Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  driving force
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przeprowadzono porównanie parametrów trakcyjnych m. in. takich jak moc, przyspieszenie czy prędkość ciągnika siodłowego marki Scania serii R w oryginale i po przeprowadzonym chip tuningu. Wyniki porównań zestawiono w formie wykresów.
EN
In the work a comparison of traction parameters such as power, acceleration or speed of Scania R series truck in the original and after the chip tuning was performed. Comparison results are presented in graphs.
PL
W pracy przeprowadzono porównanie parametrów trakcyjnych m. in. takich jak moc, przyspieszenie czy prędkość samochodu marki Skoda Fabia 1.6 TDI 77kW w oryginale i po przeprowadzonym chip tuningu. Wyniki porównań zestawiono w formie wykresów.
EN
In the work a comparison of traction parameters such as power, acceleration or speed of Skoda Fabia 1.6 TDI 77kW car in the original and after the chip tuning was performed. Comparison results are presented in graphs.
3
Content available remote Badania silnika liniowego solenoidalnego
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań eksperymentalnych liniowego silnika solenoidalnego. Zaprezentowano zależność błędów pozycjonowania od wysuwu suwaka i od prędkości silnika, a także zależność siły napędowej od prędkości ruchu silnika. Otrzymane wyniki badań porównano z danymi katalogowymi silnika – stwierdzono występowanie znaczących różnic w zakresie właściwości eksploatacyjnych takich napędów.
EN
The paper presents some selected results of experimental tests carried out on linear solenoid motor. Occurrence of positioning errors is shown against motor speed and extension of motor rod. Also explained is the relation between driving force and motor speed. It is positively found out that obtained test data are considerably varying from those specified in the catalogue.
4
Content available remote Badania eksperymentalne parametrów trakcyjnych napędu gąsienicowego
EN
The experimental work addresses an important issue of drawbar-pull in relation to slip and the track vehicle mass. Researches were carried out for three different vertical loads.Weight change was performed by using three ballasts and pulley system. Drawbar-pull was measured for various slip values – 0, 5, 10, 20, 30, 40, and 50%. The object of study was a model vehicle equipped with a single track assembly with one anti-slip spur.
PL
Większość produkowanych obecnie pasów gąsienicowych posiada ostrogi przeciwślizgowe, których głównym zadaniem jest zwiększanie rozwijanej na danym podłożu siły jazdy. Pod pojęciem siły jazdy rozumie się reakcję podłoża na układ jezdny przesuwający się po danym podłożu, natomiast przez siłę uciągu – siłę będącą nadwyżką siły jazdy nad oporami ruchu. W dostępnej literaturze znaleźć można niewiele materiałów o wpływie konstrukcji ostróg na siłę jazdy Fj maszyny gąsienicowej. Wpływ szeregu parametrów układu gąsienicowego na siłę jazdy układu gąsienicowego przedstawione są w pracach Bracha i Tyry [1], Bekkera [2] i Wonga [3]. Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy jest określenie charakterystyki trakcyjnej modelowego pojazdu gąsienicowego w oparciu o badania doświadczalne. Badania wykonano na nowym stanowisku laboratoryjnym w Instytucie Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej, przedstawionym na rysunku 1. Głównym celem pracy jest określenie zmian siły uciągu w funkcji poślizgu i określenie wpływu ciężaru maszyny na generowaną przez nią siłę uciągu.
5
Content available remote PAAF – urządzenie mechatroniczne do diagnostyki układu napędowego
PL
Artykuł przedstawia uniwersalne przenośne urządzenie do wyznaczania siły napędowej oraz mocy przenoszonej przez koła pojazdu, które wyznaczane są na podstawie zmierzonego przyspieszenia wzdłużnego pojazdu uzyskanego podczas dwuetapowego testu drogowego. Pomiar przyspieszenia realizowany jest z wykorzystaniem akcelerometru zamontowanego w kabinie samochodu. Przedstawiono syntetyczny opis problematyki związanej z pomiarami przyspieszenia oraz siły napędowej i mocy. Podano rozwiązania, które opracowano w wyniku przeprowadzonych badań oraz interpretację wyznaczonych wartości i charakterystyk.
EN
The paper presents the universal portable device for the determination of driving force and power transferred thru the driven wheels, which are determined on basis of measured longitudinal car's acceleration achieved in two phase road test. Acceleration measurement is performed by use of accelerometer fixed in vehicle cockpit. A brief and informative description of measurement problematic related with determination of driving force and power transmitted by wheels is introduced. Moreover the solutions of those problems were shown as results of conducted investigations. Additionally an interpretation of achieved results was presented.
