Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mapa internetowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Data visualizations take a variety of forms, from classic bar charts to three-dimensional presentations on globe maps. The purpose of this paper is a comparative analysis of selected techniques for visualizing statistical data on a background map. The exploratory tests were carried out to study the design possibilities of three software tools: Visualization: GeoChart, GIS and JavaScript and 3D Maps (MS Office), as well as the functionality and usability of applications created with them. In addition, selected technical attributes of the applications were measured, including the size and number of component files, loading time in the web browser window, as well as performance. It has been shown that the tested tools are predisposed to create data visualizations on administrative maps, that they have different design possibilities, that they differ in the degree of service advancement, and that they can also be useful in creating small visualizations, so-called “ad-hoc map”.
PL
Wizualizacje danych przyjmują różną postać, od klasycznych wykresów słupkowych, po trójwymiarowe prezentacje na mapach globu. Celem pracy jest analiza porównawcza wybranych technik wizualizacji danych statystycznych na podkładzie mapowym. Testom eksploracyjnym poddano możliwości projektowe trzech narzędzi: Visualization: GeoChart, GIS and JavaScript oraz 3D Maps (MS Office), a także funkcjonalność i użyteczność aplikacji utworzonych za ich pomocą. Ponadto dokonano pomiaru wybranych atrybutów technicznych aplikacji, w tym: rozmiaru i liczby plików składowych, czasu wczytywania w oknie przeglądarki internetowej oraz wydajności. Wykazano, że testowane narzędzia są predysponowane do tworzenia wizualizacji danych na mapach administracyjnych, mają różne możliwości projektowe i różnią się stopniem zaawansowania obsługi, a także mogą być przydatne przy tworzeniu niedużych wizualizacji, tzw. „map ad-hoc”.
EN
The tasks carried out by public administration units include information and education. Multiple and direct transmission of information may affect the awareness of local communities. However, public administration units often struggle with the lack of skills in terms of using generally available techniques and design tools that allow relatively easy and low-cost sharing of maps on the Internet. The aim of the present research has been to analyse selected tools that enable interactive presentation of raster maps in the form of an unattended (maintenance-free) web application. Exploratory tests consisted in determining the applicability of selected tools for the presentation of spatial data, as illustrated with the example of land cover analysis of the Wolbrom Municipality (Poland). In conclusion, it was shown that the tested components aspire to be maintenance-free and they serve primarily an information function. They can be used in the presentation of environmental and socio-economic phenomena, as well as infographics or geo-infographics, which require ad hoc publication online.
PL
Do zadań realizowanych przez jednostki administracji publicznej należy informowanie i edukowanie. Wielokrotny i bezpośredni przekaz informacji może wpływać na świadomość lokalnych społeczności. Jednostki administracji publicznej często jednak borykają się z brakiem umiejętności wykorzystania ogólnodostępnych technik i narzędzi projektowych, które pozwalają w relatywnie prosty sposób, i przy niskich nakładach finansowych, udostępniać mapy w Internecie. Celem badań jest analiza wybranych narzędzi umożliwiających interaktywną prezentację map rastrowych w formie bezobsługowej aplikacji internetowej. Testy eksploracyjne polegały na określeniu możliwości zastosowania wybranych narzędzi do prezentacji danych przestrzennych na przykładzie analizy pokrycia terenu Gminy Wolbrom (Polska). W konkluzji wykazano, że testowane komponenty aspirują do miana bezobsługowych i pełnią funkcję przede wszystkim informacyjną. Mogą znaleźć zastosowanie w prezentacji zjawisk środowiskowych, społeczno-gospodarczych, infografik lub geo-infografik, które wymagają doraźnej publikacji w Internecie.
EN
In this article the author follows progressive evolution in web design that has been observed in Google Maps over the last 13 years (2005–2018). The analysis includes the graphic presentation of buttons, their layout and the changes in the functionality of the website. The results of the analysis corroborate the argument that it is possible to adept the existing concept of progressive evolution, to the needs of Internet cartography. In the process of the analysis several crucial changes were spotted, such as the fact that as a result of the technological advancement the need to scroll the map with up, down, left and down buttons disappeared, being supplanted by the dragging function. In article all the discussed changes in Google Maps as an application for desktop computers and laptops, as well as a mobile application, prove that the product has been constantly improved. In the author’s opinion, the crucial aspect is to enrich the web map in the non-invasive way to make it as user-friendly and easy to use as possible. The synthetic juxtaposition allowed one to highlight the evolution, considered by the author an important feature of the non-invasive way of introducing changes. The author notes that progressive evolution on Google Maps and other internet maps will continue. It is important that the user’s needs are noticed during these changes.
