Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  izolator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper brings analyses of electromagnetic conditions around conductor clamp of ceramic insulator used in medium voltage networks with covered conductors. The objective of the analyses performed was to investigate the reasons of frequent damages of conductor clamps, covered conductors' insulation or the conductors themselves in the area of the conductor clamp. The analyses were performed on an insulator made by one of commercial manufacturers of electrical equipment using the Opera Vector Fields program tool, which uses 3D finite elements method. The paper also includes a description of comparisons of conditions for various materials of conductor clamps with the same shape. For all the examples investigated, it also contains the distributions of electric field in the insulator and its surroundings, as well as eddy currents in the nearby metal parts. Thus, the importance of adequate selection of materials of conductor clamps is demonstrated, since inadequate selection can due to electrical burden lead to serious damage. On the basis of the results obtained a technical solution that reduces possibility of damage is proposed.
PL
W pracy przedstawiono analizy warunków elektromagnetycznych wokół zacisku przewodu izolatora ceramicznego stosowanego w sieciach średniego napięcia z osłoniętymi przewodnikami. Celem przeprowadzonych analiz było zbadanie przyczyn częstych uszkodzeń zacisków przewodów, pokrycia izolacji przewodów lub samych przewodów w obszarze zacisku przewodu. Analizy przeprowadzono na izolatorze wykonanym przez jednego z komercyjnych producentów sprzętu elektrycznego za pomocą programu Opera Vector Fields, wykorzystującego metodę elementów skończonych 3D. Artykuł zawiera również opis porównań warunków dla różnych materiałów zacisków przewodnika o tym samym kształcie. Dla wszystkich zbadanych przykładów zawiera również rozkłady pola elektrycznego w izolatorze i jego otoczeniu, a także prądy wirowe w pobliskich częściach metalowych. W związku z tym wykazano znaczenie odpowiedniego doboru materiałów na zaciski przewodów, ponieważ nieodpowiedni wybór może ze względu na obciążenie elektryczne prowadzić do poważnych uszkodzeń. Na podstawie uzyskanych wyników zaproponowano rozwiązanie techniczne, które ogranicza możliwość uszkodzenia.
EN
This paper describes a methodology that was developed for the prediction of the critical flashover voltage of polluted insulators under sec and rain conditions least squares support vector machines (LS-SVM) optimization. The methodology uses as input variable characteristics of the insulator such as diameter, height, creepage distance, and the number of elements on a chain of insulators. The estimation of the flashover performance of polluted insulators is based on field experience and laboratory tests are invaluable as they significantly reduce the time and labour involved in insulator design and selection. The majority of the variables to be predicted are dependent upon several independent variables. The results from this work are useful to predict the contamination severity, critical flashover voltage as a function of contamination severity, arc length, and especially to predict the flashover voltage. The validity of the approach was examined by testing several insulators with different geometries. A comparison with the Grouping Multi-Duolateration Localization (GMDL) method proves the accuracy and goodness of LS-SVM. Moreover LS-SVMs give a good estimation of results which are validated by experimental tests.
EN
The flashover of pollution, observed on the insulators used in high voltage transmission, is one of the most important power transmission stakes. It is a very complex problem due to several factors including the modelling difficulties of complex shapes of insulators, different pollution densities at different regions, non-homogeneous pollution distribution on the insulator surface and unknown effect of humidity on the pollution. In the literature, some static and dynamic models have been developed by making some assumptions and omissions to predict the flashover voltages of polluted insulators. This paper aims to experimentally analyse the flashover process and simulation of the distributions of the potential and the electric field under 50 Hz applied voltage on a real model simulating the 175CTV outdoor insulators largely used by the Algerian Company of Electricity and Gas (SONELGAZ). This real model is studied under non-polluted (distilled water), and polluted (distilled water and sand) environments. The simulations were carried out by using the COMSOL multiphysics software. This program uses the finite element method to solve the partial differential equations that describe the field. Experimental results made in the laboratory and simulation results are original and found to be congruent.
4
Content available remote Wyniki badania OSL izolatorów LSP-24
PL
Po raz pierwszy podjęto próbę wykorzystania zjawisk luminescencyjnych OSL do badań izolatorów porcelanowych stosowanych w elektroenergetyce, a dokładniej rzecz ujmując wykorzystano metodę Optycznie Stymulowanej Luminescencji (OSL). Rezultaty tych pomiarów przedstawiono w treści niniejszego artykułu. Omówiono również mechanizm powstawania zjawiska OSL oraz przyjętą metodykę badań, a także scharakteryzowano materiał badawczy czyli porcelanę elektrotechniczną stosowaną do produkcji izolatorów LSP-24.
