Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  terminal LNG
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Krajowy sektor gazu ziemnego należy do najszybciej rozwijających się w UE w ostatnich latach. Światowe doświadczenia dotyczące stosowania materiałów kompozytowych na elementy sieci gazociągowej oraz wyniki doświadczalne z testów wykonanych na gazociągu z materiałów kompozytowych wskazują na możliwość zastosowania nowych materiałów w krajowym gazownictwie. Nowe materiały i nowe technologie wydają się być zatem kluczowe dla realizacji planów związanych z intensywną rozbudową gazowej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.
EN
Glass fiber-reinforced polyethylene-matrix composite materials were prepared and used for construction of natural gas pipelines, operated for 2 months (transport of 2.5 106 m3 of the natural gas). The pipelines were stable and pressure- resistant under operation. The destruction of the pipes took place first under 25.8-28.8 MPa.
EN
LNG terminals are built to handle tankers of specific size, with cargo capacities within a narrow scope. This is related to the differences in cargo, fender and mooring systems used for LNG tanker handling of various sizes. The research problem solved in the article is the development of the method for optimal design of a universal LNG cargo handling facility that enables safe operations of LNG tankers in a wide range of cargo capacity that covers almost entire spectrum of global fleet tanker sizes. The article presents a methodology of optimizing the parameters of LNG cargo terminals to accommodate both small bunker ships with cargo capacity of 500 m3 (50 metres in length) to Q-flex type tankers capable of carrying up to 220 000 m3 (320 m in length). The authors have determined conditions for the safe operation of these tankers in sea LNG terminals and described differences in the construction of cargo, fendering and mooring systems. The optimization of both location and terminal parameters for a wide range of gas tanker sizes as well as approach channels leading to the LNG berths was performed using a specially designed two-stage simulation method of optimization. In the first stage the best location of a universal LNG terminal and its berths in the existing port basin is determined. The second stage defines optimal parameters of approach waterways to the berths of a universal LNG terminal. The optimization criterion at both stages was the minimization of the costs to build and to operate a universal LNG terminal. The developed optimization methodology was actually used in the design of the universal LNG terminal in the outer port of Świnoujście. The tests made use of real time simulation (RTS) and non-autonomous models of ships, in which ship movement is controlled by a human (pilot, captain). Simulation tests were performed on a multi-bridge ship handling Polaris simulator with a 3D projection, from Kongsberg Maritime AS. This full-mission bridge simulator (FMBS) is located at the Marine Traffic Engineering Centre, Maritime University of Szczecin. Two simulation ship movement models were built and verified for testing the manoeuvres of port entry and berthing. These are: Q-flex type tanker (length: 320 m) and an LNG bunker ship, 6,000 m3 capacity, 104 m in length. The test results were used in the design of the universal LNG terminal in the outer port of Świnoujście and approach waterways leading to the berths (now this investment project is in progress).
PL
W artykule przedstawiono stan floty zbiornikowców LNG przewidywanych do obsługi terminala LNG, w tym z uwzględnieniem autoryzacji gazowca dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na obszarach ograniczonych. Rozpoznano przesłanki zagrożenia bezpieczeństwa statku na ograniczonej drodze wodnej, właściwości żeglugi zbiornikowców na akwenie terminalu oraz wpływ rodzaju głównego układu napędowego na cechy funkcjonalne gazowca. Na takim tle zdefiniowano wskaźniki bezpieczeństwa eksploatacji zbiornikowców jako narzędzi do oceny rodzaju napędu statku w aspekcie bezpiecznego wykonania zadania transportowego.
EN
The paper presents status of the LNG carrier fleet envisaged for serving an LNG terminal and it includes LNG carrier authorization to ensure sailing safety in restricted areas. It studies potential safety risks for ships in a restricted waterway, characteristics of LNG carrier sailing in terminal water areas and the influence of the main power system type on functional properties of an LNG carrier. With that background safety indicators for safe LNG tanker operation have been defined as a tool to evaluate the type of ship power system in the aspect of its safe transportation task performance.
