Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 232

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available remote Kompaktowany ("ciężki") tripolifosforan sodu
PL
Badano kompaktowany tripolifosforan sodu (TPFS), stosowany jako komponent syntetycznych środków czyszczących, w tym nowoczesnych środków do prania typu compact. Wyniki badań wskazały, że dodatek wody do TPFS przyczynił się do jego hydratacji i zmian właściwości reologicznych. Ponadto, punktowe wywieranie wysokich ciśnień podczas kompaktowania spowodowało przemieszczanie się ziaren TPFS oraz ich deformację, co umożliwiło osiągnięcie wyrobu o dużej gęstości. Po przekroczeniu granicy plastyczności kompaktowanego materiału następowało kruszenie ziaren, co powodowało dalsze zwiększenie gęstości ich ułożenia. Z kolei wprowadzenie do kompaktora materiału o niejednorodnym uziarnieniu spowodowało niemonomodalny rozkład porów w otrzymanym tripolifosforanie sodu. Uzyskany w wyniku procesu kompaktowania TPFS miał dwukrotnie większą gęstość nasypową.
EN
Com. compacted Na3PO4 was studied for bulk d., crystal structure, grain size distribution, sp. surface and porosity. The studied product showed twice higher bulk d. than the uncompacted one.
EN
Pig slurry is classified as a natural liquid fertilizer, which is a heterogeneous mixture of urine, faeces, remnants of feed and technological water, used to remove excrement and maintain the hygiene of livestock housing. The storage and distribution of pig slurry on farmland affect the environment as they are associated with, among others, the emission of various types of gaseous pollutants, mainly CH4, CO2, N2O, NH3, H2S, and other odorants. Methane (CH4), carbon dioxide (CO2) and nitrous oxide (N2O) are greenhouse gases (GHGs) which contribute to climate change by increasing the greenhouse effect. Ammonia (NH3) and hydrogen sulfide (H2S) are malodorous gases responsible for the occurrence of odour nuisance which, due to their toxicity, may endanger the health and lives of humans and animals. NH3 also influences the increase of atmosphere and soil acidification. The article presents the environmental impact of greenhouse gases and odorous compounds emitted from pig slurry. Key gaseous atmospheric pollutants such as NH3, H2S, CH4, CO2 and N2O have been characterized. Furthermore, methods to reduce the emission of odours and GHGs from pig slurry during its storage and agricultural usage have been discussed.
EN
Animal blood plasma contains ~91% water and requires concentration prior to it been dried. Our studies concerned the suitability of membrane technology. The efficiency of the investigated filtration process for membranes was stable over time, and displayed no tendency to clog. The protein level in obtained filtrates ranged from 0.15-0.26%. Increased content of protein in the concentrate is a function of the degree of plasma concentration. For the raw material containing 6.05% proteins, with 2.3 times the concentration, it was 13.84% and with 3 times the concentration, it was 18.24%. The filtration efficiency increases with the temperature of the process but decreases with increased levels of concentration. For both of the investigated membranes the permeability was similar; however, the 0.07 μm membrane had higher filtration efficiency by an average of 30%.
PL
Plazma krwi zwierzęcej zawiera ok. 91% wody, dlatego wymaga zatężenia przed właściwym suszeniem. Przedstawione wyniki badań wykazały przydatność technik membranowych. Zawartość białka we wszystkich otrzymanych filtratach wynosiła od 0,15 do 0,26%, niezależnie od jego stężenia w plazmie. Stężenie białka w koncentracie wzrasta wraz ze stopniem zatężania. Dla surowca zawierającego 6,05% białka, przy 2,3-krotnym zatężeniu było równe 13,84%, zaś 3-krotnym 18,24%. Wydajność procesu filtracji membranowej jest stabilna w czasie. Membrany nie wykazują tendencji do zatkania się. Wydajność filtracji wzrasta z temperaturą i maleje wraz ze wzrostem stopnia zatężania. Dla obu użytych membran przepuszczalność osocza jest porównywalna, jednak membrana 0,07 μm ze względu na wyższą skuteczność filtracji (30%) jest preferowana do stosowania w skali przemysłowej.