EN
For the first time luminescence phenomena were used to studies porcelain insulators used in power systems, more precisely Optically Stimulated Luminescence (OSL) method was applied. The results of these measurements are presented in this article. It also discusses the mechanism of OSL phenomenon and the methodology of research as well as research material that is an electrical porcelain which is used in the production process of LSP-24 insulators.
EN
Flashover of polluted insulators has been the subject of many experimental and numerical research papers. Several mathematical models of flashover voltage have been proposed in terms of current, discharge length, electrolyte length and resistivity. However, there is no model as yet based on the geometric factors of the electrolyte channel-such as width and depth-and the interaction between them. Furthermore, as very few research papers have been published about discharge elongation in the presence of a metal object between the electrodes, the aim of the present work is to model flashover voltage in the presence of a metal plate, dipped in electrolyte or placed on its surface. Two mathematical models were obtained using response surface modeling and they were used in the analysis of the effect of geometric factors on the flashover discharge.
6
Content available remote Wytrzymałość elektryczna izolatora rurowego o modyfikowanej powierzchni
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów wytrzymałości elektrycznej izolatorów rurowych o modyfikowanej powierzchni wewnętrznej. Zarejestrowano obrazy wyładowań podczas prób napięciem impulsowym i wykonano pomiary intensywności wyładowań niezupełnych. Stwierdzono, że pokrycie powierzchni wewnętrznej izolatora zwiększa jego napięcie przeskoku przy próbach napięciem udarowym, umożliwia ujednolicenie rozkładu pola elektrycznego i sterowanie miejscem występowania wyładowań powierzchniowych.
EN
The results of the electrical strength of tube insulators with modified inside surface, were shown. The surface discharges during impulse voltage tests were recorded and measurements of partial discharge intensity, were carried out. It was found that the covering the inside surface of insulators increases flashover voltage by lightning impulse voltage tests, allows for unification of electric field distribution and control the place of surface discharges.
PL
Artykuł przedstawia opis urządzeń wykorzystywanych do monitorowania stanu przepustów transformatorowych. Przedstawione zostały układy pomiarowe, wykorzystywane do określania stanu przepustów, oraz metody pomiarowe, takie jak metoda współczynnika strat dielektrycznych, spektroskopia częstotliwościowa oraz metoda emisji akustycznej. Przedstawiony został opis układów monitorowania stanu przepustów transformatorów, opracowanych przez producentów takich, jak: Omicron, Qualitrol, Doble Engineering Company oraz Mikronika.
EN
The article presents a description of devices used for monitoring the condition of transformer bushings. There were presented the measurement systems used to determine the condition of bushings and measurement methods such as the method of dielectric losses, frequency spectroscopy and acoustic emission method. There was presented a description of monitoring systems used to determine the condition of transformer bushings, developed by manufacturers such as Omicron, Qualitrol, Doble Engineering Company and Mikronika.
8
Content available remote Monolityczny izolator wsporczy z kompozytu ceramicznopolimerowego
PL
Przestawiono konstrukcję i podstawowe parametry eksploatacyjne monolitycznego izolatora wsporczego wykonanego z kompozytu ceramiczno-polimerowego (polimerobetonu) według nowatorskiej technologii promieniowego formowania wirowego. Omówiono wyniki wybranych testów elektrycznych i mechanicznych, przewidzianych w zakresie badań konstruktorskich oraz prac technologicznych, nowego typu izolatora przeznaczonego do pracy w warunkach napowietrznych. Na podstawie analizy dotychczasowych wyników badań prognozuje się, że opracowana nowatorska konstrukcja i technologia wytwarzania, w najbliższej perspektywie, pozwoli na uruchomienie produkcji monolitycznych izolatorów z kompozytu ceramiczno-polimerowego. W pierwszym etapie przewidziano produkcję izolatorów stacyjnych (wnętrzowych i napowietrznych), a w niedalekiej przyszłości również wsporczych oraz wiszących izolatorów do napowietrznych linii elektroenergetycznych.
EN
This paper presents the construction and the basic performance parameters of the monolithic insulator made of ceramic-polymeric composite (polymer concrete) based according to innovative technology of radial vortex forming. The chosen electrical and mechanical tests' results for the new type of insulator designed to operate in overhead conditions provided for the study and technological work were presented. By analysis of the received results is predicted to introduce the monolithic insulator made of ceramic-polymeric composite made on proposed method soon. In the first stage of the work will be production of the envisaged substation insulators (operate in indoor and overhead conditions), and the next steps will be post-insulators, and string insulators for overhead lines.
