Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  akredytacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
An accreditation of testing laboratory as well as of the certifying body of products is always based on the fixed scope of accreditation which precisely and explicitly establishes the activity area of these units. As the time was passing, it was noticed that the fixed scope of accreditation is so restrictive that it limits an application of new methods, which could be added to the laboratory scope of accreditation and in the case if the certifying activity makes a product assessment, based on the latest editions of standards and legal regulations, impossible. In 2008, the above mentioned organizations, obtained a possibility to react to customers` needs through modifying or including additional activities to their scope of accreditation without a necessity of informing the supervisory body each time. This possibility resulted from the fact that competences of these organizations had been assessed by the supervisory bodies before. In both cases a possibility of applying the flexible scope of accreditation caused an increased responsibility of the organization due to a necessity of the system maintenance, which could control the changes. At present the flexible scope of accreditation is more and more commonly applied because it gives measurable benefits to all the accredited bodies – it enables a quick reaction to customers` expectations and it creates possibility of applying new methods. The article presents possibilities of applying flexibility in the accreditation of the laboratories and certifying bodies of products, based on the example of the KOMAG Institute.
PL
Akredytacja laboratorium badawczego, jak również jednostki certyfikującej wyroby, zawsze oparta jest na stałym zakresie akredytacji, który precyzyjnie i jednoznaczne ustala obszar działania tych jednostek. Z upływem czasu zauważono, że stały zakres akredytacji jest na tyle restrykcyjny, że ogranicza nowe metody, które mogłyby zostać dodane do zakresu akredytacji laboratorium, a w przypadku działalności certyfikacyjnej uniemożliwia ocenę wyrobu w oparciu o najnowsze wydania norm lub przepisów prawa. W 2008 roku umożliwiono wspomnianym jednostkom, reagowanie na potrzeby klientów poprzez modyfikowanie lub włączanie dodatkowych działań do swojego zakresu akredytacji bez konieczności każdorazowego informowania jednostki nadzorującej. Możliwość ta wynikała z faktu, że kompetencje tych jednostek zostały już wcześniej ocenione przez jednostki nadzorujące. W obu przypadkach możliwość zastosowania elastycznego zakresu spowodowała większą odpowiedzialność jednostek z uwagi na konieczność utrzymania systemu, który mógł kontrolować zmiany. Obecnie elastyczny zakres akredytacji jest coraz powszechniej stosowany, gdyż przynosi wymierne korzyści wszystkim podmiotom akredytowanym - umożliwia szybką reakcję na oczekiwania klientów i stwarza możliwość zastosowania nowych metod. Artykuł przedstawia możliwości, zastosowania elastyczności w akredytacji laboratoriów oraz jednostek certyfikujących wyroby na przykładzie Instytutu KOMAG.
EN
The article presents the 25-year history of accreditation of the Testing Laboratory of the KOMAG Institute of Mining Technology in Gliwice. It describes the process of implementing and applying the management system in accordance with the standards being in force within the years 1995-2020.The article shows the process of changing the standards requirements for the accreditation for testing laboratories.The most important changes in the approach to laboratory activities, which are currently focused on activities that determine their quality, are highlighted. Minimization of documentation is the result of the change in approach to testing activities and competence of the personnel is of key importance. At the same time, the changing requirements for the testing process itself are presented on the example of testing the powered roof supports. The article describes changes in the testing infrastructure of the Testing Laboratory, both before obtaining accreditation, as well as its development over 25 years of accreditation.