EN
The cadastral data, including land parcels, are the basic reference data for presenting various objects collected in spatial databases. Easy access to up-to-date records is a very important matter for the individuals and institutions using spatial data infrastructure. The primary objective of the study was to check the current accessibility of cadastral data as well as to verify how current and complete they are. The author started researching this topic in 2007, i.e. from the moment the Team for National Spatial Data Infrastructure developed documentation concerning the standard of publishing cadastral data with the use of the WMS. Since ten years, the author was monitoring the status of cadastral data publishing in various districts as well as participated in data publishing in many districts. In 2017, when only half of the districts published WMS services from cadastral data, the questions arise: why is it so and how to change this unfavourable status? As a result of the tests performed, it was found that the status of publishing cadastral data is still far from perfect. The quality of the offered web services varies and, unfortunately, many services offer poor performance; moreover, there are plenty services that do not operate at all.
PL
Warstwy rastrowe są często wykorzystywane w inżynierii środowiska, na przykład do modelowania procesów hydrologicznych. Wdrożenie dyrektywy INSPIRE w Europie spowodowało uruchomienie wielu serwerów usług sieciowych OGC, w tym usługi przeglądania Web Map Service (WMS). Dane udostępniane poprzez usługę WMS, będące jedynie obrazami bitmapowymi, nie są odpowiednie do bezpośredniego wykorzystania w modelowaniu. Celem prezentowanej pracy było opracowanie algorytmu zautomatyzowanej konwersji obrazów bitmapowych z usługi WMS do formatu tematycznych warstw rastrowych. Do analiz wykorzystano mapy pokrycia terenu dla roku 2012, pochodzące ze strony internetowej projektu CORINE Land Cover, udostępnione w postaci usługi WMS. W celu konwersji obrazów bitmapowych WMS do warstwy rastrowej stworzono w języku Python program WMSrast. Do realizacji poszczególnych zadań procesu konwersji wykorzystano biblioteki OWSLib oraz GDAL. Kolejne etapy konwersji to: pobranie fragmentów obrazu bitmapowego z serwera WMS; georeferencja obrazów; scalenie kafli rastrowych w jednolitą scenę; konwersja 3-kanałowego rastra RGB do 1-kanałowego rastra indeksowanego PCT. Jako narzędzie wspomagające wykorzystano program QGIS 2.8. Wykazano, że możliwe jest wykorzystanie usługi WMS jako źródła tematycznych warstw rastrowych, chociaż proces ten nie może być zastosowany dla każdego rodzaju map.
EN
Raster layers are often use in environmental engineering, for example in modeling of hydrological processes. Implementation of INSPIRE directive in Europe caused setup of several servers with OGC web services, including Web Map Service (WMS). Data provided by WMS are bitmap images and therefore cannot be used directly in modeling process. The goal of presented project was development of the automatic algorithm of WMS bitmap images to thematic raster layers conversion. For this analysis, land cover maps for year 1012 from CORINE Land Cover project website were used, published as WMS layers. To convert bitmap image from WMS to raster layer, WMSrast program was developed in Python language. To complete individual steps of conversion process, OWSLib and GDAL libraries were used. Conversion consist of: download of bitmap images tiles from WMS server; images georeferencing; merging of raster tiles into single scene; 3-channel RGB to 1-channel indexed PCT raster conversion. As supporting tool QGIS 2.8 was used. It was proven, that use of WMS service as raster data provider is possible.
PL
W artykule zwrócono uwagę na wiele nowych i innowacyjnych przykładów tworzenia opracowań kartograficznych przez osoby i firmy spoza środowiska kartografów i producentów map. Działalność ta, nazywana neokartografią, nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia i będzie wpływać na teorię i praktykę kartograficzną. Popularność i znaczenie tzw. kartografii społecznościowej dostrzegły i starają się wykorzystać największe firmy komercyjne. Autorzy zwracają uwagę na przyczyny rozwoju tego zjawiska oraz jego wpływ na działalność firm komercyjnych i instytucji publicznych zajmujących się udostępnianiem informacji przestrzennych, w szczególności poprzez serwisy internetowe. Wskazano również na wynikające z tego szansę i zagrożenia dla poprawności przekazu kartograficznego oraz na konieczność profesjonalnego wspomagania działań neokartografów.