EN
A double direction isolator based on a stratified antiferromagnetic-dielectric structure is proposed in the paper. Frequency dependence of the reflection coefficient on the incident angle and the anisotropy axis orientation is investigated analytically as the key feature of the isolator. Instead of well-known Faraday effect, we use strongly nonlinear frequency dispersion of the structure response to achieve desired non-reciprocal performance. It is shown that proposed isolator provides directional isolation of the incident plane wave at two frequencies of 0.55 THz and 1.65 THz with the half-power level bandwidths of 0.16 THz and 0.22 THz, respectively. Tuning of the isolator operating frequencies is the second issue solved in the paper. Frequency tuning is realized by a changing of external magnetic field. Both fine and broadband frequency tuning are demonstrated.
PL
Dwukierunkowy izolator pracujący w paśmie terahercowym, wykorzystujący antyferromagnetyczne, warstwowe struktury dielektryczne, przedstawiony jest w artykule. Charakterystyka częstotliwościowa współczynnika odbicia w zależności od kąta padania fali i orientacji osi anizotropii została przeanalizowana jako podstawowy parametr izolatora. Zamiast dobrze znanego efektu Faradaya wykorzystano fakt silnego rozproszenia częstotliwości odpowiedzi do analizy zachowania struktury izolatora. Wykazano, że proponowany izolator zapewnia izolację kierunkową dla dwóch częstotliwości 0,55 THz i 1,65 THz przy szerokości pasma 0,16 THz i 0,22 THz odpowiadającej mocy połówkowej. Przestrajanie częstotliwości pracy izolatora jest drugim zagadnieniem analizowanym w tej pracy. Przestrajanie częstotliwości pracy realizowane jest za pomocą zewnętrznego pola magnetycznego. Przedstawione zostały charakterystyki przestrajania izolatora.
PL
Artykuł opisuje zastosowanie zjawiska termoluminescencji w nowatorskich badaniach nad porcelaną elektrotechniczną. Porcelana używana jest do produkcji izolatorów energetycznych stosowanych w energetyce. W badaniach wykorzystano izolatory liniowe stojące do 24kV. Pomiary wykonane zostały przy użyciu filtru optycznego, mającego na celu eliminację zbędnego promieniowania termicznego tła. Wyniki pomiarów próbek pobranych z eksploatowanego i nowego izolatora przedstawiono w postaci krzywych termoluminescencji.
EN
This article describes the use of thermoluminescence phenomenon in innovative researches of electroceramics. Porcelain is used in the production of electrical insulators exploited in Energetic. The study used the line insulators for 24 kV. The measurements were made with optical filter which is eliminating the thermal radiation background. The results of measurements of samples taken from the exploited and the new insulators are presented in the form of thermoluminescence curves.
PL
W referacie przedstawiono model odcinka sieci trakcyjnej z uszynieniami grupowymi w układzie otwartym przy uwzględnieniu wymuszenia o kształcie 8/20 μs dla udaru prądowego i 1,2/50 μs dla udaru napięciowego. Do analizy przyjęto 54 sekcje uszynienia grupowego. W tym celu opracowano modele poszczególnych elementów układu: sieć trakcyjna, sieć szynowa, słup, izolator, odgromnik, udar. Zaprezentowano możliwości symulacji przy zastosowaniu programu LTspice i wykazano celowość podejmowania problemu ochrony przepięciowej sieci trakcyjnych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Przedstawiono wyniki modelowania impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi, które stanowią poważne zagrożenie dla pracy elektronicznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjnych. Rozeznane możliwości programu symulacyjnego z zastosowaniem przedstawionych modeli elementów sieci trakcyjnych mają charakter poznawczy i zostaną wykorzystane do dalszej analizy i oceny zagrożenia układów zasilających urządzenia srk powodowanych zwarciami i przepięciami pochodzenia atmosferycznego. Otrzymane wyniki symulacji komputerowych mogą stanowić narzędzie wspomagające pomiary i projektowanie ochrony przepięciowej.