4
Content available remote Zagospodarowanie tkanki mięsno-kostnej do produkcji protein
PL
Opracowano metodę otrzymywania hydrolizatów białkowych ze świeżej tkanki mięsno-kostnej, pochodzącej z procesu „rozbioru” półtusz wieprzowych. Surowiec ten do tej pory traktowany był jako odpad. Proponowana technologia obejmuje przetwarzanie tkanki mięsno-kostnej metodą hydrolizy chemicznej oraz recykling wewnątrzzakładowy (on-site) otrzymanego hydrolizatu białkowego i powtórne użycie odzyskanego białka, a także tłuszczu (re-use) do produkcji wyrobów mięsnych. Pozostałe półprodukty procesu hydrolizy, w formie różnego typu miazgi kostnej mogą być użyte do produkcji karmy zwierzęcej. Tym samym możliwe jest całkowite zagospodarowanie tkanki mięsno-kostnej.
EN
A new method for prodn. of protein hydrolyzates from fresh meat-bone tissue and wastes from partition of carcasses was developed. The method consists in disintegration of the wastes, their chem. hydrolysis, product sepn. and drying. The hydrolyzates can be used as a food for some animals.
5
Content available remote Technologie ograniczania emisji rtęci z procesów spalania węgla
PL
Przedstawiono informacje na temat zawartości rtęci w węglach kopalnych i emisji rtęci podczas ich spalania. Dokonano również przeglądu metod usuwania rtęci z produktów spalania węgli przez adsorpcję, zwłaszcza na węglu aktywnym. Obiecującą nowością są technologie adsorpcji rtęci na modułach adsorpcyjnych (technologia Gore) i sprawdzona w skali pilotowej technologia Politechniki Łódzkiej.
EN
A review, with 45 refs., of Hg occurrence in Polish coals and methods for its removal by adsorption esp. on activated coal.
PL
Dla klasycznej metody rozpyłowej dwustopniowej produkcji tripolifosforanu sodu (TPFS) i nowo opracowanej metody suchej jednostopniowej przedstawiono porównawcze oceny technologiczne, ekologiczne i ekonomiczne wykonane metodą oceny opcji technologicznych doboru najlepszej dostępnej techniki niepowodującej wzrostu kosztów BATNEEC (best available technologies not-entailing excessive costs) i metodą oceny kompleksowej jakości procesów technologicznych. Wyniki oceny BATNEEC wskazują na 13,3-proc. przewagę metody jednostopniowej suchej nad klasyczną. Ocena jakości technologicznej przyniosła bardzo wysoką punktację metody suchej jednostopniowej, o 40% wyższą od klasycznej metody produkcji TPFS. Nowo opracowana metoda stwarza szansę na znaczny postęp w zakresie zmniejszenia wpływu produkcji TPFS na środowisko naturalne. Jej zaletą jest to, że postęp ten został osiągnięty głównie dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych i projektowych, a więc podstawowych elementów działań proponowanych w metodyce czystszych produkcji.
EN
Two processes for prodn. of Na5P3O10 by spraying and new one-stage dry methods were compared from tech., ecology. and economic points of view by 2 various anal. procedures. The new process showed substantially higher tech., ecol. and economic efficiency.
PL
Substancja pofermentacyjna (poferment, dygestat) to produkt uboczny powstający w biogazowniach rolniczych, w procesie beztlenowej fermentacji metanowej biomasy, w ilości 85–95% masy użytych substratów. Agrobiogazownia o mocy 1 MW wytwarza rocznie do 30 000 t pofermentu. Poferment jest najczęściej wykorzystywany jako nawóz, zawierający 2–3% azotu ogólnego. Ponieważ proces fermentacji przyczynia się do niszczenia patogenów, ich ilość w pofermencie jest zdecydowanie niższa niż w surowcu. Charakterystyka substancji pofermentacyjnej wskazuje, iż jest ona źródłem materii organicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania środowiska glebowego oraz zawiera zmineralizowane formy makro. i mikroelementów bezpośrednio przyswajalne przez rośliny. Zagęszczony poferment jest wykorzystywany jako paliwo, czy to bezpośrednio po wysuszeniu, czy granulacji (pelety i brykiety). Pelety z pofermentu posiadają wartość opałową ok. 15 MJ/kg, przy zawartości wilgoci 9,9%. Jednak otrzymanie peletu z osadu pofermentacyjnego, ze względu na duży balast wody, nie jest łatwe. Powstający w wyniku spalenia peletów popiół zawierający fosfor i potas może zostać wykorzystany w rolnictwie.