EN
The aim of the article is to draw attention to the new phenomenon of neocartography and its growing popularity. Many new and innovative examples of the usage of cartography come from outside the circle of cartographers and map producers. The term "neocartography" is used with reference to map makers without traditional cartographic education. This kind of cartographic productions most frequently use the data and software licensed by Free Open Software. The availability of data and tools allows neocartogra-phers to create their own maps and present "whatever they want however they want", often breaking the rules of traditional cartography. One of the examples of this area of research and activity is social media cartography, in which the users of internet services, create and update internet maps and geoinformational services by themselves, in compliance to the idea of Web 2.0. The popularity and significance of social media cartography has been noted by the biggest commercial companies, which are trying to use it. These trends have also been observed by International Cartographic Association (ICA), which in 2011 established the new Commission on Neocartography. Practical examples of using Volunteered Geographic Information (VGI) show that these solutions are especially interesting in situations when the time of reaction and updating is essential, e.g. in crisis management, when social commitment of users allows to acquire current and reliable data of spatial reference. Neocartography also means new non-standard forms of presentation which, created by simple users or software designers, allow to benefit from interactivity and new possibilities of multimedia, such as 3D presentation and computer animation. In the light of the swift development of neocartography it becomes necessary to design solutions which would ensure adequate usage of cartographic methodology and good cartographic practice. In this context, the tasks of a professional cartographer as a moderator of the work of neocartographers would include such issues as: defining patterns of geocom-positon, creating graphic templates, designing rules of data harmonization, facilitating the selection of cartographic presentation methods, map design control, as well as education and promotion of cartographic methodology.
9
Content available remote Interactive map of movable cultural heritage
EN
The paper presents the results of a research project connected with using Geographic Information System (GIS) - as a technology and as a tool - to integrate different digital archival collections, present their content in one space and provide on-line access to them from one common level - from an on-line map. Digital archives contain a lot of movable heritage which content has no simple relation to geographic space: manuscripts or old prints can be created in one place, they can describe other places and now they can be stored still in another place. Moreover, each archival object could have been stored in many different places in the past. Presented paper propose the method of creating movable heritage map, based on all geographical places connected with digital collections. The starting point of the study was the international standards for describing digital collections. They provide metadata which are the source of spatial information about archival objects and about spatial, temporal, typological and semantic relations between them. All these aspects were integrated in the GIS and presented as the prototype of an on-line interactive map. Proposed solutions as well as practical applications of the map are presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektu badawczego, związanego z wykorzystaniem GIS - jako technologii i jako narzędzia - w celu zintegrowania różnorodnych kolekcji archiwaliów, zaprezentowania ich treści w jednej wspólnej przestrzeni i zapewnienie dostępu do nich z jednego wspólnego poziomu - z poziomu mapy internetowej. Archiwa cyfrowe posiadają wiele zasobów dziedzictwa ruchomego, których treść nie posiada prostego odniesienia do przestrzeni geograficznej: rękopisy lub starodruki mogły powstać w jednym miejscu, dotyczyć mogą zupełnie innych miejsc, a obecnie mogą być przechowywane w jeszcze innych miejscach. Co więcej, każdy z archiwalnych obiektów mógł być przechowywany w wielu różnych miejscach w przeszłości. Zaproponowano metodę opracowywania map zabytków ruchomych, bazującą na wszystkich miejscach w przestrzeni geograficznej, które mogą być związane z zabytkiem lub cyfrową kolekcją. Punktem wyjścia do podjętych badań były meta dane zabytków ruchomych przygotowywane zgodnie z międzynarodowymi standardami opisu zabytków. Dostarczyły one informacji przestrzennych o obiektach, a także o przestrzennych, czasowych, typologicznych i znaczeniowych relacjach pomiędzy nimi. Wszystkie te aspekty zostały zintegrowane w systemie informacji przestrzennej i zaprezentowane na interaktywnej mapie internetowej. Artykuł przedstawia zarówno proponowane rozwiązania metodyczne, jak i ich praktyczne zastosowanie w opracowaniu pilotażowym.
PL
Artykuł przedstawia propozycję ujęcia czasowo-przestrzennych cech obiektów geograficznych występujących w Biblii. Geograficzny obiekt biblijny posiada właściwości, które ulegały zmianom lub przekształceniom na przestrzeni wielu tysięcy lat. Różne źródła wiedzy dostarczają o takich obiektach informacji odmiennych lub o różnym poziomie wiarygodności. W artykule podjęto próbę zdefiniowania oraz usystematyzowania informacji o obiektach biblijnych w sposób umożliwiający ich implementację do systemu informacji przestrzennej. Przedstawione zostały cechy obiektów, a także powiązania i zależności występujące pomiędzy nimi.