EN
In the paper I spoke components of the model describing the accepted to the analysis system of the traction wires net with the group connection to the rail in an open system at an extortion current 8/20 µs and voltage's 1.2/50 µs. To the analysis, one section of the group connection to the rail containing 54 fragments was taken into account. For this purpose models of particular elements in the lay-out were worked out: contact line, rail return, tower, insulator, surge. I represented possibilities of the simulation at the utilization of the programme LTspice and I based the necessity of the treat of the problem of the lightning protection efficiency of railways devices. Analysed possibilities of the programme have the cognitive character and will be put-upon to further analysis and estimations of the threat of feeding parley of the rts devices caused by surges of the atmospherical origin. The results of the presented analysis that a credible simulation of the overvoltage protection can be used to choose adequate models of elements and a correct parameters estimation of the measurement and analysis.
13
Content available remote Wykorzystanie techniki fotograficznej w diagnostyce izolatorów liniowych
PL
Obszar tematyczny artykułu dotyczy określenia możliwości i wskazania zakresu zastosowania techniki fotograficznej w diagnostyce izolatorów liniowych. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów promieniowania optycznego emitowanego przez wyładowania niezupełne (WNZ) generowane na modelu izolatora przepustowego, który był umieszczony w powietrzu. Zdjęcia zostały wykonane za pomocą profesjonalnego aparatu, co pozwoliło na rejestrację promieniowania optycznego w zakresie od 420 nm do 780 nm.
EN
The subject area of the paper concerns determination of possibility and application scope suggestion for the photographic technique in the linear isolators diagnosis. Measurements results of the optical radiation emitted by partial discharges (PDs) generated on a model of the bushing isolator, which was placed in the air, are presented in the paper. Pictures were taken using a professional camera which allowed the optical spectra of registration of optical radiation in the range of 420 nm to 780 nm.
EN
This paper presents the flashover performance of three different insulators by using different test method. The results show that the influence of test method on the flashover performance of polluted insulators is significant. The average flashover voltage Uav obtained by evenraising the voltage method is 6.2% to 10.7% higher than the 50% breakdown voltage U50 obtained by the up-and-down method. The results also reveal a slight difference of pollution exponents obtained by different method which analyzed theoretically based on the Obenaus model.
PL
W artykule przedstawiono porównanie odporności trzech typów izolatorów na zjawisko przeskoku, przy pomocy różnych metod badawczych. Wykazano duży wpływ rodzaju zastosowanej metody na wynik analizy przy występujących zanieczyszczeniach. Stwierdzono także różnice w znaczeniu zanieczyszczeń w modelu, w zależności od metody.
15
Content available remote Wykorzystanie programu CST do obliczeń i analizy rozkładu pola elektrycznego
PL
W artykule przedstawiono proces dyskretyzacji modelowanej przestrzeni oraz sposób transformacji równań Maxwella do postaci dyskretnej zastosowany w programie CST STUDIO SUITE®. Uzyskane w wyniki obliczeń potencjału elektrycznego i rozkładu natężenia pola w otoczeniu kropel wody na powierzchni materiałów o różnej hydrofobowości wykazują dużą zbieżność z pomiarami oraz użyteczność oprogramowania CST do modelowania mikro-efektów na powierzchni izolatorów.
EN
The process of modelled space discretization and the method of transformation of Maxwell equations to their discrete counterparts applied in CST STUDIO SUITE® has been described in the article. The calculation results of electric potential and field distribution in the proximity of water droplets placed on materials of different hydrophobicity show a high convergence to the measurements and usability of CST software for model ling of micro-effects on surface of insulators.
PL
Zaawansowane symulacje komputerowe są bardzo pomocnym narzędziem przy projektowaniu urządzeń elektrycznych i procesu ich wytwarzania. W artykule opisano zastosowanie obliczeń komputerowych do analizy i optymalizacji wybranych etapów procesu wytwarzania papierowo-żywicznych izolatorów przepustowych i kompozytowych izolatorów liniowych, takich jak suszenie papieru, utwardzanie żywicy i wulkanizacja silikonu. Omówiono również zastosowanie symulacji komputerowych do analizy wytrzymałościowej papierowo-żywicznego izolatora przepustowego poddanego obciążeniu sejsmicznemu.
EN
The advanced computer simulations are valuable tool in development of electrical apparatus and their manufacturing process. This paper presents application of numerical calculations to analysis and optimization of selected steps of the manufacturing process of the epoxy-paper bushings and composite insulators, such as paper drying process, epoxy curing and silicone molding. The application of computer simulations to mechanical analysis of the dry bushing exposed to seismic load is also shown.