PL
W artykule omówiony został problem wyznaczenia lokalizacji śródlądowych terminali skroplonego gazu ziemnego (LNG) na rzece Odrze. Przedstawiono główne regulacje prawne dotyczące rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie morskim i śródlądowym. Dokonano charakterystyki budowy i eksploatacji statków śródlądowych służących do przewozu LNG oraz przenośnych zbiorników do transportu gazu LNG. Następnie po przeprowadzeniu analizy warunków nawigacyjnych na rzece Odrze, dokonano próby wyznaczenia możliwych lokalizacji terminali LNG wzdłuż rzeki. Głównymi kryteriami podczas wyznaczania lokalizacji był dostęp do infrastruktury drogowej oraz potencjalni kontrahenci, którzy mogliby być zainteresowani eksploatacją terminali LNG.
EN
The article discusses the problem of determining the location of inland liquefied natural gas (LNG) terminals on the Oder River. The article shows the main legal regulations concerning the development of the infrastructure of alternative fuels in maritime transport and inland waterways. The article describe the characteristics of the construction and operation of inland vessels intended for LNG transport and portable LNG tanks. After the analysis of navigation conditions on the Oder River, attempts were made to identify possible locations for LNG terminals along the river. The main criteria in determining the location was access to road infrastructure and potential contractors who might be interested in the operation of LNG terminals.
EN
The article presents the results of analysis services LNG terminal in Swinoujscie using the Ishikawa Diagram. Presented analysis of the services currently offered by the terminal, indicating and analyzing the possibility of extending the range of services in order to increase competitiveness in the international terminal.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy usług terminalu LNG w Świnoujściu przy zastosowaniu Diagramu Ishikawy. Zaprezentowano analizę stanu usług obecnie oferowanych przez terminal z jednoczesnym wskazaniem i analizą możliwości rozszerzenia wachlarza usług celem podniesienia konkurencyjności terminalu na arenie międzynarodowej.
PL
W poniższym artykule przedstawiono podstawowe przesłanki stosowania, kierunki rozwoju oraz formy wsparcia dostępne w Unii Europejskiej dla procesu rozwoju technologii LNG wykorzystywanej do napędu statków morskich na Bałtyku. Wśród podstawowych przesłanek wskazano wymogi: regulacyjne (dyrektywa siarkowa), środowiskowe (ograniczenie emisji) i ekonomiczne (obniżenie kosztów konsumpcji paliwa). Opisano również proces rozwoju floty morskiej wykorzystującej napęd LNG, a także zaprezentowano działania realizowane w portach morskich Morza Bałtyckiego mające na celu rozwój sieci terminali i stacji bunkrowych LNG. W ostatniej części pracy odniesiono się do działań Unii Europejskiej wspierających tego rodzaju rozwiązania technologiczne zarówno w pracach studyjnych, jak i realnych inwestycjach.
EN
The one of the leading priority of the European Union transport policy is a reduction of the external costs of transport. Implementation of the sulphur directive is an example of practical implementation of that priority. Thanks that, a significant reduction of the emissions into atmosphere of sulfur oxides should be achieved. The following technological solutions capable of meeting the directive's requirements can be pointed out: the use of distillate fuels with reduced sulfur content, introduction of the cleaning systems for exhaust gases (scrubbers) or the implementation of the alternative fuels, including LNG. The LNG is particularly attractive solution because it allows to get the required drop in emissions and similarly to obtain the costs savings in bunkering, especially in the long term. The activity aimed at the improvement of the transport fleet as well as the development of the network of LNG bunkering station has been observed in recent times. Importantly, these initiatives have a broad support from the European Union, therefore further steps towards the implementation of LNG as a marine fuel in the Baltic can be expected. A breakthrough for this process will be year 2015. This is confirmed by a significant increases in the number of orders for ships powered by LNG, as well as new projects of LNG terminals and bunkering stations in the Baltic ports. It could be stated, that "the LNG as the marine fuel" it is not only an attractive political slogan, but also an interesting alternative for the market players.
PL
W artykule przedstawiono typową budowę i wyposażenie terminalu LNG w urządzenia cumownicze. Scharakteryzowano parametry techniczno-eksploatacyjne potencjalnej jednostki transportującej skroplony gaz ziemny. Dokonano analizy stanowiska cumowniczego terminalu LNG w Świnoujściu na zgodność z wytycznymi w oparciu o wytyczne organizacji SIGTTO i OCIMF. Poddano analizie grupę czynników zewnętrznych (warunki hydrometeorologiczne, błąd ludzki) mających wpływ na bezpieczeństwo operacji cumowania przy nabrzeżu.
