Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  convection drying
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przeanalizowano wpływ wybranych parametrów trójetapowego procesu suszenia z fazą suszenia mikrofalowo-próżniowego na zużycie energii procesu i jakość suszu mięsa z indyka. Proces prowadzono w trzech etapach: I etap – suszenie konwekcyjne do wilgotności 30 i 40%; II etap – suszenie mikrofalowo-próżniowe przez 2,5 min i III etap – suszenie konwekcyjne do wilgotności końcowej suszu 6%. Wspomaganie suszenia konwekcyjnego mięsa indyka suszeniem mikrofalowo-próżniowym pozwoliło istotnie obniżyć całkowite zużycie energii w odniesieniu do suszenia jednoetapowego, przy czym lepsze efekty osiągnięto stosując wspomaganie mikrofalowo-próżniowe przy niższej zawartości wody. Dla warunków suszenia: t = 70°C i v = 1,3 m/s, dla których szybkość suszenia była najwyższa, osiągnięto oszczędność zużycia energii na poziomie 16% w odniesieniu do procesu jednoetapowego. Zwiększenie temperatury suszenia konwekcyjnego z 60 do 70°C spowodowało zmniejszenie zużycia energii, natomiast powyżej tej temperatury zużycie energii wzrosło. Zastosowanie wyższych prędkości przepływu czynnika suszącego spowodowało zwiększenie zużycia energii. Najwyższą jakość sensoryczną suszy mięsa indyka uzyskano dla procesu trójetapowego dla temperatury suszenia konwekcyjnego 70°C.
EN
The effect of the selected parameters on energy consumption in three-step turkey meat drying process (including microwave-vacuum drying phase) is analyzed. Whole process is carried out as follows: the first step – convection drying to 30% and 40% moisture content; the second step – 2,5 minutes microwave-vacuum drying; the third step: convection drying to 6% final moisture content. Convection drying supported by microwave-vacuum process leads to significant energy saving (better effect available with microwave-vacuum started with lower moisture content). In drying conditions: t = 70°C and v = 1,3 m/s for which drying rate is the highest, energy savings reached 16% level. Increase of convection drying temperature to 70°C lowers energy consumption (but above this level energy consumption rises). Increase of drying agent flow rate causes higher energy demand. The highest quality of dried turkey meat is obtained during three-step process and convection drying temperature set to 70°C.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu metody suszenia na barwę wybranych owoców oraz na akceptację konsumencką. Przeprowadzono instrumentalny pomiar barwy w systemie L*a*b* oraz orientacyjną ocenę konsumencką. Proces liofilizacji pozwolił na zachowanie barwy owoców surowych. Zmierzone parametry barwy owoców suszonych konwekcyjnie znacznie odbiegały od parametrów barwy owoców świeżych. Konsumenci ocenili barwę, smak oraz jakość ogólną owoców liofilizowanych lepiej niż tych poddanych suszeniu konwekcyjnemu. Barwa jest jednym z ważniejszych wyróżników, na które konsumenci zwracają uwagę, podejmując decyzję o zakupie produktu.
EN
The paper presents results of research on the impact of the drying method on the colour of selected fruits and consumer acceptance. Instrumental colour measurement was performed in the L*a*b* system. The freeze drying process helped to preserve the colour of raw fruits. Measured colour parameters of convection dried fruits significantly different from the colour parameters of fresh fruits. Consumers scored colour, taste, and overall quality of the dried fruit better than those subjected to convective drying. Colour is one of the most important factors, which consumers use when making the decision to buy the product.
3
Content available Suszenie surowców roślinnych wybranymi sposobami
PL
Struktura surowców roślinnych jest bardzo delikatna i podatna na uszkodzenia w trakcie obróbki technologicznej, co sprawia że nie wszystkie stosowane w technologii żywności metody suszenia gwarantują otrzymanie gotowego produktu o wysokiej jakości. Celem artykułu jest prezentacja wybranych metod suszenia-próżniowe, kombinowane i konwekcyjne, w aspekcie pozytywnych i negatywnych zmian, wynikających z zastosowania wybranych alternatywnych podejść do utrwalania surowców roślinnych.
