania energii, w tym metody chemiczne, elektrochemiczne, mechaniczne oraz elektryczne. W metodach chemicznych, energię najczęściej gromadzi się produkując paliwa tj. wodór. Odzyskanie energii z paliw może być zrealizowane np. na drodze ich spalania. Metody elektrochemiczne bazują na akumulatorach, w tym najnowocześniejszych akumulatorach przepływowych. W metodach mechanicznych na szczególną uwagę zasługuje magazynowanie energii w sprężonym powietrzu, a wśród metod elektrycznych przyszłością jest superkondensator, przykład bezpośredniego magazynu energii. Aby móc efektywnie wykorzystywać prezentowane rozwiązania, znaczna ich część wymaga jednak udoskonalenia, poprawy sprawności i obniżenia kosztów eksploatacji. Należy przypuszczać, że zwłaszcza ekologiczne korzyści stosowania systemów magazynujących energię, spowodują w najbliższej przyszłości wzrost zainteresowania i inwestycji dla tego typu instalacji. Dopóki jednak koszty instalacyjne takich przedsięwzięć nie zmaleją, a sprawności ogólne nie wzrosną, będą one w większości przypadków wykorzystywane jedynie do badań i prób, a nie do realnego podniesienia sprawności energetycznej przedsiębiorstw produkujących energię elektryczną.
EN
In the coming years, with the deepening of the energy problems of the world and an increasing use of renewable energy sources very important issue becomes energy storage. Developed and constantly improved energy storage technologies are expected to contribute mainly to solve the problem of covering the demand for energy during periods of peak energy caused by sudden changes in electricity consumption. The paper presents the most promising solutions for the accumulation of energy from different sources. The selected method of storing energy, including chemical methods, electrochemical, mechanical and electrical. In the chemical methods, most often accumulates energy consumption that is producing hydrogen. Recovery of energy from fossil can be realized for example by burning them. Electrochemical methods are based on batteries, including batteries, most of the flow. The methods of mechanical deserve special attention storing energy in compressed air and electrical methods for the future of the supercapacitor, such as direct store energy. To be able to effectively use the presented solutions, a substantial portion, however, requires improvements to improve efficiency and reduce operating costs. It must be assumed that especially the ecological benefits of energy storage systems, will in the near future increase in interest and investment for this type of installation. But as long as the installation costs of such ventures will decrease and not increase overall efficiency, they will in most cases be used only for research and testing, and not to the real increase energy efficiency of enterprises producing electricity.
PL
W części II. przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych na walcowych smukłych próbkach skalnych, w celu określenia ich zdolności do gromadzenia energii sprężystej. Próbki obciążano i odciążano, wzbudzając w ich przekrojach poprzecznych naprężenie [wzór]. W części III. przedstawione zostaną wyniki badań tąpliwości PES oraz wnioski końcowe. Badania te, prowadzone obecnie przez- i dla wielu kopalń węgla kamiennego, stanowią podstawę oceny i prognozowania zagrożenia tąpaniami, a także dostarczają ważnych danych do oceny stateczności wyrobisk podziemnych oraz prowadzenia skutecznej profilaktyki przeciwtąpaniowej.
EN
Part II introduces the results of laboratory tests conducted on slender cylindrical samples of rocks, in order to determine their capability to accumulate elastic energy. The samples were loaded and unloaded, inducing [wzór] or tension in their cross-sections. Part 111 will present the results of rockbursts susceptibility PES and final conclusions. These studies, carried out by many coal mines, form the basis for hazard assessment and prediction of rockburst hazard, and also provide important data to assess the stability of underground workings and the conductance of effective rockbursts hazard prevention measures.
PL
Kondensatory elektrochemiczne, zwane także superkondensatorami lub ultrakondensatorami, magazynują energię w polu elektrycznym elektrochemicznej warstwy podwójnej. Zastosowanie elektrod o rozwiniętej powierzchni powoduje uzyskanie dużych wartości pojemności. Już od wielu lat dostępne są na rynku matę kondensatory elektrochemiczne, które stosowane są w niewielkich urządzeniach elektronicznych. Ogromny postęp w inżynierii materiałowej, ewoluującej w kierunku nanotechnologii, sprawia, iż superkondensatory stają się coraz bardziej niezawodnymi urządzeniami współpracującymi zarówno z elektrowniami wiatrowymi, jak i systemami ogniw fotowoltaicznych. Doskonalenie technologii superkondensatorów polega na polepszeniu ich parametrów pracy, zwłaszcza zakresu napięć, oraz uzyskiwanej mocy. W niniejszej pracy przedstawione zostaną podstawowe zasady działania superkondensatorów, charakterystyka ich pracy oraz przykłady ich użycia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.