EN
In this paper there is presented typical layout and construction of LNG terminal and especially LNG jetty. They have been characterized technical parameters of the potential units transporting liquefied natural gas. Furthermore, in this article there are verified parameters of mooring equipment for loading/unloading berth of LNG terminal in Świnoujście based on SIGTTO and OCIMF guidelines. It is analyzed a group of external factors that affect the safety of operations mooring at the jetty.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę dynamicznie rozwijającego się w Europie i na Świecie rynku paliwa LNG w szczególności jako paliwa żeglugowego. Opisano sposoby bunkrowania paliwa LNG odnosząc się do jednostek odbywających podróże morskie, oceaniczne jak i przybrzeżne. Dokonano również analizy łańcucha dostaw paliwa LNG na stale rozwijającym się rynku światowym. Przedstawiono znaczenie terminali LNG już istniejących oraz znajdujących się w fazie projektowo- konstrukcyjnej.
EN
In the article a characterization of a dynamically developing in Europe and in the world of LNG fuel was presented in particular as a navigational fuel. The methods described bunkering of LNG referring to units of sea voyages and coastal ocean. It was also examined LNG fuel supply chain on a constantly expanding global market Meaning of already existing terminals LNG and already existing which are in a design and construction.
PL
W artykule rozpatrzono układy napędowe gazowców spełniających wymagania terminalu LNG w Świnoujściu. Wśród funkcjonujących zbiornikowców wyłoniono najczęściej występujące układy napędowe: DRL, DFDE, DFSM. Przedstawiono światowe kierunki rozwoju układów napędowych zbiornikowców LNG. Określono najczęściej stosowane na gazowcach silniki cieplne rozróżniając: turbiny parowe, średnioobrotowe dwupaliwowe silniki o zapłonie samoczynnym, jak również silniki wolnoobrotowe jednopaliwowe stosowane w układach z ponownym skraplaniem gazu. Zaprezentowano przykładowe rozwiązania układów napędowych. Zaproponowano wskaźnik efektywności wykonania zadania transportowego gazowców. Przeprowadzono analizę porównawczą w oparciu o dane reprezentatywnych gazowców. Sformułowano ogólne wnioski dotyczące efektywności transportowej gazowców przeznaczonych dla terminala LNG w Świnoujściu.
EN
This article has examined propulsion systems of LNG tankers which meet the requirements of the LNG terminal in Świnoujście. The most common propulsion types have been selected: DRL, DFDE, DFSM. Global trends of LNG tanker propulsion systems were presented. The heat engines most frequently used on tankers such as: steam turbines, dual-fuel medium speed diesel engines as well as low-speed single-fuel engines used in systems with gas reliquefaction have been defined. Exemplary solutions of propulsion systems have been presented. Transport task management efficiency ratio of gas carriers has been suggested. A comparative analysis based on the data of representative gas tankers has been performed. General conclusions on transport effectiveness of gas tankers for LNG terminal in Świnoujście have been determined.
PL
Od stulecia spaliśmy w miarę spokojnie. A od końca II wojny światowej, kiedy ostatecznie w granicach polskiej państwowości znalazły się olbrzymie (światowe) zasoby węgla, usnęła nasza energetyczna czujność.... Dziś, na początku pierwszego kwartału XXI wieku, musimy rozstrzygnąć czy chcemy, aby Polska mogła dysponować ogromnym gazowym potencjałem.
12
Content available Terminal LNG w Świnoujściu na finiszu
PL
Budowany w Świnoujściu terminal LNG jest typowym terminalem lądowym – skroplony gaz ziemny jest pompowany z metanowców do zbiorników znajdujących się na lądzie w pobliżu portu. Tam LNG poddawany jest regazyfikacji w instalacjach lądowych, a następnie wtłaczany do systemu gazowniczego. Jak wynika z raportu przedstawionego przez wykonawcę, stan zaawansowania prac wyniósł we wrześniu 2014 r. 93,7%. Inwestycja będzie gotowa do odbioru komercyjnych dostaw gazu w 2015 r.