EN
The fermentation substance (digestate) is a by-product produced in agricultural biogas plants in the process of anaerobic methane fermentation of biomass in the amount of 85–95% of the mass of substrates used. 1 MW agro biogas plant generates up to 30,000 t of digestate per year. Digestate is most commonly used as fertilizer, containing 2–3% of total nitrogen. As the fermentation process contributes to the destruction of pathogens, their amount in the fermentation is considerably lower than in the raw material. The characteristics of the digestate indicate that it is the source of organic matter necessary for the proper functioning of the soil environment and contains mineralized forms of macro and micronutrients directly absorbed by the plants. Concentrated digestate is used as fuel, either directly after drying or after granulation (pellets and briquettes). The pellets from the post-fermentation have a calorific value of about 15 MJ/kg, with a moisture content of 9.9%. However, obtaining pellets from digestate sludge, due to large water ballast is not cheap. Ash from burned pellets containing phosphorus and potassium can be used in agriculture for fertilization.
PL
Jednym z celów działań Komisji Europejskiej (KE) jest wprowadzenie jednolitych zasad pomiaru efektywności środowiskowej bazujących na metodzie oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA), która może mieć szerokie zastosowanie m.in. w ekoznakowaniu czy ocenie technologicznej wyrobów, usług, technologii itp. Stąd też od 1 listopada 2013 r. realizowana jest faza pilotażowa projektu KE dotyczącego opracowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji, która ma na celu opracowanie dokumentów przewodnich w tym zakresie. Obejmuje ona opracowanie wytycznych (Category Rules) dotyczących obliczania, weryfikowania i komunikowania tzw. śladów środowiskowych dla 25 kategorii produktów oraz dwóch organizacji. W artykule przedstawiono zasady pomiaru efektywności środowiskowej na bazie oceny cyklu życia, w odniesieniu do założeń projektowanej metodyki śladu środowiskowego.
EN
One of the aims of the European Commission (EC) activities is to introduce uniform rules for the environmental performance assessment based on the life cycle assessment method (LCA), which can be widely used e.g. in eco-labeling, assessment of goods, services, technology, etc. Therefore, from 1 November 2013 the European Commission implemented a pilot phase of the project on developing common methods for measuring the environmental performance of the product and organisation, aims to develop guidance documents in this field. The pilot phase includes development of the Category Rules relating to the calculation, verification and communication for environmental footprint of the 25 categories of products and two organizations. Therefore, the article presents the principle of environmental performance based on life cycle assessment in relation to the objectives of the proposed methodology of environmental footprint.
PL
W artykule przedstawiono zmiany powierzchni terenu zaistniałe w obszarze górniczym Rudna między 28 listopada a 10 grudnia 2016 r. Zmiany zarejestrowano na interferogramie różnicowym pozyskanym ze scen najnowszego satelity radarowego Sentinel-1. Interferogram jest obrazem rastrowym, będącym złożeniem dwóch scen radarowych, na którym jest przedstawiona różnica faz odbitego sygnału. Różnica ta odzwierciedla zmiany zaistniałe na powierzchni terenu w postaci prążków interferometrycznych, które można interpretować jako kolejne warstwice zmian morfologii terenu. W badanym okresie zidentyfikowano zmiany rzędu 3 cm. Wszystko wskazuje na to, że były one związane ze wstrząsem sejsmicznym z dnia 29 listopada, co zostało potwierdzone przez porównanie lokalizacji epicentrum zjawiska i wystąpienia deformacji terenu.
EN
The article presents surface deformations and changes in the Rudna mining areas, which occured between 28 November and 10 December 2016. These changes were recorded on the radar differential interferogram derived from the scenes of the ESA radar satellite Sentinel-1. The interferogram is a raster image that is a combination of two radar scenes, showing the phase difference of the reflected microwave signal. This difference reflects changes occurring on the earth surface in the form of interferometric stripes called “fringes”. They are interpreted as contours of changes in earth morphology. During the analyzed period, 3-cm variations were identified. All indications show that they were related to the November 29 seismic shock, which was confirmed by comparing the location of the earthquake epicentre with the recorded fringes.
