Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  territorial division
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Bezpieczeństwo lokalne jest najbardziej odczuwalną kategorią bezpieczeństwa. Najczęściej jest ono utożsamiane z bezpośrednią przestrzenią życiową człowieka. Współczesne procesy cywilizacyjne oraz możliwości będące ich następstwem powodują, że człowiek przestaje zamykać się tylko do spraw bezpośredniego otoczenia. Zapoczątkowany w latach 90. XX w. rozwój samorządności i jego trzypoziomowa rozbudowa spowodowały, że obywatele stają się świadomymi uczestnikami życia społecznego na płaszczyźnie gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia odnoszące się do współczesnego wymiaru bezpieczeństwa lokalnego. Zostały wskazane granice lokalności determinujące sprawy tego środowiska oraz przykłady zagrożeń, jakie mogą kształtować poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców. Przedstawiono również możliwości przeciwdziałania zagrożeniom środowiska lokalnego przez stanowienie norm obowiązującego porządku prawnego.
EN
Local security is the most tangible security category. Most often it is identified with the immediate living space of a person. Contemporary civilization processes and opportunities resulting from them cause that man ceases to close himself only to the matters of his immediate environment. The development of self-governance, which started in the 1990s, and its three-level expansion, made citizens conscious participants of social life at the municipality, county and province level. The article presents selected issues related to the contemporary dimension of local security. Local boundaries determining the issues of this environment and examples of threats that may affect the sense of security of its inhabitants were indicated. The possibilities of counteracting threats to the local environment by setting the standards of the binding legal order were also presented.
2
Content available Dimension of local security – selected issues
EN
Local security is the most tangible security category. Most often it is identified with the immediate living space of a person. Contemporary civilization processes and opportunities resulting from them cause that man ceases to close himself only to the matters of his immediate environment. The development of self-governance, which started in the 1990s, and its three-level expansion, made citizens conscious participants of social life at the municipality, county and province level. The article presents selected issues related to the contemporary dimension of local security. Local boundaries determining the issues of this environment and examples of threats that may affect the sense of security of its inhabitants were indicated. The possibilities of counteracting threats to the local environment by setting the standards of the binding legal order were also presented.
PL
Bezpieczeństwo lokalne jest najbardziej odczuwalną kategorią bezpieczeństwa. Najczęściej jest ono utożsamiane z bezpośrednią przestrzenią życiową człowieka. Współczesne procesy cywilizacyjne oraz możliwości będące ich następstwem powodują, że człowiek przestaje zamykać się tylko do spraw bezpośredniego otoczenia. Zapoczątkowany w latach 90. XX w. rozwój samorządności i jego trzypoziomowa rozbudowa spowodowały, że obywatele stają się świadomymi uczestnikami życia społecznego na płaszczyźnie gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej. W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia odnoszące się do współczesnego wymiaru bezpieczeństwa lokalnego. Zostały wskazane granice lokalności determinujące sprawy tego środowiska oraz przykłady zagrożeń, jakie mogą kształtować poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców. Przedstawiono również możliwości przeciwdziałania zagrożeniom środowiska lokalnego przez stanowienie norm obowiązującego porządku prawnego.
3
Content available remote Formy ochrony przyrody w powiecie Olsztyńskim
PL
Środowisko przyrodnicze w istotny sposób wpływa na decyzje podejmowane przez władze rządowe, samorządowe, podmioty prywatne. Sposób i formy korzystania ze środowiska określają normy prawne. Kształtują one narzędzia wpływające na ochronę, zachowanie i kształtowanie środowiska w celu zachowania go dla przyszłych generacji. Cenne przyrodniczo zasoby spełniają liczne funkcje naukowe i dydaktyczne. Występowanie takich obszarów podnosi atrakcyjność danego terenu w wymiarze regionalnym i lokalnym. Podmioty świadome korzyści wynikających z posiadania na swoim terenie obiektów atrakcyjnych przyrodniczo, są częściej skłonne do ograniczania pewnych form działalności gospodarczej. Istotny wpływ na takie decyzje ma także liczba takich obiektów chronionych występująca na określonym terenie. Badaniami objęto teren powiatu olsztyńskiego składającego się z 12 gmin: Barczewa, Biskupca, Dobrego Miasta, Dywit, Gietrzwałdu, Jezioran, Jonkowa, Kolna, Olsztynka, Purdy, Stawigudy, Świątek. W opracowaniu poddano analizie ilość i powierzchnię form ochrony w gminach powiatu. Uwzględniono takie formy ochrony jak rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, pomniki przyrody oraz dokonano krótkiej charakterystyki wybranych obiektów. Badania umożliwiły określenie, które gminy powiatu olsztyńskiego posiadają najwięcej form ochrony przyrody pod względem ilości i powierzchni.
EN
Natural environment considerably affects influences the decisions making by government and local authorities as well as private business. The way and forms of making use of the environment are defined by legal regulations. They form the instruments affecting protection, preservation and management of the environment to save it for future generations. The valuable natural resources fulfill different scientific and didactic functions. Occurrence of such areas exalts the attractiveness of the terrain on regional and local scale. The entities being aware of the advantages of having on their terrains the monuments of nature, are more eager to cripple some forms of their business activity. The number of such preserved objects also essentially influences the mentioned decision making. Survey included the area of Olsztyn administrative district, covering 12 territorial divisions: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki. This paper analyses the number and area (surface) of preservation objects in territorial divisions of the administrative district. It takes into account the objects of preservation such as nature reserves, areas of preserved landscape, monuments of nature and ecological produce. The research enabled to determine which territorial divisions of Olsztyn administrative district are most abundant in objects of nature preservation in respect of the number and area.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.