EN
Structure of the plant material is very delicate and susceptible to damage during a technological process, which causes that not all of drying methods assure high quality of final food product. The purpose of this article is to present some methods of drying: convective, vacuum and combined, in terms of positive and negative changes resulting from the application of the selected alternative approaches to preservation of plant materials.
PL
Na stanowisku laboratoryjnym przeprowadzono doświadczenia nad suszeniem pojedynczych kropel koncentratu soku z buraków ćwikłowych o zawartości ekstraktu 30% przy temperaturach czynnika suszącego 50, 60, 70, 80, 90°C oraz jego stałej prędkości v=1m*s-1. Wpływ temperatury czynnika suszącego na spadek zawartości wody opisano równaniem wykładniczym. Określono też wielkość strumienia wilgoci.
EN
A laboratory setup was used to carry out experiments on drying single drops of garden beet juice concentrate with extract content of 30% for drying medium temperatures: 50, 60, 70, 80, 90°C, and its constant velocity v=1m*s-1. The impact of drying medium temperature on content drop.
PL
Celem pracy było określenie, w jakim stopniu suszenie konwekcyjne niszcząco wpływa na strukturę wewnętrzną jabłek na przykładzie analizy powierzchni projekcyjnej komórek oraz ich współczynnika kształtu. Suszone jabłka, o strukturze wewnętrznej najbardziej zbliżonej do świeżego to materiał wstępnie poddany odwadnianiu osmotycznemu w roztworze sacharozy, a następnie suszony konwekcyjnie w temperaturze 70°C przy prędkości powietrza 1,5 mźs-1. W porównaniu do materiału suszonego, wstępnie odwadnianego w roztworze sacharozy, zaobserwowano wzrost powierzchni projekcyjnej komórek jabłek odwadnianych w glukozie i syropie skrobiowym przy nieistotnej zmianie współczynnika kształtu. Jednocześnie nie zaobserwowano zmian w wielkości powierzchni projekcyjnej i współczynnika kształtu komórek w tkance jabłek wstępnie odwadnianych osmotycznie przed suszeniem, w roztworach glukozy i syropu skrobiowego.
EN
The purpose of the work has been to determine the degree to which convection drying has destructive impact on the internal structure of apples, using the example of analysis of cells projection surface and their shape factor. Dried apples, with internal structure closest to fresh, constitute material initially subject to osmotic dehydration in saccharose solution, and then dried using the convection process at the temperature of 70°C and air velocity of 1.5 m/s. Compared with dried material initially dehydrated in saccharose solution, the research allowed to observe projection surface growth for apple cells dehydrated in glucose and starch syrup, accompanied by irrelevant shape factor change. At the same time, no changes were observed in the size of projection surface and shape factor for cells in the tissue of apples undergoing initial osmotic dehydration before drying, in the solutions of glucose and starch syrup.
PL
W pracy podjęto próbę analizy wpływu zmian zachodzących w materiale podczas operacji przygotowawczych przed procesem suszenia oraz zmiennych parametrów procesu na jakość otrzymanego suszu. Analizowano materiał świeży (burak v. Bikores), poddany blanszowaniu lub bez obróbki cieplnej, rozdrabniany na trzy sposoby. Zastosowano suszenie konwekcyjne oraz promiennikowe. Jako wyróżnik zachodzących zmian przyjęto zawartość barwników czerwonych wyrażonych za pomocą betaniny. Stwierdzono istotny wpływ zmienności wszystkich badanych parametrów procesu na zawartość ocenianego wyróżnika jakości, przy czym wpływ ten stanowi złożoną funkcję, bez wyraźnej dominacji któregokolwiek z nich.