PL
Zbadano fizykochemiczne właściwości produktów otrzymanych w wyniku przetwarzania odpadu pofermentacyjnego pochodzącego z bio- gazowni rolniczej. Odpad pofermentacyjny prze- twarzano wg opracowanej metody umożliwiającej skuteczne rozdzielenie zawiesiny na frakcję stałą i ciekłą. Frakcja ciekła wykazywała żółte zabarwienie, mętność w zakresie 123-162 NTU, wartość chemicznego zapotrzebowania tlenu wynosiła ok. 2000 mg/dm³, a zawartość azotu Kjeldahla ok. 900 mg/dm³. W składzie fazowym osadu stwierdzono głównie obecność hydroksyapatytu. Zawartość fosforu i potasu w osadzie wynosiła odpowiednio ok. 8 i 0,6%.
EN
Biomass digestate was treated with aq. solns. of H₃PO₄ and H₂SO₄ as well as aq. slurry of Ca(OH)₂. The superphosphate was also added. The resulting product was sepd. into a liq. fraction and a solid by pressure filtration. The liq. fraction showed yellow color, turbidity in range of 123-162 NTU, and COD 2000 mg/L. The N content was approx. 900 mg/L. The solid phase contained hydroxyapatite (8% of P and 0.6% of K).
11
Content available remote Oczyszczanie ścieków z przemysłu drobiarskiego
PL
Zbadano skuteczność oczyszczania ścieków z zakładów przetwórstwa drobiu metodą flotacji ciśnieniowej. Proces intensyfikowano dodatkami substancji chemicznych, korygujących pH oraz polepszających koagulację i flokulację zdyspergowanych cząstek. Stwierdzono, że metoda pozwala obniżyć stężenia zanieczyszczeń, związków organicznych, zawiesin, tłuszczów oraz związków azotu i fosforu poniżej wartości dopuszczalnych, określonych przez polskie regulacje prawne.
EN
Wastewater from a poultry processing plant was purified by dissolved air flotation method after addn. of chemicals to adjust pH and improve coagulation and flocculation of dispersed particles. The concn. of impurities, org. compds., suspended solids, fat as well as N and P compds. were reduced down to below the limit values.
PL
Przedstawiono wyniki badań możliwości zastosowania płynnego siarczanu glinu oraz koagulantów modyfikowanych do oczyszczania filtratu z przetworzonej gnojowicy świńskiej. Filtrat poddany oczyszczaniu został otrzymany w wyniku fizykochemicznej i termicznej obróbki gnojowicy, a następnie jej rozdziału na frakcje z wykorzystaniem filtracji ciśnieniowej. Stwierdzono, że najskuteczniejszym koagulantem pod względem zmniejszenia ChZT oczyszczanego filtratu okazał się siarczan glinu w roztworze (o 24,0%), a barwy preparat FERCAT (o 89,4%). Wykazano także, że koagulant modyfikowany ALCAT efektywnie obniżył mętność filtratu. Stopień zmniejszenia mętności wynosił powyżej 97,4% niezależnie od zastosowanej dawki.
EN
Three com. coagulants based on Al₂(SO₄)₃, poly(aluminium chloride) and Fe₂(SO₄)₃ were used for purifn. of a pretreated pig slurry to decrease its COD, color and turbidity. The most efficient in decreasing the color (by 89.4%) and turbidity (by more than 97.4%) was the poly(aluminium chloride). The decrease in COD was insufficient (below 24%).
EN
Dried animal blood plasma, which is offered to the market as a feed product, should meet appropriate standards of quality and epidemiological safety. That is why blood drawing, its transportation, storage and processing must be performed with absolute observance of the principles of hygiene and sanitation. The paper discusses the possibilities of application of techniques used in the food industry for the pretreatment of animal blood plasma to ensure a high quality of the final product. Both the proper treatment of this by-product from the animal’s production as well as its recycling and re-use as a feed or food additives are examples of practical use of cleaner production methods.
PL
Suszona plazma krwi zwierzęcej, aby mogła być oferowana na rynku jako produkt paszowy, powinna spełniać odpowiednie standardy jakości oraz bezpieczeństwa epidemiologicznego. Dlatego ważne jest właściwe pobranie surowca, jego transport i magazynowanie oraz obróbka przy bezwzględnym przestrzeganiu zasad higieniczno-sanitarnych. W artykule omówiono możliwości aplikacyjne technik stosowanych w przemyśle spożywczym do obróbki wstępnej plazmy krwi zwierzęcej w celu zapewnienia wysokiej jakości produktu finalnego. Zarówno odpowiednie przetwarzanie tego produktu ubocznego z produkcji zwierzęcej jego recykling, jak i wtórne zużycie do produkcji pasz czy dodatków do żywności jest przykładem zastosowania w praktyce metod czystszej produkcji.