PL
Publikacja poświęcona jest 25-letniej historii akredytacji Laboratorium Badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach. Przedstawiono w niej proces wdrażania i stosowania systemu zarządzania zgodnie z normami obowiązującymi na przestrzeni lat 1995-2020.W artykule pokazano proces zmian norm dotyczących wymagań akredytacyjnych laboratoriów badawczych. Zasygnalizowano najważniejsze zmiany dotyczące podejścia do działań laboratorium, które obecnie są ukierunkowane na działania procesowe decydujące o ich jakości. Wynikiem zmiany podejścia jest minimalizacja dokumentacji, zaś za kluczowe uznaje się kompetencje personelu. Równolegle przedstawiono zmieniające się wymagania dotyczące samego procesu badawczego, na przykładzie badań górniczych obudów zmechanizowanych. W artykule opisano zmiany dotyczące bazy badawczej Laboratorium Badań, zarówno przed uzyskaniem akredytacji, jak również jej rozwój na przestrzeni 25 lat akredytacji.
PL
Celem pracy jest omówienie standardów akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie obowiązujących w medycznych laboratoriach diagnostycznych. W pracy omówiono zasady sprawdzania standardów podczas wizyty akredytacyjnej w oparciu o doświadczenia własne. Przedstawiono przykłady dokumentów, jakie obowiązują w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Dokonano również zestawienia standardów obowiązujących w szpitalach w zakresie części obowiązującej w laboratoriach oraz ich nowej wersji w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podmiotów leczniczych wykonujących inwazyjne procedury zabiegowe i operacyjne.
EN
The aim of the work is to discuss the accreditation standards in medical diagnostic laboratories by the Center for Quality Monitoring in Krakow. The paper discusses the principles of checking standards during an accreditation visit based on personal experience. The types of documents required for medical diagnostic laboratories are presented. Hospital standards that apply to laboratories and their new versions in the scope of health care services and the functioning of medical entities performing invasive and operational procedures are also discussed.
PL
W celu określenia zasad i zakresu przeprowadzanego audytu w jednostkach służby zdrowia, dostarczających usługi medyczne w zakresie onkologii, podjęto szeroko zakrojone prace nad standardami i wymaganiami pozwalającymi na ocenę, czy audytowana jednostka jest w stanie prowadzić bezpieczne, na odpowiednim poziome jakościowym i z uwzględnieniem potrzeb pacjenta leczenie onkologiczne. W pracach nad tymi standardami brały udział organizacje i indywidualni profesjonaliści z różnych dziedzin, organizacje reprezentujące pacjentów i ich prawa, pracodawcy, państwowe struktury ustawodawcze/ prawne. W wyniku przeprowadzonych prac i ustaleń powstała publikacja „Accreditation Programme for Oncology Services (Standards for Accreditation)” (CHKS, 2016), stanowiąca o standardach akredytacyjnych dla jednostek służby zdrowia w zakresie medycznych usług onkologicznych. Publikacja ta porusza tematy: zarządzanie usługami medycznymi w onkologii, praca zespołowa i współpraca między profesjonalistami, zarządzanie środowiskiem i zasobami. Audyt i ocena odbywa się w szerokim zakresie działania jednostki, jej aktywności operacyjnej, jak i zdolności zarządzania, oceny ryzyka i bezpieczeństwa, posiadanych zasobów, jak również podejścia do potrzeb pacjenta. Przy takim ujęciu przeprowadzanego audytu także usługi dostarczane przez zakłady fizyki/fizyków medycznych podlegają ocenie w stosunku do przyjętych standardów. W publikacji przedstawiono standardy, zakres audytu jest przeprowadzany w zakresie obowiązków i zadaniowości zakładów fizyki/fizyków medycznych oraz kryteria oceny.
EN
Extensive work was carried out on standards in order to determine the principles and scope of the audit carried out in health care units providing medical services in oncology. If an organization meets requirements of standards it can ensure the organization is able to conduct safe, on the appropriate level of quality including patient oriented approach. Work on these standards involved organizations and individual professionals, organizations representing patients’ rights, employers, and state legislative structures. As a result of the work and findings, the publication „Accreditation Program for Oncology Services (Standards for Accreditation)” (CHKS, 2016) was published It provides core information for accreditation standards for oncology medical services. This publication covers the following topics: management of medical services in oncology, team work and cooperation between professionals, management of the environment and resources. The audit and evaluation takes place in a wide range of the organisation services, operational activity, as well as management, risk and safety assessment, resources, as well as the approach to the patients’ needs. That audit also covers specific professional groups/teams. Also Physics Departments/medical physicists are assessed in relation to the standards. The publication presents standards, the scope of the audit carried out in the scope of obligations and tasks of physics/ medical physicists and assessment criteria.