EN
Authors present in the article proposal of time-spatial description of features of geographic objects, which appear in the Bible. Geographic biblical object is characterized by features, which were changed of modified through thousands of years. Multiple sources of knowledge deliver information about such objects, which is different or with various level of reliability. An attempt to define and make systemic information on biblical objects, in order to enable its implementation in spatial information system; was undertaken in the article. It was assumed, that time-spatial geographic object is biblical geographic object, which in various time periods could have different location or attributes. Form of a given geographic object, i.e. the determined geographic location with attributes in any time period was defined as state of object in this time interval. Features of objects which are constant and those which are time-dependent, were indicated. Features of objects, but also relations between them were presented. The way of description of changeability of object's geographic location in time was also proposed. Definition of changeability of features of geographic object was a basis for determining, which features (and it what way) should be included into the system. It initiated preparation of architecture of database of biblical geographic objects, which is a component of time-spatial geographic information system. The system is managed as an internet application, composed from twa parts: server application and client application. Server application was prepared with the uses of PHP scripts, while client application was programmed in Flash - Action Script. The presented examples show, in what way the tables, containing information on components of biblicaI geographic objects: spatial location, time and attributes, are defined. They also demonstrate, in what way the particular geographic objects were entered into the system.
11
Content available remote Wojewódzkie portale informacji przestrzennej
EN
Growing need for spatial information and the belief of usefulness of its availability coupled with dvelopment of IT has brought during the last 5 years considerable intensification of concept and impelementation works on regional spatial data portals in Poland. Today all 16 voivodehips have their own spatial data portals. The number of regional portals distributing data layers has grown between March 2004 and July 2007 from 4 (for Łódzkie, Masovian, Małopolskie, West Pomeranian voivodeships) to 11 (for Upper Silesian, Lubelskie, Opolskie, Podkarpackie, Warmińsko . Masurian and Silesian voivodeships). At the same time the number of regional metadatabases has grown dramatically. This situation implies that theres is a need for analysis concerning the identification of possibilities, limitations and development conditions of regional spatial data portals in Poland, taking also into considerations recent related works in Europe (with emphasis on problems related to the implementation of INSPIRE Directive), as well as those carried out in the other parts of the world. To achieve this goal, it was necessary to analyze the thematic scope of spatial data, of accessible regional portals and geoportals, as well as to analyze the applied methods of cartographic presentations, to evaluate their semiotic correctness, to analyze the visualisation and spatial analysis tools and functions and the degree of development of metadatabases. In the result typology of regional data portals was proposed as well as identification of crucial factors determining the possibilities and limitations of their development.
12
Content available remote Przemiany internetowych planów miast polskich
EN
Internet maps of cities are a digital counterpart of widespread maps in printed form. These maps contain quite differentiated information about cities, with extended presentation of subjects being of interest to tourists. They are regarded as one of the most popular group of maps. City maps are intended, first of all, for visitors (but also for inhabitants) as a medium of local information, mainly useful in planning of sightseeing and in looking for the location of different institutions, facilities for tourists and other services. In recent years, great development of Internet cartography is easily observed. It refers, first of all, to the quantitative growth. Many services (especially published by local governments) were supplemented with city maps. Not long ago each project was elaborated separately, but at present there are sets of maps in regional or thematic portals. Also series of maps should be mentioned, as the publications elaborated along uniform rules. There are professional providers of Internet maps as a komplement to traditional publishing houses. There are also important changes in the contents and form of Internet maps. Extended scope of the contents requires suitable extension of user tools of the digital maps. Besides simple solutions, such as bringing to Internet a digital copy of a printed map or elaboration based on the concept of a classic atlas (an ordered set of complementary representations of parts of a given area), the number of maps performing typical Geographic Information System tasks increases. A set of specific tools enables each user to prepare cartographic visualization according to his personal preferences. User functions allow to select components of the contents of cartographic representation, including its details and theme parameters, and the scope of visualized area. Efficient usage of maps is possible by means of tools binding cartographic representation with textual part (containing additional information and description of object properties) and other multimedia components. Some maps have complex functions for searching objects meeting selected conditions, including spatial criteria. There are procedures for determining distance and route optimization: finding the shortest way or the best traffic connection between desired points. Cartographic representation is often matched with photogrammetric elaborations. The present study describes main features and layout ideas of city maps with regard to their changes that took place during last five years (2000 . 2005). The comparison and conclusions are based on the analysis of a selected set of Internet maps, comprising 470 maps of Polish cities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.