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące rozpoznania sposobu wytwarzania sił napędowych na dwóch drogach leśnych: o nawierzchni gruntowej oraz utwardzonej tłuczniem, w aspekcie zmian poślizgu kół. Badano również wpływ stosowania łańcuchów antypoślizgowych na oponie 9.5-24 na jej właściwości trakcyjne na gruntowej drodze leśnej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że rodzaj nawierzchni drogi leśnej istotnie wpływa na uzyskiwane przez oponę 9.5-24 wartości sił napędowych oraz sprawności trakcyjnej. Badania wykazały również, że stosowanie łańcuchów antypoślizgowych na kole napędowym przyczynia się do wzrostu wytwarzanych przez nie sił.
EN
The paper presents research on identifying method used to generate driving forces on two forest road types: soil-surfaced and paved with road stone, in the aspect of changes in wheel slip. Moreover, the researchers examined the impact of using anti-slip chains for 9.5-24 tyre on its traction properties on a soil-surfaced forest road. Completed tests lead to the conclusion that forest road surface type significantly affects values of driving forces and traction efficiency obtained by 9.5-24 tyre. The tests have also shown that anti-slip chains used on the drive wheel contribute to the increase in generated forces.
PL
W pracy przedstawiono ocenę współpracy kół napędowych z podłożem leśnym w aspekcie strat energetycznych towarzyszących generowaniu siły napędowej. Badania przeprowadzono na drodze leśnej zlokalizowanej w Leśnictwie Chrząstawa. Badano opony 7,5-16, 36x13,5-15 i 400x55-22,5. Wyznaczone zostały przebiegi sprawności trakcyjnych w funkcji poślizgu koła. Stwierdzono, że największe wartości sprawności osiągała opona 36x13,5-15. Dla wszystkich opon zwiększanie obciążenia pionowego skutkowało wzrostem sprawności trakcyjnej, przy czym najmniejszą wartość przyrostu stwierdzono dla opony 36x13,5-15.
EN
The work presents the evaluation of interaction between a drive wheel and forest grounds in terms of energy losses that accompany the generation of driving force. The tests were carried out on a forest road located in the Chrząstawa Forestry. 7.5-16, 36x13.5-15 and 400x55-22.5 tyres were tested. Traction efficiency courses in the function of wheel skidding were determined. It was found that the 36x13.5-15 tyre presents the highest value of efficiency. Increasing the vertical load for all tyres resulted in the increase of the traction efficiency, while the lowest value increase was observed in case of the 36x13.5-15 tyre.
PL
W pracy przedstawiono analizę współpracy układu koło napędowe-droga leśna w aspekcie strat energetycznych wynikających z poślizgu. Badania przeprowadzono na gruntowej drodze leśnej zlokalizowanej w Leśnictwie Nowa Wieś Książęca. Do badań użyto opony napędowe o rozmiarach 9.5-24 oraz 7.5-16. Pomiary przeprowadzono z wykorzystaniem specjalistycznego stanowiska do badan trakcyjnych w warunkach polowych. Badania wykazały, że najwyższe wartości sił napędowych i sprawności analizowane opony uzyskiwały przy poślizgu poniżej 15%. Dalszy wzrost poślizgu przejawiał się znacznym wzrostem strat energetycznych.
EN
The paper presents an analysis of cooperation in the drive wheel - forest road arrangement in the aspect of energy losses resulting from slip. The tests were carried out on a soil-surfaced forest road located in the Forest Administration Region of Nowa Wieś Książęca. Drive wheel tyres sized 9.5-24 and 7.5-16 were used in the tests. Measurements were carried out using specialist setup for traction tests in field conditions. The research has shown that highest values of driving forces and efficiency are reached by the analysed tyres at slip under 15%. Further slip growth was accompanied by a significant increase in energy losses.
9
Content available remote Koncepcja procesu produkcji mleczanu etylu
PL
W pracy przedstawiono analizę produkcji mleczanu etylu z kwasu mlekowego i etanolu ukierunkowaną na podniesienie wydajności reakcji estryfikacji poprzez odwodnienie mieszaniny składników reagujących. Przeprowadzona analiza ujawniła możliwość wykorzystania w tym celu perwaporacji z membraną GFT-1005 i ekstrakcji przy użyciu n-dekanu, które posiadają zbliżoną wartość siły napędowej. Zidentyfikowano dwie możliwe konfiguracje procesu: (1) reakcji z perwaporacją i (2) reakcji z ekstrakcją.
EN
Analysis of ethyl lactate production from lactic acid and ethanol is presented. Reaction mixture should be dehydrated in order to increase the efficiency of esterification reaction. It was pointed out that pervaporation with GFT-1005 membrane and extraction with n-decane as solvent could be used. Both of them had similar values of driving force. Two process configurations were identified: (1) reaction with pervaporation and (2) reaction with extraction.
