Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy rozpatrywane są stochastyczne drgania belki sandwiczowej swobodnie podpartej wywołane stochastyczną siłą poruszającą się ze stałą prędkością. Korzystając z podstawowych technik analitycznych przeprowadzono analizę korelacyjną dla stochastycznych drgań belki. Przedstawiono dla wariancji rozwiązanie częściowo w formie zamkniętej. Rezultatem pracy jest zaprezentowanie wpływu prędkości z jaką porusza się siła na losową charakterystykę drgań, m.in. wariancji przemieszczeń pionowych i obrotu belki sandwiczowej. Wyprowadzono również zależność na dynamiczny współczynnik dla obciążeń stochastycznych.
2
PL
Praca przedstawia rozwiązanie zagadnienia drgań wieloprzęsłowych ciągłych belek pryzmatycznych wywołanych skupioną siłą poruszającą się ze stałą prędkością. Wykorzystując znane rozwiązania dla belki swobodnie podpartej obciążonej siłą ruchomą oraz zmienną w czasie siłą skupioną w punkcie wyznaczono równanie drgań belki wieloprzęsłowej analogicznie do statycznej metody sił, zastępując algebraiczny układ równań zgodności przemieszczeń układem równań całkowych Volterry, podając również procedurę numeryczną ułatwiającą ich rozwiązanie. W pracy zmieszczono przykład obliczeniowy belki trójprzęsłowej.
EN
In this paper authors consider damped and undamped vibrations o multi-span continuous beams, uniform in every span, subjected to a moving constant force. Presented solution is analogical to the static force method, with simply supported beam applied as a primary structure. Instead of set of algebraic force method equations a set of Volterra integral equations is given. A numerical example of three–span beam is presented.
PL
Przedstawiono algorytm oceny bezpieczeństwa belek z materiału sprężysto-plastycznego, poddanych działaniu obciążeń zmiennych. Założono, że zarówno parametry geometryczne i fizyczne konstrukcji, jak i parametry opisujące obciążenie są niepewne. Przyjmując sprężysto-plastyczny zakres pracy konstrukcji i zmienny charakter obciążenia, określono warunki graniczne nośności konstrukcji, wykorzystując teorię przystosowania.
EN
An algorithm for safety estimation of the continuous beams made of an elastic-plastic material due to changing load is presented. It has been assumed, that both the geometrical and physical structure parameters and also the load parameters are uncertain. Taking into account the elastic-plastic range of the structure work and the changing character of the load the limit capacity conditions have been determined based on the shakedown theory.
4
Content available remote Asymptotyczna teoria reprezentacji grup permutacji
EN
The paper presents the spectral analysis of the beam’s vibration with uncertain parameters under a random train of moving forces which forms a filtered Poisson process. It is assumed that natural frequencies of the bridge beam are uncertain and are modelled by fuzzy numbers, random variables or fuzzy random variables. In order to obtain general solutions for the spectral density function of the beam’s response the normal mode dynamic influence function has been introduced. As an example the spectral density functions of a bridge modelled as a simple supported beam are determined.
PL
W pracy zaprezentowano analizę widmową drgań belki o niepewnych parametrach, poddanej działaniu losowej serii ruchomych sił. Siły te tworzą proces Poissona. W analizie przyjęto, że niepewność wielkości częstości własnych można uwzględnić, uznając je za liczby rozmyte, zmienne losowe lub rozmyte zmienne losowe. Wprowadzono dynamiczną funkcję wpływu o charakterze losowo-rozmytym, dzięki której można otrzymać wygodne dla dalszych rozważań i obliczeń numerycznych związki, które określają funkcję gęstości widmowej drgań belki.
6
Content available remote The spectral analysis of a beam under a random train of moving forces
EN
In this paper, the dynamic response of a beam to a random train of moving forces is considered. An analytical technique is developed to determine the spectral density function of the beam's response. The random train of moving forces forms a filtered Poisson process. In order to obtain simpJe algebraic relations for the spectral denisity function of the beam's response, the dynamic influence function has been introduced. As an example the spectral density functions of a bridge modelled as a simply supported beam are determined.
PL
Praca omawia zagadnienie drgań belki obciążonej losową serią ruchomych sił, tworzących proces Poissona. W rozważaniach wykorzystano analizę widmową odpowiedzi układu. Aby uzyskać proste algebraiczne związki, określające funkcję gęstości widmowej drgań belki, wprowadzono dynamiczną funkcję wpływu. W przykładzie numerycznym przedstawiono funkcje gęstości widmowej konstrukcji mostowej, której modelem jest belka swobodnie podparta.