EN
The paper presents an effort to analyse the impact of changes occurring in the material during preparatory operations before drying process, and variable process parameters on the quality of obtained dried material. The research involved an analysis of fresh material (Bikores v. beet), put to blanching or without heat treatment, ground in three ways. Convection and radiator drying was used. The content of red dyes expressed using betaine was selected as the indicator of ongoing changes. The research allowed to observe significant effect of variability of all examined process parameters on content of the evaluated quality factor, whereas this effect constitutes a complex function, without clear predominance of any of these parameters.
PL
Wykonano badania ściskania, przecinania oraz relaksacji naprężeń dla korzenia pietruszki suszonej konwekcyjnie. Surowiec blanszowano i odwodniono osmotycznie przed suszeniem. Dla porównania cechy mechaniczne i reologiczne wyznaczono dla produktu uzyskanego bezpośrednio po suszeniu oraz po 18 miesiącach próżniowego przechowywania suszu. Suszenie konwekcyjne istotnie obniża wytrzymałość na ściskanie suszu i materiału uwodnionego. Blanszowanie pietruszki przed suszeniem konwekcyjnym zwiększa wytrzymałość suszu na przecinanie w stosunku do wytrzymałości surowca oraz produktów uzyskanych z pietruszki nie poddanej obróbce i odwodnionej osmotycznie. Zabieg ten powoduje również wzrost podatność pietruszki na deformacje struktury komórkowej w trakcie suszenia.
EN
The scope of the research included tests of compression, cutting and stress relaxation for parsley root dried by convection. Raw material was blanched and dehydrated by osmosis before drying. For comparison, mechanical and rheological properties were determined for product obtained directly after drying, and after 18 months of dried material storage in vacuum conditions. Convection drying significantly reduces compression strength of dried material and hydrated material. Parsley blanching before convection drying increases dried material resistance to cutting as compared to strength of raw material and products obtained from unprocessed and dehydrated by osmosis parsley. This treatment also increases parsley susceptibility to cellular structure deformations during drying.
PL
W pracy dokonano szczegółowej analizy zmian barwy selera i jabłka suszonych metodą konwekcyjną i mikrofalowo-konwekcyjną przy różnych parametrach suszenia. Jako zmienne niezależne przyjęto temperaturę i moc mikrofal oraz temperaturę i prędkość przepływu czynnika suszącego. Na podstawie analizy wyników stwierdzono wpływ metody suszenia i parametrów suszenia na odcień barwy suszu. Z dwóch metod, wyższe wartości uzyskano dla suszenia mikrofalowo-konwekcyjnego, dla którego wzrost mocy mikrofal i spadek temperatury suszenia wpływały na obniżenie średniego odcienia barwy suszu. Bardziej stabilnym na zmianę barwy okazał się seler.
EN
The paper analyses in detail colour changes for celery and apple dried using the convection and microwave-convection methods at various drying process parameters. Temperature and microwave power, temperature and drying medium flow velocity were taken as the independent variables. Analysis of results allowed to determine the impact of drying method and drying parameters on dried material colour shade. When comparing both methods, higher values were obtained for microwave-convection drying process, for which microwave power increase and drying temperature drop brought about reduction in average dried material colour shade. Celery turned out to be more stable to colour change.
PL
Celem pracy było opracowanie modelu zmian zawartości wody w zrębkach wierzby energetycznej w czasie, w postaci sztucznej sieci neuronowej. Model został opracowany w oparciu o wyniki badań procesu konwekcyjnego suszenia zrębków wierzby o długości 2 cm, ale różnej średnicy, w suszarce laboratoryjnej z wymuszonym przepływem powietrza. Materiał był suszony w temperaturach 40, 50, 60 i 70°C. Na podstawie otrzymanych wyników badań został sformułowany, za pomocą SSN, model zmian zawartości wody w zależności od sześciu zmiennych wejściowych: czasu suszenia, temperatury czynnika suszącego, długości i średnicy zrębków oraz początkowej zawartości wody i masy zrębków. Spośród opracowanych modeli wybrano model o architekturze MLP 6:6-15-14-1:1, ponieważ podczas weryfikacji empirycznej stwierdzono, że obliczony błąd średniokwadratowy dla tego modelu był najmniejszy.