EN
The Świnoujście LNG terminal currently under construction is a typical land-based terminal - liquefied natural gas is pumped from LNG methane tankers to tanks located on land near the port. LNG is regasified in land-based installations, and then pumped into the gas supply system. According to the report submitted by the contractor, the state of completion in September 2014 reached 93.7%. The project will be ready to receive commercial gas supplies in 2015.
EN
The energy balances of individual economies growing importance of natural gas LNG as an energy source. Individual countries are seeking to diversify its natural gas supplies from a variety of reasons: economic, strategic and energy security. It is one of the most important investments in the Polish sea ports, which requires co-operation with suppliers of raw materials, as well as the creation of the necessary infrastructure and provide the technology needed for the handling and transmission of natural gas. It is understood that the construction of transshipment Terminal in Świnoujście, gas is a complex and technically advanced venture, to ensure efficient handling of LNG to be supplied by sea through the specialized vessels called tankers. The main purpose of the article is to analyze developments support the LNG terminal in Świnoujście by maritime transport, as well as to assess the technical solutions adopted by terminal handling maritime transport compared with LNG terminal in Klaipeda. Indicated on the possibility of extending the services provided by the terminal, shows a project development services for bunkering vessels with LNG-powered, enabling business expansion in the future, LNG terminal in Świnoujście. Assessment were also subjected to the directions of development of the LNG terminal in Świnoujście.
PL
Gaz ziemny nabiera coraz większego znaczenia jako paliwo energetyczne na światowych rynkach. W związku z powyż- szym kraje dążą do dywersyfikacji jego dostaw. Głównym powodem mającym wpływ na dywersyfikację jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Oprócz tego swój udział w tym mają ekonomia i strategia. Polska podjęła się budowy terminalu do magazynowania i regazyfikacji LNG, dostarczanego drogą morską. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji w portach morskich, która wymaga współpracy z dostawcami tego surowca, a także stworzenia niezbędnej infrastruktury i zapewnienia technologii potrzebnej do przeładunku i przesyłu gazu ziemnego. Budowa terminalu do przeładunku gazu w Świnoujściu, to złożone i zaawansowane technicznie przedsięwzięcie, warunkujące sprawny przeładunek LNG dostarczanego drogą morską przez specjalistyczne statki zwane zbiornikowcami. Głównym celem artykułu było przeprowadzenie analizy kierunków rozwoju obsługi terminalu LNG w Świnoujściu przez transport morski, a także dokonanie oceny przyjętych rozwiązań technicznych w porównaniu z terminalem w Kłajpedzie. Wskazano na możliwości rozszerzenia usług świadczonych przez terminal, ponadto przedstawiono projekt rozwoju usług bunkrowania statków o napędzie LNG, umożliwiający w przyszłości rozszerzenie działalności terminalu.
PL
Dostęp do globalnego rynku gazu skroplonego LNG (ang. liquefied natural gas) ma bardzo ważne znaczenie w zakresie strategii zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. Powstanie terminalu LNG w Świnoujściu, jednej z największych obecnie krajowych inwestycji, umożliwi odbiór skroplonego gazu ziemnego drogą morską z każdego kierunku na świecie. Ponadto podniesie jego znaczenie w regionie w związku z porażką projektu gazociągu Nabucco-West, który miał dostarczać azerski gaz do Europy poprzez Bałkany do Austrii. Realizacja terminalu umożliwi uzyskanie stopniowej niezależności od dostaw gazu ziemnego z Rosji.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu bezpieczeństwa, budowanego w Świnoujściu, Terminala LNG. Ten obiekt portowy pozwoli na odbieranie skroplonego gazu ziemnego drogą morską z dowolnego kierunku na świecie, co niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Treścią artykułu jest charakterystyka terminala LNG w aspekcie współczesnych zagrożeń, sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom oraz matematyczny model systemu bezpieczeństwa Terminala.
EN
The article presents the concept of security system, built in Swinoujscie LNG terminal. The port facility will allow you to receive liquefied natural gas by sea practically from any direction in the world, which will increase the country's energy security. The article is a description of the LNG terminal in terms of contemporary threats, ways to counter these threats, and a mathematical model of terminal security system.