PL
W artykule zaprezentowane zostały wyniki analizy awaryjności izolatorów eksploatowanych w sieciach średniego napięcia. Analiza powyższa oparta była na danych uzyskanych z energetyki zawodowej. Przedstawiono statystyki awaryjności izolatorów z 10 lat pracy sieci. Przeprowadzono weryfikację przyczyn awarii oraz sezonowej zmienności częstości uszkodzeń. Dokonano analizy czasu trwania odnowy, czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców oraz wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców w wyniku awarii. Podjęto próbę identyfikacji modelu probabilistycznego, a także obliczenia niezawodnościowych wskaźników eksploatacyjnych izolatorów. Całość analizy przeprowadzona została rozłącznie dla różnych, najczęściej stosowanych typów izolatorów SN. Weryfikacji parametrycznej i nieparametrycznej dokonano przy pomocy pakietu Statistica.
EN
The article presented the results of analysis of the failure of insulators used in medium voltage network. The analysis above was based on data obtained from professional power engineering. Presented insulators unreliability statistics from 10 years of the network operation. Was done verification causes of failures and seasonal variability of the incidence of damage. In paper have been made an analysis of the time of renew, time of break in the supply of customers and value of undelivered electricity to customers as a result of failure. In paper have been made an attempt to identify a probability model and calculate the reliability indicators of operation insulators. The whole analysis was carried out separately for various, mostly used MV insulators. Parametric and nonparametric verification made using the Statistica package.
PL
Tematyka artykułu dotyczy określenia możliwości i wskazania zakresu zastosowania w diagnostyce izolatorów liniowych kamery rejestrującej promieniowanie ultrafioletowe. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów promieniowania ultrafioletowego emitowanego przez wyładowania niezupełne powierzchniowe (WNZP) generowane na modelu izolatora wsporczego umieszczonego w powietrzu. Rejestracje wykonano przy wykorzystaniu profesjonalnej kamery UVollé firmy OFIL umożliwiającej wykonywanie pomiarów promieniowania ultrafioletowego w zakresie od 250 nm do 280 nm.
EN
The scope of this paper considers possibility determination and application area indication of a camera for ultraviolet radiation recording in diagnosis of linear insulators. Measurements results of ultraviolet radiation emitted by surface partial discharges (SPDs) generated on a post insulator mounted in the air are presented in the paper. Recording was performed by use of a professional UVollé camera by the firm OFIL which enables for ultraviolet radiation measurement in the range from 250 nm to 280 nm.
19
Content available remote A Method to Estimate Leakage Current of Polluted Insulators
EN
The effects of the applied voltage(U), equivalent salt deposit density (�PESDD) and relative humidity density(RH) on the leakage current (LC) are studied based on the least squares algorithm (LSA) in this study. Experiments' results show that, the maximal amplitude of LC Ih increases with the increase of �PESDD by an power function with a positive index 0.451, while increases with the increase of both U and RH by an exponential function with a positive index 0.017 for U and 9.751 for RH. The result can be used to evaluate the pollution condition of insulators based on LC.
PL
Zbadano prąd upływu zabrudzonych izolatorów uwzględniając przyłożone napięcie, względne zasolenia i względna wilgotność. Stwierdzono, że prąd upływu rośnie wraz z zasoleniem ze współczynnikiem potęgowym 0.45.
PL
W artykule przedstawione zostały wybrane przebiegi napięć w kolejowej siecitrakcyjnej o napięciu znamionowym 3kV. Przebiegi zarejestrowane zostały podczas jazdy pociągu EN-57 z czoperowym układem napędowym oraz podczas postoju pojazdu. Przedstawiono wpływ pobieranego prądu przez pojazd szynowy na chwilowe wartości napięcia w kolejowej sieci zasilającej. Szczególną uwagę zwrócono na przebiegi prądu i napięcia zasilania pojazdu podczas przejazdu pod izolatorem dzielącym odcinki zasilania. Jest to bardzo niebezpieczny moment podczas jazdy pociągu, gdyż pojawiające się przepięcia i udary prądu negatywnie oddziaływają na sieć oraz na przekształtnik pojazdu.
EN
In the article, selected waveforms of the traction network voltage were introduced. The measurements were performed on train type EN-57. The nominal voltage network was 3kV and the waveforms were recorded during train operation and during stop. The influence of train power supply current to the voltage network was described in attached measurements. The tested train was equipped to DC drives with chopper currents regulators. The main aim of the article are descriptions of overvoltages and current surges during train operation at the power supplies section border, when train pantograph runs through the insulator, this is very dangerous moment of train operation. Appear overvoltages and current surges has negative influence to railway network and to train power converters.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.