EN
The purpose of the work was to develop a model of changes in time of water content in energy willow chips using artificial neural networks (ANN). The model was developed on the grounds of examination results obtained for convection process applied for drying of 20mm-long willow chips with different diameters, carried out in a laboratory drier with forced air flow. The material was dried at the temperature of 40, 50, 60 and 70°C. Obtained examination results provided grounds to formulate, using the ANN, the model of changes in water content depending on six input variables: drying time, drying medium temperature, length and diameter of chips, and initial water content and weight of chips. The model with MLP architecture 6:6-15-14-1:1 was chosen from among all developed models because empirical verification proved that computed mean square error for that model was lowest.
PL
W pracy podjęto próbę zastosowania sztucznych sieci neuronowych do modelowania rozkładu temperatury w zrębkach suszonych konwekcyjnie. W modelu uwzględniono cztery zmienne wejściowe: temperaturę czynnika suszącego, początkową zawartość wody, wymiary zrębka, czas suszenia oraz jedna wyjściową - temperaturę materiału. Do budowy modelu posłużyły wyniki badań procesu konwekcyjnego suszenia zrębków wierzby, w trzech temperaturach: 50, 60 i 70°C, w suszarce z wymuszonym obiegiem powietrza. Podczas suszenia, w równych odstępach czasowych, określano zawartość wody i temperaturę materiału. Sformułowany model w oparciu o sztuczne sieci neuronowe został wybrany na podstawie najmniejszej wartości błędu średnio kwadratowego dla zbioru walidacyjnego. Następnie model ten poddano testowaniu i weryfikacji za pomocą wyników pomiarów wykonanych w takich samych warunkach jak opisane powyżej. Stwierdzono, że model poprawnie opisuje kinetykę zmian temperatury materiału w zależności od wybranych czterech czynników wejściowych.
EN
The paper demonstrates an attempt to employ artificial neural networks to model temperature distribution in chips being dried in the convection process. Four input variables were taken into account in the model: drying medium temperature, initial water content, chip dimensions and drying time, and one output variable - material temperature. Examination results for willow chips convection drying process, carried out at three temperature values: 50, 60 and 70°C in a drier with forced air flow were used to build the model. During drying the researchers were determining water content and material temperature at equal time intervals. The model formulated using artificial neural networks was selected according to the lowest mean square error value for validation set. Then, this model was subject to testing and verification using results of measurements performed in the same conditions as those described above. It has been observed that the model correctly describes kinetics of changes in material temperature depending on the selected four input factors.
PL
W pracy analizowano wpływ odmiany i sposobu prowadzenia suszenia na właściwości fizyczne uzyskanego suszu. Zastosowano trzy odmiany selera: Jabłkowy, Mentor i Cisko oraz trzy warianty procesu: konwekcyjne materiału nieblanszowanego i poprzedzone obróbką termiczną oraz suszenie promiennikowe surowca niepoddanego obróbce wstępnej. Dla otrzymanych suszy oznaczono gęstość rzeczywistą, gęstość pozorną, porowatość oraz wyznaczono izotermy sorpcji. Stwierdzono, że zarówno odmiana selera, jak i technologia suszenia różnicują susz pod względem badanych właściwości fizycznych, a stopień tych zmian zależny jest od właściwości surowca jak i parametrów procesu.
EN
The work includes an analysis of the effect of variety and method of conducting the drying process on physical properties of the obtained dried material. Three celery varieties were used: Apple type, Mentor and Cisko, and three variants of the process: convection type of non-blanched material and preceded by thermal treatment and radiant-heat drying of raw product not put to pretreatment. For the obtained dried materials actual density, apparent density and porosity were determined and sorption isotherms were set. It was proved that both celery varieties and the drying technology differentiated the material in terms of tested physical properties, and the extent of these changes was dependent from raw product properties and process parameters.