PL
W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnej i teoretycznej analizy wpływu drgań stycznych wzdłużnych na siłę tarcia i na silę napędu w ruchu ślizgowym. W badaniach doświadczalnych mierzono zmiany siły napędu w czasie przesuwu ciała górnego po wprawianym w ruch drgający, w kierunku stycznym do przesuwu, ciele dolnym. Gdy amplituda prędkości tych drgań była większa od składowej stałej prędkości przesuwu następowało zmniejszenie siły napędu. Badania symulacyjne przeprowadzono w środowisku Matlab-Simulink. W obliczeniach wykorzystano dynamiczne modele tarcia. Uzyskano bardzo dobrą zgodność wyników badań symulacyjnych z wynikami badań doświadczalnych.
EN
In the paper the results of theoretical and experimental analysis of the longitudinal tangential vibration effect on the driving force in sliding motion are presented. In experimental tests the changes of driving force during sliding the upper body on the excited into vibration in tangential direction lower body, were measured. When the amplitude of these vibrations was greater than the constant component of sliding velocity the significant reduction of driving force is obser-ved. The simulation analysis was carried out in the Matlab-Simulink environment. In computations the dynamic models of friction were used. Very good consistency of simulation and experimental results is obtained.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych i analiz symulacyjnych wpływu drgań kontaktowych stycznych wzdłużnych na siłę tarcia i na siłę napędu w ruchu ślizgowym. Stwierdzono, że warunkiem koniecznym zmniejszenia siły napędu niezbędnej do utrzymania ciała w ruchu ślizgowym po podłożu drgającym w kierunku stycznym jest większa amplituda prędkości drgań wzdłużnych niż składowa stała prędkości przesuwu. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab/Simulink. W obliczeniach wykorzystano dynamiczne modele tarcia. Badania doświadczalne przeprowadzono na oryginalnym, własnym stanowisku badawczym. Uzyskano bardzo dobrą zgodność wyników badań symulacyjnych i doświadczalnych.
EN
In the paper the results of theoretical and experimental analyses of the longitudinal contact tangential vibration effect on the friction and driving forces in sliding motion are presented. It was observed that the necessary condition for reduction of driving force which was required for maintain a sliding motion on the base excited into vibration, was that the amplitude of velocity of longitudinal tangential vibration should be greater than the constant component of sliding velocity. The simulation analyses were carried out in Matlab/Simulink environment. The experimental tests were performed on the original, made by authors, experimental stand. Very good consistency of simulation and experimental results was obtained.
12
PL
Nowoczesne ciągniki rolnicze coraz częściej są wyposażane w urządzenia mechaniczne współpracujące z elektronicznymi sterowniki, które są połączone między sobą cyfrową siecią komunikacyjną. Wielofunkcyjność tych układów i dostępność sygnałów pozwoliła na wykorzystanie sygnałów sterujących pracą podzespołów ciągnika do innych celów, między innymi wykorzystuje się je do diagnostyki poszczególnych podzespołów, bieżącej analizy parametrów roboczych oraz ich archiwizacji, czy określenie zmienności tych parametrów w czasie przyszłym. To tego celu wykorzystuję się najnowsze osiągnięcia techniki w zakresie przesyłu danych np. GPS, Wireless, GSM. Analiza w ten sposób z archiwizowanych danych pozwala również na ocenę pracy operatora ciągnika w rzeczywistych warunkach pracy.
EN
More and more frequently modern tractors are equipped with mechanical devices cooperating with electronic controllers, which are connected to each other by a digital communication network. Multifunctionality of these systems and availability of signals allows to use signals controlling the work of tractor subassemblies for different purposes. Among other things they are used to diagnose individual subassemblies, or for current analysis and archiving of working parameters, or determination of variability of these parameters in future. The latest achievements of the data transmission technology including GPS, Wireless, and GMS are used for these purposes. Analysis of data recorded in this way also allows to evaluate tractor operator's work in real work conditions.
13
Content available remote Siła motoryczna wymiany ciepła i masy w wypełnieniu chłodni wentylatorowej
PL
Poniższa praca jest kolejnym krokiem zmierzającym do poznania mechanizmu procesu równoczesnej wymiany ciepła i masy w wypełnieniu chłodni wentylatorowej. W poprzednich artykułach przedstawiono między innymi model matematyczny procesu i wyniki obliczeń numerycznych, pozwalające ocenić wpływ poszczególnych parametrów termodynamicznych na efektywność pracy chłodni.
PL
Praca przedstawia wyniki badań właściwości trakcyjnych ciągnika Case 7250 z ogumieniem standardowym i podwójnym na glebie gliniastej ciężkiej. Stwierdzono poprawę właściwości uciągowych, sprawności trakcyjnej oraz zmniejszenie głębokości koleiny i oporu przetaczania.
EN
The paper presents study rusults of traction properties investigation of Case 7250 tractor on heavy clay soil. Improvment of traction properties, traction efficiency and decrease depth of rut and rolling ressistance proved.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.