7
Content available remote Spectral response of linear system under Poisson driven pulses
EN
In this paper, the dynamic response of a linear structure to a random train of pulses driven by a Pois-son process is considered. An analytical method is developed to determine spectral density function of the response of the structure. Both stationary and non-stationary vibration problems are considered. To as-sume simple algebraic relations for both cases of response the dynamic influence function has been intro-duced.
PL
Zaprezentowano analizę widmową odpowiedzi układu liniowego obciążonego losową serią impulsów tworzących proces Poissona. Przedstawiono związki opisujące funkcję gęstości widmowej i kowariancję dla różnych funkcji kształtu impulsów. Praca zawiera ogólne rozwią-zania dla funkcji gęstości widmowej w przypadku stacjonarnych i niestacjonarnych drgań układu w postaci związków o prostej budowie, które można wykorzystać w analizie numerycznej.
8
EN
Original algorithm for evaluating the reliability of beam and beam-plate reinforced concrete bridges taking into account chloride corrosion of the reinforcement, random nature of parameters describing the corrosion process as well as geometrical parameters of the cross-section, is presented. Global and local models of corrosion (uniform corrosion, non-uniform corrosion and in-depth corrosion) have been considered. An original algorithm based on joint probability distributions has been elaborated for computing the probability distribution of the corrosion initiation time. The theoretical considerations have been illustrated by a numerical example.
PL
Zaprezentowano oryginalny algorytm oceny niezawodności belkowych i belkowopłytowych mostów żelbetowych z uwzględnieniem chlorkowej korozji stali zbrojeniowej przy założeniu losowego charakteru parametrów charakteryzujących tę korozję oraz parametrów geometrycznych przekroju żelbetowego. Rozpatrzono 3 modele korozji: korozję równomierną, nierównomierną i korozję wgłębną (lokalną). Do obliczenia rozkładów prawdopobieństwa czasu rozpoczęcia korozji, nośności, obciążenia i innych wielkości niezbędnych do wyznaczenia niezawodności zastosowano własny algorytm wykorzystujący łączne rozkłady prawdopodobieństwa. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładem numerycznym.
9
Content available remote Reliability of bridge beams with hybrid cross-sections
EN
Reliability of bridge beams with hybrid cross-sections is considered. The beams made of elastoplastic material and loaded quasistatically are regarded as failure-free. Dead load and the load caused by a tram described by random variables are taken into account. Furthermore, material capacity and the dimensions of the cross-sections are also described by random values. In order to calculate the reliability shakedown, limit conditions are used. Some theoretical considerations and the results obtained are shown.
PL
Sformułowano algorytm umożliwiający probabilistyczną ocenę niezawodności belek mostowych o przekroju hybrydowym z wykorzystaniem rezerwy plastycznej materiału według teorii przystosowania. Uwzględniono losowy charakter wymiarów przekroju, nośności materiałów i obciążenia. Algorytm zilustrowano obliczeniami niezawodności hybrydowych stalowych belek mostowych obciążonych taborem tramwajowym. Podstawowym założeniem teorii przystosowania, w odróżnieniu od teorii nośności granicznej, jest to, że naprężenia resztkowe będące wynikiem odkształceń plastycznych muszą być stałe (niezmienne w czasie), co zapewnia sprężystą pracę konstrukcji poza cyklami obciążeń, w których następuje przystosowanie. Następnie przyjęto przekroje stalowe dwuteowe typu IKSH, dla których granica plastyczności materiału półki jest o tyle większa od granicy plastyczności materiału środnika, że o nośności „sprężystej” przekroju na zginanie decyduje druga z granic. Analizie poddano belki mostowe, zakładając, że działa na nie obciążenie stałe i obciążenie ruchome taborem tramwajowym złożonym z układu sił skupionych. Przyjęto, że wartość obciążenia stałego jest zmienną losową o rozkładzie normalnym, a wartość obciążenia ruchomego – zmienną losową o rozkładzie beta. Przejeżdżające pojazdy zajmują każde z możliwych poło-żeń, dlatego wyznaczając ekstremalne momenty zginające, przyjęto najmniej korzystne poło-żenie względem współrzędnej geometrycznej w sposób deterministyczny. Dynamiczny charakter działającego obciążenia uwzględniono we współczynniku dynamicznym. Nośność układu jest reprezentowana przez momenty graniczne ze względu na nośność „plastyczną” Moi i nośność „sprężystą” Mei. Momenty te są funkcjami parametrów geometrycznych przekroju i granic sprężystości materiału. Charakterystyki probabilistyczne tych momentów są jednoznacznie określone przez ich łączne funkcje gęstości rozkładów prawdopodobieństwa. Jako miarę niezawodności przyjęto prawdopodobieństwo nieprzekroczenia nośności oraz sprzężony z nim wskaźnik niezawodności ß. Prawdopodobieństwo awarii wyznaczono, budując funkcję gęstości rozkładu łącznego obciążenia unormowanego.