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie roli audytów zewnętrznych na przykładzie procesu weryfikacji ścieżki terapeutycznej w ośrodku radioterapii. W artykule prezentujemy wykonanie testu end-to- -end pozwalającego na uzyskanie akredytacji przez MD Anderson Cancer Center w zakresie procesu radioterapii. W styczniu 2019 r. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przeszło pomyślnie przez tego typu proces akredytacji i otrzymało certyfikat jakości. Opis poszczególnych etapów tego audytu zewnętrznego być może przekona czytelników, że testy takie są istotne dla całościowego sprawdzenia procesu radioterapii oraz umożliwiają udział w międzynarodowych badaniach klinicznych. Ośrodek audytujący IROC Houston Quality Assurance Center należący do University of Texas MD Anderson Cancer Center oferuje całościową usługę dostarczenia dedykowanych fantomów wraz z instrukcjami przeprowadzenia testów, a także opracowuje ich wyniki w postaci skonsolidowanego raportu.
EN
The scope of this article is the discussion of the role of external audits in the verification process of therapeutic chain, in a radiotherapy department. In this article an end-to-end test is presented, which allows for the accreditation by MD Anderson Cancer Center in the field of radiotherapy. In January 2019 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach passed successfully the accreditation process and received a quality certificate. The description of particular stages of this external audit may convince the readers that such tests are essential for a comprehensive control of the radiotherapy process and enable the participation in international clinical trials. The IROC Houston Quality Assurance Center of the University of Texas MD Anderson Cancer Center provides a comprehensive service of delivering dedicated phantoms with test instructions, and also compiles the results in the form of a consolidated report.
PL
W artykule przedstawiono problem wzorcowania i nadzoru wyposażenia pomiarowego wykorzystywanego w kolejnictwie. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia korzyści związanych ze wzorcowaniem przyrządów pomiarowych, zwłaszcza ze wzorcowaniem wykonywanym przez akredytowane laboratoria. Zwrócono uwagę na znaczenie, dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu kolejowego, zachowania spójności pomiarowej oraz posiadania wiedzy o błędach przyrządów pomiarowych. Dokonano analizy czynników, które spowodowały, że obecnie w Polsce brakuje laboratoriów mogących wykonywać akredytowane wzorcowania specjalistycznych przyrządów pomiarowych. Artykuł uzupełniają doświadczenia Laboratorium Metrologii Instytutu Kolejnictwa, które w 2017 roku uzyskało akredytację na wykonywanie pomiarów rezystancji AC podkładów z systemami przytwierdzeń oraz wzorcowanie analogowych suwmiarek do pomiaru profilu zużycia kół, przyrządów do pomiaru wysokości osi zderzaka od główki szyny, a także przyrządów do pomiaru średnicy okręgu tocznego, ze stykiem dwupunktowym.
EN
Th e paper presents issues associated with the calibration and supervision of railway specifi c measuring instruments. It starts with considerations regarding the benefi ts associated with the measuring instruments calibration, especially regarding calibration performed by accredited laboratories. Attention is paid to the importance of maintaining traceability and keeping knowledge about measuring instruments’ errors in the context of railway transport safety. It analyses why the number of metrological laboratories off ering accredited calibration of railway specifi c instruments in Poland is insuffi cient. Th e paper makes use of the experience of the Railway Institute Metrological Laboratory. In particular, it uses experience gained in 2017 during the accreditation of AC resistance measurements, which are utilized for accredited measurements of the resistance of slippers with fastening systems, wheel wear profi le measurements with analogue callipers, buff er centre line height over rails running surface measurements and wheel tread diameter measurements based on two contact-points.