PL
Celem badań była analiza właściwości sorpcyjnych jabłek suszonych sublimacyjnie, konwekcyjnie i niskotemperaturowo pod ciśnieniem atmosferycznym. Na właściwości sorpcyjne suszu jabłkowego miała wpływ metoda suszenia. Wyższa temperatura płyty grzejnej w czasie suszenia sublimacyjnego spowodowała wzrost ilości wchłanianej przez materiał pary wodnej. Dla suszu konwekcyjnego nie stwierdzono istotnego wpływu temperatury powietrza na kinetykę adsorpcji pary wodnej. Przebieg kinetyk adsorpcji pary wodnej dla suszy niskotemperaturowych wykazał, że prowadzenie całego procesu w temperaturach ujemnych wpływa na mniejszą zdolność adsorpcji. Zwiększenie temperatury powietrza w drugiej części procesu powodowało znaczne zwiększenie ilości wchłanianej przez susz pary wodnej.
EN
The aim of the study is an analysis of sorptive properties of apples dried by sublimation, convection and in low temperature under atmospheric pressure. The drying method influences sorptive properties of dried apples. Higher temperature of the heating plate during sublimation drying caused an increased of vapour absorbed by material. Air temperature did not have an important influence on kinetics of vapour absorption for convection dried apples. The kinetics of vapour absorption for low-temperature dried apples proved that when the process takes place in negative temperatures the ability to absorb is lower. An increase of air temperature in the second part of the process caused a considerable increase of the amount of vapour absorbed by dried apples.
PL
W pracy wyznaczono zmiany zawartości kwasu L-askorbinowego w funkcji czasu trwania procesu konwekcyjnego suszenia na czterech poziomach temperatury i dla dwóch prędkości przepływu powietrza suszącego. Na podstawie uzyskanych danych eksperymentalnych opracowano model matematyczny tych zmian w oparciu o równanie Bigielowa. Opracowany model matematyczny zmian zawartości kwasu L- askorbinowego w funkcji czasu konwekcyjnego suszenia pora (v=0,3 i 0,5 m/s) został zweryfikowany, gdyż błędy modelu, praktycznie w całym zakresie pomiarowym przekraczają 4%.
EN
In the study, the changes L-ascorbic acid content in function of the duration of the convection drying process at four temperature levels and for two drying air flow speed values were determined. Based on the experimental data, a mathematical model of those changes was developed, based on Bigelow equation. The mathematical model of L-ascorbic acid content changes in function of duration of convection drying of leek (v=0.3 and 0.5 m/s) was verified, because the error of the model exceed 4% virtually in all the measurement range.
PL
Celem pracy jest analiza wpływu odwadniania osmotycznego, rodzaju substancji osmotycznej oraz temperatury i czasu odwadniania na dyfuzję wody w tkance jabłek w czasie suszenia konwekcyjnego. Stwierdzono, że średni umowny współczynnik dyfuzji wody jabłek w czasie suszenia konwekcyjnego wzrasta wraz z podwyższaniem temperatury suszenia, bez względu na zastosowana substancję osmotyczną. Czas odwadniania osmotycznego wpływa istotnie na wartość umownego współczynnika dyfuzji wody w czasie suszenia jabłek.
EN
The aim of study was to analyze the influence of osmotic dehydration, kind of osmotic substance, temperature and time of dehydration of water diffusion in apple tissue during convection drying. It was found that the apparent water diffusion coefficient of apple tissue increased simultaneously with rising of drying temperature, irrespective of osmotic substance used at convection drying. The time of osmotic dehydration affected significantly the value of apparent water diffusion coefficient during drying of the apples.