PL
Rozpatrzono problem oceny niezawodności belkowych mostów żelbetowych z uwzględnieniem zmniejszenia ich nośności wskutek korozji chlorkowej zbrojenia. Opracowano algorytm obliczeniowy oparty na własnym rozwiązaniu teoretycznym problemu, umożliwiający analizę wpływu różnych parametrów mostu na jego niezawodność.
EN
The problem of estimating the reliability of RC beam bridges with respect to chloride corrosion of reinforcement is considered. An algorithm based on Author's own original theoretical solution of the problem which allows analysing the influence of different bridge parameters on bridge reliability has been elaborated.
EN
In the paper, the deterministic and stochastic approach to the problem of vibrations of a beam with periodically varying geometry under moving load is presented. A new averaged model for the dynamics of the periodic-like beam with a variable cross-section, Mazur-Śniady (2001), is applied. The approach to dynamics of the periodic-like beam assumed in the paper is based on concepts of the tolerance-averaged model by Woźniak (1999). The solution obtained for a single moving force is the basis of solution of stochastic vibrations caused by random train of moving forces.
PL
Deterministyczne i stochastyczne drgania belki o okresowo zmiennej geometrii wywołane ruchomym obciążeniem. W pracy rozpatruje się drgania belki o okresowo zmiennej geometrii wywołane działaniem ruchomych obciążeń. Wykorzystuje się model belko o prawie peridyczne strukturze (Mazur- Śniady, 2001), otrzymany metodą uśredniania tolerancyjnego (Woźniak, 1999). Podano rozwiązanie zagadnienia drgań belki o okresowo zmiennej sztywności wywołanych poruszającą się ze stałą prędkością siłą skupioną. Powyższe rozwiązanie wykorzystano wyznaczając probabilistyczne charakterystyki przemieszczeń belki obciążonej losowym ciągiem ruchomych sił skupionych.
12
Content available remote Sensitivity analysis of the bar structures reliability
EN
In the paper certain theoretical basis and practical approach for design sensitivity analysis of bar structure's reliability under a special type of excitation are presented. The analysis is carried out for the plane bar structures made of linearly elastic material. It is assumed that the structure's physical and geometrical parameters are deterministic variables and a non-Gaussian stochastic process describes the load. Examples for a beam loaded by a stream of moving random forces are presented.
13
Content available remote Wrażliwość projektowania drgań mostu żelbetowego poddanego działaniu pojazdu
EN
The sensitivity analysis of the vibrations of a single span bridge due to moving load with constant velocity is considered. The vehicle is modelled as a linear discrete (four degrees of freedom) mass-spring-damper system. The effect of the quantity b (bottom width of the bridge beam) on the beam's deflection is showed.
14
Content available remote Stochtyczny rezonans przejściowy konstrukcji wzbudzanej maszyną wirową
EN
The problem of the transient resonance in the stochastic formulation has been considered. After introducing new variables and applying the Ito differentiation formula a set or differential equations for finding the probabilistic moments of the system response have been obtained. The approach is illustrated by calculating the probabilistic moments of the displacements of concrete foundation excited by a vibrating machine.
15
EN
The influence of vehicle speed and some structural parameters of a highway bridge on its dynamic response to traffic flow is studied. It has been assumed that each vehicle is modelled by one or several point forces, which are moving along the bridge at random velocities and their arrivals constitute a Poisson stochastic process. Because of non-normality of the loading (input) process, the response of the bridge is described as well by a non-normal stochastic process, too. That is the reason why the higher-order statistical moments of the response of bridge's beam are required. The model assumed for the load takes also into account various types of vehicles in a traffic flow.
PL
Rozpatruje się wpływ zmian prędkości pojazdów i niektórych parametrów konstrukcji na odpowiedź mostu drogowego obciążonego ruchem drogowym. Założono, że każdy pojazd modelowany jest jedną lub kilkoma siłami skupionymi, które poruszają się po moście z losowymi prędkościami a chwile pojawienie się pojazdów na moście tworzą stochastyczny proces Poissona. Ze względu na fakt, że proces obciążenia nie jest procesem o rozkładzie normalnym, również odpowiedź mostu jest opisana procesem o rozkładzie prawdopodobieństwa innym niż rozkład normalny. To powoduje, że do opisu odpowiedzi mostu pożądane są momenty statyczne wyższych rzędów. W przyjętym modelu obciążenia uwzględniono również fakt, że w ruchu drogowym mogą występować różne typy pojazdów.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.