9
Content available remote WINB a akredytacja w PCA
PL
Artykuł porusza kwestię akredytacji dla wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego.
EN
The article discusses the issue of accreditation for Voivodeship Construction Oversight Inspectors.
EN
The quality management systems compliant with the PN-EN ISO/IEC 17025:2005 standard are widely described in terms of the research methods. However, the construction and functioning of the management system are discussed on a much smaller scale. The Authors of this publication tried to assess selected results from the survey conducted among 1,213 accredited testing laboratories functioning in Poland. The Authors focused on analysing the survey results describing the influence of the organizational structure of the institution in which the laboratory was located on the functioning of an accredited management system in a testing laboratory.
PL
ystemy zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zostały szeroko opisane w kontekście metod badawczych. Natomiast budowa i funkcjonowanie systemu zarządzania zostały opisane w znacznie mniejszej skali. Autorzy publikacji podjęli próbę oceny wybranych wyników przeprowadzonego badania ankietowego na próbie 1213 akredytowanych laboratoriów badawczych funkcjonujących na terenie Polski. Autorzy skupili się na analizie wyników ankiety opisującej wpływ struktury organizacyjnej jednostki, w której jest umiejscowione laboratorium, na funkcjonowanie akredytowanego systemu zarządzania w laboratorium badawczym.
11
Content available Proces certyfikacji wyrobów z tworzyw sztucznych
PL
W Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu działa Jednostka Certyfikująca Wyroby, która posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 004 i spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. W publikacji przedstawiono krok po kroku proces certyfikacji wyrobów z tworzyw sztucznych m.in. w obszarze dotyczącym opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko, rur i systemów kanalizacyjnych.
EN
In the Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes in Toruń works the Product Certification Body which is accredited by the Polish Center for Accreditation (No. AC 004). The Product Certification Body meets the requirements of the PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. This paper describes, step by step, the products certification process of plastics (e.g. child-resistant packaging , pipes and sewerage systems).
12
Content available remote Proces certyfikacji farb i lakierów
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono proces certyfikacji wyrobów, jaki stosuje Jednostka Certyfikująca Wyroby Instytutu IMPiB w Toruniu, która spełnia wymagania normy PN -EN ISO /IEC 17065:2013-03 i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 004. Opisano wszystkie etapy począwszy od złożenia wniosku, poprzez badania, audit/ inspekcję, aż po wydanie certyfikatu. Zaprezentowano pełny zakres akredytacji Jednostki Certyfikującej Wyroby w obszarze farb i lakierów.
EN
This paper describes the products certification process used by Product Certification Body of IMPiB Institute in Toruń, which meets the requirements of the PN-EN ISO/IEC 17065: 2013-03 standard and is accredited by the Polish Center for Accreditation (No. AC 004). The stages of the application have been described, through research, audit/inspection, to issuing a certificate. The full scope of accreditation of the Product Certification Body is presented in the area of paints and varnishes.
PL
W referacie omówiono wymagania dotyczące procesu certyfikacji podsystemów strukturalnych INF, ENE, Sterowanie-urządzenia przytorowe z wykorzystaniem procedury oceny zgodności SH1 oraz wskazano etapy oceny, niezbędne dokumenty, jakie wnioskodawca ma złożyć do jednostki notyfikowanej oraz dokumenty jakie wydaje jednostka notyfikowana. W nawiązaniu do zapisów wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego wskazano podstawowe obowiązki i odpowiedzialności wnioskodawcy, a także jednostki notyfikowanej. Referat zawiera omówienie różnić podejścia w ocenie według modułu SG i SH1 oraz korzyści zastosowania modułu SH1.
EN
The article presents the aspects of Communication and Information Systems security principles for classified Information Security Management System implemented within the realization of European Defence Agency research and technology projects. In the content of article, author characterised the rules and procedures, resulting from the legal acts, which regulates IT security procedures of classified information processing, obtained during the realisation of research process. Special attention has been focused on the European Defence Agency projects during which common IT security procedures are very important to provide not only the proper level of secrecy but also to ensure confidentiality, integrity and availability of all information processed during the research process.
