Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 285

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  report
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
1
Content available remote Stan rozwoju energii geotermalnej w Polsce w latach 2015-2019
PL
Raport ten przedstawia stan rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce w latach 2015-2019. Jest on aktualizacją poprzedniego raportu za lata 2010-2014, przedstawionego na Światowym Kongresie Geotermalnym w 2015 roku (Kępińska 2015).
PL
Europejska Rada ds. Recyklingu Papieru (European Paper Recycling Council – EPRC) została powołana w listopadzie 2000 r. jako własna inicjatywa branży, aby monitorować postępy w osiąganiu wyższych celów w zakresie recyklingu papieru. Cele te są określone w Europejskiej deklaracji w sprawie recyklingu papieru, opublikowanej po raz pierwszy w 2000 r. i od tego czasu odnawianej co pięć lat. Obecny cel, określony w deklaracji na lata 2016-2020, to 74%.
3
Content available Land Assessment Techniques
EN
An assessment report may involve the assessment of unimproved land (the land that is developed for agricultural or development purposes), the land that constitutes a site (land set up and ready to be used for a specific purpose) or the land component of a built property. In each of these cases, the Valuer must describe and analyze the land in question. A description of a land or site is a detailed list that includes: legal description, other titles and information on the physical characteristics of the land. In the land or site analysis, this information is carefully studied in relation to the neighborhood characteristics that influence the usefulness and tenacity of the land or site are useful in determining the best use (considered as free) and in estimating the value of the land.
PL
Raport oceniający grunt może obejmować ocenę nieulepszonych gruntów (gruntów zagospodarowanych pod cele rolnicze lub rozwojowe), gruntów stanowiących teren (gruntów utworzonych i gotowych do wykorzystania w określonym celu) lub części gruntu zabudowanego własność. W każdym z tych przypadków Valuer musi opisać i przeanalizować dany grunt. Opis gruntu lub terenu to szczegółowa lista, która obejmuje: opis prawny, inne tytuły i informacje o fizycznych cechach gruntu. W analizie terenu lub terenu informacje te są dokładnie badane w odniesieniu do cech sąsiedztwa, które wpływają na użyteczność i trwałość gruntu lub terenu, są przydatne w określaniu najlepszego wykorzystania (uznanego za bezpłatne) i szacowaniu wartości terenu.
PL
Budowa słynnego już szybu #Grzegorz idzie pełną parą. W artykule przedstawiamy kolejne prace, które są związane z jego powstawaniem – tym razem dotyczące hydroizolacji. Poprzednie raporty z budowy szybu zostały zamieszczone w „Inżynierii Górniczej” w numerach: 2-3/18 (s. 47-48), 4/18 (s. 60-62), 1/19 (s. 48-52), 2-3/19 (s. 50-52).
PL
W artykule przedstawiono kolejną część raportu z budowy szybu Grzegorz. Prezentowany fragment dotyczy obudowy panelowej do głębokości 20 m i wlotu do lunety podsadzkowej. Poprzednie części raportu ukazały się w „Inżynierii Górniczej” w numerach 2-3/18 (s. 47-48) i 4/18 (s. 60-62).
PL
W artykule przedstawiono kolejną część raportu z budowy szybu Grzegorz – tym razem dotyczącą maszyn wyciągowych. Poprzednie części są dostępne w numerach „Inżynierii Górniczej”: 2-3/18 (s. 47-48), 4/18 (s. 60-62), 1/19 (s. 48-52).
EN
The access to information is becoming a key issue for efficient management and building of competitive advantage of enterprises. The managerial staff is looking for tools supporting the decision-making process. The dashboard is a specific type of a report outlining the most important information and indicators related to the goals of the company. It is a method for imaging and presenting data, including business data. Therefore, such tools are included in the Business Intelligence information systems. The purpose of the article was to collect information on the use of dashboard in mining companies by the managerial staff. For this purpose, a questionnaire was used by the authors.
PL
Dostęp do informacji staje się obecnie kluczową kwestią dla sprawnego zarządzania i budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Kadra menedżerska poszukuje wsparcia narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji. W tym celu wykorzystywane są dashboards. Dashboard jest specyficznym rodzajem raportu przedstawiającym najważniejsze informacje i wskaźniki powiązane z celami organizacji. Jest sposobem obrazowania i prezentacji danych, w tym danych biznesowych, dlatego też narzędzia te wchodzą w skład systemów informatycznych klasy Business Intelligence.
PL
W artykule przedstawiono raport z budowy szybu Grzegorz dotyczący wieży górniczej i wyciągów szybowych. Pierwsza część raportu o instalacji mrożeniowej została opublikowana w numerze 2-3/18 „Inżynierii Górniczej” (s. 47-49).