PL
W pracy zbadano wpływ temperatury (w zakresie 50, 55, 60 i 65°C), prędkości przepływu powietrza suszącego (0,3 i 0,5 m/s) oraz wysycania próbki kwasem cytrynowym na przebieg zmian współrzędnych chromatycznych barwy (L*, a*, b*) podczas konwekcyjnego suszenia papryki odmiany Kier. Na podstawie danych eksperymentalnych opracowano model zmian współrzędnych barwy w funkcji czasu. Temperatura powietrza suszącego jest głównym czynnikiem determinującym zmiany jaskrawości, odcienia i nasycenia barwy. Zmiany wartości współrzędnych chromatycznych barwy rosną wraz ze wzrostem temperatury czynnika suszącego.
EN
The aim of the presented work was to examine the influence of temperature (50, 55, 60 and 65°C), the drying air flow rate (0.3 and 0.5 m/s) and the saturation rate of a sample with citric acid, on the change of colour chromatic co-ordinates (L*, a*, b*) during convection drying of Kier paprika. Based on the experimental data a model of colour co-ordinates changes in the time function was constructed. Drying air temperature is the main factor determining the changes of colour brightness, shade and saturation. The chromatic co-ordinates increase followed the drying agent temperature raise.
PL
W pracy określono wpływ temperatury czynnika suszącego (w przypadku suszenia konwekcyjnego), oraz temperatury płyty grzejnej (w przypadku suszenia sublimacyjnego) na jakość suszu marchwi. Materiał badawczy stanowiły kostki marchwi o wymiarze boku równym 10 mm, odmiany NEWTON. Badanymi wyróżnikami jakości otrzymywanego suszu były: analiza sensoryczna suszu przed rehydratacją, analiza sensoryczna suszu po rehydratacji, zdolność pochłaniania wody przez susz, zawartość β-karotenu. Z oceny sensorycznej suszu wynika, że ze wzrostem temperatury suszenia (w obu sposobach suszenia) jakość suszu marchwi ulega pogorszeniu, przy czym w przypadku suszenia sublimacyjnego w zdecydowanie mniejszym stopniu niż w przypadku suszenia konwekcyjnego. Zdolność pochłaniania wody przez susz maleje ze wzrostem temperatury suszenia zarówno w przypadku suszenia konwekcyjnego jak i sublimacyjnego; charakter zmian w obu przypadkach jest analogiczny. Ubytki β-karotenu w procesie suszenia wzrastają ze wzrostem temperatury suszenia w przypadku obu technik suszenia, przy czym w przypadku liofilizacji (suszenia sublimacyjnego) wzrost jest nieznaczny, natomiast w przypadku suszenia konwekcyjnego dla temperatur powyżej 70ºC obserwuje się zdecydowanie większe ubytki β-karotenu. Wszystkie badane wyróżniki jakości suszu marchwi wskazują na zdecydowanie lepszą jakość produktu liofilizowanego niż produktu suszonego konwekcyjnie w całym badanym zakresie temperatur (w większości przypadków wyróżniki jakościowe liofilizatu przewyższały 2-krotnie analogiczne wyróżniki suszu konwekcyjnego).
EN
Paper discussed the influence of drying agent temperature (in the case of convection drying) and the temperature of heating plate (in the case of freeze drying) on the quality of dried carrot roots. The roots of carrot, Newton cultivar, cut into cubes of 10 mm side, were used as the material for studies. The quality factors of obtained dried products were: sensory analysis before and after dehydration, the ability of water absorption and β-carotene content. Sensory evaluation showed that at time increase of drying temperature (at both drying techniques) the quality of dried product worsened, however in the case of freeze drying to much less extent than at convection drying. The ability of water absorption by dried product decrease along with increasing of drying temperature, both at convection and freeze drying; the character of changes was analogical at both drying techniques. The loss of β-carotene during drying rose with increasing drying temperature for both techniques of drying; the losses increased slightly at freeze drying (lyophilization), whereas in case of convection drying at the temperature above 70 deg C much higher β-carotene losses were observed. All tested quality factors of dried carrot roots showed much better quality of the lyophilized product than the product dried by convection for the whole range of tested temperatures (in most cases the quality factors of lyophilized material were twice higher than analogical factors of convection dried product).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad konewkcyjnym suszeniem wybranych twardych serów żółtych na cele przyprawowe. Procesowi suszenia poddawano rodrobnione na rozdrabniaczu tarczowym (o wymiarach oczek Ø 4 i 6 mm) sery („Parmezan”, „Gouda”, „Edamski”) przy temperaturze powietrza suszącego 30°C i prędkości przepływu powietrza 3 m/s.