PL
W artykule zaprezentowano aspekty organizacji ochrony systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych i przechowywanych dla potrzeb realizacji prac naukowo-badawczych Europejskiej Agencji Obrony. Przedstawiono zasady oraz procedury wynikające z uregulowań prawnych normujących przetwarzanie informacji klauzulowanych w systemach teleinformatycznych. Szczególną uwagę zwrócono na zachowanie podstawowych cech sytemu ochrony informacji mających na celu zapewnienie poufności, integralności oraz dostępności informacji wytworzonych w trakcie realizacji procesu badawczego.
PL
Systemy zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009 zostały szeroko opisane i przebadane. Akredytowane systemy zarządzania w laboratoriach badawczych wg ISO/IEC 17025:2005 opisywanie były głównie pod kątem tworzenia i wdrażania systemu, a także pod kątem analitycznym. Mało miejsca poświęcono badaniom funkcjonowania systemu zarządzania w akredytowanych laboratoriach badawczych. W niniejszej pracy zostały przedstawione wybrane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na grupie 1213 akredytowanych laboratoriów badawczych.
EN
Quality management systems according to ISO 9001: 2009 has been thoroughly described and examined. Accredited management systems in research laboratories according to ISO / IEC 17025: 2005 were describing mainly for the creation and implementation of the system, as well as for analytical point of view. A low number of studies concerned to examine the functioning of the management in accredited laboratories. In this work are presented selected results of a survey conducted on a group of 1,213 accredited laboratories.
PL
Przedmiotem zainteresowania i rozważań w niniejszym referacie jest wykorzystanie inżynierii wiedzy w zakresie metod wspomagania przygotowywania i weryfikacji procedur pomiarowych. Przedstawiono koncepcję sposobu pozyskiwania i zapisu wiedzy niezbędnej do poprawnego przygotowania tych procedur oraz jej praktycznego wykorzystania do budowy narzędzi komputerowych wspomagających ten proces.
EN
The subject of interest and discussion of the paper is the use of knowledge engineering for methods supporting the preparation and verification of the measurement procedures. The idea of the method for obtaining and recording the necessary knowledge for proper preparation of these procedures and its practical use for building computer tools supporting this process have been presented in the paper.
EN
This article presents the requirements for the establishment of an accredited testing laboratory for photovoltaic modules with crystalline silicon. A process of the construction of the testing laboratory for PV modules, based on the expansion of an existing accredited testing laboratory, is proposed. The chosen standard test procedures in the field of the safety and quality of the operation of photovoltaic modules with crystalline silicon are described in detail. The analysis can help in making a rational decision on the appointment of an accredited laboratory for photovoltaic modules, particularly when there already is apparatus for performing tests in accordance with the Low Voltage Directive and the Electromagnetic Compatibility Directive.
PL
W artykule zaprezentowano wymagania dotyczące utworzenia akredytowanego laboratorium badawczego modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego. Zaproponowano proces utworzenia laboratorium badań modułów PV na bazie rozbudowy istniejącego akredytowanego laboratorium badawczego. Przedstawiono szczegółowo wybrane normatywne procedury badawcze z zakresu bezpieczeństwa i jakości funkcjonowania modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego. Zaprezentowana analiza może wspomóc podjęcie racjonalnej decyzji o powołaniu akredytowanego laboratorium badań modułów fotowoltaicznych, w szczególności w przypadku posiadania wyposażenia do realizacji badań zgodnych z wymaganiami Dyrektywy Niskonapięciowej lub Kompatybilności Elektromagnetycznej.
PL
W artykule opisano obowiązujący system oceny zgodności dotyczący wyrobów stosowanych w gazownictwie z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły w kilku ostatnich latach, w odniesieniu do unijnych aktów prawodawstwa harmonizacyjnego oraz krajowych aktów prawnych. Przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania obowiązującego systemu oraz procedury oceny zgodności. Ponadto podano zakres akredytacji Instytutu Nafty i Gazu – PIB dotyczący systemu oceny zgodności.