16
Content available remote Koncepcje rozwoju portu w Świnoujściu w świetle budowy portu zewnętrznego
EN
Construction of the LNG terminal will create new prospects for the development of the port of Świnoujście. The investment will cover outer harbor breakwater on the northeast, which will be operated by gas carriers. The eastern breakwater will be rebuilt so it will be able to use it in port activities. The paper presents three concepts for the use the western part of the external port for transhipment purposes: ro-ro terminal, coal terminal and oil terminal.
EN
The safe operations of LNG terminal in Świnoujście mainly depends on safe operations of LNG tankers. Manoeuvring the LNG tanker at the terminal entrance and basin is always connected with a risk of accident. Areas where the risk of accident is the greatest are those in the vicinity of entrance heads and the turning basin. Accidents within these areas are burdened with the most serious consequences. This article presents possible scenarios of LNG tanker accident consequences in the LNG Terminal in Świnoujście.
PL
Bezpieczna eksploatacja terminalu LNG w Świnoujściu w głównej mierze uzależniona jest od bezpiecznej eksploatacji gazowców LNG. Manewrowanie statkiem na wejściu do terminalu i w jego obszarze zagrożone jest możliwością wystąpienia awarii. Obszarami potencjalnie najbardziej narażonymi na awarie są główki wejściowe do terminalu oraz obrotnica. Wystąpienie awarii w tych obszarach obarczone jest największymi skutkami. W artykule zostały zaprezentowane możliwe warianty wystąpienia skutków awarii tankowca LNG na terminalu w Świnoujściu.
PL
Prawidłowa eksploatacja terminala LNG w Świnoujściu wiąże się ze ścisłą, bezawaryjną współpracą jednostek z portem i jego służbami. W artykule dokonano podziału zagrożeń na eksploatacyjne i umyślne. Podjęto próbę określenia ewentualnych czynników wpływających na bezpieczeństwo terminala LNG oraz przedstawiono przykładowe metody pozwalające na minimalizację potencjalnych zagrożeń w aspekcie całego portu Świnoujście.
EN
Proper operation of LNG terminal in Świnoujście is associated with faultless cooperation between vessels and port authorities. This article attempts to define possible factors influencing safety of LNG terminal and proposes examples of methods that may be used in minimizing potential threats in aspect of the whole Świnoujście port.
PL
Rozwój rynku LNG na świecie a polskie gazownictwo PRL. Prognozy rozwoju polskiego rynku gazu po 1989r.Potrzeba dywersyfikacji dostaw gazu. Geneza i ewolucja projektu polskiego terminalu LNG: wstępne warianty lokalizacji, aktualnie realizowana wersja.
EN
The development of the LNG market in the word gas industry and the Polish People's Republic. Development forecasts for Polish gas market after 1989. The need for diversification of gas supplies. The genesis and evolution of Polish LNG terminal project: the initial variants of the location, the currently implemented version.
EN
First LNG import terminal on the Baltic Sea will be located in Poland at the outer port of Świnoujście. Safe entrance to the port of LNG carrier (vessel of length abt. 300 m) to the terminal requires considering of technical and navigational aspects, as well as fulfilment of series of safety criteria related to manoeuvring, mooring and unloading of LNG C carrier (LNGC). Complex manoeuvring, mooring and unloading safety assessment of LNG in port, might be done as an assessment of particular types of manoeuvres and exploitation operations. Paper describes all those aspects and show procedure of LNG terminal design with navigational and operational problems consideration.
PL
Pierwszy w rejonie Morza Bałtyckiego terminal odbiorczy LNG zostanie wybudowany w porcie zewnętrznym Świnoujście. Bezpieczne wejście statków LNG do portu (długość ok. 300 m) oraz terminalu, wymaga rozważenia wielu aspektów zarówno nawigacyjnych, technicznych, jak również wypełnienia kryteriów bezpieczeństwa dotyczących manewrowania, cumowania oraz rozładunku statków LNG (LNGC). Kompleksowe oszacowanie bezpieczeństwa statków LNG w porcie może być wykonane jako oszacowanie poszczególnych typów manewrów oraz operacji. W artykule opisano wszystkie te problemy oraz przedstawiono procedury projektowania terminalu LNG w aspekcie wspomnianych problemów nawigacyjnych i obsługi terminalu. Całościowe ujęcie tematu zostało przedstawione w [1].
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.