EN
Paper presented the results of study on convection drying of selected hard yellow cheeses for flavouring purposes. The cheeses (Gouda, Parmezan, Edamer) ground in a disc rasping machine (hole diameters 4 and 6 mm) were dried by forced convection at the air temperature 30 deg C and flow velocity 3 m/s.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań na konewkcyjnym suszeniem twardego sera „Parmezan” przeznaczonego na cele przyprawowe. Procesowi suszenia poddawano ser rodrobniony na rozdrabniaczu tarczowym (o wymiarach oczek Ø 4 i 6 mm) przy temperaturze powietrza suszącego 30 i 50°C, prędkości przepływu powietrza 3 m/s.
EN
Paper presented the study results concerning convection drying of Parmezan type hard cheese intended for flavouring purposes. The cheese sliced in a disc rasping machine (hole diameters 4 and 6 mm) was dried by forced convection at the air temperature 30 and 50 deg C and flow velocity 3 m/s.
PL
W pracy podjęto próbę przeanalizowania zmian struktury wewnętrznej pietruszki suszonej konwekcyjnie poprzez określenie zmian powierzchni poprzecznej oraz wymiarów charakterystycznych komórek tkankowych w zależności od zawartości wody w materiale, a takie opracowania modelu zmian tych wielkości od zawartości wody. Pietruszkę w postaci kostek suszono w suszarce z wymuszonym obiegiem powietrza w temperaturze 50°C. W czasie suszenia co 15 min. wyciągano próbki do analizy mikroskopowej, podczas której określano zmiany powierzchni i charakterystycznych wymiarów liniowych komórek. Na podstawie wyników stwierdzono, że w czasie suszenia zwiększa się ilość komórek o małej powierzchni przekroju poprzecznego. Ponadto zaobserwowano, że powierzchnia to oraz długość i szerokość komórek rosną w początkowym okresie suszenia, a w końcowym maleją. Zmiany powierzchni przekroju poprzecznego komórki i wymiarów liniowych od zawartości wody opisano modelami w postaci wielomianów trzeciego stopnia, których dokładność oceniono za pomocą współczynników determinacji, których wartości wyniosły w przypadku powierzchni R2= 0,76, wymiarów liniowych R2= 0,56.
EN
The study shows an attempt to analyze internal structure changes in convection-dried parsley by determining changes in cross-section area and dimensions of characteristic tissue cells depending on water content in material, and also developments of model showing changes in these values from water content. Parsley in form of cubes was dried in a drier with forced air circulation at the temperature of 50°C. During drying, samples were taken every 15 min. for microscope analysis, during which changes in area and characteristic cell linear dimensions were being determined. Obtained results allowed to state that number of cells with small cross-section area increased while drying. Moreover, it was observed that this area, and cell length and width increase during initial drying period, and decrease in final drying stage. Changes in cell cross-section area and linear dimensions from water content were described through models in form of third degree polynomials, accuracy of which was assessed using determination coefficients (R2 = 0.76 for area, and R2= 0.56 for linear dimensions).
PL
W pracy zaprezentowano wyniki symulacji procesu suszenia pora wykorzystujące model zawartości wody ze współczynnikiem losowym n. Wykorzystano zależność na współczynnik k0 początkowej szybkości suszenia oraz rozkład empiryczny współczynnika n. Wyniki symulacji przedstawiono graficznie na wykresach.
EN
The work presents results of simulation of the leek drying process using a water content model with a random factor n. The simulation was done by adopting relation between initial drying speed factor k0 and empirical distribution of n. The results of the simulation have been presented graphically on charts.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.