EN
The article describes the current system of conformity assessment for products used in the gas industry, taking into account changes that have occurred in the last few years, in relation to EU harmonisation legislation and acts of national legislation. It presents the general principles of the current system and conformity assessment procedures. Furthermore, the scope of accreditation of the Oil and Gas – NRI concerning the conformity assessment system is given.
PL
Rozmowa z Lucyną Olborską, dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji, o wpływie akredytacji na politykę publiczną, procesie ewaluacji, zmianach dotyczących nowelizacji normy 17025 i planach PCA na kolejne lata.
PL
W 2016 roku mija 20 lat od chwili kiedy laboratoria badawcze Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla uzyskały pierwszy certyfikat akredytacji. Jubileusz ten skłania do podsumowań, ale i do planowania przyszłości. Zespół Laboratoriów Instytutu, w skład którego wchodziły: Laboratorium Fizykochemii, Laboratorium Karbochemii, Laboratorium Sorbentów Węglowych, Wód i Ścieków posiada od 1996r. certyfikat akredytacji laboratorium badawczego (Nr L 81/1/96 nadany przez PCBC), aktualnie nadany przez Polskie Centrum Akredytacji o Nr AB 081. W roku 2004 do Zespołu włączone zostało Laboratorium Spalania, a w roku 2009 Laboratorium Materiałów Ogniotrwałych. W związku ze zmianą schematu organizacyjnego Instytutu w roku 2011 obecnie w skład Zespołu Laboratoriów wchodzą: • Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych (powstałe z połączenia Laboratorium Karbochemii oraz Laboratorium Sorbentów Węglowych, Wód i Ścieków), • Laboratorium Gazów Przemysłowych i Produktów Węglopochodnych (powstałe z Laboratorium Fizykochemii), • Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki (powstałe z Laboratorium Spalania), • Laboratorium Technologii Koksowniczych (powstałe z Laboratorium Materiałów Ogniotrwałych). W publikacji zostanie zaprezentowana historia: • doskonalenia systemu zarządzania w Zespole Laboratoriów IChPW, • rozwoju merytorycznego laboratoriów, w tym kolejne zmiany zakresu badań objętego zakresem akredytacji, • zmian personalnych kierownictwa laboratoriów na przestrzeni lat od 1996 do 2016.
EN
2016 marks the 20th anniversary of the moment when the research laboratories of the Institute for Chemical Processing of Coal received the first accreditation certificate. The anniversary is an occasion for accomplishments assessment but also planning of the future. The Group of Laboratories of the Institute, which included: Laboratory of Physical Chemistry, Laboratory Carbochemistry, Coal Derived Adsorbents, Water and Wastes Laboratory has had an accreditation certificate of research laboratory since 1996 (No. L 81/1/96 issued by PCBC), currently issued by the Polish Center of Accreditation No. AB 081. In 2004 the Combustion Laboratory and in 2009 the Laboratory of Refractory Materials were included to this Group. Due to changes in organizational structure of the Institute in 2011 nowadays the Group of the accredited laboratories includes: • Laboratory of Fuels and Activated Carbon (resulting from the merger Carbochemistry Laboratory and Coal Derived Adsorbents, Water and Wastes Laboratory) • Laboratory of Industrial Gases and Coal Derivatives (arising from the Laboratory of Physical-Chemistry) • Laboratory of Combustion Technologies and Power Generation (arising from Combustion Laboratory) • Laboratory of Cokemaking Technologies (arising from the Laboratory of Refractory Materials). This publications will present the history of: • improvement of the management system in the Group of ICHPW Laboratories , • the substantive development of laboratories, including the sequent changes in the range of research covered by the scope of accreditation, • changes of management of laboratories from 1996 till 2016.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.