PL
Szyb „Grzegorz” będzie docelowo szybem wentylacyjno-wdechowym, zjazdowo-materiałowym. Będzie miał przekrój kołowy o średnicy ø 7,5 m w świetle obudowy szybu (powierzchnia przekroju poprzecznego 44,16 m2). Projektowana rzędna zrębu szybu wynosi +258,0 m n.p.m., natomiast głębokość − 870,0 m.
PL
Omówiono wymagania efektywności energetycznej instalacji elektrycznych opartych na Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE oraz Ustawie o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.
EN
Requirements of energetic effectiveness of electrical installations based on Directive of the European Parliament and energetic effectiveness law dated on May 2016 are covered in the article.
PL
Od 1 października 2016 r. obowiązuje nowa ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. Jest to realizacja dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE), która weszła w życie w grudniu 2012 r. Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. w rozdziale 5. wprowadziła obowiązek m.in. przeprowadzenia audytów energetycznych przedsiębiorstw. Artykuł przedstawia najważniejsze postanowienia prawne w tej dziedzinie. Pokazuje, na co zwrócić uwagę przy analizie stanu aktualnego przedsiębiorstwa oraz przedstawia efektywne metody przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.
EN
The Energy Efficiency Act of May 20th, 2016 has been in effect since October 1st, 2016. This is the implementation of The Energy Efficiency Directive (2012/27/EU) which has been adopted in December 2012. The Energy Efficiency Act of May 20th in its 5th chapter introduces the obligation for enterprises to conduct energy audits. The article describes the most important legal regulations in this field. It shows what to pay attention to during the analysis of the current state of a company and presents efficient methods of conducting an energy audit of a company.
PL
Komisja Europejska przedstawiła w listopadzie 2017 r. trzecie sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej, stanowiące podsumowanie postępów osiągniętych w mijającym roku oraz planów na kolejne miesiące.
15
Content available Wyniki branży budowlanej poniżej oczekiwań
PL
Według firmy badawczej PMR, rok 2015 na rynku budowlanym zakończył się realnym wzrostem o ok. 4% rok do roku, wobec wstępnie szacowanego przez GUS wzrostu o 2,8%. Wyższą niż oficjalna dynamikę rynku w 2015 r. sugeruje także ponad 10-procentowa dynamika zagregowanych przychodów 30 firm wykonawczych notowanych na GPW.
EN
The construction industry expanded at a year-on-year real growth rate of approximately 4% in 2015, according to PMR, as against the preliminary GUS estimate of 2.8%. Stronger-than-official growth of the market in 2015 is also suggested by an increase of over 10% in the aggregated revenue generated by 30 construction contracts whose shares are listed on the WSE.
16
Content available Tech-Bud 2015
PL
W dniach 21–23 października 2015 r. odbyła się w Krakowie II Konferencja Naukowo-Techniczna Tech-Bud 2015, której organizatorem był Małopolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Tematyka konferencji obejmowała nowoczesne rozwiązania projektowe i materiałowo-technologiczne, stosowane we współczesnych polskich realizacjach budowlanych.
EN
On 21-23 October 2015, the 2nd Conference on Science and Technology "Tech-Bud 2015" was held in Kraków, which was organized by the Małopolska Branch of the Polish Association of Construction Engineers and technicians. The conference covered state-of-the-art design solutions as well as material and production solutions applied in current Polish construction projects.
17
Content available remote Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2016
PL
Głównym przesłaniem Szkoły Górnictwa Odkrywkowego jest przekazywanie najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiana doświadczeń w celu wypracowania tzw. dobrych praktyk w górnictwie.
EN
The main message of the School of Opencast Mining is to disseminate the latest knowledge on practical aspects of opencast mining and exchange of experience in order to develop good practices within the mining industry.
18
Content available Poziom optymizmu branży budowlanej zmalał
PL
Wprawdzie w 2016 r. poziom optymizmu w branży budowlanej wyraźnie się obniżył, jednak w dalszym ciągu pozostaje on na przyzwoitym poziomie, głównie z uwagi na wysokie oczekiwania względem roku 2017. Firmy budowlane zdają sobie sprawę, że obecne spowolnienie jest przejściową korektą techniczną, która prędzej czy później przerodzi się w fazę intensywnego wydatkowania środków unijnych.
19
Content available Polska Fundacja Technik Bezwykopowych w 2015 r.
PL
Zarząd Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych (Polish Foundation for Trenchless Technologies – PFTT) przedstawił sprawozdanie z działalności Fundacji w 2015 r. Posiedzenie rady Fundacji odbyło się 15 marca 2016 r. na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.
PL
9–11 grudnia 2015 r. w hotelu Mercure Kasprowy Zakopane odbyła się 14. edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym.
EN
On 9-11 December 2015, the 14th edition of the National Science and Technology Conference "Modern technologies and management systems in rail transport" was held in Mercure Kasprowy Zakopane Hotel.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.