EN
Pig slurry is a by-product of non-bedding pig farming. It is a heterogeneous liquid mixture of faeces, urine, spilt feed and water used for waste removal. As it carries large amounts of organic and biogenic substances, slurry can pose a risk for the natural environment; therefore, it should be properly managed. This paper presents methods for the recovery of water and fertilising components from pig slurry using low-pressure (microfiltration, ultrafiltration) and high-pressure (nanofiltration, reverse osmosis) membrane techniques.
PL
Gnojowica świńska jest produktem ubocznym powstającym w warunkach bezściółkowego chowu trzody chlewnej. Stanowi ona niejednorodną płynną mieszaninę kału, moczu, resztek paszy oraz wody używanej do usuwania odchodów. Ze względu na niesiony ładunek substancji organicznych oraz biogennych gnojowica może stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego, dlatego należy ją właściwie zagospodarować. W artykule przedstawiono metody odzysku wody i składników nawozowych z gnojowicy świńskiej z zastosowaniem nisko- (mikrofiltracja, ultrafiltracja) i wysokociśnieniowych (nanofiltracja, odwrócona osmoza) procesów membranowych.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu czasu flokulacji na skuteczność oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej. Jako koagulanty zastosowano handlowe preparaty na bazie siarczanu(VI) żelaza(III), chlorku żelaza-(III) i chlorku poliglinu. Filtrat użyty w eksperymencie otrzymano w wyniku fizykochemicznej obróbki gnojowicy, a następnie jej rozdziału metodą filtracji ciśnieniowej. Stwierdzono, że optymalny czas flokulacji jest różny w zależności od rodzaju i dawki koagulanta, przy czym w przypadku oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej korzystne jest stosowanie krótkich czasów flokulacji, najlepiej do 15 min. Flokulacja trwająca dłużej niż 25 min prowadziła do częściowej desorpcji zanieczyszczeń.
EN
Three com. coagulants were used for purifn. of pig slurry filtrate by flocculation at room temp. for 45 min. The color intensity, turbidity, chem. O₂ demand and P content were detd. by std. methods. The Fe₂(SO₄)₃ and FeCl₃-based coagulants were more efficient than the Al-based one. The optimum flocculation time was 5–15 min.
16
Content available remote Właściwości nawozowe osadu pofiltracyjnego z gnojowicy świńskiej
PL
Gnojowica zawiera duże ilości składników nawozowych i polepszających strukturę gleby. Wtórne wykorzystanie jej w produkcji rolniczej ograniczy zużycie azotu i potasu, import nieodnawialnych surowców fosforowych i gazu ziemnego, a także pozwoli zmniejszyć problem ekologiczny związany z występowaniem odorów i zanieczyszczenia atmosfery, gleb i wód gruntowych. Zastosowano filtrację w rozdziale gnojowicy świńskiej, jako wstępny proces jej dalszego wykorzystania oraz określono właściwości nawozowe otrzymanego osadu.
EN
Six pig manure samples were treated with H3PO4 and H2SO4 to mineralize the org. matter and kill microorganisms, modified by addn. of lime milk and superphosphate, filtered off, and analyzed for P, N, Ca, P, Mg, S and Fe by std. methods. The process resulted in decreasing the N content and increasing the P content in the solid fertilizer produced.
17
Content available remote Termiczne przekształcanie mieszanin pierza z mączką mięsno-kostną
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizykochemicznych popiołów powstałych po termicznym przekształceniu mieszanin pierza z mączką mięsno-kostną. Otrzymane popioły posiadały wysoką zawartość cennych pierwiastków, takich jak fosfor, wapń, potas i magnez. Popioły powstające w trakcie termicznego przekształcania są bezpieczne pod względem epidemiologicznym i mogą posłużyć jako dodatki wzbogacające skład nawozów oraz ulepszaczy gleb.
EN
The elemental compn. of ashes formed in the thermal decompn. of mixts. of feather (F) with the meat-bone meal (MBM) at mass ratios of F:MBM 10:1, 2:1 and 1:1 vs. Temp. (600–900°C) and time of heat treatment (1–3 h) were detd. by spectrophotometry and emission spectrometry with inductively coupled plasma. The ashes contained significant amts. of P, Ca, K and Mg and were recommended as additives to enrich the compn. of fertilizers.
PL
Węgiel jest podstawowym surowcem do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła, jednakże jego szerokie zastosowanie wiąże się z negatywnym wpływem na środowisko naturalne. Wysoka emisja CO₂ do atmosfery jest jednym z najistotniejszych problemów krajów wysokorozwiniętych, gdyż powoduje zatrzymywanie w atmosferze promieniowania podczerwonego i przyczynia się do globalnego ocieplenia. Zastosowanie jako paliwa zawiesiny węglowo-wodnej umożliwia zmniejszenie ilości emitowanych do atmosfery tlenków azotu, ditlenku siarki i węgla.
EN
A review, with 38 refs., of legal regulations, technologies for prodn. of coal-water suspensions, and redn. of dust, SO₂, NOx and CO emissions.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące możliwości zastosowania reakcji Fentona do oczyszczania fazy ciekłej pochodzącej z przetworzonych odpadów z hodowli trzody chlewnej. Użyta faza ciekła została otrzymana w wyniku fizykochemicznej obróbki gnojowicy, a następnie jej rozdziału metodą filtracji ciśnieniowej. Stwierdzono, że najkorzystniejsza dawka Fe2+ i stosunek masowy Fe2+/H2O2 wynosiły odpowiednio 1,00 g/dm3 i 1:3 przy początkowym pH środowiska reakcji Fentona 6,5. W tych warunkach stopień zmniejszenia wartości ChZT wynosił prawie 42%, barwy ok. 87%, a mętności i zawartości fosforu ok. 98%.
EN
Lab. samples of the liq. phase were treated at 23°C with the mixt. of FeSO47H2O and 30% H2O2 soln. (Fe2+/H2O2 mass ratio 1:3 or 1:5) optionally after acidification with H2SO4 to pH 3.5 or 5. The Fe2+ content was 0.25–1.0 g/L. COD of the liq. phase was detd. by bichromate titration. The changes of color, turbidity and P content were detd. by spectrophotometric methods. The removal degree of org. impurities increased with increasing the conc. of Fe2+ and was efficient for the Fe2+ /H2O2 mass ratio 1:3 at pH 3.5 or 5.0; and for Fe2+ /H2O2 mass ratio 1:5 at pH 6.5. The highest redn. of COD, color, turbidity and P content was achieved at Fe2+ concn. 1.0 g/L, Fe2+ /H2O2 mass ratio 1:3 and pH 6.5 by approx. 42, 87, 98 and 98%, resp
20
Content available remote Badania granulacji nawozowego wapna węglanowego metodą talerzową
PL
Badano proces granulacji mielonego wapienia o uziarnieniu poniżej 3,2 mm metodą granulacji talerzowej. Najlepszym lepiszczem okazał się wodny roztwór lignosulfonianu sodu o stężeniu 10% mas. Uzyskane wilgotne granule charakteryzowały się wytrzymałością na zgniatanie 5–6 N/granulę, przy zawartości ok. 6% mas. wilgoci. Lepszą jakość produktu uzyskano po wysuszeniu granulatu do wilgotności poniżej 3% mas., co pozwoliło na odsianie frakcji 2–5 mm, a wytrzymałość granul na zgniatanie wzrosła do powyżej 20 N/granulę. Zarówno wilgotny granulat, jak i granulat po suszeniu spełniały wymagania środka wapnującego WE typu G1.a.
EN
Crushed limestone (particle size below 3.2 mm) was mixed either with an aq. soln. of Na lignosulfonate (concn. 5-15% by mass) or with aq. H₂SO₄ (concn. 10%) in a lab. granulator. The wet granules (size 4.29-4.57 mm) showed the crushing strength 5.20-9,8 N/granule. Under pilot plant conditions, gypsum was also added (1-5%) to the fertilizer and the granules were dried down to the moisture content 1.5-3.0% by mass. The granules were 2-5 mm in size and showed an increased crushing strength (higher than 20 N/granule).
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.